Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện nông sơn, tỉnh quảng nam

89 9 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2019, 15:16

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN HAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NƠNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN HAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM Chun ngành : Chính sách cơng Mã số : 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Văn Hai MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM 1.1 Khái niệm nghèo vai trò quyền giảm nghèo 1.2 Các bước tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững 13 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến thực sách giảm nghèo bền vững 18 1.4 Chủ thể bên liên quan thực sách giảm nghèo bền vững22 1.5 Chính sách giảm nghèo bền vững Việt Nam 23 1.6 Kinh nghiệm thực giảm nghèo số địa phương 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 35 2.1 Chính sách hành giảm nghèo bền vững 35 2.2 Tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam thời qua 43 2.3 Thực trạng thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam từ năm 2015 đến năm 2018 47 2.4 Đánh giá thực trạng thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nông Sơn thời gian qua 57 2.5 Ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế 63 2.6 Những thách thức đặt thực thi sách giảm nghèo bền vững 65 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 68 3.1 Quan điểm, mục tiêu thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nông Sơn 68 3.2 Các giải pháp thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nông Sơn 70 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT XĐGN Xóa đói giảm nghèo WB World Bank LHQ Liên Hợp Quốc TNBQ Thu nhập bình quần KT-XH Kinh tế - xã hội QLNN Quản lý nhà nước CQNN Cơ quan nhà nước ĐBKK Đặc biệt khó khăn LĐ,TB&XH Lao động, Thương binh Xã hội UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân MTTTQVN MTQG Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Mục tiêu quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đói, nghèo vấn đề xã hội xúc mang tính tồn cầu, tượng xã hội, thách thức, cản trở lớn phát triển bền vững quốc gia, dân tộc Đói nghèo khơng làm cho hàng triệu người khơng có hội hưởng thành văn minh tiến lồi người, mà gây hậu nghiêm trọng kinh tế, xã hội môi trường sinh thái Sau 30 năm tiến hành công đổi mới, chuyển từ kinh tế theo chế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đất nước ta có bước phát triển mạnh mẽ thành thị, nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa Tuy nhiên, điều kiện hội phát triển không chia cho vùng miền, cá nhân xã hội Xóa đói giảm nghèo chủ trương lớn Đảng Nhà nước nhằm hỗ trợ vùng khó khăn vươn lên tiến kịp với khu vực khác đất nước Thành tựu XĐGN năm qua Việt Nam góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững thực công xã hội, cộng đồng Quốc tế đánh giá cao Trong thập kỷ qua, tỷ lệ hộ nghèo từ 22% năm 2005 giảm xuống 18,1% năm 2006, 14,75% năm 2007; 12,1% năm 2008; 11,3% năm 2009, năm 2010 9,45% theo chuẩn cũ; từ 14,2% năm 2010 xuống 11,76% năm 2011 9,6% năm 2012, 7,8% năm 2013 theo chuẩn [6, tr 8] Từ nhiều năm qua, Ðảng Nhà nước ta quan tâm xây dựng tổ chức thực sách xã hội, coi vừa mục tiêu, vừa động lực để phát triển bền vững, ổn định trị xã hội, thể chất tốt đẹp chế độ ta Chúng ta đạt nhiều thành tựu quan trọng, lĩnh vực như: giảm nghèo, tạo việc làm, ưu đãi người có cơng, giáo dục, đào tạo, y tế, trợ giúp người có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, cơng tác gia đình bình đẳng giới Tuy nhiên, lĩnh vực giảm nghèo, giảm nghèo bền vững, hạn chế, yếu bất cập khơng ít, kéo dài, chậm khắc phục; tạo việc làm giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ cận nghèo, tái nghèo cao Nơng Sơn huyện miền núi Phía Bắc giáp với huyện Duy Xuyên Đại Lộc, phía Nam giáp với huyện Hiệp Đức huyện Phước Sơn, phía Đơng giáp với huyện Quế Sơn, phía Tây giáp với huyện Nam Giang; có diện tích 457,92 km² Tồn huyện có xã, 39 thơn, dân số 31.503 người Trung tâm hành huyện đặt thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung Gần năm qua, gắn liền với thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn mới, công tác giảm nghèo địa bàn huyện Nông Sơn triển khai thực liệt Các chương trình sách giảm nghèo thực vào sống, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt với dịch vụ xã hội bản, sở hạ tầng huyện, xã tăng cường; đời sống vật chất tinh thần người nghèo cải thiện rõ rệt Thời gian qua, địa bàn huyện tập trung triển khai thực đồng chủ trương, đường lối, chế, sách Đảng Nhà nước công tác giảm nghèo Tuy nhiên, q nhiều sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo dẫn đến tình trạng manh mún, dàn trải, chồng chéo nguồn lực; số phận người nghèo trơng chờ ỷ lại vào chế độ sách Nhà nước; cơng tác tun truyền hạn chế Như vậy, việc nghiên cứu lý giải cách có hệ thống, đánh giá thực trạng đói nghèo, đề xuất giải pháp chủ yếu chế sách nhằm thực có hiệu cơng tác XĐGN địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam vừa có ý nghĩa lý luận bản, vừa vấn đề cấp thiết thực tiễn giai đoạn Xuất phát từ lý đó, tơi lựa chọn vấn đề “Thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam” làm đề tài luận văn Thạc sỹ Chính sách cơng Tình hình nghiên cứu Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương, sách lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo Nhất có Nghị Trung ương khố XI “Một số vấn đề sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”, vấn đề nói trở thành đề tài thu hút quan tâm, nghiên cứu nhiều tác giả Cho đến nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu nhiều góc độ tiếp cận, phạm vi cấp độ nghiên cứu khác Có thể nêu số cơng trình nghiên cứu đáng lưu ý thời gian gần như: * Bàn khái niệm giảm nghèo vai trò vốn người giảm nghèo, có cơng trình, kỷ yếu Hội nghị, hội thảo: - Hội nghị bàn giảm đói nghèo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ESCAP (Uỷ ban kinh tế - xã hội Châu Á - Thái Bình Dương) tổ chức Băng Cốc Thái Lan, tháng năm 1993, đưa khái niệm chung nghèo đói, thực trạng nghèo đói giải pháp chống nghèo đói khu vực - Đề tài “Vai trò vốn người giảm nghèo bền vững Việt Nam” tác giả Thái Phúc Thành (2014) * Nghiên cứu đánh giá sách, pháp luật giảm nghèo trách nhiệm chủ thể tổ chức thực hiện, có cơng trình, kỷ yếu Hội nghị, hội thảo: - Hội nghị trực tuyến giảm nghèo toàn quốc Bộ Lao động – Thương binh Xã hội tổ chức ngày 23 tháng năm 2014, tập trung đánh giá kết thực sách, pháp luật giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012, kết thực mục tiêu giảm nghèo năm 2013, mục tiêu nhiệm vụ công tác giảm nghèo năm 2014 định hướng đến năm 2015 - Hội nghị phát triển xã hội Liên hợp quốc chủ trì, Cơpenhaghen - Đan Mạch, tháng năm 1995, gồm nguyên thủ quốc gia, tập trung thảo luận vấn đề giảm nghèo đói, hồ hợp xã hội nêu lên trách nhiệm tổ chức quốc tế nước phát triển việc hỗ trợ, giúp đỡ nước phát triển thực XĐGN, thu hẹp khoảng cách nước giàu nước nghèo - Lê Quốc Lý: Chính sách xóa đói giảm nghèo, thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, 2012 Qua cơng trình này, tác giả luận giải vấn đề đói nghèo, thực trạng đói nghèo Việt Nam, chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước cơng đổi mới, chống đói nghèo, thành tựu hạn chế q trình thực thi sách xóa đói, giảm nghèo, từ đề xuất định hướng mục tiêu, chế sách, giải pháp để xóa đói, giảm nghèo cho giai đoạn phát triển tiếp sau - Trần Thị Bích Hạnh: Thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh duyên hải miền Trung năm qua giải pháp cho thời gian tới (chuyên đề sách kinh tế - xã hội tỉnh miền Trung, Tây Nguyên năm đầu kỷ XXI - Thực trạng xu hướng phát triển, PGS,TS Phạm Hảo chủ biên) - Bùi Thị Lan, luận văn thạc sỹ Quản lý Hành cơng: Chính sách Xóa đói giảm nghèo số huyện miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn nay, Hà Nội, 2013 Tác giả đề cập đến thực trạng thực thi sách XĐGN, thực trạng nghèo đói, phân tích kết đạt hạn chế, từ đưa giải pháp để thực thi hiệu sách XĐGN số huyện miền núi, tỉnh Bắc Giang - Nguyễn Thị Huệ, luận văn thạc sỹ Quản lý Hành cơng: Thực thi sách giảm nghèo qua Đề án 30a huyện Mường Tè - Lai Châu, Hà Nội, 2014 Tác giả phân tích vấn đề nghèo đói XĐGN, nghiên cứu q trình thực thi sách giảm nghèo để đưa cách thức thực sách cách hiệu địa bàn * Nghiên cứu thực trạng giải pháp giảm nghèo nước ta địa phương, có cơng trình: - Đề tài “Giảm nghèo Việt Nam, thành tựu thách thức” nhóm nghiên cứu Viện Khoa học xã hội nhân văn (2011) - Hà Quế Lâm: Xố đói giảm nghèo vùng Dân tộc thiểu số nước ta - Thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002 Tác giả làm rõ số đặc điểm địa lý, kinh tế nhân văn vùng dân tộc thiểu số nước ta; khái quát tình trạng nghèo đói vùng dân tộc thiểu số nước ta Tiếp đó, sở đánh giá thực trạng XĐGN vùng dân tộc thiểu số nước ta năm 1992-2000, tác giả đưa khuyến nghị định hướng số giải pháp XĐGN vùng dân tộc thiểu số nước ta - Đề tài luận văn Thạc sĩ quản lý kinh tế “Giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh Hà Giang” Phạm Ngọc Dũng (2015) nghiên cứu vấn đề lý luận chung giảm nghèo bền vững; phân tích, đánh giá hoạt động giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2005 đến năm 2013; sở Luận văn đề xuất số giải pháp thực giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020 - Trương Bảo Thanh, luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế: Xóa đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình - Thực trạng giải pháp, Hà Nội, 2002 Tác giả phân tích rõ thực trạng nghèo đói ngun nhân dẫn đến nghèo đói tỉnh Quảng Bình Từ đó, đưa số giải pháp nhằm đẩy mạnh cơng tác xóa đói, giảm nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình * Nghiên cứu kinh nghiệm giảm nghèo số nước giới, có cơng trình: - Võ Thị Thu Nguyệt: Xóa đói giảm nghèo Malaixia Thái Lan Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, 2010 Tác giả nêu khái niệm nghèo đói XĐGN, thực trạng đói nghèo giới Nghiên cứu sách phát triển với Chiến lược XĐGN Malaixia Thái Lan, nguyên nhân thành công học kinh nghiệm cho Việt Nam Các cơng trình, viết nêu chủ yếu tập trung nghiên cứu làm rõ khái niệm đói nghèo, kinh nghiệm XĐGN, đánh giá thực trạng đói nghèo, kết XĐGN, nguyên nhân đề xuất giải pháp để thực thi có hiệu sách XĐGN nói chung số địa phương Việt Nam Cho đến nay, chưa có tác giả sâu nghiên cứu góc độ đánh giá việc thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nơng Sơn, tỉnh Quảng Nam Vì vậy, việc sâu nghiên cứu sách giảm nghèo bền vững triển khai địa bàn huyện Nông Sơn; đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương, nhằm thực sách có hiệu nhất, góp phần giảm nghèo bền vững địa bàn huyện thời gian tới vấn đề có tính cấp thiết Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ sở lý luận việc thực sách giảm nghèo bền vững Việt Nam; đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nông Sơn, luận văn đề xuất giải pháp tiếp tục hồn thiện thực sách giảm nghèo địa bàn huyện Nông Sơn hướng tới góp phần xóa nghèo địa bàn huyện, qua góp phần phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện nói riêng tỉnh Quảng Nam nói chung 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục tiêu tổng quát chủ đề nghiên cứu luận văn thực vấn, hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm hướng đến có việc làm ổn định - Tập trung ưu tiên hỗ trợ đầu tư sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất dân sinh xã đặc biệt khó khăn, tập trung cho xã có tỷ lệ hộ nghèo cao - 100% hộ nghèo có nhu cầu tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn từ chương trình - 100% người nghèo, cận nghèo cấp thẻ BHYT để khám chữa bệnh ốm đau Đảm bảo giải kịp thời, đối tượng, quy định chế độ, sách học sinh, sinh viên có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định - 100% cán làm công tác giảm nghèo huyện, xã, thôn tập huấn nâng cao lực công tác giảm nghèo - 100% hộ nghèo khó khăn nhà hỗ trợ vay vốn xóa nhà tạm, phấn đấu đến năm 2020, địa bàn huyện khơng nhà tạm 3.2 Các giải pháp thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nông Sơn 3.2.1.Vận dụng hiệu cơng cụ sách giảm nghèo bền vững 3.2.1.1 Đối với sách cho hộ nghèo vay vốn Trước tiên, CQNN cần rà soát lại số hộ nghèo có nguyện vọng vay vốn, có khả lao động để hỗ trợ vay vốn Việc giúp nâng cao hiệu sử dụng vốn cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, tập trung nguồn vốn cho đối tượng độ tuổi lao động, biết làm ăn có ý chí vươn lên nghèo Ngoài việc hỗ trợ vốn vay, CQNN cần phải trọng công tác đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất, giúp hộ nghèo vay vốn biết vận dụng đồng vốn vay mục đích, tăng thu nhập cho thân họ Đối với hộ sau nghèo, cần có sách tiếp tục cho họ vay vốn để họ trì sản xuất, mở rộng phát triển, giảm thiểu nguy tái nghèo Đối với sách Tín dụng hộ nghèo: Cần tăng nguồn vốn cho vay hộ nghèo, số vốn cho vay đủ để đảm bảo hỗ trợ cho việc đầu tư (sản xuất, kinh doanh) hộ nghèo Cần hướng dẫn người nghèo tự lập dự án sản xuất, kinh doanh đủ theo nhu cầu, khả họ, sở hỗ trợ việc vay vốn theo dự 70 án lập Khi người nghèo vay vốn đầu tư cho việc sản xuất, kinh doanh làm ăn thoát nghèo, Nhà nước cần quan tâm có sách hỗ trợ cho người nghèo tiếp tục vay vốn, tức sách cho vay khơng có đối tượng hộ nghèo mà đối tượng hộ nghèo vòng 01, 02 03 năm nghèo, để người nghèo giữ vững tính ổn định đầu tư sản xuất, kinh doanh Chính sách cho vay tín dụng học sinh, sinh viên: Phải kết hợp triển khai đồng sách hỗ trợ giải việc làm cho em hộ nghèo sau tốt nghiệp trường Đại học, trung học, trường nghề thời gian trả nợ vay phải tính từ sau em hồn thành xong thời gian thử việc Tín dụng đối tượng người nghèo lao động có thời hạn nước ngồi: Để thực tốt sách này, cần phải tăng cương triển khai thực tốt công tác tuyên truyền, vận động lao động người nghèo lao động nước ngồi 3.2.1.2 Chính sách hỗ trợ y tế Người nghèo hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ Bảo hiểm Y tế, cấp thẻ bảo hiểm Y tế để khám chữa bệnh lúc ốm đâu Tuy nhiên, sở y tế, trang thiết bị khám chữa bệnh số địa phương, đặc biệt miền núi chưa quan tâm mức Đa số Trạm Y tế xã chưa có bác sĩ, người nghèo phải khám vượt tuyến, tốn chi phí khám, chữa bệnh (ăn, ở, lại) Cần đầu tư sở y tế trang thiết bị khám chữa bệnh cho sở y tế địa phương nghèo Có sách ưu đãi đội ngũ y bác sĩ, thu hút bác sĩ công tác thơn, bản, huyện nghèo Đối với Chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo cấp thẻ BHYT: Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, thuốc điều trị cho Trạm Y tế xã địa bàn huyện; Có chế, sách thu hút đội ngũ Bác sĩ địa phương làm việc Trạm Y tế để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân 3.2.1.3 Đối với dự án khuyến nông - lâm hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề Để thực có hiệu chương trình, dự án khuyến nơng – lâm – ngư cần xây dựng mơ hình dự án khuyến nông – lâm- ngư thiết thực, phù hợp với đặc điểm, điều kiện người nghèo, địa phương; nguồn vốn đầu tư hiệu phù hợp với mơ hình dễ làm, dễ phát triển, góp phần tăng thu nhập 71 đáng kể cho hộ nghèo có điều kiện sản xuất, kinh doanh gia đình Đồng thời, hỗ trợ giống trồng, vật nuôi, hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống địa phương 3.2.1.4 Đối với Chính sách hỗ trợ giáo dục cho người nghèo: Chính sách hỗ trợ giáo dục cho người nghèo theo Nghị định 86 phủ nay, cần bổ sung đối tượng Sinh viên hộ nghèo hỗ trợ học phí (khơng phải vay tiền học áp dụng sách tín dụng cho học sinh, sinh viên); Các ban ngành huyện gồm Phòng Giáo dục- Đào tạo, Lao độngThương binh Xã hội, Tài phải có phối hợp việc triển khải thực sách hỗ trợ giáo dục cho người nghèo, trách nhiệm phòng, ban phải rõ ràng, tránh tình trạng phòng, ban triển khai hướng dẫn thực sách khơng giống nhau, đặc biệt mặt thủ tục hành chính, gây khó khăn việc giải chế độ, gây phiền hà, phản ứng bất bình nhân dân Chính sách hỗ trợ giáo dục cần phải mang tính kịp thời, kịp thời việc triển khai, kịp thời việc cấp phát kinh phí chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng 3.2.1.5 Hỗ trợ nước sinh hoạt Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt cần thay đổi theo hướng tập trung đạo quản lý nguồn nước sinh hoạt đảm bảo an toàn, sức khỏe cho nhân dân địa bàn Đồng thời, có sách hỗ trợ tiền nước cho hộ nghèo trả hàng tháng (như việc hỗ trợ tiền điện thắp sáng cho hộ nghèo nay) 3.2.1.6 Về trợ giúp pháp lý người nghèo Đầu tư kinh phí cho việc xây dựng triển khai chương trình trợ giúp pháp lý cho người nghèo, chuyên sâu vào lĩnh vực, tạo điều kiện để người nghèo hỗ trợ pháp lý cách đầy, kịp thời, nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghèo 3.2.2 Chú trọng đổi chế phương thức tổ chức thực sách giảm nghèo theo hướng bền vững Phải kết hợp triển khai đồng sách hỗ trợ giải đến tận tay hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua việc tổ chức triển khai tốt lực lượng thực hoạt động giảm nghèo để tác động hỗ trợ gián tiếp (hạn chế hỗ trợ trực tiếp để giảm thiểu triệu chứng tâm lý hộ nghèo cận nghèo thường trông chờ, ỷ lại 72 sách) Chẳng hạn: Tập trung vào hỗ trợ nâng cao chất lượng việc dạy nghề/ đào tạo chuyển đổi nghề tạo việc làm chỗ; Cần hướng dẫn hộ nghèo cận nghèo kỹ thuật sản xuất chăm sóc q trình ni - trồng, việc tư lập kế hoạch sinh kế, lập dự án sản xuất - kinh doanh phù hợp khả năng, nhân lực nhu cầu thực họ, để hỗ trợ việc vay vốn mục đích (hạch toán chi tiêu đầu tư) theo dự án khả thi lập Tập trung ưu tiên đổi chế, sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất xây dựng nông thôn để thiết lập môi trường hấp dẫn, thu hút doanh nghiệp đầu tư khu vực nông nghiệp, nông thôn nhằm liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân Đồng thời, trọng mở rộng đa dạng hóa hình thức tạo sinh kế cho hộ nghèo cận nghèo, tạo điều kiện cho họ tiếp cận sách, nguồn lực, thị trường Mặt khác, cần cải cách mơ hình tổ chức hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ tiết kiệm vay vốn thực việc liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hộ nghèo, cận nghèo với doanh nghiệp Đề cao cam kết trách nhiệm cấp ủy, quyền, cán chuyên trách cộng đồng địa phương thực thi sách giảm nghèo, xét kết giảm nghèo tiêu chủ đạo để xem xét đánh giá tập thể cá nhân thường niên Đồng thời, trọng hiệu biện pháp tuyên truyền vận động để chuyển biến tốt nhận thức tư duy, chuyển đổi thói quen để hình thành lề lối lao động tích cực cho hộ nghèo cận nghèo để họ hiểu thân họ chủ thể trung tâm cốt lõi nghèo bền vững hay khơng nhằm gia tăng vai trò chủ động, trách nhiệm đồng hành họ để nỗ lực sinh kế vươn lên q trình thực thi sách giảm nghèo, sử dụng có hiệu nguồn lực hỗ trợ Nhà nước; tranh thủ hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp quyền, đồn thể, doanh nghiệp cộng đồng Định kỳ tổ chức lớp tập huấn kiến thức theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều kỷ hoạt động cho thành viên ban giảm nghèo thành viên tổ tự quản giảm nghèo cấp xã để nâng cao chất lượng việc chủ động hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho người dân; gia tăng khả tham mưu đề xuất giải pháp thực hồn thiện sách để phát huy hiệu 73 sách giảm nghèo địa phương Ngồi ra, cần có quy định để tách biệt người nghèo, hộ nghèo khác với đối tượng bảo trợ xã hội, người bị bệnh hiểm nghèo nhằm đưa sách hỗ trợ hợp lý Nhà nước cần phải thiết kế sách hỗ trợ riêng người bị bệnh hiểm nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; không nên xếp nhóm thuộc đối tượng sách giảm nghèo 3.2.3 Nâng cao lực chủ thể sách giảm nghèo bền vững 3.2.3.1 Nâng cao lực quan nhà nước Mỗi địa phương có Ban Chỉ đạo thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Cơ quan Thường trực: huyện Phòng Lao động – Thương binh Xã hội, cấp xã cán lao động – thương binh xã hội Phó ban thường trực Ban đạo giảm nghèo địa phương Các thành viên Ban Chỉ đạo đại diện quan có liên qua đến thực sách giảm nghèo địa phương như: Giáo dục Đào Tạo, Y tế, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Tài chính, Kinh tế hạ tầng, Tài ngun Mơi trường, Ngân hàng sách xã hội, Thống kê Với phương thức cấu chủ thể quan nhà nước tham gia sách nêu có ưu điểm sách giảm nghèo rộng lĩnh vực nên việc giao sách cụ thể quan chuyên môn hợp lý Tuy nhiên, đối vơi quan Thường trực Chương trình mục tiêu giảm nghèo cấp cần phải có 01 cán chuyên trách công tác giảm nghèo Nâng cao lực cho chủ thể CQNN: Thứ cán chuyên trách phải có hình thức đào tạo dài hạn, hiểu đầy đủ chủ trương, sách giảm nghèo Đảng Nhà nước, có lực, kỹ hiểu biết theo dõi, giám sát, tổng hợp sách, dự án giảm nghèo địa phương, kỹ đánh giá sách, tham mưu đề xuất thực hồn thiện sách để phát huy hiệu sách địa phương Thứ hai, tập huấn cho thành viên tham gia Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp Đối tượng cần tập huấn, đào tạo nâng cao lực cho cán làm công tác giảm nghèo, cán trực tiếp thực sách, dự án giảm nghèo cấp huyện Hằng năm phải tổ chức tập huấn, đào tạo chủ thể quan nhà nước Nội dung: Để nắm sách, dự án chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững ban hành, từ tổ chức thực sách cho có hiệu Hình thức đào tạo: 74 01 lớp ngắn hạn cho thành viên quan có liên quan đến sách 3.2.3.2 Đối với người nghèo Người nghèo tham gia sách góc độ cung cấp thơng tin xác định mức nghèo đói, đối tượng nghèo, thơng tin tác động công cụ thực giảm nghèo hiệu sách Việc hoạch định, thực thi, đánh giá sách giảm nghèo người nghèo cung cấp thôn tin quan trọng cần thiết Bởi sách xây dựng để thực góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần người nghèo Để phát huy hiệu việc thơng tin từ phía người nghèo tham gia sách giảm nghèo cần: Tổ chức buổi tuyên truyền, vận động trực tiếp chủ trương, đường lối Đảng mục tiêu giảm nghèo cac sách, dự án giảm nghèo bền vững Qua giúp người nghèo có nhận thức cơng tác giảm nghèo, khâu quan trọng, để người nghèo nhận thức phải với Nhà nước thực mục tiêu giảm nghèo thân họ phải tự vươn lên thoát nghèo hỗ trợ Nhà nước khơng phải trơng chờ, ỷ lại sách Nhà nước Hình thức: Tổ chức buổi tuyên truyền, vận động thôn, tổ dân phố người nghèo Mỗi năm 01 lần trước thời điểm điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm Thành lập Câu lạc người nghèo thoát nghèo, mục đích sinh hoạt Câu lạc bộ: người nghèo biết sản xuất kinh doanh, có ý chí vươn lên thoát nghèo chuyển giao kinh nghiệm, tương trợ lẫn nhau nghèo Chính sách giảm nghèo cần hỗ trợ triển khai hình thức, hoạt động sinh hoạt giúp người nghèo hình thức Câu lạc 3.2.3.3 Các tổ chức trị - xã hội tham gia thực sách giảm nghèo Mặt trận Tổ quốc cấp, Hội phụ nữ, Hội nơng dân, Đồn niên, Hội cựu chiến binh, Liên đoàn lao động cấp tham gia với tư cách thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp theo cấu quy định đóng vai trò quan trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân thực sách, chủ trương Đảng Nhà nước giảm nghèo bền vững, tham gia giám sát cơng tác giảm nghèo địa phương để sách vào sống mang hiệu thiết thực hơn, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế để giảm nghèo Tuy nhiên, việc tham gia chủ thể 75 hạn chế, lực thành viên tham gia thiếu hiểu biết sách Trong thời gian qua, chủ thể quan tâm tham gia tập huấn chuyên đề giảm nghèo Vì vậy, để phát huy vai trò chủ thể thực sách giảm ngheo, cần hướng dẫn đầy đủ chủ trương, sách Đảng Nhà nước Nhóm chủ thể cần phải đào tạo kỹ giám sát, đánh giá sách giảm nghèo để tham gia với Chính quyền bước hồn thiện sách giảm nghèo bền vững địa phương Để phát huy vai trò chủ thể tham gia giám sát sách giảm nghèo, cần xây dựng chế giám sát phù hợp tổ chức đồn thể trị - xã hội, Hội đồng nhân dân gắn với trách nhiệm thực nhiệm vụ trị quan, tổ chức trị - xã hội 3.2.4 Tăng cường nguồn lực sách giảm nghèo bền vững Để công tác giảm nghèo bền vững đạt hiểu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước thời gian đến, việc tăng cường nguồn lực sách giảm nghèo bền vững quan trọng điều kiện nguồn lực nước ta hạn chế Giải pháp trước mắt rà soát, khắc phục nguồn lực giàn trãi, tập trung nguồn lực cho hiệu sách, dự án giảm nghèo, khơng để lãng phí nguồn lực tài người Tiếp tục phân bổ hài hòa nguồn lực cho vùng nghèo, ưu tiên xã nghèo Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp, đầu tư nguồn lực để phát triển nông nghiệp, nông thôn 3.2.5 Những giải pháp khác 3.2.5.2 Chú trọng giảm thiểu rủi ro thiên tai cho người nghèo Các sách hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, cần nghiên cứu xây dựng nhà đảm bảo cho việc phòng tránh bão, lũ hộ nghèo sinh sống vùng thường xuyên bị thiệt hại bão, lũ gây Thiết kế nhà phải có yếu tố phòng tránh bão lũ, tránh tình trạng xây dựng nhà cho hộ nghèo nay, quan tâm có nhà để ở, chưa quan tâm đến việc phòng tránh bão lũ, qua bão lũ lại tiếp tục phải đầu tư hỗ trợ xây nhà ở, gây tốn tiền của, gây thiệt hại người tài sản cho nhân dân Cùng với việc định hướng sách giảm nghèo góp phần tránh thiên tai bão, lũ Nhà nước cần bổ sung sách hỗ trợ cho nhân dân khắc phục đời sống 76 vùng thường xuyên bị bão lũ 3.2.5.2 Cần tách biệt người nghèo, người bị bệnh hiểm nghèo đối tượng bảo trợ xã hội Đối với người bị bệnh hiểm nghèo rủi ro dẫn đến gia đình gặp hồn cảnh khó khăn, có nguy rơi vào tình trạng nghèo cao đánh giá theo tiêu chí hộ nghèo Tuy nhiên đối tượng người bị bệnh hiểm nghèo hưởng quyền lợi từ sách giảm nghèo vay vốn giải việt làm, đối tượng rơi nghèo khó nghèo, góp phần tăng tỷ lệ hộ nghèo mà giảm hộ nghèo, gây khó khăn cho cơng tác giảm nghèo địa phương Do cần tách biệt nhóm đối tượng bị bênh hiểm nghèo với người nghèo Nhà nước phải xây dựng sách hỗ trợ riêng người bị bệnh hiểm nghèo riêng, đối tượng người bị bệnh hiểm nghèo khơng xếp vào diện người nghèo Đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, cần xem xét đối tượng bảo trợ xã hội người cao tuổi Người cao tuổi lớp người không khả lao động, thường xuyên bị bệnh tật tuổi già, nên làm để tạo thu nhập cho thân họ Người cao tuổi đưa vào diện người nghèo từ trần thoát nghèo Tỷ lệ người cao tuổi thuộc diện người nghèo theo tiêu chí hộ nghèo địa phương cao, việc thực sách giảm nghèo: vay vốn, giải việc làm người cao tuổi không hợp lý Hiện nay, Nhà nước có Luật người cao tuổi, việc thực bảo trợ xã hội người cao tuổi có hiệu lực theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP Nhà nước cần tách biệt người nghèo đối tượng bảo trợ xã hội, trước hết thực diện người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hướng tới tách biệt đối tượng bảo trợ xã hôi khác như: Người khuyết tật, trẻ em mồ côi 16 tuổi, Tuy nhiên, Nhà nước cần tăng khoản trợ cấp xã hội hàng tháng người cao tuổi thay để họ vào diện người nghèo có thu nhập chuẩn nghèo mà sách giảm nghèo khơng thể hỗ trợ cho họ 77 Tiểu kết Chương Trong Chương 3, luận văn nêu rõ quan điểm giảm nghèo bền vững Trung ương vận dụng địa bàn huyện Nông Sơn Từ sở đó, luận văn đưa giải pháp lớn nhằm tổ chức thực tốt sách giảm nghèo địa phương là: (1) Giải pháp hồn thiện thể chế sách cơng tác giảm nghèo; giải pháp hồn thiện cơng cụ thực sách giảm nghèo bền vững; (2) Giải pháp trọng đổi chế phương thức tổ chức thực sách giảm nghèo theo hướng bền vững; (3) Giải pháp nâng cao lực chủ thể thực sách, giải pháp tăng cường nguồn lực cho thực sách; (4) Một số giải pháp khác Các giải pháp luận văn thể hồn chỉnh, có quan hệ chặt chẽ với nên cần tiến hành đồng bộ, thống nhất, đảm bảo cho việc tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững, góp phần vào phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội huyện Nơng Sơn nói riêng tỉnh nói chung 78 KẾT LUẬN Trong giai đoạn 2015-2018, sách giảm nghèo bền vững Đảng Nhà nước ta tạo điều kiện trực tiếp thúc đẩy công tác giảm nghèo địa bàn Tỉnh Quảng Nam nói chung địa bàn huyện Nơng Sơn nói riêng đạt kết lớn Mặc dù vậy, tiến trình giảm nghèo bền vững Nơng Sơn phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn Quá trình thực thi chương trình giảm nghèo bền vững Nơng Sơn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế cần phải khắc phục như, tỷ lệ tái nghèo cao, chênh lệch thu nhập người dân theo xu hướng tăng Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn thực sách giảm nghèo bền vững Nơng Sơn luận văn thực số điểm sau: Thứ nhất, luận văn tổng hợp số điểm cốt yếu lý luận giảm nghèo bền vững mà Việt Nam theo đuổi, đồng thời tìm hiểu sâu sở lý luận thực tiễn sách giảm nghèo bền vững Việt Nam từ góc độ chun ngành lý thuyết sách cơng Bên cạnh luận văn có tham khảo kinh nghiệm thực sách giảm nghèo bền vững số địa phương nước Việc tổng hợp, phân tích thực chương góp phần giúp cho luận văn xác định khung lý thuyết để vào nghiên cứu vấn đề thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nông Sơn phần Thứ hai,luận văn tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam Ở đây, chừng mực định, luận văn cố gắng tổng hợp thành tựu hạn chế vệc thực qua việc nêu phân tích sách có liên quan đến giảm nghèo bền vững địa phương q trình thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn Trong phần luận văn nhận thấy: số huyện miền núi có 100% xã thuộc diện ĐBKK, Nơng Sơn với nước triển khai thực sách, dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo Việc đánh giá sách giảm nghèo từ thực tiễn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam từ năm 2015 đến năm 2018 qua mặt 79 chưa cơng cụ sách giảm nghèo góp phần làm rõ sở thực tiễn cho việc hồn thiện sách giảm nghèo bền vững Nơng Sơn thời gian tới Thứ ba, sở tìm hiểu mặt lý luận đánh giá, phân tích thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nông Sơn, luận văn nêu số giải pháp nhằm hồn thiện sách giảm nghèo bền vững huyện, làm cho sách giảm nghèo bền vững ngày đem lại hiệu quả, nâng cao hiệu quản lý nhà nước giảm nghèo, góp phần thực mục tiêu giảm nghèo theo hướng bền vững huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam Đây số giải pháp cần thiết mà địa phương huyện thành thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo Cuối cùng, luận văn nhận thấy thực sách giảm nghèo cần phải kiên trì, bền bỉ lâu dài, có lộ trình thích hợp Nhà nước, xã hội cộng đồng cần nhận thức trách nhiệm thực giảm nghèo, chung tay hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững; đặc biệt việc tự giác, chủ động thực hiện, có trách nhiệm để vươn lên nghèo người dân Trong q trình vai trò cấp quyền, quyền cấp sở vơ quan trọng, nhìn từ phương diện thực sách Để Nơng Sơn làm tốt vấn đề việc nắm vững vấn đề liên quan đến sách vận dụng lý thuyết học vào trình thực việc hữu ích cấp bách 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO ActionAid Quốc tế Việt Nam Oxfam (2012), Theo dõi nghèo theo phương pháp tham gia số cộng đồng dân cư nông thôn Việt Nam, Việt nam Hoàng Thị Hoài An (2011), Giải pháp xóa đói giảm nghèo huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Luận văn thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đại học Đà Nẵng Võ Thúy Anh, Phan Đặng My Phương (2010), “Nâng cao hiệu chương trình tín dụng ưu đãi Ngân hàng CSXH thành phố Đà Nẵng”,Tạp chí Khoa học & Cơng nghệ Đại học Đà Nẵng, (số 5(40) 2010) Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2012), Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình điều tra, rà sốt hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Ủy ban Dân tộc, quan Liên Hợp Quốc Việt Nam (2009), “Đánh giá kỳ CTMTQG-GN Chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008”, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2014), Báo cáo kết thực sách, pháp luật giảm nghèo giai đoạn 2005-2012; kết thực mục tiêu giảm nghèo năm 2013; mục tiêu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo năm 2014 định hướng đến năm 2015, Hà Nội, ngày 23/4/2014 Chính phủ (2008), Nghị số 30a/2008/NQ-CP chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo Chính phủ (2015), Nghị số 80/NQ-CP ngày 19/5/2015 Chính phủ định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2015 đến năm 2020 Công ty nghiên cứu tư vấn Đông Dương (2012), “Tác động Chương trình 135-II qua lăng kính điều tra đầu kỳ cuối kỳ”, Hà Nội 10 Đảng huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam (2010), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam lần thứ XXIV 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự Thật, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự Thật, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XI số vấn đề sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 Hà Nội 19 Nguyễn Minh Định (2015), Chính sách XĐGN địa bàn huyện Kon Tum, Luận văn thạc sĩ, Đà Nẵng 20 Nguyễn Thị Hằng (1997), XĐGN nông thơn nước ta nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 PGS.TS Lê Quốc Lý (2018), Chính sách xóa đói giảm nghèo –Thực trạng giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà nội 27 Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (2015), Giảm nghèo Việt Nam: Thành tựu Thách thức, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội 28 Sở Lao động – Thương binh Xã hội huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam (2018), Báo cáo tình hình thực sách, pháp luật giảm nghèo từ năm 2005 đến năm 2018 huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 29 Sở Lao động – Thương binh Xã hội huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam (2018), Báo cáo đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền vững giai đoạn 2015-2015 huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 30 Sở Lao động – Thương binh Xã hội huyện Nơng Sơn, tỉnh Quảng Nam (2014), Báo cáo tình hình, kết thực Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững năm 2015-2018 31 Thái Phúc Thành (2014), Vai trò vốn người giảm nghèo bền vững Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Hà Nội 32 Chu Văn Thành (2007), Dịch vụ công:đổi quản lý tổ chức cung ứng Việt Nam nay, Bộ Nội vụ, Nxb Chính trị Quốc gia 33 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 34 Từ điển xã hội học Oxford 2010 (Bùi Thế Cường, Đặng Thị Việt Phương, Trịnh Huy Hóa dịch), NXB Đại học quốc gia Hà Nội 35 Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam (2010), Báo cáo tình hình thực kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010 phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2011 36 Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam (2015), Báo cáo tình hình thực kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 37 Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam (2015), Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 20/12/2015 việc phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo nhanh bền vững huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 20152020 38 Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam (2017), Báo cáo tình hình thực kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 39 Ủy ban nhân dân huyện Nơng Sơn, tỉnh Quảng Nam (2018), Báo cáo tình hình thực kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 40 Phạm Quốc Vinh (2013), Quản lý Nhà nước hoạt động xóa đói, giảm nghèo huyện Ba Vì thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Quản lý Hành cơng, Học viện Hành 41 Ủy ban thường vụ Quốc hội(2014), Báo cáo số 660/BC-UBTVQH13về kết giám sát việc thực sách, pháp luật giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012 42 Nguyễn Như Ý (1999), “Đại từ điển Tiếng Việt”, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 43.World Bank Việt Nam (2010), Báo cáo phát triển Việt Nam 2010 - thực cải cách để tăng trưởng công tác XĐGN nhanh 44 World Bank Việt Nam (2013), Việt Nam: tăng trưởng giảm nghèo - báo cáo thường niên 2010-2012 ... luận thực tiễn việc thực sách giảm nghèo bền vững Việt Nam Chương 2: Thực trạng thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp thực sách giảm nghèo bền vững. .. NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 35 2.1 Chính sách hành giảm nghèo bền vững 35 2.2 Tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam thời qua... 2.3 Thực trạng thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam từ năm 2015 đến năm 2018 47 2.4 Đánh giá thực trạng thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện nông sơn, tỉnh quảng nam , Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện nông sơn, tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn