Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam

94 33 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2019, 15:17

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG THỊ THANH HUYỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG THỊ THANH HUYỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM Ngành: Chính sách cơng Mã số: 834.04.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN KHÁNH ĐỨC HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn Thạc sĩ Chính sách cơng “Thực sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam” hồn tồn trung thực khơng trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Hoàng Thị Thanh Huyền MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC Y TẾ 1.1 Một số khái niệm 1.2 Đặc điểm ngành y tế đội ngũ nhân lực y tế 10 1.3 Nội dung sách phát triển nhân lực y tế 11 1.4 Các chủ thể tham gia cơng cụ thực sách phát triển nhân lực y tế 12 1.5 Tổ chức thực sách phát triển nhân lực y tế 14 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực sách PTNL 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM 22 2.1 Kết thực mục tiêu sách phát triển nhân lực y tế Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam 22 2.2.Thực trạng tổ chức thực sách phát triển nhân lực Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam 44 2.3 Đánh giá chung thực sách phát triển nhân lực Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam 51 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM 57 3.1 Mục tiêu, định hướng nâng cao hiệu sách phát triển nhân lực Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam 57 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu thực sách phát triển nhân lực Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam 61 3.3 Khảo nghiệm lấy ý kiến lãnh đạo, quản lý giải pháp đề xuất 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVĐKTW : Bệnh viện đa khoa Trung ương BV : Bệnh viện CCVCLĐ : Công chức, viên chức, lao động CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CĐ : Cao đẳng ĐH : Đại học JICA : Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản KOICA : Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KT-XH : Kinh tế xã hội NL : Nhân lực PTNNL : Phát triển nguồn nhân lực PTNL : Phát triển nhân lực SĐH : Sau Đại học TC : Trung cấp UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Số lượng nhân lực Bệnh viện thể qua năm 24 2.2 Số lượng khoa giao tiêu giường bệnh 25 2.3 Kết đánh giá số lượng viên chức so với số giường bệnh 27 2.4 Số lượng cấu lao động theo chức 27 2.5 Số lượng cấu lao động theo trình độ đào tạo 28 2.6 Cơ cấu nhân lực phân theo trình độ chun mơn năm 2017 29 2.7 Bảng so sánh cấu chuyên môn năm 2017 30 2.8 Số lượng, cấu lao động theo độ tuổi giới tính 31 2.9 Khảo sát cấu nhân lực 32 2.10 Khảo sát công tác tuyển dụng viên chức Bệnh viện 33 2.11 Khảo sát trình đào tạo, bồi dưỡng Bệnh viện 34 2.12 Quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2011-2015 2016-2021 35 2.13 Khảo sát công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 37 2.14 Kết đánh giá viên chức, người lao động từ 2014-2017 38 2.15 Khảo sát đánh giá xếp loại, thi đua, khen thưởng 39 2.16 Chế độ thu hút, đãi ngộ cho CCVCLĐ 42 2.17 Khảo sát sách thu hút, đãi ngộ nhân tài 42 2.18 Khảo sát chế độ tiền lương, thưởng, thu nhập tăng thêm 43 2.19 Khảo sát cách tiếp cận phương pháp thực 44 2.20 Khảo sát xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn lực 45 2.21 Khảo sát phổ biến tuyên truyền thực sách 47 2.22 Khảo sát phân cơng, phối hợp thực sách 49 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.23 Khảo sát phân cơng, phối hợp thực sách 50 2.24 Khảo sát đánh giá, tổng kết việc thực sách 51 2.25 Kết kiểm tra chất lượng Bệnh viện qua năm 52 3.1 Dự kiến nhân lực đến năm 2020 61 3.2 Kết khảo nghiệm lấy ý kiến lãnh đạo, quản lý 71 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức Bệnh viện 23 2.2 Cơ cấu lao động theo chức 27 2.3 Cơ cấu lao động phân theo trình độ đào tạo 28 2.4 Cơ cấu lao động phân theo độ tuổi 31 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phát triển nguồn nhân lực thước đo quan trọng cho phát triển tổ chức quốc gia Do đó, tổ chức hay quốc gia ý, quân tâm đến PTNNL Trong kỷ XX, có quốc gia có kinh tế chậm phát triển, phát huy tốt nguồn NL nên đạt thành tựu bật thời gian ngắn Trong văn kiện Đại hội XII Đảng khẳng định:“Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, cho ngành, lĩnh vực, với giải pháp đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực nhà trường sản xuất kinh doanh, trọng nâng cao tính chuyên nghiệp kỹ thực hành”.[14] Đất nước ta giành nhiều thành tựu sau 30 năm đổi mới, bước vào thời kỳ phát triển sau hội nhập toàn diện vào kinh tế toàn cầu hóa, hội thách thức chưa có, đòi hỏi phải có nguồn NL thích ứng Đối với Ngành Y tế nước ta năm qua PTNNL nói chung PTNL nói riêng có bước tiến vượt bậc, Đảng, Nhà nước, quan tâm xây dựng đội ngũ cán y tế đạt nhiều kết quan trọng Đội ngũ công chức, viên chức, lao động y tế trưởng thành tồn diện, ln phát huy lực nâng cao y đức người thầy thuốc, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày cao Góp phần lớn vào thành tựu khoa học phải kể đến hệ thống BV nước, có BV cơng lập đơn vị nghiệp Đảng Nhà nước thành lập nên hệ thống từ Trung ương đến địa phương nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ kỹ thuật đại việc khám điều trị Cùng với phát triển giới, phát triển khoa học công nghệ ảnh hưởng tích cực đến Ngành y tế nước ta nói chung BV nói riêng; phải kể đến thành cơng loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chun nghiệp công tác khám, chữa bệnh Bên cạnh thuận lợi có nhiều khó khăn, thách thức đặt Ngành y tế Bộ Chính trị có chủ trương xếp tinh gọn tổ chức máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời ban hành sách nhằm đưa BV cơng lập tiến đến thực chế tự chủ hồn tồn Trước tình hình đó, BVĐKTW Quảng Nam cần phải có giải pháp thích hợp để PTNNL đáp ứng với nhu cầu CNH-HĐH đất nước giai đoạn nay, việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh dịch vụ y tế Để PTNNL BV có quy mơ lớn vùng có điều kiện kinh tế phát triển thường hay sử dụng hình thức tuyển dụng người qua đào tạo chuyên sâu, có kinh nghiệm công tác làm việc Tuy nhiên BVĐKTW Quảng Nam thức vào hoạt động chuyên mơn từ năm 2008 đến 10 năm, đóng chân địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đời sống KT-XH địa bàn huyện nhiều khó khăn nên gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu hút nhân lực chất lượng cao, qua đào tạo, có kinh nghiệm cơng tác Vì vậy, việc nâng cao chất lượng NL cho BV đóng vai trò quan trọng, giúp BV nâng cao chất lượng tạo ổn định nguồn NL, qua nâng cao sức cạnh tranh với BV nước nói chung khu vực nói riêng Thực tế công tác PTNNL BVĐKTW Quảng Nam nhiều bất cập, chưa chủ động, thiếu tính định hướng lâu dài, thiếu đồng khoa, phòng Với nguồn nhân lực hạn chế trình độ chun mơn, kinh nghiệm cơng tác, với chủ trương Đảng BVĐKTW Quảng Nam đối mặt với chế tự chủ hoàn toàn tài vào năm 2021, BV phải cạnh tranh gay gắt với BV công lập tư nhân khác khu vực nước Chính lý nêu trên, đề tài nghiên cứu lựa chọn là: “Thực sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam” để làm luận văn cao học chuyên ngành Chính sách cơng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề nguồn nhân lực Đảng Nhà nước quan tâm, đặt lên hàng đầu Đã có nhiều nghiên cứu, báo, tạp chí, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học phát triển nguồn nhân lực Dưới số viết liên quan đề tài: Các giải pháp khảo nghiệm TT 2.3 Điểm trung bình chung Tính cần thiết Tính khả thi 4,02 3,60 4,24 3,50 4,32 3,92 Vận dụng phù hợp sách đầu tư tài từ bên ngồi Nhóm giải pháp tạo chế quản lý, chế độ III đãi ngộ môi trường làm việc để thực sách PTNL BVĐKTWQuảng Nam 3.1 Cụ thể hóa sách thu hút, đãi ngộ NL Hoàn thiện chế độ lương thưởng, thu nhập 3.2 tăng thêm, tạo môi trường làm việc hội thăng tiến Nguồn: Tổng hợp kết từ bảng hỏi lãnh đạo, quản lý 3.3.5 Phân tích, đánh giá kết khảo nghiệm - Tính cần thiết giải pháp: Nhìn vào bảng số liệu cho thấy kết điểm trung bình cộng ý kiến nội dung hỏi cao, tập trung vào mức 3, mức mức với điểm trung bình chung tất ý kiến 4,21/5 điểm, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuyên gia đánh giá cần thiết đạt 4,36/5 điểm Giải pháp thứ vận dụng phù hợp sách đầu tư tài từ bên ngồi có tính cần thiết thấp đạt 4,02/5 điểm, giải pháp khác đạt từ 4,12 - 4,32 điểm Điều cho phép khẳng định đội ngũ lãnh đạo, quản lý đánh giá cao tính cần thiết giải pháp - Tính khả thi giải pháp: Qua số liệu bảng cho thấy mức độ khả thi giải pháp chuyên gia đánh giá cao, điểm trung bình chung giải pháp 3,77/5 điểm, thể mức độ tin tưởng giải pháp đề xuất Tuy nhiên so với tính cần thiết tính khả thi có phần đánh giá thấp 72 Tiểu kết chương Trong chương Luận văn tác giả đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu thực sách PTNL y tế từ thực tiễn BVĐKTW Quảng Nam Trên sở xem xét mục tiêu định hướng phát triển BV định hướng PTNL đơn vị, tác giả đề xuất số giải pháp cụ thể mang tính tham khảo như: Rà sốt, bổ sung Đề án vị trí việc làm; hồn thiện quy trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; cụ thể hóa sách thu hút, đãi ngộ nhân lực; hoàn thiện chế độ lương, thu nhập tăng thêm, tạo lập môi trường làm việc hội thăng tiến; vận dụng phù hợp sách thu hút đầu tư tài từ bên ngồi Những đề xuất giải pháp chương nguồn để lãnh đạo xem xét nhằm tăng cường thực thi sách PTNL y tế BVĐKTW Quảng Nam 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hiện nay, Ngành y tế nước ta nói chung BVĐKTW Quảng Nam nói riêng có nhiều đổi mới, ln định hướng phát triển hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu phát triển BV đạt nhiều thành tựu quan trọng phát triển chuyên môn, kỹ thuật đặc biệt ngày nâng cao chất lượng khám điều trị cho nhân dân khu vực Thực sách phát triển nguồn nhân lực cần phải phù hợp với tình hình thực tế Ngành y tế đơn vị, sở đẩy mạnh nâng cao chất lượng nhân lực y tế tất mặt như: lực lãnh đạo, quản lý, trình độ chun mơn, nghiệp vụ đồng thời tạo chế sách phù hợp giải pháp mang tính đồng bộ, hiệu định hướng lâu dài Luận văn “Thực sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam” làm sáng tỏ sở lý luận thực sách phát triển nhân lực; phân tích, đánh giá việc thực thi sách phát triển nhân lực; sở đề xuất định hướng, giải pháp cho cấp có thẩm quyền hồn thiện sách q trình thực thi sách đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh Có thể nói kết nghiên cứu luận văn có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Tác giả hy vọng luận văn góp phần hồn thiện thực sách phát triển nguồn nhân lực y tế BVĐKTW Quảng Nam, xây dựng đội ngũ CCVCLĐ có đủ số lượng, có cấu phù hợp, có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển năm đến Kiến nghị 2.1 Đối với Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam Ban Giám đốc BV quan tâm thu hút, đãi ngộ đối tượng bác sĩ, số chức danh nghề nghiệp khác có trình độ cao, lực chun mơn tốt chưa quan tâm thu hút, lãnh đạo BV cần sớm xây dựng ban hành Đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2018-2020 74 2.2 Đối với Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam UBND tỉnh Quảng Nam cần ưu tiên quan tâm giúp đỡ đặc biệt có sách hỗ trợ thu hút, đãi ngộ bác sĩ công tác BVĐKTW Quảng Nam giống sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam 2.3 Đối với Bộ Y tế BVĐKTW Quảng Nam đời dựa tình hữu nghị hợp tác nước Việt – Hàn, BV tuyến Trung ương quản lý BYT, đóng chân địa bàn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam nơi có điều kiện kinh tế đời sống văn hóa nhiều khó khăn BYT cần phải quan tâm tạo điều kiện nhiều để BV phát triển mạnh xứng tầm BV tuyến Trung ương, đặc biệt quan tâm số lĩnh vực như: - Thực theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập, theo lộ trình đến BV tự chủ hồn tồn tài chính, để BV hoạt động ổn định đề nghị BYT cắt giảm kinh phí hoạt động cần phải có lộ trình phân chia giai đoạn cho phù hợp để không ảnh hưởng đến hoạt động BV - Quan tâm ưu tiên đào tạo NL có chất lượng cao thơng qua chương trình, dự án Trung ương Đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu khám chữa bệnh Đồng thời có chế, sách riêng để hỗ trợ đơn vị việc thu hút, đãi ngộ bác sĩ có lực, trình độ chun mơn cao phục vụ lâu dài BV - Quan tâm tăng tiêu biên chế đơn vị từ 450 lên 724 tương đương với số tiêu giường bệnh Hiện số lượng biên chế đơn vị có 394 người, số lượng hợp đồng lao động 333 người, số lượng biên chế BYT giao năm 2011 450 người, BV 333 người hợp đồng lao động chưa tuyển dụng vào biên chế; BYT quan tâm tăng tiêu biên chế để đưa số lao động hợp đồng lại vào biên chế để họ yên tâm công tác, cống hiến, phục vụ lâu dài 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Thị Thúy An (2015), Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (2017), Báo cáo tổng kết hoạt động Bệnh viện qua năm 2014 đến 2017 Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (2017), Báo cáo công tác tuyển dụng sử dụng nhân lực Bệnh viện giai đoạn 2012 đến 2017 Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (2017), Phát động thi đua Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, năm 2017 Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (2017), Thông báo 1330/TB-BV hội đào tạo làm việc Bệnh viện, ban hành ngày 23/7/2017, Quảng Nam Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (2017), Quy hoạch phát triển Bệnh viện số 245/QĐ-BV Quy hoạch phát triển Bệnh viện đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tr.14-19, ban hành ngày 24/2/2017, Quảng Nam Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (2017), Báo cáo công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2012-2017 Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (2017), Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng Bệnh viện năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế (2006), Quyết định số 29/2006/QĐ-BYT Bộ Y tế ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo đơn vị nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, ban hành ngày 29/9/2006, Hà Nội 10 Bộ trưởng Bộ Y tế (2007) Quyết định số 4965/QĐ-BYT, Bộ Y tế ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, ban hành ngày 6/12/2007, Hà Nội 11 Bộ trưởng Bộ Y tế (2013), Quyết định số 774/QĐ-BYT việc phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020, ban hành ngày 11/3/2013, Hà Nội 12 Bộ Y tế (2009), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2009 – phần nhân lực y tế Việt Nam 13 Nguyễn Văn Chính (2016), Thực sách phát triển nhân lực y tế nước ta nay, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội 14 Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, tr.116 15 Vũ Cao Đàm, (2006) Giáo trình Quản lý học đại cương 16 Nguyễn Thị Đang (2017), Thực sách phát triển nhân lực y tế từ thực tiễn Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội 17 Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ 21, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 18 Đỗ Phú Hải (2014), Khái niệm Chính sách cơng, Tạp chí Lý luận trị (số 2) 19 Cảnh Chí Hoàng Trần Vĩnh Hoàng (2013), Đào tạo phát triển nguồn nhân lực số nước học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí phát triển hội nhập, Số 12(22)/2013 20 Đặng Xuân Hoan (2015), Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 20152020 đáp ứng u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, Tạp chí Cộng Sản 21 Lê Chi Mai (2009) Chính sách cơng (24/5/2009) 22 Hồi Nam (2017), Sự hài lòng người bệnh niềm tự hào chúng ta, , (19/6/2017) 23 Đỗ Thị Nhường (2017), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân (14/5/2017) 24 Nguyễn Thị Tuyết Mai (2016), Một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam, Tạp chí Tổ chức Nhà nước 25 Phạm Thị Ngọc Mai (2017), Quản lý nguồn nhân lực Bệnh viện Đại học y dược Hoàng Anh Gia Lai hài lòng cán y tế, Tạp chí Khoa học xã hội, số 6, tr.105-113 26 Xuân Phú (2015), Đột phá phát triển nhân lực, http://baoquangnam.vn/chinhtri/201509/dien-dan-vi-quang-nam-phat-trien-dot-pha-phat-trien-nhan-luc637691/, (24/9/2015) 27 Quốc Hội (2014), Luật Tổ chức Quốc hội, tr 28 Quốc Hội (2015), Luật Tổ chức Chính phủ, tr 29 Phạm Văn Sơn (2017), Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam xu tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, Số 02(45)/2017, tr 31 30 Thủ tướng Chính phủ (2015), Nghị định 56/2015/NĐ-CP, Chính Phủ quy định đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, ban hành ngày 9/6/2015, Hà Nội 31 Phương Thảo (2018), “Đổi đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế tương lai” , (26/8/2018) 32 Huy Tuấn (2017), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, , (17/3/2017) 33 Nguyễn Phú Trọng Trần Xuân Sầm (2001), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nhà xuất Chính trị quốc gia, năm 2001 34 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2011), Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 ban hành ngày 20/12/2011 35 Phạm Thu Vân Phan Thị Hải (2017), Một số nội dung thực sách đào tạo, bồi dưỡng viên chức Việt Nam, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, Số 12(55)/2017, tr 26-28 PHỤ LỤC Thống kê phương tiện thiết bị Bệnh viện STT Tên thiết bị Nước sản Số xuất Lượng Giá thành Máy rửa sấy khô Hàn Quốc 1,662,231,235 Hệ thống tiệt trùng dùng nước Hàn Quốc 1,744,184,208 Hệ thống tiệt trùng dùng nước Hàn Quốc 1,293,897,844 Hệ thống tiệt trùng dùng khí EO Hàn Quốc 1,293,897,844 Bộ xử lý mô tự động Nhật Bản 919,152,762 Máy cắt CRYO, mô Mỹ 1,093,423,970 Máy siêu âm Hàn Quốc 1,136,991,981 Hệ thống nội soi Nhật Bản 2,681,600,418 Hệ thống nội soi siêu âm Nhật Bản 6,638,107,709 10 Hệ thống kính soi khớp Mỹ 1,448,069,824 11 Kính hiển vi phẫu thuật Đức 2,059,471,807 12 Kính hiển vi phẫu thuật Đức 1,287,181,439 13 Máy siêu âm tim Hàn Quốc 1,029,745,068 14 Máy X-quang tăng sáng Hàn Quốc 2,316,264,801 15 Máy siêu âm màu 4D Nhật Bản 01 1,100,000,000 16 Máy X-Quang C-ARM Nhật Bản 01 1,348,000,000 17 Máy CT-Scaner lát cắt Mĩ 01 4,497,150,000 18 Hệ thống X-Q KT số (CR) Nhật Bản 02 2,390,850,000 (Nguồn: Phòng Vật tư- Thiết bị y tế) PHỤ LỤC Bảng 2.11 Số liệu cán cử đào tạo, bồi dưỡng từ 2014-2017 Nội dung đào tạo TT Tổng Năm cộng 2014 2015 2016 2017 Tiến sĩ CKII 1 Bs nội trú Thạc sĩ 23 CKI 4 17 Đại học 19 18 10 45 2 35 (86 Cao đẳng 21 người tự 12 đào tạo) Định hướng CK 4 16 Bồi dưỡng CM 83 80 69 53 285 10 Đào tạo quản lý bệnh viện 11 CC trị 12 TC trị 13 Bồi dưỡng chuyên mơn, quản lý ngồi nước 50 50 12 16 20 13 20 22 (Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ) PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Về tính cần thiết tính khả thi giải pháp đề xuất Kính gửi: Lãnh đạo, quản lý khoa/phòng Tơi triển khai nghiên cứu đưa giải pháp đề tài “Thực sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam” Xin ơng/bà vui lòng cho ý kiến đánh giá tính cấp thiết tính khả thi giải pháp đề xuất sau cách lựa chọn vào ô tương ứng với thang điểm chia theo mức độ từ đến 1- Không cần thiết; 2-Ít cần thiết; 3-Tương đối cần thiết; 4-Cần thiết; 5-Rất cần thiết 1-Khơng khả thi; 2-Ít khả thi; 3-Tương đối khả thi; 4-Khả thi; 5-Rất khả thi Đánh giá tính cần thiết Giải pháp Đánh giá tính khả thi Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức 5 I Nhóm giải pháp điều chỉnh số lượng chất lượng nhân lực Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam 1.Số lượng nhân lực Chất lượng nhân lực II Nhóm giải pháp đảm bảo nguồn lực hỗ trợ để thực sách phát triển nhân lực Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam Rà sốt, bổ sung Đề án vị trí việc làm Hồn thiện quy trình kế Đánh giá tính cần thiết Giải pháp Đánh giá tính khả thi Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức 5 hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Vận dụng phù hợp sách thu hút đầu tư tài từ bên ngồi III Nhóm giải pháp tạo chế quản lý, chế độ đãi ngộ môi trường làm việc để thực sách phát triển nhân lực Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam Cụ thể hóa sách thu hút, đãi ngộ nhân lực Hoàn thiện chế độ lương, thu nhập tăng thêm, tạo lập môi trường làm việc hội thăng tiến (Có giải pháp kèm Phiếu thăm dò ý kiến) Ngồi giải pháp nêu trên, Ông/Bà cần thấy bổ sung thêm giải pháp nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ơng/Bà chỉnh sửa trực tiếp nội dung giải pháp tài liệu gửi kèm Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ông/Bà PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM Trong khuôn khổ nghiên cứu đề tài “Thực sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam” Tôi thực khảo sát thực trạng thực sách phát triển nhân lực phạm vi Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam Để triển khai thực đề tài đạt chất lượng, hiệu quả, mong muốn có hợp tác anh/chị cách trả lời câu hỏi (xin đánh dấu “X” vào trống đồng ý) I THƠNG TIN CHUNG Giới tính:  Nam  Nữ Độ tuổi anh/chị: Dưới 30 tuổi  Từ 31 đến 40 tuổi   Từ 41 đến 50 tuổi  Từ 50 tuổi trở lên  Trình độ chuyên môn: Trung cấp  Cao đẳng  Sau Đại học  Khác  Đại học  Chức vụ cơng tác Trưởng khoa/phòng Phó trưởng khoa/phòng  Điều dưỡng/Hộ sinh/Kỹ thuật y trưởng   Chức danh nghề nghiệp Bác sĩ Dược sĩ   Hộ sinh Kỹ thuật y Điều dưỡng    Y sĩ  II Ý KIẾN CỦA ANH/CHỊ VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM HIỆN NAY Ý kiến đánh giá chung anh/chị sách phát triển nhân lực Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam Rất tốt  Tốt  Chưa Tốt  Nếu chưa tốt xin cho biết cụ thể…………………………………………… …………………………………………………………………………………… Anh/chị cho biết số lượng viên chức (biên chế) có so với số giường bệnh Bệnh viện hợp lý hay chưa? Chưa hợp lý  Rất hợp lý  Tương đối hợp lý  Anh/chị cho biết việc cấu nhân lực Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam hợp lý chưa? Chưa hợp lý  Rất hợp lý  Tương đối hợp lý  Theo anh/chị công tác tuyển dụng viên chức Bệnh viện nào? Chưa tốt  Tốt   Rất tốt Theo anh/chị sách thu hút, đãi ngộ nhân tài Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam thực phù hợp chưa? Chưa phù hợp  Rất phù hợp  Tương đối phù hợp  Anh/chị cho biết việc thực chế độ tiền lương, thưởng, thu nhập tăng thêm khoản phụ cấp có cơng khơng? Chưa cơng  Công  Rất công  Anh/chị đánh trình đào tạo, bồi dưỡng Bệnh viện (đối với người tham gia đào tạo, bồi dưỡng): Chưa hiệu  Hiệu  Rất hiệu  Anh/chị đánh thực công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Bệnh viện: Chưa tốt  Tốt  Rất tốt  Theo anh/chị công tác đánh giá xếp loại, thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên chức Bệnh viện nào? Nghiêm túc  Hình thức  10 Anh/chị đánh việc thực sách phát triển nhân lực Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam: - Cách tiếp cận phương pháp thực sách phát triển nhân lực: + Phù hợp  + Chưa phù hợp  - Xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn lực triển khai thực sách phát triển nhân lực: + Kịp thời  + Chưa kịp thời  - Phổ biến, tuyên truyền thực sách phát triển nhân lực: + Rất hiệu  + Hiệu  + Chưa hiệu  - Phân cơng, phối hợp thực sách phát triển nhân lực: + Rất hợp lý  + Hợp lý  + Chưa hợp lý  - Kiểm tra, giám sát việc thực sách phát triển nhân lực + Rất nghiêm túc  + Nghiêm túc  + Chưa nghiêm túc  - Đánh giá, tổng kết việc thực sách phát triển nhân lực + Quan tâm thực  + Không quan tâm thực  III ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC Anh/chị có hài lòng với sách phát triển nhân lực Bệnh viện hay khơng? Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thường  Chưa hài lòng  Anh/chị có ý kiến để hồn thiện sách thực tốt sách phát triển nhân lực Bệnh viện khơng? Có  Khơng  Nếu có xin cho ý kiến cụ thể : ……………………………………………………………………………… Anh/chị có kiến khác:………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn! ... sách phát triển nhân lực Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam 51 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG... bao gồm chương: Chương Cơ sở lý luận sách thực sách phát triển nhân lực y tế Chương Thực trạng thực sách phát triển nhân lực y tế từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam Chương Giải... việc thực sách PTNL 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM 22 2.1 Kết thực mục tiêu sách phát triển nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam , Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn