đánh giá chính sách đào tạo nghề cho người lao động của huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

86 70 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2019, 11:46

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ TRUNG HỒ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ TRUNG HỒ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM Chun ngành : Chính sách cơng Mã số : 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐÌNH PHÚC HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô Học viện Khoa học xã hội, đạ̛c biẹ̛t Khoa Chính sách cơng dạy dỡ trùn đạt cho những kiến thức quý báu làm nền tảng cho viẹ̛c thực hiẹ̛n luạ̛n va̛n Tôi đạ̛c biẹ̛t cám ơn thầy giáo TS Nguyễn Đình Phúc tạ̛n tình hướng dẫn, chỉ bảo để tơi có thể hồn tất luạ̛n va̛n cao học Tôi cũng xin chân thành cám ơn tất bạn bè, đồng nghiẹ̛p những người giúp trả lời bảng câu hỏi khảo sát làm ng̀n dữ liẹ̛u cho viẹ̛c phân tích cho kết nghiên cứu của luạ̛n va̛n cao học Ći cùng, tơi hết lòng biết ơn đến những người thân gia đình đợng viên tạo đợng lực để tơi hồn thành luạ̛n va̛n mợt cách tốt đẹp Tác giả luận vân Võ Trung Hồ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Đánh giá sách đào tạo nghề cho người lao động huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” cơng trình nghiên cứu của riêng tơi Các sớ liẹ̛u đề tài được thu thạ̛p sử dụng mợt cách trung thực Kết nghiên cứu được trình bày luạ̛n va̛n không chép của bất cứ luạ̛n va̛n chưa được trình bày hay cơng bớ ở bất cứ cơng trình nghiên cứu khác trước Tác giả luận vân Võ Trung Hồ MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Một số khái niệm liên quan 1.2 Nội dung, phân loại yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề 13 1.3 Các vấn đề đánh giá sách cơng đánh giá sách đào tạo nghề .22 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM 30 2.1 Khái quát chung về huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 30 2.2 Chính sách đào tạo nghề huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 32 2.3 Kết cơng tác đào tạo nghề huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 38 2.4 Đánh giá sách đào tạo nghề huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam .44 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM 56 3.1 Bối cảnh mới yêu cầu đối với công tác đào tạo nghề 56 3.2 Định hướng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 59 3.3 Một sớ giải pháp nâng cao hiệu sách đào tạo nghề địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 61 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH : Cơng nghiệp hóa ĐTN : Đào tạo nghề CP : Chính phủ HĐH : Hiện đại hóa HĐND : Hội đồng nhân dân KTXH : Kinh tế xã hội LĐNT : Lao động nông thôn MTQG : Mặt trận quốc gia NQ : Nghị quyết TTDN : Trung tâm dạy nghề THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kinh phí đầu tư cho cơng tác đào tạo nghề huyện Thăng Bình giai đoạn 2013 - 2017 .46 Bảng 2.2: Số lượng lao động được đào tạo nghề địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2013-2017 47 Bảng 2.3: Tổng hợp kết điều tra dư luận xã hội 47 Bảng 2.4: Phân nhóm ngành nghề, khu vực người học được hỡ trợ kinh phí đào tạo đới với lĩnh vực phi nơng nghiệp huyện Thăng Bình 50 Bảng 2.5: Phân nhóm ngành nghề, khu vực người học được hỡ trợ kinh phí đào tạo đối với lĩnh vực nông nghiệp huyện Thăng Bình 50 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chất lượng của nguồn nhân lực những yếu tố quyết định lực cạnh tranh sức mạnh mềm của quốc gia Chất lượng nguồn nhân lực phụ thuộc được quyết định bởi sự nghiệp giáo dục đào tạo, ́u tớ quan trọng nhất công tác đào tạo nghề Trong thời gian qua nhất thời kỳ cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước có nhiều sách liên quan đến công tác đào tạo nghề cho người lao động được hoạch định, xây dựng, tổ chức thực bước đầu đạt được nhiều kết đáng kể phạm vi nước Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương, sách về cơng tác đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy tối đa nội lực, thực tốt công tác chuyển đổi cấu lao động, giảm thiểu tối đa tỷ lệ thất nghiệp, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian nhàn rỗi tần lớp lao động nơng thơn để góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống của lao động nông thôn, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, q́c phòng hướng đến xây dựng xã hội công bằng, dân chủ văn minh Nghị quyết Đại hội Đảng tồn q́c lần thứ XII xác định rõ: “Hồn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập; Hồn thiện hệ thớng pháp luật về dạy nghề, ban hành sách, ưu đãi về thuế, đất đai, đào tạo đội ngũ giáo viên, hỡ trợ sở hạ tầng để khún khích nhiều thành phần kinh tế tham gia vào công tác đào tạo nghề Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng dạy học, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế ” Bên cạnh đói cần phải quy hoạch lại mạng lưới sở giáo dục đại học, giáo dục dạy nghề gắn với việc quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển tối đa nguồn nhân lực Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho ngành, cho lĩnh vực, với giải pháp thực đồng bộ, cần tập trung cho giải pháp đào tạo đào tạo lại ng̀n nhân lực q trình sản x́t kinh doanh nhà trường cũng việc trọng nâng cao kỹ thực hành tính chuyên nghiệp người lao động Trên sở Nghị quyết của Đảng, Chính phủ ban hành Quyết định 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 Phê duyệt Chương trình mục tiêu q́c gia việc làm dạy nghề giai đoạn 2012– 2015; Quyết định 2448/QĐ-TTg ngày 16/12/2013 Phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục dạy nghề đến năm 2020 Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 nêu rõ: “Bên cạnh việc tiếp tục thực có hiệu chủ trương đổi mới bản, tồn diện giáo dục, có sách ưu tiên phát triển đào tạo công nhân kỹ thuật trung cấp để thay thế cấu lao động Đồng thời, nâng cao hiệu đào tạo theo hướng liên kết có hiệu giữa trường đào tạo với doanh nghiệp đào tạo sử dụng lao động sau đào tạo, tăng cường đào tạo kỹ chuyên sâu, giảm tải thời gian học lý thuyết, tăng thời gian thực hành cho học viên Tăng cường đầu tư nâng cấp chất lượng sở vật chất cho sở đào tạo, trọng xây dựng mới phòng thí nghiệm, sở thực nghiệm Tiếp tục thực có hiệu Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn…” Cùng với xu thế chung của nước, của tỉnh những năm qua công tác đào tạo nghề cũng được huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trọng, cần tập trung giải quyết để ổn định tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũng nhiệm vụ hết sức quan trọng, cũng hết sức nặng nề đặt cho cấp ủy Đảng qùn địa phương Tuy nhiên, cơng tác đào tạo nghề địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vẫn nhiều bất cập đặc biệt giai đoạn nay, địa bàn huyện triển khai thực nhiều chương trình, dự án của Trung ương, tỉnh Việc đào tạo nghề cho người lao động vấn đề cấp thiết để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ cho doanh nghiệp Nhưng công tác đào tạo nghề của địa phương chưa được quan tâm mức sở đào tạo nghề chạy theo số lương chưa quan tâm đên chất lượng đạo tạo, đào tạo nghề chưa phù hợp với nhu cầu của người học doanh nghiệp sử dụng lao động, sở dạy nghề thiếu sở vật chất, trang thiết bị lạc hậu, đội ngũ giáo viên thiếu ́u về nghiệp vụ, sớ cấp ủy Đảng quyền địa phương chưa nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác đòa rạo nghề, thiếu chế sách huy động ng̀n lực sự phới hợp của ban ngành, đồn thể chưa được chặt chẽ nên kết đòa tạo nghề chưa đem lại hiệu Khắc phục những hạn chế, yếu nêu trên, nâng cao hiệu thực sách đào tạo nghề những vấn đề cấp thiết đặt cho cấp ủy Đảng, qùn ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Thực chỉ đạo của trung ương, tỉnh huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam xây dựng hành động kế hoạch, đề án thực Nghị quyết của Trung ướng tỉnh về công tác đào tạo nghề bước đầu cũng đem lại hiệu thực tế ng̀n lực của địa phương khó khăn kinh phí thực chủ yếu chờ sự hỗ trợ của ngân sách trung ương của tỉnh, Trên sở quan điểm chỉ đạo sách của Trung ương, tỉnh, huyện Thăng Bình cũng hoạch định xây dựng, ban hành nhiều sách về đào tạo nghề tổ chức thực thi có hiệu Tuy nhiên, thực tế việc đánh giá sách đào tạo nghề cho người lao động địa bàn huyện chưa được cấp ủy Đảng quyền địa phương chưa được quan tâm mức; vấn đề về đánh giá sách đào tạo nghề được tác giả quan tâm nghiên cứu, đẻ có sở đánh giá góp ý xây dưng sách sát với thực tiển nên luận văn nghiên cứu đánh giá sách đào tạo nghề lao động nơng thơn để góp ý bổ sung cho sachs sát với thực tiển Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thời kỳ mới, xuất phát từ việc vẫn nghiên cứu liên quan đến đánh giá hồn thiện sách đào tạo nghề ở tỉnh Quảng Nam, tơi chọn đề tài: "Đánh giá sách đào tạo nghề cho người lao động huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam" làm đề tài luận văn tớt nghiệp thạc sĩ chun ngành Chính sách cơng với mong ḿn góp phần nâng cao chất lượng cơng tác đào tạo nghề, để góp phần nâng cao chất lượng ng̀n nhân lực, đáp ứng ngày tốt yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cấp đồn thể phải lựa chọn, tạo dựng bời dưỡng tập huấn thường xuyên cho họ; phối hợp với quan nhà nước xây dựng hệ thống tài liệu tuyên truyền, tổ chức tập huấn nghiệp vụ hàng năm Bên cạnh đó, mỡi đồn thể cần biểu dương, tơn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, mở hội thi người tuyên truyền, tư vấn giỏi để trao đổi phổ biến nhân rộng điển hình tớt, tạo hội cho xã hội tôn vinh họ Xác lập trì mới quan hệ với doanh nghiệp, quan tổ chức cộng đồng dân cư địa bàn huyện hướng đến việc hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp qua hình thức: Doanh nghiệp hỡ trợ phát triển Trường (tài trợ học bổng, viện trợ thiết bị, tặng phần mềm phục vụ đào tạo…) tham gia vào trình đào tạo của trường (tư vấn xây dựng chương trình đào tạo, cung cấp thơng tin về nhu cầu đào tạo, tư vấn định hướng việc làm, hỡ trợ cán có trình độ chun môn tham gia giảng dạy, hỗ trợ nơi thực tập…) nhận học sinh, sinh viên tốt nghiệp về làm việc; Thành lập đưa vào hoạt động trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học chuyển giao công nghệ làm cầu nối giữa nhà trường với cộng đồng lĩnh vực khoa học công nghệ Đề công tác tun trùn có hiệu cần phải có sự tham gia của quan thông tin đại chúng, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, sách của Đảng Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giúp lao động nông thôn tiếp cận được sách về đào tạo nghề, nắm được kế hoạch đào tạo nghề của tỉnh của sở dạy nghề Phòng Lao động – Thương binh Xã hội phới hợp Đài phát Thăng Bình tuyên truyền sâu rộng mục tiêu, ý nghĩa của chương trình; chủ trương, sách của Đảng Nhà nước về dạy nghề thông qua tin, thông qua phóng sự, ký sự, tin vắn Các cấp hội: Hội nơng dân, Phụ nữ, Đồn niên triển khai công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề tới tất hội viên; tư vấn, vận động hội viên tích cực tham gia học nghề để tạo việc làm tăng thu nhập góp phần xóa đói, giảm nghèo Các sở dạy nghề chủ động thực công tác tuyên truyền, tư vấn học 65 nghề dưới nhiều hình thức như: mở hội nghị tuyển sinh trường trung học phổ thông, trường trung học sở; tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, thông qua Website của sở dạy nghề, qua sàn giao dịch việc làm Đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, sở dạy nghề chủ động phối hợp với UBND xã, phường thị trấn xuống thôn tư vấn trực tiếp cho người lao động về nghề nghiệp việc làm đồng thời thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo chỗ 3.3.4 Giải pháp tổ chức trình đào tạo, nội dung, hình thức phương pháp đào tạo 3.3.4.1 Thực tiêu chuẩn quy định việc dạy học sở đào tạo nghề Đăng ký đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề theo quy định; thực nghiêm túc công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo công bằng, khách quan, công khai Thực đa dạng hoá phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học có mối quan hệ với DN, sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Có kế hoạch đào tạo, giám sát chặt chẽ, bảo đảm thực kế hoạch đào tạo tiến độ, có hiệu tổ chức dạy nghề theo mục tiêu, nội dung chương trình dạy nghề được phê duyệt Thực phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học; đánh giá nghiêm túc kết học tập đảm bảo công khách quan phù hợp với phương thức, hình thức đào tạo đặc thù của mơ-đun, mơn học Có đủ hệ thống sổ sách, biểu mẫu theo dõi kết học tập, rèn luyện của người học; được ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác, lưu trữ an tồn, thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý tra cứu; báo cáo đầy đủ cho cấp quản lý trực tiếp quan quản lý nhà nước 3.3.4.2 Đa dạng hình thức đào tạo Dù chương trình dạy học ở cấp độ vĩ mơ hay vi mơ đều có ́u tớ 66 của hoạt động dạy học: mục tiêu dạy học của chương trình, nội dung dạy học, hình thức tổ chức phương pháp dạy học; quy trình kế hoạch triển khai; đánh giá kết Tùy vào tình hình thực tế, nhu cầu đào tạo nghề, xác định mục tiêu cụ thể của chương trình dạy nghề Các cấp qùn địa phương phải lập được kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, xác định nội dung đào tạo nghề cho lao động nơng thơn sở xác định được nội dung đào tạo Bên cạnh sở đào tạo nghề phải có trách nhiệm đào tạo nghề theo kế hoạch của địa phương, có thể đảm bảo được trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với mục tiêu sử dụng Để xác định nội dung đào tạo phải thực biện theo nguyên tắc đối với vùng, miền trình độ dân trí, cấu ngành nghề khác nên phải lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, chương trình phần học khác để lao động nơng thơn có thể lựa chọn nghề phù hợp sau đào phải cấp chứng chỉ nghề nghiệp cho lao động để sau đào tạo có sở tham gia làm việc doanh nghiệp Để nâng cáo chất lượng đào tạo người lao đông cần phải huy động nghệ nhân, cán kỹ thuật, người lao động có tay nghề cao doanh nghiệp xây dựng chương trình, học liệu dạy nghề cho lao động nơng thơn Ngồi ra, cần có sự tham gia của lao động nơng thơn q trình xây dựng chương trình đào tạo Thơng qua việc tiếp xúc tìm hiểu nhu cầu cần học nghề của lao động nông thôn, để xây dựng nội dung, chương trình biết được người lao động nơng thơn cần gì, khả thu nhận tư vấn cho người lao động việc lựa chọn, xác định nghề cần học Cơng nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn hai nội dung quan trọng phải được cụ thể hóa bước chương trình dạy nghề cho lao động nơng thơn nên u cầu nội dung đào tạo cho lao động nông thôn phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế vùng, kinh tế -xã hội của địa phương với mục tiêu phân bố lại cấu lao động ở nông thôn gắn với khoa học công nghệ cao Đối với xã xa trung tâm huyện, việc lại khó khăn, thế chương trình 67 đào tạo chỡ được lựa chọn hợp lý nhất Các học viên đến nơi trung tâm của xã để học tập, giáo viên có trình độ chun mơn sở ĐTN giảng dạy 3.3.4.3 Phát triển nội dung chương trình, giáo trình Để phù hợp với điều kiện học viên tham gia học nghề yêu cầu tài liệu phục vụ cho lớp dạy nghề cho lao động ở nông thôn cần phải viết ngắn gon, đơn giản phù hợp với ngơn ngữ địa phương, Giáo trình cần trình bày đẹp, nhỏ, tiện lợi cho học viên sử dụng hàng ngày,dễ hiểu dễ nhất kèm theo tranh, ví dụ minh họa cụ thể nội dung phải được được trình bày theo trật tự của quy trình cơng việc 3.3.4.4 Đổi phương pháp giảng dạy Hiện nay, nước ta đẩy mạnh việc cải cách giáo dục đổi mới phương pháp giảng dạy từ việc lấy người dạy làm trung tâm sang việc lấy người học làm trung tâm Do đó, phương pháp đào tạo nghề cũng khơng nằm ngồi tinh thần Cân coi trọng ý thức tự giác học tập, tự nghiên cứu, lực tự hoc, phát triển kỷ sáng tạo Đồng thời đổi mới phương pháp đào tạo cũng gắn liền với việc áp dụng phương tiện đại vào trình giảng dạy để người học có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức Chương trình đào tạo của trường đều được xây dựng sở có thể áp dụng phương pháp đào tạo tích cực, khuyến khích người học phát huy tính chủ động, sáng tạo lực tự học, tự nghiên cứu của Đới với phần lý thuyết, học viên chủ động nghiên cứu giáo trình, tài liệu ở nhà Trên lớp giáo viên chỉ nêu những nội dung quan trọng để trao đổi với học viên Giáo viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc những điều mà sinh viên chưa hiểu hiểu không Ngoài ra, việc đánh giá kết học tập của học viên đề thi cũng được cân nhắc cho phù hợp với trình độ cũng kiến thức được trang bị Điểm đánh giá kết học tập cuối của học viên được ghi vào bảng điểm của học viên trường được tính trung bình dựa vào điểm chuyên cần, 68 điểm thảo luận, điểm kiểm tra điểm thi hết môn theo những tỷ lệ nhất định Tuy nhiên việc đề cũng nhiều vấn đề bất cập Là trường nghề phần lớn đề thi đưa đều mang nặng tính lý thút chứ khơng phải những tình h́ng thực tế học viên có thể gặp phải cơng việc sau 3.3.4.5 Đổi cách đánh giá kết học tập Để đánh giá kết thực của học vien sau học nghề nên tổ chức kiểm tra lại kiến thức, kỷ kết hợp giữa kiểm tra kiến thức đánh giá kỹ nghề không ngừng đổi mới phương pháp thi cử để đánh giá kết học tập; Cần đảm bảo bước, giai đoạn kiểm tra, đánh giá xác, khách quan quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO đảm bảo chất lượng Để khẳng định được kiến thức, kỹ nền tảng mà học viên thu nhận được đánh giá cần trọng đến ́u tớ tích cực, sáng tạo của học viên 3.3.5 Giải pháp hoàn thiện hệ thống dạy nghề Hệ thống sở dạy nghề bao gồm sở dạy nghề cơng lập ngồi cơng lập Quy hoạch hệ thống sở dạy nghề cần cứ vào quy hoạch phát triển KTXH quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương Với quan điểm phát triển dạy nghề theo hướng tạo hội học tập cho người, góp phần xây dựng xã hội học tập học tập suốt đời; xây dựng hệ thống dạy nghề chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật cơng nghiệp hố, đại hố; chuyển dạy nghề theo hướng cung (năng lực đào tạo sẵn có của sở dạy nghề) sang dạy nghề theo hướng cầu (nhu cầu của thị trường lao động xã hội); đầu tư trọng tâm, trọng điểm đồng (đồng yếu tố bảo đảm chất lượng: chương trình, giáo viên cán quản lý, sở vật chất, trang thiết bị) theo hướng đại hoá về điều kiện để tạo sự chuyển biến về chất lượng Tạo điều kiện để Trung tâm dạy nghề huyện khai thác hết lực có để tổ chức lớp ĐTN cho LĐNT theo Đề án 1956, khuyến khích mở rộng ngành nghề đào tạo theo nguyện vọng có thu kinh phí đào tạo để đầu tư tái sản xuất Bên cạnh đó, hỡ trợ đơn vị ĐTN khác có đủ điều kiện để tham gia ĐTN cho LĐNT huyện, tăng hội cho người lao động được quyền lựa chọn sở đào 69 tạo chất lượng, ngành nghề phù hợp với điều kiện thực tế 3.3.6 Giải pháp nâng cao nhận thức công tác đào tạo nghề 3.3.6.1 Đối với cấp ủy Đảng, quyền Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được cấp ủy Đảng, qùn, ban, ngành, đồn thể huyện Thăng Bình quan tâm nên chất lượng ng̀n nhân lực giải quyết việc làm cho người lao động địa bàn được nâng cao Trong thời gian thực Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện, được lớn nhất người nông dân thay đổi được nhận thức Phần lớn lao động sản xuất nông nghiệp lạc hậu, giờ phần lớn mạnh dạn đầu tư sản xuất nhờ những kiến thức, hiểu biết thơng qua chương trình đào tạo nghề Sau thực đè án đạo tạo nghề đên nhiều gia định biết áp dụng khoa học kỷ thuật nên chuyển đối được cấu kinh tế của địa phương Để phát triển sự nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đòi hỏa phải có ng̀n nhân lực phì hợp nên u cầu đặt cho cấp ủy đảng, quyền huyện Thăng Bình phải nhìn nhận việc đào tạo nghề nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế - xã hội phải nâng cao nữa nhận thức về tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, quyền, hội đoàn thể, cán bộ, đảng viên người dân về vai trò của sách đào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bên cạnh đó, khơng ngừng nâng cao thu nhập cho lao động nơng thơn, đáp ứng tiêu chí về nâng cao thu nhập của người nông dân giảm tỷ lệ hộ nghèo q trình xây dựng nơng thơn mới, Trung tâm dạy nghề huyện cũng cần đẩy mạnh chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật lĩnh vực nơng, lâm nghiệp, nhờ giúp người nơng dân nâng cao thu nhập từ đờng ruộng ch̀ng trại chăn ni của gia đình 3.3.6.2 Đối với thân người lao động Bản thân người lao động phải nhận thực được công tác đào tạo nghề phục 70 vụ cho lợi cá nhân mình, nên phải thường xun tìm hiểu, nghiên cứu chế sách về đào tạo nghề, đờng thời phải có nhiệm vụ tuyên truyền cho người biết về lợi ích của sách để tạo sự đờng thuận chung xã hội Để có cơng việc ổn định đòi hỏi thân người lao động phổ thơng phải tham gia tích cực học nghề nhằm nâng cao hiểu biết, trình độ cho mình, từ có việc làm ổn định Cần tăng cường tìm hiểu nghiên cứu chế, sách phục vụ cho cơng tác đào tạo nghề, phát những vấn đề chưa phù hợp, chưa xác, chưa đảm bảo kịp thời phản ánh đến cấp, ngành chức liên quan để điều chỉnh, bổ sung Để không tao gánh nặng cjho xã hội cần phải tích cực đào tạo nghề việc giải quyết việc làm, giải quyết thất nghiệp, người lao động phải tích cực tham gia vào tiến trình tổ chức thực sách, 3.3.7 Giải pháp vốn, đất đai chế sách địa phương công tác dạy học nghề 3.3.7.1 Giải pháp vốn Những năm tiếp theo, cứ vào hiệu hoạt động kết tiến trình xã hội hóa dạy nghề, ng̀n kinh phí đầu tư cho dạy nghề có thể khơng phụ thuộc nhiều vào ngân sách của trung ương địa phương Việc huy động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hết sức khó khăn; đòi hỏi sự nỡ lực, cớ gắng rất lớn của cấp qùn của tồn xã hội; tập trung vào sớ giải pháp sau: Khún khích tạo điều kiện thuận lợi cho công ty liên doanh, doanh nghiệp 100% vớn nước ngồi đầu tư vào lĩnh vực ĐTN, nhất trình chuyển giao công nghệ, cải thiện yếu tố về mặt pháp lý Tiếp tục nghiên cứu sử dụng có hiệu nguồn vốn phục vụ công tác ĐTN từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh Với mục tiêu tăng cường đầu tư để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực cụ thể đào tạo nghề cho lao động cũng cần nhận được mức đầu tư thích đáng 71 3.3.7.2 Giải pháp đất đai Dành quỹ đất để phát triển mở rộng sở dạy nghề Trên sở qui hoạch phát triển mạng lưới sở dạy nghề được phê duyệt, nên ưu tiên dành quỹ đất cho việc đầu tư mở rộng, xây dựng số sở dạy nghề mới, phát triển mới mở rộng nâng cấp về diện tích đất cho sở dạy nghề; ưu tiên dành quỹ đất ở những vùng nơng thơn chưa có sở dạy nghề để thành lập mới sở đào tạo nghề thuộc doanh nghiệp (để tạo điều kiện thuận lợi cho DN phục vụ cơng tác đòa tạo nghề nên giao đất diện tích đất khơng tính tiền th đất) 3.3.7.3 Giải pháp chế sách trách nhiệm cấp ủy quyền địa phương a) Tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề UBND huyện xây dựng chế tạo cầu nối cho Trung tâm dạy nghề huyện sở ĐTN huyện Hơn nữa, liên kết với DN cho phép người học có hội thực tập, làm quen với công nghệ sản xuất, có thể làm việc sau hồn thành khóa ĐTN mà không cần nhiều thời gian để DN đào tạo lại Việc liên kết với DN cũng cho phép sở ĐTN sử dụng đội ngũ cán quản lý công nhân lành nghề của DN giáo viên, trợ giảng, người hướng dẫn để học viên lớp ĐTN có được kiến thức kỹ tốt Tăng cường liên kết với DN cũng tạo hội để sở dạy nghề tìm đầu cho học viên tốt nghiệp, nâng cao hiệu dạy nghề b) Tổ chức hệ thống thông tin thị trường lao động, thơng tin hàng hóa, dịch vụ làm sở cho tư vấn học nghề xây dựng kế hoạch đào tạo nghề Phòng Lao động - TBXH huyện quan tham mưu cho huyện xây dựng phát triển mạng lưới thông tin thị trường lao động dịch vụ về đào tạo, tìm kiếm, giới thiệu việc làm để tạo cầu nối liên kết giữa cung cầu lao động, giữa người lao động, sở đào tạo người sử dụng lao động c) Xây dựng đội ngũ tư cán vấn viên có trình độ lực để tư vấn chọn nghề học chọn việc làm cho gười lao động 72 Ngoài việc tăng cường tuyên truyền sâu rộng phương tiện thông tin đại chúng chủ trương của Đảng, sách, pháp luật của Nhà nước về ĐTN cho LĐNT, tư vấn học nghề, đối với việc phát triển KTXH huyện cần có kế hoạch xây dựng đội ngũ tư vấn viên có lực để tư vấn chọn nghề học, chọn việc làm Đó cán chuyên trách về dạy nghề cấp huyện, cán lao động – TBXH xã, hội viên tổ chức đồn thể trị xã hội, những người học nghề thành công sớng, cũng có thể tư vấn viên của những DN cử xuống để lựa chọn những nhân sự cần thiết cho đơn vị sử dụng lao động Việc xây dựng đội ngũ tư vấn viên hết sức quan trọng, vừa mang tính chất tư vấn, vừa mang tính chất định hướng, mở đường mới cho người học, góp phần nâng cao hiệu đào tạo của sở dạy nghề, phát triển định hướng bền vững d) Liên kết sở đào tạo nghề huyện Huyện xây dựng chế tạo điều kiện hỗ trợ Trung tâm dạy nghề của huyện sở ĐTN huyện liên kết với trường dạy nghề tổ chức lớp cao đẳng nghề, trung cấp nghề lớp ĐTN mà sở ĐTN huyện chưa có đủ điều kiện dạy nghề Đẩy mạnh mới liên kết giữa doanh nghiệp sở, trung tâm dạy nghề; có những sách ưu đãi để thu hút nhà đầu tư vào đầu tư sở dạy nghề tư thục nhằm thu hút nhân lực vật lực cho đào tạo nghề đ) Xử lý ảnh hưởng độ trễ thời gian đào tạo cầu thị trường lao động Chính sách cũng có những độ trễ nhất định về những tác động của Thời gian đào tạo kéo dài gây khó khăn cho việc lao động tìm việc làm sau đào tạo Muốn xử lý được ảnh hưởng cơng tác điều tra, nắm bắt nhu cầu học nghề của người lao động nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của DN, sở sản xuất kinh doanh phải được quan quản lý nhà nước về dạy nghề thực cập nhật thường xuyên, liên tục Bên cạnh sở dạy nghề cần phải 73 xây dựng kế hoạch phù hợp, có những dự báo về nhu cầu nhân lực ở cấp độ: ngắn hạn, trung hạn dài hạn Để từ có những kế hoạch hợp lý về dạy nghề, tránh đào tạo ồ ạt, tràn lan gây lãng phí thời gian, tiền của, cơng sức của người học nghề Tiểu kết Chương Trên sở nội dung phân tích thực trạng cơng tác đào tạo nghề cho lao động huyện Thăng Bình mục tiêu, phương hướng đối với đào tào tạo nghề cho lao động địa bàn huyện, tác giả xây dựng số giải pháp để phát triển đào tạo nghề huyện, gồm: - Giải pháp xác định nhu cầu nguồn nhân lực theo cấu nghề, trình độ đào tạo để bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; - Giải pháp về nâng cao chất lượng cán quản lý đội ngũ giáo viên; - Giải pháp đẩy mạnh thực công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về đào tạo nghề xã hội hố cơng tác dạy nghề; - Giải pháp về tổ chức trình đào tạo, nội dung, hình thức phương pháp đào tạo; - Giải pháp về hồn thiện hệ thớng dạy nghề; - Giải pháp nâng cao nhận thức đối với công tác đào tạo nghề; - Giải pháp về vớn, đất đai chế sách của địa phương đối với công tác dạy học nghề Để phát triển đào nghề cho lao động của huyện không chỉ cần sự nỡ lực của thân qùn địa phương mà cần sự hỡ trợ từ phía nhà nước, quan ban ngành địa phương sự phối hợp của doanh nghiệp địa bàn huyện 74 KẾT LUẬN Phát triển đào tạo nghề rất cần thiết việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước Việt Nam giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, phát triển đào tạo nghề vẫn gặp nhiều thách thức, vừa phải mở rộng quy mô đào tạo vừa phải đảm bảo chất lượng đào tạo phát huy hiệu đào tạo mới đáp ứng được yêu cầu của xã hội, đáp ứng được yêu cầu của xã hội đào tạo nghề mới phát triển được Việc đề giải pháp phát triển đào tạo nghề giai đoạn từ đến 2020 cách có sở khoa học hết sức cấp bách có ý nghĩa rất thiết thực góp phần thực mục tiêu phát triển giáo dục phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước Những năm qua, sở đào tạo nghề địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cung cấp cho huyện vùng lân cận ng̀n nhân lực có trình độ nghề lớn về số lượng chất lượng Hàng năm trung tâm dạy nghề đào tạo cung cấp cho huyện vùng lân cận ng̀n nhân lực có trình độ nghề chất lượng đào tạo ngày được nâng lên Tuy nhiên, những năm tới trung tâm dạy nghề cần phải nỗ lực nữa để đáp ứng tốt được nhu cầu của người học, người sử dụng lao động Luận văn nêu những những vấn đề lý luận về đào tạo nghề, đặc biệt đánh giá sách đào tạo nghề cho người lao động khái quát được những vấn đề chung về đánh giá sách đào tạo nghề Trên sở thực trạng công tác đào tạo nghề của huyện, tác giả luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện sách đào tạo nghề cho huyện Thăng Bình như: Giải pháp xác định nhu cầu ng̀n nhân lực theo cấu nghề, trình độ đào tạo để bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; giải pháp về nâng cao chất lượng cán quản lý đội ngũ giáo viên; giải pháp đẩy mạnh thực công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về đào tạo nghề xã hội hố cơng tác dạy nghề; giải pháp về tổ chức trình đào tạo, nội dung, hình thức phương pháp đào tạo; giải pháp về hoàn thiện hệ thống dạy nghề; giải pháp nâng cao nhận thức đối với công tác đào 75 tạo nghề; giải pháp về vớn, đất đai chế sách của địa phương đối với công tác dạy học nghề Tuy nhiên, luận văn khó có thể giải quyết được tất vấn đề có liên quan đến chất lượng hiệu đào tạo nghề Những chỉ tiêu có liên quan có thể được tính tốn phân tích cách có hệ thớng khoa học ở nghiên cứu chuyên sâu Luận văn gợi mở sớ vấn đề có liên quan giải quyết những vấn đề ở khả của tác giả Do những hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn cũng thời gian nghiên cứu nên luận văn cũng khơng thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định Rất mong sự đóng góp ý kiến của quý thầy, cô giáo Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ của Học viện Khoa học xã hội để tác giả tiếp tục hồn thiện cơng trình nghiên cứu của 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động -Thương binh Xã hội (2015), Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định đào tạo trình độ sơ cấp Bộ Lao động -Thương binh Xã hội (2015), Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định đào tạo thường xuyên; Chính phủ (2015), Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 quy định chi tiết số điều Luật giáo dục nghề nghiệp; Đại học Luật thành phớ Hờ Chí Minh (2010), Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nxb Đại học Q́c gia thành phớ Hờ Chí Minh Hội đờng nhân dân tỉnh Quảng Nam (2016), Nghị số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 20162020 Nguyễn Tiệp (2011), Giáo trình Nguồn nhân lực, Nxb Lao động xã hội Nguyễn Văn Đại (2010), Nghiên cứu "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng Đồng sông Hồng thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa" Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế q́c dân Nguyễn Hồng Nam (2009), Quản lý nhà nước đào tạo nghề Phú Thọ giai đoạn nay, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội – Trường đại học kinh tế Nguyễn Minh Vịnh (2013), Hỗ trợ Nhà nước nhằm giải việc làm cho người lao động nơng nghiệp q trình thị hố huyện Từ Liêm – thành phố Hà Nội Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp 10 Niên giám thống kê huyện Thăng Bình năm 2017 11 PGS.TS Nguyễn Hữu Hải, PGS.TS Lê Văn Đính, TS Đinh Trung Thành (2016), Giáo trình đại cương sách cơng, Nxb Chính trị quốc gia – sự thật, Hà Nội 12 Phạm Văn Luyện, Dạy nghề cho lao động nông thôn - Mục tiêu Chính sách, Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động- Thương binh Xã hội 13 Phạm Thị Thu Hà (2013), Hồn thiện cơng tác đào tạo nghề cho lao động nơng thơn tỉnh Ninh Bình, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế q́c dân 14 Phạm Mạnh Hà (2011), Vai trò Nhà nước giải việc làm cho lao động nơng thơn tỉnh Ninh Bình q trình cơng nghiệp hóa đại hóa, Luận án Tiến sĩ, Học viện trị - Hành q́c gia Hờ Chí Minh 15 Phan Thị Nhi (2017), “Đánh giá sách đào tạo nghề từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam”, Luận văn thạc sĩ sách cơng, Học viện Khoa học xã hội 16 Q́c hội khóa 13 (2014), Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014 17 Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Nam (2015), Báo cáo lĩnh vực dạy nghề giai đoạn 2011 – 2015, kế hoạch 2016 – 2020 18 Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Nam (2015), Báo cáo Tổng kết thực Chương trình mục tiêu về việc làm dạy nghề tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2015 19 Trần Xuân Cầu (2012), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, Nxb Đại học Kinh tế Q́c dân 20 Thủ Tướng Chính Phủ (2009), Qút định 1956/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” 21 Tú Mai (2014), “Dạy nghề cho lao động nơng thơn nặng tính hình thức” Báo điện tử Chinhphu.vn 22 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2014 phê duyệt “ Đề án đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020” (gọi tắt Đề án 1956) 23 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 quy định sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo tháng 24 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 sách hỗ trợ đào tạo nghề giải việc làm cho người lao động bị thu hồi đất 25 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2011), Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 26 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2016), Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 phê duyệt tạm thời danh mục, định mức kinh phí đào tạo mức hỗ trợ học nghề cho người khuyết tật địa bàn tỉnh Quảng Nam 27 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2016), Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 quy định sách hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm doanh nghiệp địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 28 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2010), Kế hoạch số 1755/KH-UBND ngày 31/5/2010 hướng dẫn sở, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố sở đào tạo, ĐTN địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực công tác ĐTN quán triệc thực Quyết định 1956/QĐ-TTg 29 Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), báo cáo tổng kết công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình từ năm 2013 đến 2017 30 Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình (2013), (2017), Đề án đào tạo nghề gắn với giải việc làm giai đoạn 2013 - 2017 giai đoạn 2018-2020 31 Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình (2017), báo cáo tổng kết Đề án đào tạo nghề gắn với giải việc làm giai đoạn 2013 – 2017 địa bàn huyện 32 Vũ Quốc Tuấn, (2012), Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Báo Điện tử Nông thôn ngày 33 Vũ Ngọc Pha (2005), Giáo trình kinh tế trị Mác – Lênin, Nxb Chính trị q́c gia, Hà Nội 34 Xuân Minh (2013), Đào tạo nghề phải gắn với thị trường lao động Báo điện tử Văn Hiến.vn ... tỉnh Quảng Nam 30 2.2 Chính sách đào tạo nghề huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 32 2.3 Kết công tác đào tạo nghề huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 38 2.4 Đánh giá sách đào tạo nghề huyện. .. HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ TRUNG HỒ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM Chun ngành : Chính sách công Mã số : 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG... hành đánh giá sách cơng cần tiến hành đánh giá trình, nghĩa đánh giá hoạt động, đánh giá tác động, đánh giá chéo, đánh giá trước, đánh giá sau, đánh giá đầu kỳ, đánh giá cuối kỳ Các loại đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá chính sách đào tạo nghề cho người lao động của huyện thăng bình, tỉnh quảng nam, đánh giá chính sách đào tạo nghề cho người lao động của huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan