NGHIÊN cứu về đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và xử TRÍ các TAI BIẾN sản KHOA tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI TRONG 2 năm 2014 2015

60 110 2
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2019, 15:32

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỖ VN T NGHIÊN CứU Về ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và Xử TRí CáC TAI BIếN SảN KHOA T¹I BƯNH VIƯN B¹CH MAI TRONG N¡M 2014 2015 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II HÀ NỘI – 2016 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y H NI VN T NGHIÊN CứU Về ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và Xử TRí CáC TAI BIếN SảN KHOA TạI BệNH VIệN BạCH MAI TRONG NĂM Từ THáNG 1/2014 - ĐếN THáNG 12/2015 Chuyờn nghành: Sản phụ khoa Mã số: ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Bá Nha HÀ NỘI – 2016 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CMSĐ : Chảy máu sau đẻ DIC : Disseminated Intravascular Coagualation RLĐM : Rối loạn đông máu TBSK : Tai biến sản khoa TSG : Tiền sản giật KSĐ : Kháng sinh đồ UNICEF : United Nations Children's Emergency Fund WHO : World Health Organization MỤC LỤC MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Chương TỔNG QUAN .3 1.1 Tử vong mẹ tai biến chứng sản khoa giới Việt Nam 1.1.1 Tình hình tử vong mẹ tai biến sản khoa giới .3 1.1.2 Tình hình tử vong mẹ TBSK Việt Nam .5 1.2 Tai biến sản khoa hình thái tai biến sản khoa thường gặp .7 1.2.1 Chảy máu sau đẻ (băng huyết sau sinh) 1.2.2 Tiền sản giật, sản giật 13 1.2.3 Nhiễm khuẩn hậu sản 20 Chương 24 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24 2.1 Địa điểm nghiên cứu 24 2.2 Thời gian nghiên cứu 24 2.3 Đối tượng nghiên cứu 24 2.3.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 24 2.3.2 Tiêu chuẩn loại trừ 24 2.4 Phương pháp nghiên cứu 24 2.5 Phương pháp thu thập thông tin 25 2.6 Các biến số, số nghiên cứu 25 2.6.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 25 2.6.2 Các hình thái biến chứng sản khoa .26 2.6.3 Các phương pháp xét nghiệm chẩn đoán 26 2.6.4 Các phương pháp điều trị 26 2.6.5 Kết điều trị 27 2.6.6 Chẩn đoán DIC (Theo ISTH ) .27 2.6.7 Tiền sản giật 28 2.6.8 Sản giật 28 2.6.9 Tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng HELLP 28 2.6.10 Tiêu chuẩn chẩn đoán suy thận cấp: Mehta cộng sự: Critical Care; 2007, 11: R31-R93 .29 2.6.11 Nhiễm khuẩn: Theo Surviving sepsis campaign guidelines30 2.6.12 Đái tháo đường thời kỳ thai nghén 30 2.6.13 Bệnh tuyến giáp 30 2.6.14 Suy gan cấp .30 2.7 Phương pháp phân tích xử lí số liệu 31 2.8 Các sai số mắc phải cách khống chế sai số 31 Chương 32 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .32 3.1 Đặc điểm chung 32 3.1.1 Số lượng cấp cứu sản khoa 32 3.1.2 Đặc điểm tuổi 32 3.1.3 Nhóm tuổi thai 32 3.1.4 Số lần có thai .32 3.1.5 Tiền sử bệnh 32 3.1.6 Phương pháp đẻ hay mổ lấy thai 33 3.2 Phân loại tai biến 33 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng biểu quan .33 3.2.2 Tai biến băng huyết .33 3.2.3 Biểu quan tuần hoàn 33 3.2.4 Biểu quan hô hấp 33 3.2.5 Biến chứng tiêu hóa nguyên nhân 34 3.2.6 Biểu bệnh lý quan thận tiết niệu 34 3.2.7 Biến chứng nhiễm trùng 34 3.2.8 Rối loạn đông máu 35 3.2.9 Suy tạng .35 3.3 Điều trị tai biến 35 3.3.1 Điều trị tai biến băng huyết 35 3.3.2 Điều trị suy hô hấp 36 3.3.3 Điều trị biến chứng tiêu hóa 36 3.3.4 Điều trị biến chứng thận tiết niệu 36 3.3.5 Điều trị nhiễm trùng hậu sản .37 3.4 Kết điều trị 37 3.4.1.Tỉ lệ tử vong 38 3.4.2 Nhóm BN tử vong .38 3.4.3 Nguyên nhân tử vong 38 Chương 38 DỰ KIẾN BÀN LUẬN .38 4.1 Đặc điểm chung 39 4.1.1 Số lượng cấp cứu sản khoa 39 4.1.2 Đặc điểm tuổi 39 4.1.3.Nhóm tuổi mẹ .39 4.1.4 Nhóm tuổi thai 39 4.1.5 Số lần có thai .39 4.1.6 Tiền sử bệnh 39 4.1.7 Tiền sử sản khoa 39 4.1.8 Tiền sử nội khoa 39 4.1.9 Phương pháp đẻ 39 4.2 Đặc điểm lâm sàng tai biến 39 4.2.1 Tỉ lệ loại tai biến sản khoa 39 4.2.2 Tai biến băng huyết .39 4.2.3 Biểu quan tuần hoàn 39 4.2.4 Biểu quan hô hấp 39 4.2.5 Biểu quan tiêu hóa .39 4.2.6 Biểu thận tiết niệu 39 4.2.7 Nhiễm trùng hậu sản 39 4.2.8 Rối loạn đông máu 39 4.2.9 Suy đa tạng 39 4.3 Điều trị kết 39 4.3.1 Điều trị băng huyết 39 4.3.2 Điều trị suy tuần hoàn 39 4.3.3 Điều trị suy hô hấp 39 4.3.4 Điều trị biến chứng tiêu hóa 39 4.3.5 Điều trị biến chứng thận tiết niệu 39 4.3.6 Điều trị nhiễm trùng 39 4.3.7 Tỉ lệ tử vong 40 4.3.8 Nhóm BN tử vong .40 4.3.9 Nguyên nhân tử vong 40 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Các biểu tai biến quan tiêu hóa nguyên nhân 34 Bảng 3.2 Kết nuôi cấy máu 34 Bảng 3.3 Nguyên nhân rối loạn đông máu sau đẻ 35 Bảng 3.4 Xử trí băng huyết .35 Bảng 3.5 Lượng chế phẩm máu trung bình .36 Bảng 3.6 Số lần mổ để điều trị tai biến chảy máu 36 Bảng 3.7 Điều trị biến chứng tiêu hóa 36 Bảng 3.8 Điều trị biến chứng thận tiết niệu .37 Bảng 3.9 Điều trị nhiễm trùng 37 Bảng 3.10 Sử dụng kháng sinh ban đầu 37 Bảng 3.11 kết điều trị 38 Bảng 3.12 Nhóm BN tử vong .38 Bảng 3.13 Nguyên nhân tử vong .38 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tỉ lệ tai biến sản khoa bệnh viện Bạch Mai 32 Biểu đồ 3.2 Số BN theo nhóm tuổi 32 Biểu đồ 3.3 Phân bố tuổi thai 32 Biểu đồ 3.4 Số lần có thai BN .32 Biểu đồ 3.5 Tiền sử sản khoa BN .32 Biểu đồ 3.6 Tiền sử nội khoa BN 32 Biểu đồ 3.7 Hình thức kết thúc thai nghén 33 Biểu đồ 3.8 phân bố loại tai biến 33 Biểu đồ 3.9 Các biến chứng chung 33 Biểu đồ 3.11 Mức độ máu sau đẻ (phân độ theo Gable) 33 Biểu đồ 3.12 Nguyên nhân gây máu 33 Biểu đồ 3.10 Các biến chứng tuần hoàn 33 Biểu đồ 3.13 Các biến chứng biểu quan hô hấp 33 Biểu đồ 3.14 Mức độ suy hô hấp bệnh nhân .33 Biểu đồ 3.15 Lâm sàng cận lâm suy gan cấp 34 Biểu đồ 3.16 Các biến chứng thận tiết niệu .34 Biểu đồ 3.17 Các biến chứng nhiễm trùng .34 Biểu đồ 3.18 Thời điểm xuất DIC .35 Biểu đồ 3.19 Phân bố suy tạng 35 Biểu đồ 3.20 Điều trị tai biến băng huyết 35 Biểu đồ 3.21 Số lượng hồng cầu khối chảy máu sau đẻ 36 Biểu đồ 3.22 Điều trị suy hô hấp .36 Biểu đồ 3.23 Kết hợp kháng sinh 37 ĐẶT VẤN ĐỀ Mang thai, sinh niềm vinh dự hạnh phúc phụ nữ gia đình Tuy nhiên từ xưa đến tai biến sản khoa suốt trình mang thai, sinh đẻ, hậu sản thường trực Các tai biến sản khoa thường gặp băng huyết sau sinh, nhiễm khuẩn, sản giật, Hàng năm giới có hàng trăm ngàn phụ nữ tử vong liên quan đến trình mang thai, số xảy phần lớn nước phát triển Theo báo cáo năm WHO Tỷ lệ tử vong mẹ giới năm 2000 400/100.000 trẻ sinh sống [1] Trong năm 2005, có tới 536.000 phụ nữ chết nguyên nhân liên quan tới thai sản, so với số 576.000 vào năm 1990 [2] Việt Nam nước phát triển có số phụ nữ độ tuổi sinh đẻ cao Theo số liệu thống kê Bộ Y tế năm 1995, tỷ lệ tử vong mẹ Việt Nam 137/100.000 trẻ sinh sống [3], theo ước tính Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) năm 2000, tỷ lệ tử vong mẹ Việt Nam 130/100.000 trẻ sinh sống [4] Nguyên nhân gây tử vong mẹ Việt Nam tai biến sản khoa Các tai biến sản khoa gây nguy hiểm cho thai nhi mà đe dọa trực tiếp đến tính mạng người mẹ Tình hình mắc tử vong tai biến sản khoa nước ta năm qua giảm đáng kể, nhiên năm gần nhiều tai biến sản khoa sở y tế Do nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản mục tiêu ngành y tế toàn xã hội quan tâm Trong hệ thống y tế có vai trò định việc quản lý, theo dõi, phòng bệnh chẩn đoán điều trị tai biến sản khoa xảy Bệnh viện Bạch Mai nơi tiếp nhận nhiều cấp cứu từ tất chuyên khoa Trong cấp cứu tai biến sản khoa chiếm phần không nhỏ Hầu hết cấp cứu sản khoa nặng đa dạng mặt bệnh, bệnh nhân điều trị khoa Phụ Sản bệnh viện chuyển từ bệnh viện khác đến Phụ Sản, khoa Cấp cứu khoa Điều trị tích cực Từ trước đến chưa có nghiên cứu thực vấn đề Để có tổng quan tình hình bệnh nhân bị tai biến sản khoa nằm điều trị bệnh viện Bạch Mai Xuất phát từ thực tế đó, chúng tơi tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng xử trí tai biến Sản khoa bệnh viện Bạch Mai năm 2014 - 2015” Với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sản phụ mắc tai biến sản khoa điều trị bệnh viện Bạch Mai Nhận xét phương pháp kết điều trị sản phụ 38 3.4.1.Tỉ lệ tử vong Bảng 3.11 kết điều trị Kết Sống Tử vong Tổng n Tỉ lệ % Nhận xét: 3.4.2 Nhóm BN tử vong Bảng 3.12 Nhóm BN tử vong Phương pháp Mổ đẻ Đẻ thường Tổng n Tỉ lệ % Nhận xét: 3.4.3 Nguyên nhân tử vong Bảng 3.13 Nguyên nhân tử vong Nguyên Chảy máu Suy gan Sốc nhiễm Xuất huyết Nhồi máu nhân cấp thận trùng não n Tỉ lệ % Nhận xét: Chương DỰ KIẾN BÀN LUẬN phổi Tổng 39 4.1 Đặc điểm chung 4.1.1 Số lượng cấp cứu sản khoa 4.1.2 Đặc điểm tuổi 4.1.3.Nhóm tuổi mẹ 4.1.4 Nhóm tuổi thai 4.1.5 Số lần có thai 4.1.6 Tiền sử bệnh 4.1.7 Tiền sử sản khoa 4.1.8 Tiền sử nội khoa 4.1.9 Phương pháp đẻ 4.2 Đặc điểm lâm sàng tai biến 4.2.1 Tỉ lệ loại tai biến sản khoa 4.2.2 Tai biến băng huyết 4.2.3 Biểu quan tuần hồn 4.2.4 Biểu quan hơ hấp 4.2.5 Biểu quan tiêu hóa 4.2.6 Biểu thận tiết niệu 4.2.7 Nhiễm trùng hậu sản 4.2.8 Rối loạn đông máu 4.2.9 Suy đa tạng 4.3 Điều trị kết 4.3.1 Điều trị băng huyết 4.3.2 Điều trị suy tuần hoàn 4.3.3 Điều trị suy hơ hấp 4.3.4 Điều trị biến chứng tiêu hóa 4.3.5 Điều trị biến chứng thận tiết niệu 4.3.6 Điều trị nhiễm trùng 40 4.3.7 Tỉ lệ tử vong 4.3.8 Nhóm BN tử vong 4.3.9 Nguyên nhân tử vong 41 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Kết luận theo mục tiêu TÀI LIỆU THAM KHẢO WHO (2004) Maternal Mortality in 2000: Estimates developed 1, 10, 12 WHO Regional Office for the Western Pacific (2005) Women’s Health: Western Pacific Region 115 – 121 Vương Tiến Hòa (2004) Những vấn đề thách thức sức khỏe sinh sản nay, Nhà xuất Y học UNICEFF (2007) The State of the world’s children 2007 Table Văn phòng Khu vực Tây Thái Bình Dương | Sức khoẻ Bà mẹ UNFPA (2004) Maternal mortality update 2004: delivering into good hands, 5, 9-13 WHO Regional Office for the Western Pacific Women’s Health West Pac Reg, 115 – 121 Niên giám thống kê y tế 2013 Bộ môn Phụ Sản Đại học Y Hà Nội, Bài giảng sản phụ khoa, tập 1, Nhà xuất Y học 10 Ngô văn Tài (2001) Nghiên cứu số yếu tố tiên lượng nhiễm độc thai nghén, Luận án Tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 11 Vũ Bá cộng (2010) Nút mạch điều trị chảy máu sau đẻ Hội Nghị Sản Phụ Khoa Việt - Pháp 2010, 125, 126 12 Trường đại học y Hà Nội (2002), Bài giảng sản phụ khoa tập 2, nhà xuất y học 13 Bộ Y tế Nỗ lực giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ, trẻ sơ sinh 14 Phan Trường Duyệt (2000) Phòng chống năm tai biến sản khoa, Nhà xuất y học 15 Hazelgrove J.F., Price C., Pappachan V.J et al (2001) Multicenter study of obstetric admissions to 14 intensive care units in southern England Crit Care Med, 29(4), 770–775 16 Lê Quang Thanh (2015) Bằng chứng lâm sàng phòng điều trị băng huyết sau sinh phương pháp nội khoa Bệnh viện Từ Dũ 17 Lê Điềm (1999) Sản phụ khoa kế hoạch hóa gia đình 18 Nguyễn Liên Phương, Trần Danh Cường, Ngơ Thị Minh Hà (2016) Nhận xét chẩn đốn xử trí rau cài lược bệnh viện Phụ sản Trung Ương Tạp Chí Phụ Sản, Tập 14 19 Bộ Môn Phụ Sản Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (2007 Sản phụ khoa tập 20 Bộ môn Phụ Sản Đại học y Hà Nội (2012) Sản phụ khoa - giảng cho học viên sau đại học, nhà xuất y học 21 Trần Thị Lợi (2012) Cập nhật xử trí tích cực giai đoạn chuyển Bệnh viện Từ Dũ 22 Nguyễn Thị Thủy (2016) Dự phòng chảy máu sau mổ lấy thai Học Sinh Sản- Hội Nội Tiết Sinh Sản Vơ Sinh TP Hồ Chí Minh, 15–18 23 Phan Thị Ánh Tuyết (2005) Nhận xét định cắt tử cung sau đẻ bệnh viện phụ sản Trung Ương 6/2000 - 6/2005, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II Trường Đại Học Hà Nội, 28, 29, 24 Phạm Đức Hiếu (2012) Nghiên cứu kết hồi sức tích cực số biến chứng sản khoa bệnh viện Bạch Mai từ 1/2008 - 6/2012, Luận văn thạc sỹ Y học Trường Đại Học Hà Nội 25 Vương Tiến Hòa (2005) Sản Khoa sơ sinh, Nhà xuất Y học 26 Abed F., Baniya R., Bachuwa G (2016) Quinine-Induced Disseminated Intravascular Coagulation Case Rep Med, 2016, 9136825 27 Bộ y tế (2015) Hướng dẫn chẩn đốn xử trí hồi sức tích cực 28 Nguyễn Minh Tú (2005) Tình hình vỡ tử cung điều trị bệnh viện phụ sản trung ương 10 năm 1995 - 2004, Luận văn thạc sỹ y học, 26, 27 29 Thomas J B (2011) Sản phụ khoa điều cần biết, Nhà xuất Y học 30 Đặng Thị Minh Nguyệt Nguyễn Thị Anh (2013) Nhận xét kết mổ lấy thai sản phụ tiền sản giật nặng bệnh viện Phụ sản Trung ương Tạp Chí Phụ Sản Tập 11, 19–22 31 Bộ Y tế (2009) Hướng dẫn quốc gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản 32 Trần Thị Thanh Huyền (2011) Nghiên cứu hội chứng HELLP thai phụ bị tiền sản giật bệnh viện phụ sản Trung Ương 10 năm 2001 - 2010, Luận văn thạc sỹ y học Trường Đại Học Hà Nội, 5,7,8,9 33 Lê Hoàng (2014) Mô tả đặc điểm hội chứng HELLP bệnh viện Phụ sản Trung Ương Tạp Chí Phụ Sản Tập 12, 93–95 34 Đặng Thị Minh Nguyệt Nguyễn Thị Minh Huệ (2012) Nhận xét chẩn đoán rau bong non bệnh viện Phụ sản Trung Ương Tạp Chí Phụ Sản Tập 10, 73–79 35 Bajwa S.K., Bajwa S.J.S., Kaur J et al (2010) Is intensive care the only answer for high risk pregnancies in developing nations? J Emerg Trauma Shock, 3(4), 331–336 36 Haram K., Svendsen E., Abildgaard U (2009) The HELLP syndrome: Clinical issues and management A Review BMC Pregnancy Childbirth, 9(1), 37 Abildgaard U., Heimdal K (2013) Pathogenesis of the syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count (HELLP): a review Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 166(2), 117–123 38 Bone R.C., Balk R.A., Cerra F.B et al (1992) Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis The ACCP/SCCM Consensus Conference Committee American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine Chest, 101(6), 1644–1655 39 Bệnh viện Bạch Mai (2015) Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh nội khoa BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Mã bệnh án: I Hành chính: Họ tên: Tuổi: Nghề nghiệp: CB,CN Tự do: Làm ruộng: Địa chỉ: Ngày vào viện: / ./201 Ngày viện: / ./201 Khoa điều trị: 1: Phụ sản 2: Cấp cứu 3: HSTC Ngày viện: / ./201 Thai lần mấy: Tuổi thai: tuần (tháng) Nơi chuyển đến: 1: Tại bệnh viện 2: Các BV khác thuộc Hà Nội 3: Tỉnh khác 10 Lý vào viện: II Tiền sử Tiền sử nội khoa: Tiền sử sản khoa: PARA: Mổ đẻ: 1: có 2: khơng Sẩy thai: 1: có 2: khơng Thai lưu: 1: có 2: khơng TSG: 1: có 2: khơng III Quá trình bệnh lý, điều trị kết Hình thức kết thúc thai nghén: 1: Đẻ thường 2: Mổ đẻ 3: Nạo hút thai Các tai biến trình mang thai: Tiền sản giật Sản giật: HELLP Khác: Các tai biến sau đẻ: 1: Băng huyết Rối loạn đông máu: Sản giật Khác: Nhiễm khuẩn hậu sản Tai biến băng huyết 4.1 Nguyên nhân băng huyết 1: Đờ tử cung 4: Sót rau 2: Rách đường sinh dục 5: Tụ máu TSM, vết mổ, ổ bụng 3: Vỡ tử cung 6: Khác: 4.2 Nguyên nhân gây RLĐM 1: Băng huyết sau đẻ 4: Bệnh lý máu 2: Rau bong non 5: Thai lưu lâu ngày 3: Hội chứng HELLP 6: Khác: Triệu chứng lâm sàng Ý thức tỉnh táo 1: có : khơng 1: có 0: khơng Sốt: .độC Da xanh niêm mạc nhợt Mạch: .lần/phút Huyết áp: ./ .mmHg Phù: 1: có 0: khơng Chảy máu đường âm đạo 1: có 0: khơng Chảy máu ổ bụng 1: có 0: khơng Sản dịch có mủ, 1: có 0: khơng Vết mổ khơng liền 1: có 0: khơng Vàng da 1: có 0: khơng Cận lâm sàng 6.1 Chẩn đốn hình ảnh Tên kỹ thuật Siêu âm ổ bụng Siêu âm tim Chụp CT ổ bụng Chụp CT sọ não Chụp MRI sọ não Chụp X quang tim phổi Chụp X quang ổ bụng Soi tiêu hóa Soi phế quản Có ( mơ tả kết luận) không 6.2 Các XN huyết học, đông máu Ngày Hồng cầu (T/l) Hb (g/l) Hct (%) Tiểu cầu(g/l) Prothrombin (%) ATTP s (giây) ATTP b/c (giây) Fibrinogen (g/l) D dimer Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày n Test Coomb trực tiếp: 1: dương tính 0: âm tính Test Coomb gián tiếp: 1: dương tính 0: âm tính Mảnh vỡ hồng cầu: 1: dương tính 0: âm tính 6.3 Các XN sinh hóa Ngày GOT GPT Bil TP Bil TT Protein Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày n Albumin LDH CK CK -MB Ure Creatinin Acid Ủic Glucose Na+ K+ ClCa2+ Protien niệu BC niệu Hồng cầu niệu 6.3 Các XN đánh giá nhiễm khuẩn Ngày Sốt (độ C) Procalcitonin CRP BC Lactat Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày n 6.4 Kết nuôi cấy: 6.5 Số ngày sốt: .ngày 6.6 Kháng sinh sử dụng: 6.6.1 Có theo kháng sinh đồ: 1: có 0: không 6.6.2 Tên thuốc kháng sinh sử dụng Tên thuốc, hàm lượng Liều dùng Số ngày dùng Chẩn đoán 7.1 Chẩn đoán lúc vào: 7.2 Chẩn đoán nguyên nhân: 7.3 Chẩn đoán viện: Điều trị 8.1 Các kỹ thuật sản khoa Tên kỹ thuật Có Khơng Ghi Hút buồng tử cung Kiểm soát tử cung Làm lại vết mổ thành bụng Mổ cắt tử cung Mổ bảo tồn tử cung Mổ thắt động mạch hạ vị 8.2 Các kỹ thuật nội khoa Tên kỹ thuật Có Khơng Ghi Thở máy khơng xâm nhập Thở máy có xâm nhập Cathete tĩnh mạch trung tâm Cathete tĩnh mạch đùi Thận nhân tạo ngắt quãng Thận nhân tạo (siêu lọc) Mở khí quản Chọc dịch màng phổi Chọc dịch màng tim Thay huyết tương Chọc dịch màng bụng Dùng Adreranin Dùng Noradreranin Dùng Dobutamin (các thuốc vận mạch ghi số ngày dùng mục ghi chú, thời gian thở máy ghi số ngày mục ghi chú) 8.3 Các biến chứng toàn thân Tên biến chứng Suy thận Suy gan Suy hô hấp Hôn mê Shock nhiễm khuẩn Nhiễm khuẩn huyết Có Khơng Ghi 8.4 Máu truyền chế phẩm máu Tên chế phẩm Số lượng Số lần sử dung Ghi Khối hồng cầu (đv) Plasma tươi đông lạnh (ml) Lượng tủa VIII (đv) Tiểu cầu (đv) Máu toàn phần (đv) Albumin 8.5 Thuốc chống đông: liều dùng .số ngày Kết điều trị Thoát shock sau: Ngừng chảy máu sau: Hết sốt sau: Chức thận hồi phục bình thường sau: Ngừng thở oxy sau: Tình trạng sức khỏe viện: 1: khỏe mạnh 2: tử vong ... NỘI ĐỖ VN T NGHIÊN CứU Về ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và Xử TRí CáC TAI BIếN SảN KHOA TạI BệNH VIệN BạCH MAI TRONG NĂM Từ THáNG 1 /20 14 - ĐếN THáNG 12/ 2015 Chuyờn nghnh: Sn ph khoa Mã số:... sản khoa nằm điều trị bệnh viện Bạch Mai Xuất phát từ thực tế đó, chúng tơi tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng xử trí tai biến Sản khoa bệnh viện Bạch Mai năm 20 14... 24 2. 4 Phương pháp nghiên cứu 24 2. 5 Phương pháp thu thập thông tin 25 2. 6 Các biến số, số nghiên cứu 25 2. 6.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 25 2. 6 .2 Các hình
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu về đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và xử TRÍ các TAI BIẾN sản KHOA tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI TRONG 2 năm 2014 2015 , NGHIÊN cứu về đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và xử TRÍ các TAI BIẾN sản KHOA tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI TRONG 2 năm 2014 2015 , Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các sản phụ mắc tai biến sản khoa điều trị tại bệnh viện Bạch Mai., Chảy máu sau đẻ (CMSĐ) bao gồm tất cả các trường hợp chảy máu sau khi sổ thai mà lượng máu chảy ra quá mức bình thường hoặc ảnh hưởng xấu đến toàn trạng của sản phụ [9], [15]., Rau bong non làm cho thromboplastin trong tuần hoàn máu mẹ lắng đọng lại trên thành mạch thành từng mảng sợi huyết, gây ra thiếu sinh sợi huyết và chảy máu vì thiếu sinh sợi huyết. Quá trình chảy máu nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời sẽ dẫn tới , * Điều trị thay thế:, Critical Care; 2004, 8: R204-R212, DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, DỰ KIẾN BÀN LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn