Tác động phong cách lãnh đạo tích hợp đến động lực phụng sự công của cán bộ, công chức trên địa bàn quận 10, thành phố hồ chí minh

117 72 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2019, 23:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN XUÂN ĐIỀN TÁC ĐỘNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TÍCH HỢP ĐẾN ĐỘNG LỰC PHỤNG SỰ CÔNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN XUÂN ĐIỀN TÁC ĐỘNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TÍCH HỢP ĐẾN ĐỘNG LỰC PHỤNG SỰ CÔNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành:Quản lý công (Hệ điều hành cao cấp) Mã số: 8340403 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN ĐƠNG PHONG TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Tác động phong cách lãnh đạo tích hợp đến động lực phụng công cán bộ, công chức địa bàn Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 Người cam đoan Trần Xuân Điền MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TĨM TẮT - ABSTRACT CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Lãnh đạo 2.1.2 Phong cách lãnh đạo 2.1.3 Phong cách lãnh đạo tích hợp 2.1.4 Động lực 2.1.5 Động lực phụng công 2.2 Sự khác động lực làm việc động lực phụng cơng 12 2.3 Các nghiên cứu có liên quan 14 2.4 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 16 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu 16 2.4.2 Các giả thuyết nghiên cứu 17 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Quy trình nghiên cứu 22 3.1.1 Nghiên cứu định tính 22 3.1.2 Nghiên cứu định lượng 22 3.2 Thiết kế thang đo chọn mẫu 23 3.2.1 Chọn mẫu nghiên cứu 23 3.2.2 Thiết kế thang đo 24 3.3 Phương pháp phân tích liệu 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Tổng quan Ủy ban nhân dân Quận 10 34 4.1.1 Đặc điểm địa lý, kinh tế xã hội 34 4.1.2 Vị trí pháp lý cấu tổ chức Ủy ban nhân dân Quận 10 35 4.2 Đặc điểm mẫu khảo sát 36 4.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo 38 4.3.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo lãnh đạo theo nhiệm vụ 38 4.3.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo lãnh đạo theo quan hệ 39 4.3.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo lãnh đạo theo định hướng thay đổi 4.3.4 Kiểm định độ tin cậy thang đo lãnh đạo theo định hướng đa dạng 4.3.5 Kiểm định độ tin cậy thang đo lãnh đạo theo định hướng đạo đức 4.2.6 Kiểm định thang đo yếu tố động lực phụng công 41 4.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA 42 4.4.1 Phân tích nhân tố khám phá thành phần thang đo phong cách lãnh đạo tích hợp 42 4.4.2 Phân tích nhân tố khám phá thang đo động lực phụng cơng 46 4.4.3 Mơ hình hiệu chỉnh 47 4.5 Phân tích hồi quy 48 4.5.1 Kiểm định tương quan 48 4.5.2 Phân tích hồi quy 49 4.5.3 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết 50 4.5.4 Thảo luận kết hồi quy 52 4.5.5 Kiểm định khác biệt 53 4.6 Đánh giá yếu tố phong cách lãnh đạo tích hợp tác động đến động lực phụng công cán bộ, công chức 56 4.6.1 Kết khảo sát lãnh đạo theo định hướng đạo đức 56 4.6.2 Kết khảo sát lãnh đạo theo nhiệm vụ 57 4.6.3 Kết khảo sát lãnh đạo theo quan hệ 59 4.6.4 Kết khảo sát lãnh đạo theo định hướng thay đổi 62 4.6.5 Kết khảo sát lãnh đạo theo định hướng đa dạng 63 4.6.6 Kết khảo sát động lực phụng công 64 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 67 5.1 Kết nghiên cứu 67 5.2 Kiến nghị giải pháp 68 5.2.1 Giải pháp lãnh đạo theo nhiệm vụ 68 5.2.2 Giải pháp lãnh đạo theo quan hệ 70 5.2.3 Giải pháp lãnh đạo theo định hướng thay đổi 71 5.2.4 Giải pháp lãnh đạo theo định hướng đa dạng 72 5.2.5 Giải pháp lãnh đạo theo định hướng đạo đức 73 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Thang đo thành phần lãnh đạo theo nhiệm vụ 25 Bảng 3.2: Thang đo thành phần lãnh đạo theo quan hệ 26 Bảng 3.3: Thang đo thành phần lãnh đạo theo định hướng thay đổi 27 Bảng 3.4: Thang đo thành phần lãnh đạo theo định hướng đa dạng 27 Bảng 3.5: Thang đo thành phần lãnh đạo theo định hướng đạo đức 28 Bảng 3.6: Thang đo thành phần động lực phụng công 29 Bảng 4.1: Đặc điểm mẫu khảo sát 37 Bảng 4.2: Phân tích chéo độ tuổi trình độ học vấn 38 Bảng 4.3: Kết kiểm định thang đo lãnh đạo theo nhiệm vụ 39 Bảng 4.4: Kết kiểm định thang đo lãnh đạo theo quan hệ 39 Bảng 4.5: Kết kiểm định thang đo lãnh đạo theo định hướng thay đổi Bảng 4.6: Kết kiểm định thang đo lãnh đạo theo định hướng đa dạng Bảng 4.7: Kết kiểm định thang đo lãnh đạo theo định hướng đạo đức Bảng 4.8: Kết kiểm định thang đo động lực phụng công 42 Bảng 4.9: Kết phân tích nhân tố EFA cho thang đo thuộc biến độc lập Bảng 4.10: Kết phân tích nhân tố EFA cho thang đo động lực phụng công 46 Bảng 4.11: Kết kiểm định tương quan biến 48 Bảng 4.12: Kết phân tích hồi quy 49 Bảng 4.13: Tóm tắt kiểm định giả thuyết nghiên cứu 52 Bảng 4.14: Sự khác biệt động lực phụng cơng theo giới tính 54 Bảng 4.15: Sự khác biệt động lực phụng công theo độ tuổi 54 Bảng 4.16: Sự khác biệt động lực phụng cơng theo trình độ học vấn Bảng 4.17: Sự khác biệt động lực phụng công theo thâm niên công tác Bảng 4.18: Sự khác biệt động lực phụng công theo vị trí cơng tác 56 Bảng 4.19: Kết khảo sát lãnh đạo theo định hướng đạo đức 57 Bảng 4.20: Kết khảo sát lãnh đạo theo nhiệm vụ 58 Bảng 4.21: Kết khảo sát lãnh đạo theo quan hệ 59 Bảng 4.22: Số liệu thống kê lượt cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng 60 Bảng 4.23: Số liệu thống kê đánh giá cán bộ, công chức qua năm 61 Bảng 4.24: Số liệu thống kê danh hiệu chiến sĩ thi đua sở qua năm Bảng 4.25: Kết khảo sát lãnh đạo theo định hướng thay đổi 62 Bảng 4.26: Kết khảo sát lãnh đạo theo định hướng đa dạng 63 Bảng 4.27: Kết khảo sát động lực phụng công 65 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu 17 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 23 Hình 4.1: Biểu đồ phần dư chuẩn hóa P-P lot 50 Hình 4.2: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn 51 CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Động lực nhân tố kích thích người nỗ lực làm việc tạo suất, hiệu công việc Động lực thúc đẩy cá nhân phát huy sức mạnh nội vượt qua khó khăn, thách thức để hồn thành cơng việc cách tốt Động lực làm việc nhân viên khác dựa nhu cầu, sở thích…Ngồi ra, người lao động có động lực làm việc họ phát huy óc sáng tạo cơng việc, họ cảm thấy thoải mái, đam mê với công việc Vì vậy, sáng tạo cơng việc khai thác cách hiệu quả, tạo đột phá cơng việc Tuy nhiên người vị trí khác nên động lực làm việc khác cần có yếu tố tạo động lực phù hợp để phát huy lực làm việc nhân viên Trong đó, cấp lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị có vai trò quan trọng việc kích thích, tạo động lực cho cấp Cơ quan hành nhà nước tổ chức nhà nước thành lập để thực thi quyền lực nhà nước, hoạt động mang tính phục vụ cơng với kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước Nếu thiếu động lực làm việc, quyền lực pháp luật nhà nước bị vi phạm, quan nhà nước hoạt động khơng khơng hiệu quả, gây lãng phí mà quan trọng làm giảm niềm tin nhân dân vào nhà nước Việc tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, cơng chức có tầm quan trọng đặc biệt, họ người triển khai thực sách, kế hoạch nhà nước, định đến hiệu lực, hiệu máy hành nhà nước, đến việc cung cấp dịch vụ công có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh tế - xã hội đất nước Ở Việt Nam, trình chuyển đổi từ kinh tế từ tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ đến động lực làm việc cán bộ, công chức quan hành nhà nước Hiện nay, cán bộ, cơng chức Việt Nam nói chung cơng chức Quận 10, Thành PHỤ LỤC 5: THỐNG KÊ MÔ TẢ Bảng số 1: Giới tính Vaild 44,3 Valid Percent 44,3 Cumulative Percent 44,3 157 55,7 55,7 100,0 282 100,0 100,0 Frequency Percent Nữ 125 Nam Total Bảng số 2: Độ tuổi Vaild 26,2 Valid Percent 26,2 Cumulative Percent 26,2 152 44,3 44,3 70,5 83 29,4 29,5 100,0 282 100,0 100,0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung cấp/Cao đẳng 43 15,2 15,2 15,2 Đại học 213 75,5 75.5 90.7 Sau Đại học 26 9,3 9,3 100,0 Total 282 100,0 100,0 Frequency Percent 74 Dưới 30 tuổi Từ 30 đến 40 tuổi Trên 40 tuổi Total Bảng số 3: Trình độ học vấn Vaild Bảng số 4: Vị trí cơng tác Vaild 73,4 Valid Percent 73,4 Cumulative Percent 73,4 75 26,6 26,6 100,0 282 100,0 100,0 Frequency Percent Chuyên viên 207 Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng tương đương Total Bảng số 5: Thâm niên công tác Vaild 10,6 Valid Percent 10,6 Cumulative Percent 10,6 75 26,6 26,6 37,2 134 47,5 47,5 84,7 43 15,3 15,3 100,0 282 100,0 100,0 Frequency Percent 30 Dưới năm Từ đến 10 năm Từ 10 đến 15 năm Trên 15 năm Total Bảng số 6: Mô tả nhân tố N NV1 282 Minimum Maximum Mean Std.Deviation 3,56 999 NV2 282 3,48 794 NV3 282 3,60 886 NV4 282 3,20 865 NV5 282 3,58 867 QH1 282 3,83 852 QH2 282 3,71 793 QH3 282 3,46 905 QH4 282 2,80 828 QH5 282 3,45 931 TĐ1 282 3,02 886 TĐ2 282 2,84 796 ĐD1 282 2,84 917 ĐD2 282 3,21 935 LC1 282 3,64 889 LC2 282 3,02 919 LC3 282 3,22 867 LC4 282 3,40 872 PSM1 282 3,88 928 PSM2 282 3,15 913 PSM3 282 4,16 961 PSM4 282 3,98 894 PSM5 282 3,86 771 PSM6 282 3,02 797 PSM7 282 4,20 739 PSM8 282 3,64 769 PSM9 282 3,65 881 PSM10 282 3,54 871 PSM11 282 2,80 922 PSM12 282 3,64 814 PSM13 282 3,20 876 PSM14 282 3,45 752 PHỤ LỤC : KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA Bảng 1a: Kết phân tích Cronchbach’s Alpha thang đo lãnh đạo theo nhiệm vụ Realiability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items 756 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted NV1 18.69 9.713 542 718 NV2 18.35 9115 642 687 NV3 18.42 8.540 704 658 NV4 18.63 8.959 615 692 NV5 18.55 8.223 263 891 Hệ số tương quan biến tổng NV5 0.263 < 0.3 -> Biến không phù hợp theo quy định loại biến Bảng 1b: Kết phân tích Cronchbach’s Alpha thang đo lãnh đạo theo nhiệm vụ (sau loại biến NV5) Realiability Statistics Cronbach’s Alpha 891 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation Cronbach’s Alphaif Item Deleted NV1 15.20 7.816 753 862 NV2 15.00 8.041 684 862 NV3 15.18 7.680 781 897 NV4 15.23 8.126 762 861 Bảng 2: Kết phân tích Cronchbach’s Alpha thang đo lãnh đạo theo quan hệ Realiability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items 809 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Item- Cronbach’s Alpha if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted QH1 12.16 3.467 836 838 QH2 12.09 3.713 761 867 QH3 12.03 3.744 794 867 QH4 12.19 3.674 832 885 QH5 12.08 3.648 786 878 Bảng 3: Kết phân tích Cronchbach’s Alpha thang đo lãnh đạo theo định hướng thay đổi Realiability Statistics Cronbach’s Alpha 796 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation Cronbach’s Alphaif Item Deleted TĐ1 3.84 798 654 - TĐ2 3.89 715 619 - Bảng 4: Kết phân tích Cronchbach’s Alpha thang đo lãnh đạo theo định hướng đa dạng Realiability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items 818 Item-Total Statistics DD1 3.611 661 654 Cronbach’s Alphaif Item Deleted - DD2 3.792 608 643 - Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation Bảng 5: Kết phân tích Cronchbach’s Alpha thang đo lãnh đạo theo định hướng đạo đức Realiability Statistics Cronbach’s Alpha 861 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted LC1 7.47 2.692 658 885 LC2 7.26 2.643 712 797 LC3 7.43 2.847 695 853 LC4 7.26 2.792 683 872 Bảng 6a: Kết phân tích Cronchbach’s Alpha thang đo lãnh đạo theo định hướng đạo đức Realiability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items 771 14 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted PSM1 46.56 39.513 717 684 PSM2 47.59 40.545 701 692 PSM3 47.11 40.941 698 693 PSM4 47.95 45.247 275 641 PSM5 46.87 40.498 617 697 PSM6 47.57 41.641 638 639 PSM7 47.81 42.179 676 604 PSM8 47.13 41.829 612 602 PSM9 46.81 42.616 641 614 PSM10 47.05 40.078 545 672 PSM11 47.41 41.081 547 702 PSM12 46.15 39.068 545 713 PSM13 47.85 44.015 246 716 PSM14 47.96 40.839 541 726 Hệ số tương quan biến tổng PSM4 PSM13 0.275 0.246< 0.3 -> Biến không phù hợp theo quy định loại biến PSM4 PSM13 Bảng 6b: Kết phân tích Cronchbach’s Alpha thang đo động lực phụng công Realiability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items 831 12 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted PSM1 42.37 35.345 777 725 PSM2 42.24 37.042 759 726 PSM3 42.09 38.089 670 729 PSM5 42.00 36.816 736 727 PSM6 41.99 37.265 721 728 PSM7 41.85 37.028 695 731 PSM8 42.07 37.858 632 725 PSM9 42.04 37.473 657 731 PSM10 42.11 37.728 720 736 PSM11 42.27 35.014 614 729 PSM12 41.90 36.745 778 734 PSM14 42.37 35.345 745 749 PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) Bảng số KMO and Bartlett’s Test Kaiser – Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequcay .741 Approx Chi-Square Bartlett’s Test of Sphericity 4110.990 df 401 Sig .000 Bảng Rotated Component Matrixa Component QH3 803 QH2 762 QH4 751 QH1 725 QH5 NV2 711 715 NV3 698 NV1 674 NV4 632 LC1 764 LC4 756 LC2 729 LC3 724 TĐ1 729 TĐ2 713 ĐD2 ĐD1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations 674 623 KMO and Bartlett’s Test Kaiser – Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequcay Approx Chi-Square Bartlett’s Test of Sphericity df Sig Component Matrixa Component PSM12 865 PSM11 845 PSM7 782 PSM9 782 PSM14 766 PSM10 723 PSM3 714 PSM2 712 PSM5 704 PSM6 695 PSM8 676 PSM1 645 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted .726 7000.993 15 000 PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Bảng Kết hồi quy bội Model Summaryb Model R 838a R Square Adjusted R Std.Error of Durbin - Square the Estimate Waston 703 692 1.541 a Predictors: (Constant), NV, QH, TĐ, ĐD, LC b Dependent Variable: PSM Bảng ANOVA ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 86.871 12.410 77.645 000b Residual 39.762 274 145 Total 126.633 281 a Dependent Variable: PSM b Predictors: (Constant), NV, QH, TĐ, ĐD, LC Bảng Coefficientsa Model (Constant) Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std.Error Beta -.238 182 109 152 195 159 054 056 046 051 LC 278 045 a Dependent Variable: PSM NV QH TD DD t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF -1.306 913 221 163 149 145 2.012 2.710 4.263 3.126 016 007 000 002 536 454 486 477 276 6.124 024 638 1.569 1.864 2.204 2.057 2.094 PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT Bảng số 1: Giới tính Group Statistics GIOITINH PSM Nam Nữ N Mean Std.Deviation 157 125 3.7412 3.7789 65614 78116 Std.Error Mean 05953 07381 Independent Samples Test Levene’s Test for Equality of Variances F Sig PSM Equal variances assumed Equal variances not assumed 2.41 t-test for Equality of Means t Sig (2tailed) Mean Difference 282 678 -.03902 -.412 219 742 682 -0.3902 118 -.415 df Std.Error Differene 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 09396 - 14609 22413 09482 - 14785 22590 Bảng số 2: Theo độ tuổi PSM Levene Statistic 2.365 df1 df2 Sig 279 095 PSM Sum of Squares df Mean Square F 8.401 4.201 8.567 Within Groups 115.232 279 491 Total 123.633 281 Between Groups Sig .012 Descriptives PSM N Dưới 35 tuổi Từ 35 đến 50 tuổi Trên 50 tuổi 74 Mean 3.407 Std Deviation 80651 125 3.789 64251 83 3.944 54511 95% Confidence Interval for Mean Std Lower Upper Error Bound Bound Minimum Maximum 11810 3.1701 3.6455 1.17 4.83 06079 3.6635 3.9043 1.00 5.00 08050 3.7847 4.1057 1.83 5.00 Bảng số 3: Theo trình độ học vấn PSM Levene Statistic 0.635 df1 df2 Sig 279 531 PSM Sum of Squares Between Groups Mean Square df 1.155 578 Within Groups 122.471 279 521 Total 123.633 281 Descriptives F 1.108 Sig .925 PSM N Trung cấp, Cao đẳng Đại học Trên đại học Mean Std Deviatio n Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 43 3.7375 6561 24862 3.1674 4.3141 2.67 5.00 185 3.9315 6828 05548 3.6095 3.8285 1.00 5.00 54 3.8167 8146 09282 3.6971 4.0690 1.83 5.00 Bảng số 4: Theo thâm niên công tác PSM Levene Statistic 1,853 df1 df2 Sig 278 138 PSM Sum of Squares Between Groups Mean Square df 617 206 Within Groups 123.016 278 526 Total 123.633 281 Descriptives F Sig .391 032 PSM N Dưới năm Từ năm đến 10 năm Từ 10 năm đến 15 năm Trên 15 năm 30 Mean 3.790 Std Deviation 4531 75 3.781 134 3.615 7234 43 3.645 6231 95% Confidence Interval for Mean Std Lower Upper Error Bound Bound Minimum Maximum 20138 3.2075 4.3258 3.00 4.17 11069 3.4447 3.8886 1.83 5.00 08140 3.6186 3.9439 2.00 5.00 04682 3.6669 3.8513 1.00 5.00 6119 Bảng số 5: Theo vị trí cơng tác Group Statistics PSM CHUCVU N Mean Std.Deviation Chun viên Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng tương đương 207 3.7268 69207 Std.Error Mean 05116 75 3.8667 81233 10953 Independent Samples Test Levene’s Test for Equality of Variances F Sig PSM Equal variances assumed Equal variances not assumed 01 907 t-test for Equality of Means t df 1.261 282 - 79.0 1.157 14 Sig (2tailed) Mean Differe nce Std.Error 95% Confidence Differen Interval of the e Difference Lower Upper 11093 - 07864 209 -.13989 35842 251 -.13989 12089 - 10074 38052 ... TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN XUÂN ĐIỀN TÁC ĐỘNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TÍCH HỢP ĐẾN ĐỘNG LỰC PHỤNG SỰ CÔNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành:Quản lý công (Hệ... ĐƠNG PHONG TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn Tác động phong cách lãnh đạo tích hợp đến động lực phụng công cán bộ, công chức địa bàn Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh ... bộ, công chức địa bàn Quận 10 nào? Các nhân tố phong cách lãnh đạo tích hợp tác động đến động lực phụng công cán bộ, công chức địa bàn Quận 10? - Các gợi ý, giải pháp góp phần nâng cao động lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động phong cách lãnh đạo tích hợp đến động lực phụng sự công của cán bộ, công chức trên địa bàn quận 10, thành phố hồ chí minh , Tác động phong cách lãnh đạo tích hợp đến động lực phụng sự công của cán bộ, công chức trên địa bàn quận 10, thành phố hồ chí minh , Danh muc bang, hinh ve (1)

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn