Tin học hóa công tác quản lý bán hàng tại công ty cổ phần chè Hà Thái, Thái Nguyên

70 69 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2019, 07:55

Tin học hóa công tác quản lý bán hàng tại công ty cổ phần chè Hà Thái, Thái Nguyên Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ICTU Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC HÌNH ẢNH .v DANH MỤC BẢNG .vi LỜI MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG 1.1 Giới hiệu chung quản lý bán hàng 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa quản lý bán hàng 1.1.3 Vai trò nghiệp vụ bán hàng 1.1.4 Các phương thức bán hàng 1.1.5 Vai trò hệ thống quản lý bán hàng 1.2 Các công cụ hỗ trợ xây dựng chương trình quản lý bán hàng 1.2.1 Ngơn ngữ lập trình C# 1.2.2 Phương thức 13 1.2.3 Thuộc tính 13 1.2.4 Sự kiện 13 1.2.5 Hệ quản trị sở liệu SQL Sever 2008 .14 Chương KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HÀ THÁI THÁI NGUYÊN .23 2.1 Giới thiệu công ty Cổ phần chè Hà Thái, Thái Nguyên .23 2.1.1 Giới thiệu công ty Cổ phần chè Hà Thái, Thái Nguyên 23 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 27 2.2.Quy trình quản lý bán hàng cơng ty 29 2.3 Các mẫu biểu báo cáo phục vụ cho hệ thống quản lý bán hàng công ty .32 2.4.1 Biểu đồ phân cấp chức 35 2.4.2 Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh 36 2.4.3 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh 37 iii 2.4.4 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức cập nhật 38 2.4.5 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức tìm kiếm 39 2.4.6 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức báo cáo 40 2.5 Thiết kế sở liệu 41 2.5.1 Mơ hình thực thể liên kết hạn chế 41 2.2.3 Thiết kế sở liệu 41 2.5.1.Thiết kế, xây dựng bảng 41 Chương XÂY DỰNG VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHÈ HÀ THÁI, THÁI NGUYÊN .45 3.1 Mục tiêu xây dựng chương trình quản lý 45 3.2 Giao diện chương trình 46 3.3 Một số chức chương trình 47 3.3.1 Chức cập nhật 47 3.3.2 Chức quản lý nhập/xuất 50 3.3.3 Chức tìm kiếm hàng nhập 55 3.3.4 Chức báo cáo 57 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO .61 iv DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Hệ quản trị sở liệu SQL Server 2005 17 Hình 2.1: Khu trồng chè cơng ty 23 Hình 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 27 Hình 2.3: Quy trình quản lý bán hàng 29 Hình 2.4: Phiếu nhập kho 32 Hình 2.5: Phiếu chi 33 Hình 2.6: Phiếu xuất kho .34 Hình 2.7: Phiếu thu 35 Hình 2.8: Sơ đồ phân cấp chức 35 Hình 2.9 : Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh 36 Hình 2.10: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh 37 Hình 2.11: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức cập nhật 38 Hình 2.12 : Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức tìm kiếm 39 Hình 2.13 : Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức báo cáo 40 Hình 3.1: Giao diện chương trình 46 Hình 3.2: Giao diện cập nhật hàng hóa 47 Hình 3.3: Giao diện cập nhật nhân viên 48 Hình 3.4: Giao diện cập nhật khách hàng .49 Hình 3.5: Giao diện phiếu nhập 50 Hình 3.6 : Giao diện chi tiết phiếu nhập .52 Hình 3.7: Giao diện chi tiết hóa đơn .53 Hình 3.8: Giao diện hóa đơn bán hàng 54 Hình 3.9: Giao diện tìm kiếm hàng nhập 55 Hình 3.10: Giao diện tìm kiếm hàng xuất .56 Hình 3.11: Giao diện báo cáo nhập hàng .57 Hình 3.12: Giao diện báo cáo xuất hàng .58 Hình 3.13: Giao diện báo cáo tồn 58 v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng kho .41 Bảng 2.2: Bảng khách hàng 42 Bảng 2.3: Bảng hàng hóa .42 Bảng 2.4: Bảng nhân viên 42 Bảng 2.5: Bảng phiếu nhập 42 Bảng 2.6: Bảng chi tiết phiếu nhập 43 Bảng 2.7: Bảng phiếu xuất .43 Bảng 2.8: Bảng chi tiết phiếu xuất 43 Bảng 2.9: Bảng chi tiết hóa đơn 44 Bảng 2.10: Bảng hóa đơn 44 LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Thị trường sơi động, hàng hóa đa dạng, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn sản phẩm để đáp ứng yêu cầu Điều có nghĩa làm cho cạnh tranh trở nên gay gắt nhà cung cấp, nhà phân phối, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn sản phẩm để đáp ứng nhu cầu Các doanh nghiệp nỗ lực tối đa để tăng tính cạnh tranh thơng qua việc định hướng chiến lược kinh doanh dài hạn, cải tổ sản xuất, kinh doanh chuyên nghiệp, đương nhiên người xem nhân tố quan trọng định thành công công việc Việc quản lý bán hàng đề cao hết Các công ty, doanh nghiệp sức đầu tư cho trình quản lý bán hàng Từ cho thấy, quản lý bán hàng có ý nghĩa quan trọng doanh nghiêp Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ đại, đặc biệt công nghệ thông tin, doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu kinh doanh quản lý kinh doanh Bởi lẽ đó, việc đẩy mạnh tin học hóa cơng tác quản lý bán hàng doanh nghiệp điều tất yếu Xuất phát từ lý trên, em lựa chọn đề tài: “Tin học hóa cơng tác quản lý bán hàng công ty cổ phần chè Hà Thái, Thái Nguyên” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu đề tài Trên sở nghiên cứu lý thuyết quản lý bán hàng tìm hiểu thực trạng cơng tác quản lý bán hàng doanh nghiệp chè Hà Thái, Khóa luận hướng tới mục tiêu xây dựng chương trình quản lý bán hàng áp dụng trực tiếp cho hoạt động doanh nghiệp Hà Thái Chương trình giải pháp đề xuất đề tài góp phần hỗ trợ giải tốt tốn thực tế đặt cơng tác quản lý bán hàng doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu quản lý bán hàng tin học hóa cơng tác quản lý bán hàng doanh nghiệp cổ phần 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý bán hàng tại Công ty Cổ phần chè Hà Thái, Thái Nguyên - Phạm vi thời gian: Khóa luận thực từ ngày …01./01/2018 đến ngày 27/05/2018 Số liệu khóa luận khảo sát doanh nghiệp từ năm 2017 đến năm 2017 - Phạm vi không gian: Công ty cổ phần chè Hà Thái, Thái Nguyên - Phạm vi nội dung kiến thức: Quản trị doanh nghiệp, quản lý bán hàng,… Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu lý thuyết quản lý bán hàng, nghiên cứu lý thuyết C#, hệ quản trị CSDL SQL Sever - Phương pháp điều tra xã hội học: điều tra hoạt động quản lý bán hàng doanh nghiệp Hà Thái qua bảng hỏi - Phương pháp quan sát, khảo sát thực địa: khảo sát thực tế hoạt động quản lý bán hàng doanh nghiệp Hà Thái - Phương pháp thống kê: thống kê số liệu quản lý bán hàng doanh nghiệp - Phương pháp so sánh đối chiếu: so sánh, đối chiếu công tác quản lý bán hàng truyền thống ứng dụng phần mềm hỗ trợ quản lý bán hàng Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, danh mục hình, bảng, nội dung khóa luận bố cục gồm chương chính: Chương 1: Cơ sở lý thuyết quản lý bán hàng công cụ hỗ trợ xây dựng chương trình quản lý bán hàng Chương 2: Khảo sát phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng Công ty Cổ phần chè Hà Thái, Thái Nguyên Chương 3: Xây dựng cài đặt chương trình quản lý bán hàng công ty cổ phần chè Hà Thái, Thái Nguyên Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG 1.1 Giới hiệu chung quản lý bán hàng 1.1.1 Một số khái niệm Bán hàng q trình người bán tìm hiểu, khám phá, khơi gợi nhu cầu người mua, sau tiếp cận, phát triển quan hệ, chuyển giao giá trị, hỗ trợ chăm sóc sau bán hàng Bán hàng trình chuyển giao giá trị từ người bán sang người mua, thông qua việc cung cấp sản phẩm dịch vụ, nhằm nhận lại giá trị tương xứng, tiền, quan hệ, lời nói tốt, lời giới thiệu với người khác, Quản lý bán hàng: hoạt động quản trị người nhóm người thực thuộc lực lượng bán hàng gồm người liên quan đến hoạt động liên quan như: Giao hàng, dịch vụ khách hàng, đội trưng bày, nhóm sales audit, trade marketing, bảo hành, bảo trì người hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng bán hàng nhằm triển khai việc cung cấp sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp sở chiến lược kinh doanh, nguồn lực doanh nghiệp mơi trường kinh doanh có liên quan Để bán hàng hiệu thời buổi cạnh tranh nay, khách hàng có vơ số lựa chọn nhà cung cấp vừa ý, người bán hàng nhiều kinh nghiệm nghề khơng cần nắm rõ quy trình bán hàng họ hiểu rõ thời gian bắt đầu công việc, vào nghề bán hàng, giống biết đường đến đích hỏi họ qua đường nào, tên đường đâu họ khơng biết Dù cách hay cách khác hoạt động bán hàng dẫn đến hợp đồng ký kết người mua người bán, người mua người bán giúp đỡ lẫn nhau, người bán giúp người mua tìm sản phẩm, dịch vụ phù hợp, người mua giúp người bán đạt mục tiêu, giải lượng hàng sản xuất ra,… Quản lý bán hàng: Có thể định nghĩa hoạt động quản trị người nhóm người thực thuộc lực lượng bán hàng gồm người liên quan đến hoạt động liên quan như: Giao hàng, Dịch vụ khách hàng Đội trưng bày Nhóm sales audit Trade marketing Bảo hành, bảo trì người hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng bán hàng nhắm triển khai việc cung cấp sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp sở chiến lược kinh doanh, nguồn lực doanh nghiệp mơi trường kinh doanh có liên quan Những công việc quản lý bán hàng bao gồm: -Thiết lập chiến lược phân phối - Thiết lập tổ chức lực lượng bán hàng - Thiết lập sách bán hàng, Tuyển dụng - Lập kế hoạch bán hàng - Triển khai - Quản lý lực lượng bán hàng, khách hàng - Huấn luyện nâng cao kỹ - Đo lường, đánh giá hiệu bán hang 1.1.2 Ý nghĩa quản lý bán hàng Bán hàng khâu cuối trình kinh doanh Vì để thực tiện trình bán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp phải bỏ khoản chi phí để tiến hàng sản xuất, chế tạo sản phẩm, mua loại vật tư hàng hóa để thực loại lao vụ, dịch vụ cho khách hàng Thông qua trình trao đổi, bán hàng sản phẩm, hàng hóa cơng việc lao vụ dịc vụ hồn thành Doanh nghiệp thu tiền theo giá bán doanh thu bán hàng bao gồm doanh thu bán hàng hóa, doanh thu bán sản phẩm, doanh thu cung cấp lao vụ dịch vụ Sau trình hoạt động, doanh nghiệp xác định kết hoạt động sở so sánh doanh thu bán hàng chi phí hoạt động Kết kinh doanh doanh nghiệp phải phân phối sử dụng theo đứng mục đích phù hợp với chế tài quy định cho loại hình doanh nghiệp Thông qua hoạt động bán hàng thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần nâng cao suất lao động, cung cấp nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày cao xã hội, góp phần cân đối sản xuất tiêu dùng Mặt khác thông qua hoạt động bán hàng nhằm giải quan hệ hàng hóa- tiền tệ tiền đề cân đối tiền hàng lưu thông Không đảm bảo cân đối ngành khu vực kinh tế Đối với doanh nghiệp bán hàng điều kiện để sản xuất phát triển, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng nhanh tốc độ vòng quay vốn tăng lợi nhuân doanh nghiệp Bán hàng tiền đề cho việc xác định kết hoạt động kinh doanh 1.1.3 Vai trò nghiệp vụ bán hàng Vai trò hoạt động bán hàng + Hoạt động sản xuất kinh doanh phải lấy phục vụ sản xuất làm mục đích u cầu đòi hỏi hoạt động trình bán hàng phải hướng tới mục tiêu chiến lược doanh nghiệp, đồng thời phải phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh kích thích khả sản xuất, nâng cao chất lượng sản xuất doanh nghiệp + Hoạt động bán hàng phải đảm bảo nâng cao uy tín khơng ngừng nâng cao uy tín sản phẩm Công ty + Hoạt động bán hàng phải tổ chức cách khoa học hợp lý có kế hoạch Phân công vụ thể thường xuyên theo dõi, đạo, kiểm tra đánh giá Hơn phải biết tổ chức cách khoa học nghệ thuật trình tổ chức hoạt động bán hàng Hiệu hoạt động bán hàng ngày nâng cao với chi phí thấp lợi nhuận ngày tăng Đây mục tiêu mà doanh nghiệp phải theo đuổi, lợi nhuận mục tiêu trước mắt quan trọng, mà hoạt động hoạt động bán hàng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận Để đạt mục tiêu này, công tác bán hàng phải ý phân phối lượng hàng, luồng hàng Đảm bảo vận động hàng hoá hược hợp lý, giảm bớt chi phí lưu thơng, đồng thời phát triển dịch vụ để phục vụ tốt yêu cầu khách hàng nhằm thu hút khách hàng làm tăng lợi nhuận 1.1.4 Các phương thức bán hàng Đối với doanh nghiệp thương mại bán hàng theo nhiều phương thức khác có hai phương thức chủ yếu là: Bán bn hàng hố bán lẻ Bán bn có loại bán bn sau: - Phương thức bán bn qua kho: hàng hố phải xuất từ kho DN Bán qua kho có hai hình thức bán bán bn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng - Phương thức bán bn hàng hố vận chuyển thẳng: sau mua hàng khơng đưa nhập kho mà bán thẳng cho bên mua Phương thức có hai hình thức bán bán bn hàng hố vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp bán bn hàng hố vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng 1.1.5 Vai trò hệ thống quản lý bán hàng  Chức hệ thống ` - Bắt đầu ngày nhân viên bán hàng phải đăng nhập vòa hệ thống để thực trình mua bán cửa hàng quản lý thông tin khách hàng mua hàng cửa hàng - Khi đăng nhập vòa heej thống người nhân viên có quền riêng mà hệ thống cấp, từ nhân viên thực cơng việc - Khi nhân viên khác có nhu cầu đăng nhập nhân viên đăng nhập phải để nhân viên đăng nhập vào hệ thống  Chức thông tin - Công việc lien quan đến thêm liệu: + Nhập thông tin hàng háo + Nhập thông tin khách hàng + Nhập thông tin nhân viên + Nhập thông tin kho + Nhập thông tin phận + Nhập thông tin việc mua bán + Tạo háo đơn bán hàng cho khách hàng + Tạo người dung phân quyền lại cho hệ thống 3.3 Một số chức chương trình 3.3.1 Chức cập nhật a Cập nhật hàng hóa Hình 3.2: Giao diện cập nhật hàng hóa Giao diện có chức cập nhật thơng tin hàng hóa Trong giao diện có nút chức như: Thêm, sửa, xóa, thốt, in Nút thêm: bạn có nhu cầu thêm liệu vào sở liệu bạn cần nhập liệu vào mã trình độ, tên trình độ, sau nhấn nút thêm dòng liệu thêm vào sở liệu Nút sửa: Nếu bạn có nhu cầu sửa dòng liệu đó, bạn việc chọn dòng liệu bảng để liệu load lên ô textbox sau bạn sửa liệu nhấn nút sửa để liệu cập nhật trở lại vào sở liệu Nút xóa: sở liệu có dòng liệu bạn cảm thấy khơng cần thiết, khơng muốn sử dụng dòng bạn chọn dòng liệu bảng sau nhấn nút xóa, lúc hộp thoại xuất hỏi : “ Bạn có muốn xóa khơng? ” bạn muốn xóa click vào yes khơng muốn xóa click vào no Nút thốt: Nút có tác dụng form Khi có nhu cầu bạn click vào nút thốt, hộp thoại xuất với thơng báo: “ Bạn có muốn khơng? ” muốn bạn chọn yes, khơng muốn bạn chọn no Nút in: Dùng để in hàng hóa theo mã hàng lựa chọn người dùng chọn mã hàng nhấn nút in giao diện in hàng hóa lên b.Chức cập nhật nhân viên Hình 3.3: Giao diện cập nhật nhân viên Giao diện có chức cập nhật thơng tin nhân viên Trong giao diện có nút chức như: Thêm, sửa, xóa, Nút thêm: bạn có nhu cầu thêm liệu vào sở liệu bạn cần nhập liệu vào mã trình độ, tên trình độ, sau nhấn nút thêm dòng liệu thêm vào sở liệu Nút sửa: Nếu bạn có nhu cầu sửa dòng liệu đó, bạn việc chọn dòng liệu bảng để liệu load lên textbox sau bạn sửa liệu nhấn nút sửa để liệu cập nhật trở lại vào sở liệu Nút xóa: sở liệu có dòng liệu bạn cảm thấy khơng cần thiết, khơng muốn sử dụng dòng bạn chọn dòng liệu bảng sau nhấn nút xóa, lúc hộp thoại xuất hỏi : “Bạn có muốn xóa khơng? ” bạn muốn xóa click vào yes khơng muốn xóa click vào no Nút thốt: Nút có tác dụng form Khi có nhu cầu thoát bạn click vào nút thoát, hộp thoại xuất với thơng báo: “Bạn có muốn khơng? ” muốn bạn chọn yes, khơng muốn thoát bạn chọn no Giao diện tắt chức hộp điều khiển mặc định giao diện để người dùng phải sử dụng nút ta lập trình mà không sử dụng mặc định chức chương trình c Chức cập nhật khách hàng Hình 3.4: Giao diện cập nhật khách hàng Giao diện có chức cập nhật thông tin khách hàng Trong giao diện có nút chức như: Thêm, sửa, xóa, thốt, in Nút thêm: bạn có nhu cầu thêm liệu vào sở liệu bạn cần nhập liệu vào ô mã trình độ, tên trình độ, sau nhấn nút thêm dòng liệu thêm vào sở liệu Nút sửa: Nếu bạn có nhu cầu sửa dòng liệu đó, bạn việc chọn dòng liệu bảng để liệu load lên textbox sau bạn sửa liệu nhấn nút sửa để liệu cập nhật trở lại vào sở liệu Nút xóa: sở liệu có dòng liệu bạn cảm thấy khơng cần thiết, khơng muốn sử dụng dòng bạn chọn dòng liệu bảng sau nhấn nút xóa, lúc hộp thoại xuất hỏi : “ Bạn có muốn xóa khơng? ” bạn muốn xóa click vào yes khơng muốn xóa click vào no Nút thốt: Nút có tác dụng form Khi có nhu cầu thoát bạn click vào nút thoát, hộp thoại xuất với thơng báo: “ Bạn có muốn khơng? ” muốn bạn chọn yes, khơng muốn thoát bạn chọn no Nút in: Dùng để in khách hàng theo mã khách hàng lựa chọn người dùng chọn mã khách hàng nhấn nút in giao diện in khách hàng lên 3.3.2 Chức quản lý nhập/xuất a Chức quản lý nhập Hình 3.5: Giao diện phiếu nhập Giao diện có chức cập nhật thơng tin phiếu nhập Trong giao diện có nút chức như: Thêm, sửa, xóa, thốt, in Nút thêm: bạn có nhu cầu thêm liệu vào sở liệu bạn cần nhập liệu vào mã trình độ, tên trình độ, sau nhấn nút thêm dòng liệu thêm vào sở liệu Nút sửa: Nếu bạn có nhu cầu sửa dòng liệu đó, bạn việc chọn dòng liệu bảng để liệu load lên ô textbox sau bạn sửa liệu nhấn nút sửa để liệu cập nhật trở lại vào sở liệu Nút xóa: sở liệu có dòng liệu bạn cảm thấy khơng cần thiết, khơng muốn sử dụng dòng bạn chọn dòng liệu bảng sau nhấn nút xóa, lúc hộp thoại xuất hỏi : “ Bạn có muốn xóa khơng? ” bạn muốn xóa click vào yes khơng muốn xóa click vào no Nút thốt: Nút có tác dụng form Khi có nhu cầu bạn click vào nút thốt, hộp thoại xuất với thơng báo: “ Bạn có muốn khơng? ” muốn bạn chọn yes, khơng muốn bạn chọn no Giao diện tắt chức hộp điều khiển mặc định giao diện để người dùng phải sử dụng nút ta lập trình mà khơng sử dụng mặc định chức chương trình Giao diện có sử dụng combobox để lấy liệu nhân viên nhà cung cấp từ sở liệu để hiển thị lên combobox Dữ liệu lấy tên đối tượng lưu vào sở liệu mã đối tượng Hình 3.6 : Giao diện chi tiết phiếu nhập Giao diện có chức cập nhật thông tin chi tiết phiếu nhập Trong giao diện có nút chức như: Thêm, sửa, xóa, Nút thêm: bạn có nhu cầu thêm liệu vào sở liệu bạn cần nhập liệu vào mã trình độ, tên trình độ, sau nhấn nút thêm dòng liệu thêm vào sở liệu Nút sửa: Nếu bạn có nhu cầu sửa dòng liệu đó, bạn việc chọn dòng liệu bảng để liệu load lên textbox sau bạn sửa liệu nhấn nút sửa để liệu cập nhật trở lại vào sở liệu Nút xóa: sở liệu có dòng liệu bạn cảm thấy không cần thiết, không muốn sử dụng dòng bạn chọn dòng liệu bảng sau nhấn nút xóa, lúc hộp thoại xuất hỏi : “ Bạn có muốn xóa khơng? ” bạn muốn xóa click vào yes khơng muốn xóa click vào no Nút thốt: Nút có tác dụng form Khi có nhu cầu bạn click vào nút thoát, hộp thoại xuất với thơng báo: “ Bạn có muốn khơng? ” muốn bạn chọn yes, khơng muốn bạn chọn no Giao diện tắt chức hộp điều khiển mặc định giao diện để người dùng phải sử dụng nút ta lập trình mà khơng sử dụng mặc định chức chương trình Giao diện có sử dụng combobox để lấy liệu nhân viên nhà cung cấp từ sở liệu để hiển thị lên combobox Dữ liệu lấy tên đối tượng lưu vào sở liệu mã đối tượng b Chức quản lý xuất Hình 3.7: Giao diện chi tiết hóa đơn Giao diện có chức cập nhật thơng tin chi tiết hóa đơn Trong giao diện có nút chức như: Thêm, sửa, xóa, Nút thêm: bạn có nhu cầu thêm liệu vào sở liệu bạn cần nhập liệu vào mã trình độ, tên trình độ, sau nhấn nút thêm dòng liệu thêm vào sở liệu Nút sửa: Nếu bạn có nhu cầu sửa dòng liệu đó, bạn việc chọn dòng liệu bảng để liệu load lên textbox sau bạn sửa liệu nhấn nút sửa để liệu cập nhật trở lại vào sở liệu Nút xóa: sở liệu có dòng liệu bạn cảm thấy không cần thiết, không muốn sử dụng dòng bạn chọn dòng liệu bảng sau nhấn nút xóa, lúc hộp thoại xuất hỏi : “ Bạn có muốn xóa khơng? ” bạn muốn xóa click vào yes khơng muốn xóa click vào no Nút thốt: Nút có tác dụng form Khi có nhu cầu bạn click vào nút thoát, hộp thoại xuất với thơng báo: “ Bạn có muốn khơng? ” muốn bạn chọn yes, khơng muốn bạn chọn no Giao diện tắt chức hộp điều khiển mặc định giao diện để người dùng phải sử dụng nút ta lập trình mà khơng sử dụng mặc định chức chương trình Giao diện có sử dụng kiện textchanged để tính tự động thành tiền sở liệu Hình 3.8: Giao diện hóa đơn bán hàng Giao diện có chức cập nhật thơng tin hàng hóa Trong giao diện có nút chức như: Thêm, sửa, xóa, thốt, in Nút thêm: bạn có nhu cầu thêm liệu vào sở liệu bạn cần nhập liệu vào mã trình độ, tên trình độ, sau nhấn nút thêm dòng liệu thêm vào sở liệu Nút sửa: Nếu bạn có nhu cầu sửa dòng liệu đó, bạn việc chọn dòng liệu bảng để liệu load lên textbox sau bạn sửa liệu nhấn nút sửa để liệu cập nhật trở lại vào sở liệu Nút xóa: sở liệu có dòng liệu bạn cảm thấy khơng cần thiết, khơng muốn sử dụng dòng bạn chọn dòng liệu bảng sau nhấn nút xóa, lúc hộp thoại xuất hỏi : “ Bạn có muốn xóa khơng? ” bạn muốn xóa click vào yes khơng muốn xóa click vào no Nút thốt: Nút có tác dụng form Khi có nhu cầu thoát bạn click vào nút thoát, hộp thoại xuất với thơng báo: “ Bạn có muốn khơng? ” muốn bạn chọn yes, khơng muốn thoát bạn chọn no Giao diện tắt chức hộp điều khiển mặc định giao diện để người dùng phải sử dụng nút ta lập trình mà không sử dụng mặc định chức chương trình 3.3.3 Chức tìm kiếm hàng nhập  Chức tìm kiếm hàng nhập Hình 3.9: Giao diện tìm kiếm hàng nhập Chức tìm kiếm hàng nhập giúp người dùng tìm kiếm hàng hóa nhập vào kho cách nhanh chóng dễ dàng Người dùng cần nhập mã hàng hóa tên hàng háo chương trình xuất ngày nhập, số lượng nhập hàng hóa ngày nhập hàng vào kho chi tiết  Chức tìm kiếm hàng xuất Hình 3.10: Giao diện tìm kiếm hàng xuất Chức tìm kiếm hàng xuất giúp người dùng tìm kiếm hàng hóa bán cách nhanh chóng dễ dàng Người dùng cần nhập mã hàng hóa tên hàng háo chương trình xuất ngày xuất, số lượng xuất hàng xuất số lần xuất hàng cách chi tiết 3.3.4 Chức báo cáo  Chức báo cáo bán hàng Hình 3.11: Giao diện báo cáo nhập hàng Chức báo cáo chương trình giúp tạo báo cáo chuyên nghiệp Giao diện có chức thống kê tất hàng hóa nhập với số lượng nhập, ngày nhập, đơn giá cụ thể Khi muốn xem số lượng hàng nhập tháng năm cần chọn vào tháng hệ thống tự động sổ số lượng hàng hóa bán tháng đầy đủ chi tiết Cuối tháng tổng kết lại hoạt động bán hàng tháng điều mà nhà quản lý quan tâm Cuối tháng, chương trình cho phép người dùng theo dõi toàn hàng nhập tháng, chi tiết theo loại hình tốn, nhân viên nhập hàng đơn hàng cụ thể  Chức báo cáo hàng xuất Hình 3.12: Giao diện báo cáo xuất hàng Chức báo cáo chương trình giúp tạo báo cáo chuyên nghiệp Giao diên báo cáo xuất hàng có chức lưu giữ, cập nhật thơng tin hàng hóa xuất Khi có yêu cầu thống kê hàng hóa vào tháng hệ thống tự động lấy thông tin sổ thơng tin Chức xuất file excel, pdf word  Chức báo cáo tồn Hình 3.13: Giao diện báo cáo tồn Chức báo cáo tồn giúp người dùng xác định số lượng nhập, xuất tồn loại hàng hóa Người dùng cần u cầu đến chương trình tự động lấy liệu từ chi tiết phiếu nhạp chi tiết phiếu xuất để đưa báo cáo tồn Chương trình xuất file word excel PDF KẾT LUẬN Đề tài thực khảo sát thực tế Công ty Cổ phần chè Hà Thái Thái Nguyên xác định nhu cầu cấp thiết xây dựng chương trình quản lý bán hàng cho công ty Từ kết khảo sát, đề tài tiến hành phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng cơng ty, sau thực thiết kế, xây dựng chương trình quản lý cài đặt, chạy thử nghiệm cửa hàng bán hàng đại diện cho cơng ty Chương trình quản lý đạt số kết sau:  Chương trình có giao diện người dùng thân thiện, chun nghiệp dễ sử dụng  Chương trình cơng cụ quản lý thơng tin nhân viên, khách hàng, hàng hóa, nhà cung cấp cách hiệu hiệu Cho phép cập nhật thông tin nghiệp vụ quản lý bán hàng cách nhanh chóng, xác, tự động hóa lưu trữ đảm bảo an tồn  Chương trình giúp tính tiền hàng cách tự động  Chương trình thực yêu cầu tìm kiếm nhanh chóng, kịp thời theo yêu cầu người sử dụng  Chức báo cáo chương trình giúp tạo báo cáo chuyên nghiệp Trên sở phần thực hiên, chương trình tảng cho việc xây dựng chương trình bán hàng hồn thiện tới Chương trình phát triển theo hướng giải vấn đề tồn hệ thống cũ phát triển số chức Đề tài có hướng phát triển sau:  Xây dựng chương trình với nhiều chức nâng cao hơn, phân quyền sử dụng hệ thống  Xây dựng chương trình tạo báo cáo thống kê theo thời gian TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Kim Anh (2008), Quản lý chuỗi cung ứng, Nxb Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh [2] Ngoc Bích, Tường Thụy, Quỳnh Nga, (2012 ), C# dành cho người tự học , NXB Thông Tin Truyền Thông [3] Trần Xuân Hải, Nguyễn Tiến Dũng (2008), Giáo trình SQL Server 2008, NXB Đại học Khoa học Tự nhiên [4].Trương Văn Tú, Trần Thị Song Minh, (2000 ) , Hệ thống thông tin quản lý, NXB Thống Kê [5] Nguyễn Đăng Khoa (2012), Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin, NXB Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh [6] Thái Thanh Phong (2006), Các giải pháp lập trình Csharp, Nxb Giao thông vận tải [7] Trần Đức Lộc, Trần Văn Phùng (2008), Quản trị sản xuất tác nghiệp, NXB Tài ... KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HÀ THÁI THÁI NGUYÊN 2.1 Giới thiệu công ty Cổ phần chè Hà Thái, Thái Nguyên 2.1.1 Giới thiệu công ty Cổ phần chè Hà Thái, Thái Nguyên Đối tượng... trình quản lý bán hàng công ty cổ phần chè Hà Thái, Thái Nguyên Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ CÁC CƠNG CỤ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG 1.1 Giới hiệu chung quản lý. .. cứu quản lý bán hàng tin học hóa cơng tác quản lý bán hàng doanh nghiệp cổ phần 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý bán hàng tại Công ty Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học hóa công tác quản lý bán hàng tại công ty cổ phần chè Hà Thái, Thái Nguyên, Tin học hóa công tác quản lý bán hàng tại công ty cổ phần chè Hà Thái, Thái Nguyên, Mục tiêu xủa hệ thống thông tin bán hàng, Những cải tiến mới bao gồm:, Các đối tượng của cơ sở sữ liệu:, Một số hoat động của công ty, b. Một số kỹ năng, − Vướng một điểm yếu của sản phẩm, * Quan hệ N- N :, c. Chức năng cập nhật khách hàng, b. Chức năng quản lý xuất

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn