Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá công việc nhân viên khối hỗ trợ tại công ty cổ phần chứng khoán rồng việt

131 70 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2019, 23:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRẦN MINH SANG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ CƠNG VIỆC NHÂN VIÊN KHỐI HỠ TRỢ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN RỒNG VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRẦN MINH SANG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN KHỐI HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂM TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Minh Sang, học viên cao học khóa 25 ngành Quản Trị Kinh Doanh - Trường Đại học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn “Một số giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá cơng việc nhân viên khối hỗ trợ công ty Cổ phần Chứng khốn Rồng Việt” tơi thực hướng dẫn TS Nguyễn Thị Bích Châm, số liệu thu thập hoàn toàn trung thực kết nghiên cứu luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm công việc thực Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả luận văn Trần Minh Sang năm 2019 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH TĨM TẮT LUẬN VĂN ABSTRACT PHẦN MỞ ĐẦU 0.1 Lý chọn đề tài 0.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 0.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 0.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 0.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 0.3.1 Đối tượng nghiên cứu: .4 0.3.2 Phạm vị nghiên cứu: 0.4 Phương pháp thực 0.5 Ý nghĩa đề tài 0.6 Hạn chế đề tài 0.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Lý thuyết quản trị nguồn nhân lực .6 1.1.1 Nguồn nhân lực: 1.1.2 Cơ sở kiến thức quản trị nguồn nhân lực: 1.1.3 Chức quản trị nguồn nhân lực 1.1.3.1 Thu hút nguồn nhân lực 1.1.3.2 Đào tạo phát triển 1.1.3.3 Duy trì nguồn nhân lực .8 1.2 Lý thuyết đánh giá kết thực công việc .8 1.2.1 Một số khái niệm .8 1.2.1.1 Công việc 1.2.1.2 Đánh giá 1.2.1.3 Thực công việc 1.2.1.4 Đánh giá thực công việc 1.2.2 Mục tiêu 11 1.2.3 Tầm quan trọng 12 1.2.3.1 Đối với tổ chức (doanh nghiệp) 12 1.2.3.2 Đối với nhà quản lý 12 1.2.3.3 Đối với người lao động .13 1.2.4 Một số phương pháp đánh giá kết thực công việc 13 1.2.4.1 Phương pháp xếp hạng luân phiên 13 1.2.4.2 Phương pháp so sánh cặp 14 1.2.4.3 Phương pháp bảng điểm 14 1.2.4.4 Phương pháp lưu trữ 15 1.2.4.5 Phương pháp quản trị theo mục tiêu 15 1.2.4.6 Phương pháp đánh giá 3600 16 1.2.4.7 Phương pháp định lượng: 16 1.2.4.8 KPIstrong đánh giá thực công việc 18 1.2.5 Các sai phạm thường thấy thực đánh giá kết công việc .20 1.3 Nội dung trình tự thực đánh giá kết thực công việc .21 1.3.1 Xác định mục tiêu tiêu chuẩn kết công việc: .21 1.3.2 Lựa chọn phương pháp đánh giá thích hợp .23 1.3.3 Lựa chọn người đánh giá 23 1.3.4 Xác định chu kỳ đánh giá 23 1.3.5 Huấn luyện kỹ đánh giá thực công việc: 23 1.3.6 Thông báo cho nhân viên nội dung phạm vi đánh giá 24 1.3.7 Thực vấn đánh giá .24 1.3.8 Thực đánh giá kết thực xác định mục tiêu cho nhân viên: 25 1.4 Tóm tắt chương 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TY RỒNG VIỆT 27 2.1 Giới thiệu tổng quát Công ty Cổ phần Chứng khốn Rồng Việt 27 2.1.1 Thơng tin chung .27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty 28 2.1.3 Đặc điểm, chức nhiệm vụ phòng ban 28 2.1.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh: .32 2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty 33 2.3 Thực trạng đánh giá kết thực công việc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt .36 2.3.1 Quan điểm Ban Lãnh đạo việc đánh giá kết công việc 36 2.3.2 Đối tượng tham gia đánh giá công ty 37 2.3.3 Nhận xét quy trình đánh giá thực công việc cuối năm công ty áp dụng 38 2.3.4 Thực trạng đánh giá thông qua nghiên cứu khảo sát .41 2.3.4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu .42 2.3.4.2 Kết đánh giá nhân viên tiêu chí đánh giá 42 2.3.4.3 Kết đánh giá nhân viên phương pháp đánh giá .44 2.3.4.4 Kết đánh giá nhân viên người đánh giá 46 2.3.4.5 Kết đánh giá nhân viên thông báo đánh giá đến nhân viên 48 2.3.4.6 Kết đánh giá nhân viên tiêu chí cho nhân viên 49 2.3.4.6 Kết đánh giá đánh giá chung 50 2.4 Tóm Tắt Chương .51 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .53 3.1 Một số mục tiêu trọng tâm công ty thời gian tới 53 3.2 Quan điểm đưa giải pháp 54 3.3 Đề xuất giải pháp 58 3.3.1 Phương pháp đánh giá yếu tố gây nhiều tranh cãi 58 3.3.1.1 Cơ sở giải pháp 58 3.3.1.2 Giải pháp tính khả thi 58 3.3.2 Đề xuất công cụ hỗ trợ cho phương pháp đánh giá hiệu hơn: 64 3.3.2.1 Cơ sở giải pháp 64 3.3.2.2 Giải pháp tính khả thi 64 3.3.3 Cơng khai quy trình đánh giá chuẩn xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể 68 3.3.3.1 Cơ sở giải pháp 68 3.3.3.2 Giải pháp tính khả thi 68 3.3.4 Chuẩn hóa cơng tác lựa chọn đào tạo người đánh giá 73 3.3.4.1 Cơ sở giải pháp 73 3.3.4.2 Giải pháp tính khả thi 73 3.4 Kiến nghị sử dụng kết đánh giá công việc Quản trị nhân Công ty 76 3.4.1 Trong quy chế trả thù lao lao động 76 3.4.2 Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng: 76 3.4.3 Trong công tác phát triển, quy hoạch bổ nhiệm 77 3.5 Tóm tắt chương 78 KẾT LUẬN .79 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI PHỤ LỤC 2:MẪUKHẢO SÁT PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ SPSS PHỤ LỤC 4: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHĨM PHỤ LỤC 5: BẢNG MƠ TẢ CÔNG VIỆC (ĐỀ XUẤT) PHỤ LỤC 6: NHẬT KÝ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC THEO BỘ PHẬN (ĐỀ XUẤT) PHỤ LỤC 7: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THEO CHỨC DANH (ĐỀ XUẤT) PHỤ LỤC 8: CÁC BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CỦA CÔNG TY RỒNG VIỆT DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT CÁCH VIẾT TẮT Thực công việc THCV Đánh giá thực công việc ĐGTHCV Đánh giá kết thực công việc ĐGKQTHCV Công ty Cổ phần Chứng khốn Rồng Việt Cơng ty Rồng Việt Biểu mẫu số 01 – Đánh giá thi đua BM01-ĐGTĐ Cán nhân viên CBNV Cán quản lý CBQL Ban Giám Đốc BGĐ Người lao động NLĐ Môi giới tập MGTS Trung học phổ thơng THPT Phòng Mơi giới nước ngồi P.MGNN Phòng Tư vấn Doanh nghiệp P.TVDN Phòng Mua bán sá nhập P.MBSN Phòng Đầu tư P.ĐT Phòng Dịch vụ chứng khốn P.DVCK Phòng Dịch vụ khách hàng P.DVKH Phòng Dịch vụ tài P.DVTC Phòng Nghiên cứu sản phẩm P NCSP Phòng Tư vấn cá nhân P.TVCN Phòng Phân tích tư vấn P.PTTV Phòng Tài kế tốn P.TCKT Phòng Kiểm sốt nội P.KSNB Phòng Cơng nghệ thơng tin P.CNIT Phòng Nhân đào tạo P.NSĐT Phòng Hành quản trị P.HCQT TỪ VIẾT TẮT CÁCH VIẾT TẮT Kiến thức Công nghệ thông tin KCNTT Kỹ Công nghệ thông tin SCNTT Thái độ Công nghệ thông tin ACNTT DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1-1 Bảng xếp hạng luân phiên 13 Bảng 1-2 Bảng đánh giá so sánh cặp 14 Bảng 1-3 Bảng đánh giá bảng điểm 14 Bảng 2-1 Các mốc kiện công ty 27 Bảng 2-2 Nhóm ngành nghề kinh doanh .32 Bảng 2-3 Nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt .33 Bảng 2-4 Phân loại lao động theo mẫu đánh giá .38 Bảng 2-5 Kết khảo sát vềcác tiêu chí đánh giá 42 Bảng 2-6Kết khảo sát phương pháp đánh giá 44 Bảng 2-7 Kết khảo sát người đánh giá .46 Bảng 2-8 Kết khảo sát thông báo đánh giá đến nhân viên 48 Bảng 2-9 Kết khảo sát tiêu chí cho nhân viên 49 Bảng 2-10 Kết khảo sát đánh giá chung hệ thống đánh giá kết công việc 50 Bảng 3-1 Kết khảo sát theo nhóm tiêu chí Bảng 3-2 Kết khảo sát theo tiêu chí Bảng 3-3 Bảng mô tả công việc đề xuất Bảng 3-4 Nhật ký hiệu suất công việc theo Đơn vị Bảng 3-5 Tiêu chí đánh giá theo chức danh PHỤ LỤC 6: NHẬT KÝ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC THEO BỘ PHẬN (ĐỀ XUẤT) BÁO CÁO VẬN HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THÁNG BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG BÁO CÁO THÁNG 8/2018 Ngày STT phát sinh 10 11 Ngày hoàn tất 8/08/2018 8/08/2018 Tên chương trình Banking Service Vấn đề phát sinh Loại vấn đề Không import Lỗi ứng số dư tk C011577 dụng Mức độ Nguyên nhân & Hướng giải Bình thường Lệch liệu từ Core Trạng thái Tài khoản liên quan Người thực Đã hoàn tất C011577 sang.tm PHỤ LỤC 7: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THEO CHỨC DANH (ĐỀ XUẤT) Tiêu chí đánh giá Chuyên viên Tuyển dụng Đào tạo STT (1) Nhóm mục tiêu (2) Hồn thiện quy chế, quy trình, quy định Công ty Quản trị thông tin phần mềm NS Tiêu chí (3) Rà sốt lại nội dung, format bảng MTCV tất chức danh Gửi in & file mềm cho TĐV xem & ký Tập hợp & hoàn thành toàn file cứng, file mềm cuối update thông tin vị trí chức danh lên phần mềm tuyển dụng update data kế hoạch đào tạo, theo dõi tình hình đào tạo năm 2018 update data kế hoạch tuyển dụng, theo dõi tình hình tuyển dụng Số lượng NS đến 25/12: 340 người Tuyển dụng Vị trí chuyên viên backoffice: Research, IT, DVCK, IB Mục tiêu (4) 100% hoàn thành trước 25/9 100% hoàn thành trước 05/10 100% hoàn thành trước 25/10 Trọng số (5) 2 Cách thức đo lường (6) % hồn thành, số lần sai sót/nhắc nhở, deadline % hồn thành, số lần sai sót/nhắc nhở, deadline % hồn thành, số lần sai sót/nhắc nhở, deadline Điểm số (7) Tổng hợp (8) =(5)x(7) 8 100% hoàn thành trước 25/10 100% hoàn thành trước 25/9 Test, vấn ứng viên >80/tháng Tuyển dụng bình qn 15 NS thức/tháng Tối thiểu MGTS lên thức đủ chuyên viên Research: trước 25/10 01 chuyên viên IT dev: trước 25/9 01 chuyên viên IT core: trước 25/10 đủ chuyên viên IB: trước 25/10 chuyên viên khác, chi nhánh: 25/11 % hoàn thành, số lần sai sót/nhắc nhở, deadline % hồn thành, số lần sai sót/nhắc nhở, deadline 8 Theo báo cáo hàng tháng (chốt tg 26 tháng - 25 tháng tới) => rớt số => không đạt 16 % hoàn thành, deadline 16 Các chức danh cao cấp (được sử dụng dịch vụ hỗ trợ headhunt) : Head / Deputy head of Research, Managers of IB Hoàn thành chương trình đào tạo theo kế hoạch dự kiến Số lượng chương trình, CBNV tham gia % hồn thành, số lần sai sót/nhắc nhở, deadline Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo thơng qua tổng kết đánh giá sau khóa học Kết đánh giá: > 80% tốt Kế >20% đánh giá không tốt => không đạt Quan hệ lao động Trao đổi với NS NS nghỉ việc số lần tương tác, thời gian tương tác, kết Tỉ lệ % hài lòng >80% 4 Các nội dung công việc phát sinh khác theo phân cơng: - Triển khai chương trình định hướng nghề nghiệp hỗ trợ Trường đại học - Tham gia hoạt động phát triển thương hiệu tuyển dụng - Hỗ trợ làm thủ tục tuyển dụng NS nước ngoài: work permit, CCHN - Phụ trách nội dung chương trình Quà tặng sống - Tham gia tổ chức Happy Lunch % Hoàn thành Thời hạn hoàn thành Chất lượng hoàn thành % hoàn thành, số lần sai sót/nhắc nhở, deadline Đào tạo Tuyển dụng Kiểm sốt chi phí hiệu Đào tạo NHÂN SỰ THỰC HIỆN % thực so với kế hoạch, chi phí cạnh tranh (giá tốt, tiết kiệm ngân sách cho công ty) % thực so với kế hoạch, chi phí cạnh tranh (giá tốt, tiết kiệm ngân sách cho cơng ty) Tổng Khả kiểm sốt chi phí % hồn thành Tính hiệu Khả kiểm sốt chi phí % hồn thành Tính hiệu 100 TRƯỞNG ĐƠN VỊ DUYỆT PHỤ LỤC 8:CÁC BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CỦA CÔNG TY RỒNG VIỆT BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN NĂM 2017 (Áp dụng Nhóm ) Họ tên: Đơn vị: CBQL trực tiếp: Mã số: BM.01_ĐGTĐ Ban hành: 12/2017 Ngày nhận việc: Chức danh: CBQL gián tiếp: A - ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC - tối đa 80 điểm (cá nhân tự đánh giá CBQL trực tiếp cho mức điểm theo tiêu chí tương ứng) ST T Tiêu chí Tiêu chuẩn đánh giá Tr ọn g số Cá nhân tự đánh giá Mức diểm Điểm Kết thực CBQL trực tiếp đánh giá Mức diểm Điểm KẾT QUẢ THỰC HIỆN Khối lượng cơng việc (*) Hồn thành tất cơng việc giao 0 Năng suất chất lượng công việc Công việc đạt yêu cầu thời hạn 0 (*) Chi tiết xem Bảng báo cáo công việc trọng tâm năm định hướng kế hoạch năm sau XỬ LÝ CÔNG VIỆC Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển nhân viên Phân công công việc rõ ràng; Hướng dẫn nghiệp vụ đầy đủ cho nhân viên; Báo cáo đầy đủ tình hình hoạt động đơn vị cho Lãnh đạo 0 Chủ động xử lý công việc Quản lý tốt công việc, chủ động xử lý có phát sinh, khơng bị nhắc nhở trễ hạn 0 Sáng tạo, cải tiến công việc Đề xuất tham mưu ý kiến cho Lãnh đạo; Xây dựng, cải tiến quy định, quy trình giúp nâng cao suất, chất lượng công việc, mang lại hiệu thiết thực cho Công ty, đơn vị 0 Sai sót phát sinh Khơng phát sinh lỗi lỗi khắc phục không ảnh hưởng đến Công ty, đồng nghiệp 0 Ý THỨC LÀM VIỆC, CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY ĐỊNH Nội quy tác phong, giấc làm việc Tuân thủ quy định tác phong, giấc làm việc 0 Tham gia phong trào tập thể, ý thức tiết kiệm sử dụng tài sản công ty Tích cực tổ chức tham gia đầy đủ phong trào Cơng ty Cơng đồn tổ chức; Tiết kiệm tài nguyên, sở vật chất Công ty 0 0 0 20 0 KIẾN THỨC VÀ NĂNG LỰC CÁ NHÂN Kiến thức chun mơn Nắm vững quy trình, nghiệp vụ quy định pháp luật liên quan Khả tự học hỏi, phát triển lực quản lý, lực chuyên môn Quản lý thời gian, phân bổ công việc Phân bổ công việc hợp lý, tối ưu; Sử dụng hiệu thời gian làm việc ĐIỂM MỤC A B - THÀNH TÍCH NỘI BẬT - tối đa 20 điểm (Cá nhân tự liệt kê thành tích bật/tiêu biểu đạt kỳ đánh giá): Đánh giá CBQL trực tiếp ST Thành tích T Ý kiến đánh giá Điểm ĐIỂM MỤC B NHẬN XÉT CỦA CBQL TRỰC TIẾP (Về điểm mạnh cần phát huy điểm chưa cần phải thay đổi/cải tiến) KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MỤC A + ĐIỂM MỤC B XẾP LOẠI NHẬN XÉT CỦA CBQL GIÁN TIẾP (nếu có) C - CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KHÁC (cá nhân đánh dấu "x" vào tiêu chí lựa chọn Nếu chọn ý kiến khác, đề nghị liệt kê cụ thể) I Đánh giá môi trường làm việc đề xuất nguyện vọng cá nhân: Công việc đảm trách Phù hợp Ý kiến khác: Thờ Ý kiến khác: Trong quan hệ đồng nghiệp Thân thiện Chưa phù hợp Nhu cầu đào tạo phát triển Đào tạo nội Đào tạo bên Nguyện vọng điều chuyển cơng tác Chưa có Đơn vị chuyển đến: Có Chế độ đãi ngộ, mức thu nhập so với công việc đảm trách Phù hợp II Ý kiến đề xuất khác: Đối với cá nhân: Đối với đơn vị Đối với Công ty Ngày … tháng 12 năm 2017 CÁ NHÂN Chưa phù hợp Ý kiến khác: Ngày … tháng 12 năm 2017 CBQL TRỰC TIẾP Ngày … tháng 12 năm 2017 CBQL GIÁN TIẾP BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN NĂM 2017 (Áp dụng Nhóm ) Họ tên: Ngày nhận việc: Đơn vị: Chức danh: CBQL trực tiếp: Mã số: BM.02_ĐGTĐ Ban hành: 12/2017 CBQL gián tiếp: A - ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC - tối đa 80 điểm (cá nhân tự đánh giá CBQL trực tiếp cho mức điểm theo tiêu chí tương ứng) CBQL trực Cá nhân tự đánh giá tiếp đánh giá (mức điểm) ST Trọng Tiêu chí Tiêu chuẩn đánh giá T số Kết Mức Mức Điểm thực Điểm điểm điểm KẾT QUẢ THỰC HIỆN Khối lượng cơng việc (*) Hồn thành tất công việc giao 0 Năng suất chất lượng công việc Công việc đạt yêu cầu thời hạn 0 (*) Chi tiết xem Bảng báo cáo công việc trọng tâm năm định hướng kế hoạch năm sau XỬ LÝ CƠNG VIỆC Chăm sóc, trì, phát triển khách hàng Chủ động xử lý công việc Sáng kiến, cải tiến Tham mưu Trưởng đơn vị Sai sót phát sinh Duy trì tốt khách hàng có Phát triển khách hàng mới, tìm kiếm hội đầu tư hiệu Quản lý tốt công việc, chủ động xử lý có phát sinh, khơng bị Trưởng đơn vị nhắc nhở trễ hạn Đề xuất ý tưởng hữu dụng giúp nâng cao suất, chất lượng cơng việc, hạn chế sai sót Tham mưu giúp Trưởng đơn vị giải công việc hiệu Không phát sinh lỗi lỗi khắc phục không ảnh hưởng đến Công ty, đồng nghiệp 0 0 0 0 0 Ý THỨC LÀM VIỆC, CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY ĐỊNH Nội quy tác phong, giấc làm việc Tuân thủ quy định tác phong, giấc làm việc 0 Tham gia phong trào tập thể, ý thức tiết kiệm sử dụng tài sản Cơng ty Tích cực tham gia đầy đủ phong trào Cơng ty Cơng đồn tổ chức Tiết kiệm sử dụng sở vật chất Công ty 0 KIẾN THỨC VÀ NĂNG LỰC CÁ NHÂN Kiến thức chuyên môn Nắm vững quy trình, nghiệp vụ quy định pháp luật liên quan Khả tự học hỏi, phát triển lực chuyên môn Quản lý thời gian, phân bổ công việc Phân bổ công việc hợp lý, tối ưu, sử dụng hiệu thời gian làm việc ĐIỂM MỤC A 0 0 20 0 B - THÀNH TÍCH NỘI BẬT - tối đa 20 điểm (Cá nhân tự liệt kê thành tích bật/tiêu biểu đạt kỳ đánh giá): ST T Đánh giá CBQL trực tiếp Thành tích Ý kiến đánh giá Điểm ĐIỂM MỤC B NHẬN XÉT CỦA CBQL TRỰC TIẾP (Về điểm mạnh cần phát huy điểm chưa cần phải thay đổi/ cải tiến) KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MỤC A + ĐIỂM MỤC B NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁN TIẾP (nếu có) XẾP LOẠI C - CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KHÁC (cá nhân đánh dấu "x" vào tiêu chí lựa chọn Nếu chọn ý kiến khác, đề nghị liệt kê cụ thể) I Đánh giá môi trường làm việc đề xuất nguyện vọng cá nhân: Công việc đảm trách Phù hợp Ý kiến khác: Thờ Ý kiến khác: Trong quan hệ đồng nghiệp Thân thiện Chưa phù hợp Nhu cầu đào tạo phát triển Đào tạo nội Đào tạo bên Nguyện vọng điều chuyển cơng tác Chưa có Có Đơn vị chuyển đến: Chế độ đãi ngộ, mức thu nhập so với công việc đảm trách Phù hợp II Ý kiến đề xuất khác: Đối với cá nhân: Đối với đơn vị Đối với Công ty Chưa phù hợp Ý kiến khác: Ngày … tháng 12 năm 2017 Ngày … tháng 12 năm 2017 CÁ NHÂN CBQL TRỰC TIẾP Ngày … tháng 12 năm 2017 CBQL GIÁN TIẾP BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN NĂM 2017 (Áp dụng Nhóm ) Mã số: BM.03_ĐGTĐ Ban hành: 12/2017 Ngày nhận việc: Chức danh: CBQL gián tiếp: Họ tên: Đơn vị: CBQL trực tiếp: A - ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC - tối đa 80 điểm (cá nhân tự đánh giá CBQL trực tiếp cho mức điểm theo tiêu chí tương ứng) CBQL trực Cá nhân tự đánh giá tiếp đánh giá ST Trọng Kết Tiêu chí Tiêu chuẩn đánh giá T số Mức Mức Điểm Điểm điểm thực điểm KẾT QUẢ THỰC HIỆN Khối lượng công việc Năng suất chất lượng cơng việc XỬ LÝ CƠNG VIỆC Hồn thành tất công việc giao 0 Công việc đạt yêu cầu thời hạn 0 0 0 0 Không bị phàn nàn, khiếu nại việc hỗ trợ, chăm sóc khách hàng Quản lý tốt cơng việc, chủ động xử lý có phát sinh, khơng bị Trưởng đơn vị nhắc nhở trễ hạn Đề xuất ý tưởng hữu dụng giúp nâng cao suất, chất lượng cơng việc, hạn chế sai sót Thái độ hỗ trợ, phục vụ Chủ động xử lý công việc Sáng kiến, cải tiến Tham mưu Trưởng đơn vị Tham mưu giúp Trưởng đơn vị giải công việc hiệu 0 Sai sót phát sinh Khơng phát sinh lỗi lỗi khắc phục không ảnh hưởng đến Công ty, đồng nghiệp 0 0 0 Ý THỨC LÀM VIỆC, CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY ĐỊNH Nội quy tác Tuân thủ quy định tác phong, giấc phong, giấc làm việc làm việc Tham gia phong Tích cực tham gia đầy đủ trào tập thể; ý phong trào Công ty Công thức tiết kiệm sử đoàn tổ chức; Tiết kiệm sử dụng tài sản dụng sở vật chất Công công ty ty KIẾN THỨC VÀ NĂNG LỰC CÁ NHÂN 1 Kiến thức chuyên môn Nắm vững quy trình, nghiệp vụ quy định pháp luật liên quan Khả tự học hỏi, phát triển lực chuyên môn 0 Quản lý thời gian, phân bổ công việc Phân bổ công việc hợp lý, tối ưu, sử dụng hiệu thời gian làm việc 0 ĐIỂM MỤC A 20 0 B - THÀNH TÍCH NỘI BẬT - tối đa 20 điểm (Cá nhân tự liệt kê thành tích bật/tiêu biểu bạn đạt kỳ đánh giá): Đánh giá Trưởng đơn vị ST Thành tích đạt T Ý kiến đánh giá Điểm ĐIỂM MỤC B NHẬN XÉT CỦA CBQL TRỰC TIẾP (Về điểm mạnh cần phát huy điểm chưa cần phải thay đổi/ cải tiến) KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MỤC A + ĐIỂM MỤC B XẾP LOẠI NHẬN XÉT CỦA CBQL GIÁN TIẾP (nếu có) C - CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KHÁC (cá nhân đánh dấu "x" vào tiêu chí lựa chọn Nếu chọn Ý kiến khác, đề nghị liệt kê cụ thể) I Đánh giá môi trường làm việc đề xuất nguyện vọng cá nhân: Công việc đảm trách Phù hợp Ý kiến khác: Trong quan hệ đồng nghiệp Thân thiện Chưa phù hợp Nhu cầu đào tạo phát triển Đào tạo nội Thờ Ý kiến khác: Đào tạo bên ngồi Nguyện vọng điều chuyển cơng tác Chưa có Đơn vị chuyển đến: Có Chế độ đãi ngộ, mức thu nhập so với công việc đảm trách Phù hợp II Ý kiến đề xuất khác: Đối với cá nhân: Đối với đơn vị Đối với Công ty Ngày … tháng 12 năm 2017 CÁ NHÂN Chưa phù hợp Ngày … tháng 12 năm 2017 CBQL TRỰC TIẾP Ý kiến khác: Ngày … tháng 12 năm 2017 CBQL GIÁN TIẾP BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN NĂM 2017 (Áp dụng Nhóm 4) Họ tên: Đơn vị: CBQL trực tiếp: Mã số: BM04_ĐGTĐ Ban hành: 12/2017 Ngày nhận việc: Chức danh: CBQL gián tiếp: A - ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC - tối đa 80 điểm (cá nhân tự đánh giá CBQL trực tiếp cho mức điểm theo tiêu chí tương ứng) CBQL trực Cá nhân tự đánh giá tiếp đánh giá Trọ ST Kết Tiêu chí Tiêu chuẩn đánh giá ng T Mức Mức số Điểm Điểm điểm thực điểm KẾT QUẢ THỰC HIỆN Khối lượng công việc Năng suất chất lượng cơng việc Hồn thành tất cơng việc giao 0 Công việc đạt yêu cầu thời hạn 0 0 0 XỬ LÝ CÔNG VIỆC Chu đáo, tận tụy, không bị phàn nàn Giám sát việc tuân thủ quy định hiệu quả, kịp thời phát rủi ro Quản lý tốt công việc, chủ động xử lý có phát sinh, khơng bị Trưởng đơn vị nhắc nhở trễ hạn Thái độ giám sát, hỗ trợ, phục vụ Chủ động xử lý công việc Sáng kiến, cải tiến Đề xuất ý tưởng hữu dụng giúp nâng cao suất, chất lượng cơng việc, hạn chế sai sót 0 Tham mưu Trưởng đơn vị Tham mưu giúp Trưởng đơn vị giải công việc hiệu 0 Sai sót phát sinh Khơng phát sinh lỗi lỗi khắc phục không ảnh hưởng đến Công ty, đồng nghiệp 0 0 0 Ý THỨC LÀM VIỆC, CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY ĐỊNH Nội quy tác Tuân thủ quy định tác phong, phong, giấc giấc làm việc làm việc Tham gia phong Tích cực tham gia đầy đủ trào tập thể, ý phong trào Công ty Cơng thức tiết kiệm sử đồn tổ chức; Tiết kiệm sử dụng tài sản dụng sở vật chất Công ty công ty KIẾN THỨC VÀ NĂNG LỰC CÁ NHÂN Kiến thức chuyên môn Nắm vững quy trình, nghiệp vụ quy định pháp luật liên quan Khả tự học hỏi, phát triển lực chuyên môn 0 Quản lý thời gian, phân bổ công việc Phân bổ công việc hợp lý, tối ưu, sử dụng hiệu thời gian làm việc 0 ĐIỂM MỤC A 20 0 B - THÀNH TÍCH NỘI BẬT - tối đa 20 điểm (Cá nhân tự liệt kê thành tích bật/tiêu biểu bạn đạt kỳ đánh giá): Đánh giá CBQL trực tiếp ST Thành tích đạt T Ý kiến đánh giá Điểm ĐIỂM MỤC B NHẬN XÉT CỦA CBQL TRỰC TIẾP (Về điểm mạnh cần phát huy điểm chưa cần phải thay đổi/ cải tiến) KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MỤC A + ĐIỂM MỤC B XẾP LOẠI NHẬN XÉT CỦA CBQL GIÁN TIẾP (nếu có) C - CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KHÁC (cá nhân đánh dấu "x" vào tiêu chí lựa chọn Nếu chọn Ý kiến khác, đề nghị liệt kê cụ thể) I Đánh giá môi trường làm việc đề xuất nguyện vọng cá nhân: Công việc đảm trách Phù hợp Chưa phù hợp Trong quan hệ đồng nghiệp Thân Thờ thiện Nhu cầu đào tạo phát triển Đào tạo nội Ý kiến khác: Ý kiến khác: Đào tạo bên ngồi Nguyện vọng điều chuyển cơng tác Chưa có Có Đơn vị chuyển đến: Chế độ đãi ngộ, mức thu nhập so với công việc đảm trách Phù hợp II Ý kiến đề xuất khác: Đối với cá nhân: Đối với đơn vị Đối với Công ty Ngày … tháng 12 năm 2017 CÁ NHÂN Chưa phù hợp Ý kiến khác: Ngày … tháng 12 năm 2017 CBQL TRỰC TIẾP Ngày … tháng 12 năm 2017 CBQL GIÁN TIẾP ... luận văn Một số giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá công việc nhân viên khối hỗ trợ cơng ty Cổ phần Chứng khốn Rồng Việt tơi thực hướng dẫn TS Nguyễn Thị Bích Châm, số liệu thu thập hoàn toàn... đánh giá áp dụng liên tục năm liền không thay đổi Từ tất liệu thông tin trên, tác giả chọn Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá công việc nhân viên Khối Hỗ trợ cơng ty Cổ phần Chứng. .. việc nhân viên cơng ty Chứng khốn Rồng Việt, tìm lỗ hỏng nguyên thực trạng Đề xuất giải pháp để cải thiện công tác quản trị nhân thông qua việc đánh giá kết thực công việc nhân viên Công ty Cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá công việc nhân viên khối hỗ trợ tại công ty cổ phần chứng khoán rồng việt , Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá công việc nhân viên khối hỗ trợ tại công ty cổ phần chứng khoán rồng việt