Quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP công thương việt nam – CN tam điệp

84 60 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2019, 00:20

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi, số liệu, kết nêu khóa luận trung thực xuất phát từ tình hình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại .4 1.1.1 Khái niệm Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Phân loại Tín dụng ngân hàng 1.1.2.1 Căn vào hình thức tín dụng 1.1.2.2 Căn vào mục đích tín dụng 1.1.2.3 Căn vào thời hạn tín dụng .6 1.1.2.4 Căn vào mức độ tín nhiệm 1.1.2.5 Căn vào phương thức hoàn trả nợ vay 1.1.2.6 Căn vào xuất xứ tín dụng 1.1.2.7 Căn vào chủ thể vay vốn .7 1.1.2.8 Căn vào hình thái giá trị tín dụng 1.1.3 Đặc điểm Tín dụng ngân hàng 1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.2.1 Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro 1.2.2.2 Căn vào khả trả nợ khách hàng 10 1.2.3 Một số tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 10 1.2.3.1 Nợ hạn 10 1.2.3.2 Nợ xấu .11 1.2.3.3 Trích lập dự phòng Rủi ro tín dụng 13 1.2.4 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 13 1.2.4.1 Rủi ro tín dụng nguyên nhân khách quan 13 1.2.4.2 Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan .15 1.2.5 Hậu rủi ro tín dụng 16 1.2.5.1 Đối với ngân hàng 16 1.2.5.2 Đối với khách hàng 17 1.2.5.3 Đối với kinh tế 18 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 18 1.3.1 Định nghĩa quản lý rủi ro tín dụng 18 1.3.2 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 19 1.3.2.1 Nhận biết rủi ro 19 1.3.2.2 Đo lường rủi ro 23 1.3.2.3 Ứng phó rủi ro 29 1.3.2.4 Kiểm soát rủi ro tín dụng 31 1.3.3 Các mơ hình quản lý rủi ro tín dụng .32 1.3.3.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung 32 1.3.3.2 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán 33 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM ĐIỆP 34 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 34 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .35 2.1.3 Khát quát kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013-2015 37 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 39 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 39 2.2.1.1 Về cấu tín dụng 39 2.2.1.2 Chất lượng tín dụng 44 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp .45 2.2.2.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng NHCT Việt Nam 45 2.2.2.2 Nội dung Quản lý rủi ro tín dụng NHCT Việt Nam 46 2.3 Đánh giá chung hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 57 2.3.1 Những kết đạt 57 2.3.1.1 Chất lượng nợ, cấu tín dụng chuyển biến theo chiều hướng tích cực 57 2.3.1.2 Xây dựng hệ thống khuôn khổ chế, sách tín dụng đồng 57 2.3.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng hình thành 58 2.3.1.4 Ngân hàng xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội 59 2.3.2 Những hạn chế công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 60 2.3.2.1 Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng chưa tồn diện 60 2.3.2.2 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng không phù hợp 61 2.3.2.3 Quy trình cấp tín dụng bất cập 61 2.3.2.4 Xuất tình trạng tập trung tín dụng vào số ngành hàng, nhóm khách hàng 62 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp .63 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 63 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan 64 Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM ĐIỆP 66 3.1 Định hướng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp thời gian tới 66 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp .66 3.1.2 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 67 3.2 Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 68 3.2.1 Đa dạng hóa đối tượng, lĩnh vực cho vay .68 3.2.2Nâng cao công tác huy động vốn, tạo nguồn vốn ổn định cho đầu tư phát triển 69 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay.70 3.2.4 Cải thiện lực cán tín dụng 70 3.2.5 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội 71 3.3 Một số kiến nghị 72 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước 72 3.3.1.1 Tiếp tục trì mơi trường kinh tế, trị - xã hội ổn định 72 3.3.1.2 Tạo lập hồn thiện mơi trường pháp lý đảm bảo an tồn tín dụng 73 3.3.1.3 Ban hành đồng hồn chỉnh khung pháp lý tài 73 3.3.1.4 Hỗ trợ Ngân hàng thương mại đảm bảo minh bạch giao dịch bất động sản 73 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 74 3.3.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Thơng tin Tín dụng (CIC) 74 3.3.2.2 Quy định hệ thống tính điểm xếp hạng khách hàng thống 74 3.3.2.3 Hồn thiện mơ hình tra theo ngành dọc từ trung ương đến sở 75 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 75 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .77 PHỤ LỤC 77 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT: ST T 10 11 12 13 14 15 16 17 Tên viết tắt BCTC CBTD CN DNNN DPRR GHTD KHDN NHNH NHTM NHTMCP NQH QĐ RRTD TCTD TSĐB TSTC TT Tên đầy đủ Báo cáo tài Cán tín dụng Chi nhánh Doanh nghiệp nhà nước Dự phòng rủi ro Giới hạn tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Nợ hạn Quyết định Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng Tài sản đảm bảo Tài sản chấp Thông tư DANH MỤC BẢNG BIỂ Bảng 1.1 Phân loại nhóm nợ 12 Bảng 1.2: Các tiêu tài doanh nghiệp 21 Bảng 1.3: Nguy rủi ro khách hàng .22 Bảng 1.4: Những hạng mục biểu điểm sử dụng ngân hàng Mỹ mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 26 Bảng 1.5: Quy đổi điểm sang hạn mức cho vay 28 Bảng 1.6: Xếp hạng doanh nghiệp Moody’s 29 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh NHCT giai đoạn 2013-2015 37 Bảng 2.2: Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng loại hình doanh nghiệp NHCT-Chi nhánh Tam Điệp giai đoạn 2013-2015 .40 Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế Ngân hàng cơng thươngChi nhánh Tam Điệp giai đoạn 2013-2015 42 Bảng 2.4:Cơ cấu tín dụng NHCT theo kì hạn tín dụng giai đoạn 20132015 .43 Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng NHCT theo nhóm nợ giai đoạn 2013-2015 44 Bảng 2.7: Chỉ tiêu hệ số NQH NHCT giai đoạn 2013-2015 49 Bảng 2.8: Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng NHCT giai đoạn 20132015 .50 Bảng 2.9: Tỷ lệ xóa nợ giai đoạn 2010-2013 NHCT 50 Bảng 2.10: Phân loại nợ theo tiêu chí định lượng định tính .52 Bảng 2.11: Loại hình giá trị TSTC NHCT giai đoạn 2010-2013 .55 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng phận quan trọng kinh tế Cùng với phận khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia toán hỗ trợ tốn… Trong hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng, định đến hầu hết hoạt động kinh tế kinh tế quốc dân hoạt động chủ yếu, định tồn phát triển TCTD Tuy nhiên hoạt động tín dụng có tính nhạy cảm kinh doanh cao, hoạt động chịu nhiều rủi ro nhất, rủi ro tín dụng, xảy có tác động lớn ảnh hưởng trực tiếp tới tồn phát triển TCTD, nữa, tác động đến tồn hệ thống ngân hàng toàn kinh tế Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an tồn, hiệu bền vững, mặt NHNN ban hành số văn liên quan đến công tác QLRR (Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc NHNN phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng; Thơng tư số 15/2006/TT-NHNN ngày 10/8/2006 Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung hạn dài hạn tổ chức tín dụng; Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 việc ban hành quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng…), mặt khác, NHTM trọng trình xét duyệt cấp phép cho khoản vay, qua giảm thiểu tối đa rủi ro gặp phải Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tồn cầu, kinh tế ln có biến động bất thường rủi ro tín dụng mối quan tâm hàng đầu NHTM, mối quan tâm hàng đầu Ngân hàng NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp Qua việc nghiên cứu, học tập, tìm hiểu q trình thực tập NHTMCP Cơng Thương Việt Nam – CN Tam Điệp, em chọn đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng Thương Việt Nam – CN Tam Điệp ” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu rủi ro hoạt động tín dụng nói chung hoạt động cho vay nói riêng cơng tác quản lý rủi ro hoạt động cho vay Phân tích tình hình thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp Từ đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chuyên đề lý luận rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng.Trong trọng tâm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Phạm vi nghiên cứu: khảo sát hoạt động NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp ba năm 2013, 2014, 2015 Từ đó, đưa giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng Thương Việt Nam – CN Tam Điệp Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng trình thực chuyên đề phương pháp vấn, điều tra nghiên cứu, thống kê, phân tích, tổng hợp so sánh Thu thập số liệu: báo cáo, tài liệu NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp, thông tin báo chí Internet Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, nội dung chuyên đề khóa luận bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng hoạt động NHTM Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng Thương Việt Nam – CN Tam Điệp Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng Thương Việt Nam – Cn Tam Điệp Để hồn thành khóa luận này, em nhận giúp đỡ nhiệt tình giảng viên hướng dẫn, bác, anh chị quan Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:  PGS.TS Hà Minh Sơn, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận  Bác Lê Văn Hinh – Giám đốc NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp tồn thể bác, anh chị NHTMCP Cơng Thương Việt Nam – CN Tam Điệp tận tình hướng dẫn em trình thực tập Vì vốn kiến thức hạn chế nên viết em khó tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp để chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng khơng có quyền cấp hạn mức chịu điều hành ban giám đốc chi nhánh Quyết định cấp tín dụng cuối Hội đồng tín dụng sở giám đốc chi nhánh Vì vậy, ý kiến phận quản lý rủi ro nhiều phụ thuộc vào ý kiến Ban giám đốc, khơng có tính độc lập Đồng thời khơng có kết nối đạo điều hành phận quản lý rủi ro trụ sở chi nhánh  Giao mức ủy quyền phán tín dụng cho chi nhánh cao Chi nhánh hoạt động gần Ngân hàng độc lập, chưa kể việc phân chia khoản vay nhỏ để vừa mức phê duyệt ủy quyền chi nhánh, khơng trình phê duyệt hội sở làm tăng rủi ro tín dụng cấp thực Vì thế, thời gian qua, số chi nhánh có đồn kiểm tra trực tiếp Trụ sở bộc lộ nhiều sai sót q trình cấp tín dụng, chí cấp tín dụng vượt thẩm quyền 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan  Môi trường pháp lý chưa thuận lợi Các định hướng phát triển Nhà nước thường xuyên thay đổi, điều chỉnh chế sách làm ảnh hưởng đến tồn kinh tế Cơ chế sách Chính phủ, NHNN cho vay, bảo đảm tiền vay, xử lý nợ xấu nhiều vấn đề chưa phù hợp với thực tế, đổi chỉnh sửa bổ sung chậm Quy chế cho vay NHNN hướng dẫn Ngân hàng có điểm quy định thiếu cụ thể, nên triển khai thực vướng mắc, nhiều cách hiểu khác để dẫn đến rủi ro Các văn pháp luật tài sản chấp nhiều bất cập, xác định quyền sở hữu tài sản dùng làm chấp Quy trình phát mại tài sản giá trị quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất phức tạp, đất chấp ngân hàng không tự định đoạt mà phải xin ý kiến quan quản lý nhà nước địa bàn phải khởi kiện tòa, Pháp luật chưa ban hành đầy đủ văn pháp lý thẩm quyền người cho vay quan chức việc phát mại TSTC, cầm cố chưa có chế cưỡng bắt buộc người vay vốn có nghĩa vụ giao TSĐB cho ngân hàng xử lý, khơng có khả trả nợ Điều dẫn đến tình trạng khách hàng trây ỳ, khơng thực nghĩa vụ trả nợ mà ngân hàng chưa thu hồi Luật doanh nghiệp Nhà nước quy định doanh nghiệp dùng tài sản nhà nước để chấp việc xử lý tài sản để thu hồi nợ doanh nghiệp khơng trả nợ vay khơng quy định Pháp lệnh thống kê đến bộc lộ nhiều thiếu sót, chưa thực xử lý nghiêm minh doanh nghiệp vi phạm pháp lệnh Thủ tục khởi kiện ngân hàng rườm rà NHNN chưa khắc phục công tác giám sát từ xa tra chỗ Hệ thống thông tin trung tâm tín dụng NHNN (CIC) chưa đáp ứng nhu cầu ngân hàng  Nguyên nhân từ phía khách hàng Những rủi ro khách hàng mang lại thường nằm ngồi tầm kiểm sốt ngân hàng đa số rủi ro tín dụng bắt nguồn từ khách hàng Những nguyên nhân kể đến khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích cam kết hợp đồng, dẫn tới làm ăn thua lỗ khơng có nguồn tiền để trả nợ Để tạo niềm tin trước ngân hàng, khơng khách hàng giả lập phương án khơng có thật để vay vốn hòng chiếm đoạt tiền ngân hàng đầu tư cho hoạt động phi pháp, không hiệu Ngồi ra, khách hàng vay lừa đảo việc chiếm đoạt tài sản hình thành từ vốn vay (cho vay mua nhà trả góp, mua bất động sản, đồ dùng công nghệ ) lợi dụng sơ hở Các doanh nghiệp không tuân thủ nghiêm ngặt chế độ BCTC, thân họ không thấy tầm quan trọng BCTC nên báo cáo tài gửi ngân hàng thường có chất lượng kém: thiếu thơng tin sai lệch thông tin Thông tin thiếu gây khó khăn cho ngân hàng việc phân tích, đánh giá thực trạng khách hàng, gây phiền toán thời gian cán ngân hàng phải đến tận doanh nghiệp để xác minh lại thơng tin Ngồi ra, doanh nghiệp thực kiểm tốn BCTC Vì thế, ngân hàng khó phát sai sót việc chấp hành chế độ kế toán doanh nghiệp này, dẫn đến việc đưa phán tín dụng đơi khơng chuẩn xác Bên cạnh đó, TSĐB từ khoản vay ngân hàng thường bất động sản phương tiện vận tải Nguy biến động giá thị trường, khó phát mại tài sản, tài sản bị hao hụt vơ hình hữu hình, thiếu ý thức giữ gìn, bảo quản khách hàng gây rủi ro cho ngân hàng phát mại tài sản Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM ĐIỆP 3.1 Định hướng công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp thời gian tới 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp Ngay từ ngày đầu hoạt động ban lãnh đạo cán công nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt nam – Chi nhánh Tam Điệp nổ lực cố gắng để tìm phương hướng nhiệm vụ đắn cho hoạt động có hiệu quả, đạt nhiều thành tích đáng khen ngợi cơng tác tín dụng nhiều công tác khác Trong năm tới để không ngừng nâng cao hiệu hoạt động tín dụng, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt nam – Chi nhánh Tam Điệp đưa định hướng chung sau: - Tập trung xác định hiệu tín dụng ln u cầu cấp bách, tổ chức rà soát đối chiếu phân loại dư nợ ngắn hạn, trung dài hạn theo nguyên nhân khách quan, chủ quan theo thời gian để có biện pháp hữu hiệu - Mở rộng đầu tư tín dụng sở phải chấp hành thể lệ, chế độ quy trình nghiệp vụ tín dụng, lấy hiệu kinh tế làm thước đo - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt sở, đối chiếu để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời tồn thiếu sót việc chấp hành thể lệ nghiệp vụ, chủ động tích cực lựa chọn khách hàng sản xuất kinh doanh có hiệu quả, dự án có tính khả thi, đủ điều kiện cho vay cho vay để tăng dư nợ lành mạnh lên Loại nhanh khách hàng làm ăn không nghiêm túc, kinh doanh thua lỗ, thiếu trách nhiệm trả nợ lãi vay, có hành vi thiếu trung thực hoạt động vay vốn với Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt nam – Chi nhánh Tam Điệp - Thường xuyên tranh thủ lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền cấp địa phượng, đạo ngân hàng cấp trên, phối hợp ban ngành chức để thực thắng lợi mục tiêu đề đưa ngân hàng tiến lên vững - Coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, kiến thức tin học, kinh tế, thị trường, kỹ thuật cho cán cơng nhân viên Giáo dục trị tư tưởng, tích cực đấu tranh chống tượng tiêu cực hoạt động tiến tới xây dựng nội đoàn kết - Tổ chức phát động thi đua, động viên khen thưởng kịp thời, xử lý nghiêm minh cán vi phạm nội quy lao động quy chế quản lý - Tiếp tục thực mục tiêu đại hóa cơng nghệ ngân hàng, chủ trương đổi hoàn thiện quy trình nghiệp vụ tín dụng có hiệu tiến khoa học công nghệ, đặc biệt quan tâm đến công nghệ phần mềm lĩnh vực: toán, quản lý điều hành tác nghiệp Với định hướng trên, mục tiêu Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt nam – Chi nhánh Tam Điệp là: Mở rộng nâng cao chất lượng, hiệu mặt hoạt động, xây dựng ngân hàng vững mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển sản xuất đời sống, phục vụ nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa, đưa ngân hàng phát triển lên Có nhiều đóng góp xứng đáng vào việc thực sách tiền tệ quốc gia vào nghiệp đổi ngành ngân hàng 3.1.2 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp Đẩy mạnh tập trung hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro theo thông lệ sở tập trung đạo nâng cao toàn diện chất lượng mặt hoạt động kinh doanh đẩy mạnh tăng trưởng toàn diện tảng bền vững tập trung đầu tư đồng tạo bứt phá phát triển dịch vụ, lấy công nghệ cốt lõi tạo đà phát triển hoạt động dịch vụ, tăng trưởng quy mô, chất lượng, đa dạng sản phẩm tiện ích Thực tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, dòn lực trích dự phòng rủi ro, đạo phân loại nợ xấu trung thực, xác, tập trung liệt xử lý nợ xấu thương mại Hoạt động tuân thủ pháp luật, tiếp cận áp dụng chuẩn mực theo thông lệ quốc tế phân tích đánh giá hoạt động, đáp ứng an toàn hệ thống theo quy định Nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc thực pháp lý nợ xấu, phấn đấu trích đủ dự phòng rủi ro dư nợ tín dụng thương mại, tăng cường kiểm soát hạn chế nợ xấu phát sinh Nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng Mở rộng tăng thị phần hoạt động dịch vụ, huy động vốn; đảm bảo tăng trưởng quy mơ phù hợp với lực tài khả kiểm soát rủi ro 3.2 Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 3.2.1 Đa dạng hóa đối tượng, lĩnh vực cho vay Chủ trương tổ chức tín dụng thường cho vay phục vụ sản xuất nông nghiệp; đối tượng khách hàng khác thường không quan tâm, trọng Trong đó, thực tế, hoạt động phi nông nghiệp chiếm mảng lớn kinh tế nông thơn Ngồi ra, đời sống nơng hộ có nhiều nhu cầu vốn cho sinh hoạt khác Chủ yếu khoản vay nông thôn vốn sản xuất, lại dành cho hoạt động khác mua/làm nhà, học hành, tiêu dùng v.v … Do để mở rộng, phát triển cho vay nơng nghiệp, nông thôn Ngân hàng cần quan tâm phát triển, mở rộng cho vay nhu cầu Ngoài ra, Các chủ thể kinh tế sản xuất kinh doanh lĩnh vực Nông Nghiệp-Nông Thôn đa dạng thuộc thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi phát triển nhiều loại hình tổ chức Có đơn vị sản xuất kinh doanh đất khốn, đất đấu thầu, đất nơng nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; Có đơn vị kết hợp với sản xuất gia công, chế biến nông, lâm sản, sản xuất ngành nghề tiểu thu cơng nghiệp; Có đơn vị chuyên tâm vào một, hai lĩnh vực; Có đơn vị lại thực kinh doanh tổng hợp Trong thời gian tới, để phát triển cho vay Nông Nghiệp-Nông Thôn, ngân hàng cần tập trung vốn đầu tư vào: Các đối tượng kinh doanh có hiệu quả, ngành nghề truyền thống địa phương như: đầu tư cho trồng ăn quả, công nghiệp chè, quế, sắn , mơ hình nơng lâm, nhằm phát huy lợi so sánh địa phương Các hộ nhận khoán đất, rừng ao hồ mặt nước lớn, hộ ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp Đặc biệt cho vay hộ để hình thành phát triển trang trại nơng nghiệp, góp phần chuyển biến kinh tế đem lại hiệu cao cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Cho vay trang bị đổi kỹ thuật, dây chuyền công nghệ theo hướng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa – Nơng Nghiệp Nơng Thơn Để phù hợp với trình độ phát triển sản xuất hàng hóa khu vực Cho vay xây dựng sở hạ tầng nông thôn như: hệ thống kênh mương, chương trình nước sạch, trạm y tế, điện lưới, nhà nông thôn 3.2.2Nâng cao công tác huy động vốn, tạo nguồn vốn ổn định cho đầu tư phát triển Tổ chức khảo sát, phân tích kỹ tiềm huy động vốn đến thành phần dân cư, loại hình tổ chức kinh tế, rà sốt lại khâu tổ chức huy động vốn để xây dựng đề án huy động vốn phù hợp với thực tế địa phương Tập trung đẩy mạnh công tác huy động vốn địa phương, trọng tiền gửi dân cư loại tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên Theo dõi chặt chẽ tình hình huy động vốn địa bàn, qua tìm biện pháp khơi tăng nguồn vốn huy động, giữ vững thị phần huy động vốn Làm tốt công tác khách hàng, trọng đến khách hàng mới, trì quan hệ tốt với khách hàng truyền thống, khách hàng có số dư tiền gửi lớn Khai thác tối đa lợi mạng lưới, thương hiệu mối quan hệ để thu hút lượng tiền gửi không kỳ hạn từ nguồn thu đơn vị địa bàn như: phối hợp với kho bạc thu nộp ngân sách; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành thẻ liên kết; phối hợp với bưu điện, điện lực, cấp nước… để thực thu hộ tiền điện, điện thoại, tiền nước, Tiếp cận tranh thủ nguồn vốn ủy thác đầu tư thông qua việc tham gia dự án, chương trình tiếp nhận nguồn vốn đầu tư hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, doanh nghiệp nhỏ vừa địa phương Xây dựng biện pháp, hình thức tuyên truyền quảng bá, tiếp thị huy động vốn phù hợp đến thành phần kinh tế, dân cư xã hội Tiếp tục phát huy hình thức huy động khách hàng ưa thích, đồng thời phát triển thêm nhiều sản phẩm huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng Giao tiêu huy động vốn đến cán bộ, viên chức người lao động, sở xét trả lương theo mức độ hồn thành cơng việc Phát triển thêm hình thức huy động vốn lưu động để tiếp cận nguồn vốn nhỏ lẻ, xa trụ sở ngân hàng Đổi tác phong giao dịch, xếp nơi giao dịch đáp ứng tốt nhu cầu, tiện ích cho khách hàng 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay cần tiến hành định kỳ theo quy định đồng thời tổ chức tiến hành kiểm tra đột xuất để nhanh chóng phát khoản nợ có vấn đề có biện pháp kịp thời Tránh tình trạng kiểm tra qua quýt, hình thức 3.2.4 Cải thiện lực cán tín dụng Con người yếu tố định đến thành bại hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động cho vay nói riêng Một ngân hàng muốn thành cơng, trước hết phải có đội ngũ lãnh đạo có lực quản lý, điều hành giởi, cần có đội ngũ cán có trình độ nghiệp vụ cao, trung thực tâm huyết với nghề nghiệp hồn thành nhiệm vụ, đạt kết cao kinh doanh Công tác xây dựng đội ngũ cán ngân hàng cần phải thực theo hướng sau: Rà sốt lại trình độ cán có tính đến xu hướng phát triển dài hạn ngân hàng bối cảnh hội nhập để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm hoàn thiện kiến thức chuyên môn Yêu cầu cán ngân hàng, đặc biệt cán tín dụng phải có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, có tác phong giao dịch tốt, phải có kiến thức chun mơn vững chắc, sâu lĩnh vực ngân hàng, giỏi nghiệp vụ, có kỹ tìm hiểu, điều tra, kỹ phân tích, kỹ đàm phán với khách hàng Ngồi cán tín dụng phải hiểu biết sâu rộng lĩnh vực kinh tế - xã hội có liên quan, hiểu biết kiến thức thị trường pháp luật, có khả tham mưu cho hộ vay vốn Việc nâng cao trình độ cán phải thực khâu tuyển dụng, bố trí, đề bạt cán cần phải tuân thủ quy trình, quy chế, thi tuyển cơng khai nghiêm túc để thu hút nhiều lao động có trình độ cao, có tác phong làm việc cơng nghiệp, trẻ trung, động, sáng tạo Kiên đưa khỏi máy cán không đủ tiêu chuẩn chuyên môn đạo đức tác phong yếu Phân công cán phụ trách theo dõi mảng công việc theo lĩnh vực để tạo chun mơn hóa cần phải có chế ln chuyển để tránh trì trệ đề phòng phát sinh mối quan hệ không lành mạnh với khách hàng Quy hoạch đội ngũ cán quản lý kế cận để có kế hoạch theo dõi, bồi dưỡng nhằm tạo nguồn cán bộ, đảm bảo liên tục kế thừa Cơ cấu cán phải đảm bảo hợp lý độ tuổi, kết hợp động nhảy cảm cán trẻ với kinh nghiệm cán cũ Thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu, trao đổi, tổ chức thi cán ngân hàng giỏi, từ tạo hội nâng cao trình độ giao tiếp, mở rơng mối quan hệ, thường xuyên ôn luyện chế, qui chế nghiệp vụ học hỏi nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp 3.2.5 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội Thanh kiểm tra, kiểm sốt khâu quan trọng q trình quản lý, nghiệp vụ quan trọng để đảm bảo chất lượng tín dụng Việc mở rộng quy mơ tín dụng phải đơi với việc tăng cường nâng cao chất lượng nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát Để đảm bảo hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội cách khách quan, kết kiểm tra xác, cảnh báo sai sót vi phạm, tham mưu đề xuất biện pháp phòng ngừa rủi ro Chi nhánh cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm sốt nội Ngồi nội dung kiểm tra, kiểm tốn theo chương trình Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Chi nhánh cần yêu cầu ngân hàng loại phụ thuộc xây dựng chương trình kiểm tra hoạt động tín dụng theo tháng, năm đột xuất cần theo chuyên đề cụ thể, có chuyên đề kiểm tra hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Cần trì thường xun cơng tác kiểm tra chéo, tự kiểm tra, kiểm tra lãnh đạo, kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra theo đề cương tất khâu hoạt động tín dụng Đặc biệt phải coi trọng vai trò cơng tác kiểm tra, coi trọng việc chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục tồn tại, thiếu sót phát q trình kiểm tra, kiểm sốt Cơng tác kiểm tra, kiểm soát phải coi trọng khách hàng công việc cán nghiệp vụ Quán triệt phương châm “ Toàn diện - Triệt để ”: Tồn diện kiểm tra, kiểm sốt - Triệt để xử lý sai sót, tồn Cần có biện pháp xử lý cương cán Ngân hàng bị thoái hoá, biến chất, tham ô, lợi dụng làm tổn thất tài sản uy tín Ngân hàng Bố trí cán kiểm tra, kiểm soát đủ số lượng đáp ứng chất lượng để hoạt động kiểm tra, kiểm soát thực phát huy hiệu Đồng thời nâng cao vai trò phát huy hiệu hoạt động cán kiểm tra kiểm toán nội Cán kiểm tra - kiểm toán nội phải đóng vai trò tham mưu mặt nghiệp vụ hoạt động kiểm tra - kiểm soát cho lãnh đạo Ngân hàng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước 3.3.1.1 Tiếp tục trì mơi trường kinh tế, trị - xã hội ổn định Về kinh tế, Nhà nước cần xây dựng sách kinh tế vĩ mơ ổn định hợp lí tạo mơi trường thuận lợi cho tồn kinh tế phát triển bền vững điều chỉnh ưu tiên đầu tư cơng, kiểm sốt tăng trưởng cung tiền tín dụng, giảm thâm hụt ngân sách Nhà nước nên mạnh dạn đóng cửa doanh nghiệp tổ chức tín dụng làm ăn khơng hiệu để giúp ngân hàng tránh khách hàng gây rủi ro kinh doanh Về trị, bối cảnh kinh tế Việt Nam đánh giá ổn định Nhà nước cần tiếp tục trì tốt để giữ vững niềm tin công chúng nhà đầu tư 3.3.1.2 Tạo lập hồn thiện mơi trường pháp lý đảm bảo an tồn tín dụng Nhà nước cần ban hành quy định cụ thể bảo hiểm cho hoạt động tín dụng từ khâu huy động vốn đến cho vay nhằm gây dựng niềm tin cho người gửi tiền, góp phần ổn định kinh tế quốc dân Ngồi ra, nhà nước nên ban hành thêm văn luật hướng dẫn chấp cầm cố bất động sản, tài sản đất 3.3.1.3 Ban hành đồng hoàn chỉnh khung pháp lý tài Hiện Bộ tài xây dựng chuẩn mực kế toán để kiểm tra, kiểm soát chất lượng cơng tác kế tốn, chuẩn mực kiểm tốn hướng dẫn kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn sở nguyên tắc việc đưa ý kiến Tuy nhiên tồn nhiều hạn chế: nhiều chuẩn mực quốc tế chưa có chuẩn mực Việt Nam, nhiều doanh nghiệp chưa có báo cáo kiểm tốn độc lập, tỷ trọng doanh nghiệp chưa thực kiểm toán công khai 3.3.1.4 Hỗ trợ Ngân hàng thương mại đảm bảo minh bạch giao dịch bất động sản Việc hỗ trợ nên thực thông qua việc xây dựng phát triển hệ thống quan quản lý bất động sản sàn giao dịch bất động sản, đồng thời đảm bảo giao dịch bất động sản, phân chia thành sàn giao dịch thức sàn giao dịch OTC giống chứng khoán Hoạt động giúp hình thành mặt giá tương đối chuẩn bất động sản đảm bảo tính minh bạch thơng tin, qua giúp Ngân hàng thương mại định giá bất động sản xác tránh rủi ro sau lý tài sản 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 3.3.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Thơng tin Tín dụng (CIC) Thơng tin Tín dụng mà trung tâm cung cấp năm qua chưa đáp ứng mặt số lượng chất lượng Đây nguyên nhân làm hạn chế khả phân tích tín dụng làm chậm tiến trình xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Vì vậy, Ngân hàng nhà nước cần phải thực nhiều biện pháp nhằm mở rộng quy mô nâng cao chất lượng thông tin: + Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên cần thực vai trò, trách nhiệm tham gia thơng tin, đồng thời có các biện pháp xử lý nghiêm Tổ chức tín dụng cung cấp thơng tin sai lệch gây nhiễu thông tin + Liên hệ với tổ chức thông tin quốc tế, ngân hàng nước ngồi nhằm khai thác thơng tin đối tác nước ngồi có ý định đầu tư Việt Nam, để kịp thời phát phòng ngừa rủi ro ngân hàng Việt Nam cho khách hàng nước vay vốn + Cần xây dựng hệ thống liệu tín dụng bất động sản (tỷ lệ nợ xấu khả thu hồi) để từ đưa cảnh báo sớm giúp hệ thống Ngân hàng thương mại tránh rủi ro 3.3.2.2 Quy định hệ thống tính điểm xếp hạng khách hàng thống Hiện nay, Ngân hàng thương mại dựa vào hệ thống chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng riêng cho Điều làm cho thơng tin Trung tâm phòng ngừa rủi ro Ngân hàng Nhà Nước cung cấp khơng qn Các tiêu chí khác dẫn đến kết xếp loại khác Hạng khách hàng Trung tâm cung cấp không phù hợp với hạng ngân hàng hỏi tin Rất nhiều trường hợp khách hàng xếp hạng tín dụng thấp ngân hàng lại có điểm xếp hạng tín dụng cao ngân hàng khác Vì vậy, để khai thác tin có hiệu quả, đánh giá khách hàng xác, NHNN cần xây dựng hệ thống tính điểm xếp hạng khách hàng thống toàn ngành cho việc tham khảo tin ngân hàng trở nên thuận lợi 3.3.2.3 Hồn thiện mơ hình tra theo ngành dọc từ trung ương đến sở Mơ hình tra phải có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy Công tác tra hoạt đơng tín dụng cần thực thường xun nâng cao trình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng Q trình tra cần phòng ngừa xu hướng cạnh tranh không lành mạnh, buông lỏng điều kiện tín dụng dẫn tới nguy rủi ro hoạt động tín dụng khơng ngân hàng mà hệ thống 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp Phải có sách hỗ trợ khách hàng vay khu vực nông thôn: lãi suất tiền vay, hướng dẫn khách hàng lập phương án kinh doanh cho hiệu nhất, kịp thời đáp ứng nguồn vốn cho khu vực nơng nghiệp nơng thơn nhằm phát huy cao vai trò ngân hàng nông dân Việt Nam Đa dạng hoá sản phẩm huy động vốn, bám sát lãi suất thị trường để thu hút khách hàng nâng cao tính cạnh tranh với Ngân hàng khác Mở rộng lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, cử cán đào tạo nước để đáp ứng yêu cầu Ngân hàng hội nhập giới; Thường xuyên lấy ý kiến chi nhánh, đơn vị hoạt động cho vay, chỉnh sửa hoàn chỉnh văn bản, định liên quan đến hoạt động cho vay quy định bảo đảm tài sản tiền vay ngân hàng nông nghiệp, quy chế cho vay doanh nghiệp, hộ sản xuất… Tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội định kỳ đột xuất chuyên đề tập trung mảng tín dụng, kế tốn… Cải tiến hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu kinh doanh, tra cứu thông tin chuyển tải thông tin giao dịch với khách hàng KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh NHTM khơng thể tránh khỏi rủi ro Vì vậy, đến lúc NHTM Việt Nam nói chung NHCT nói riêng cần có nhìn đắn quản trị rủi ro Quản trị rủi ro tốt lợi cạnh tranh công cụ hữu hiệu tạo giá trị ngân hàng Hơn nữa, loại rủi ro ngân hàng rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường rủi ro lãi suất có mối liên hệ mật thiết với Do đó, quản trị tốt rủi ro tín dụng góp phần giảm thiểu rủi ro lại Trong phạm vi, đối tượng giới hạn, khóa luận hệ thống lại cách tổng quan vấn đề tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Dựa lí luận ấy, tác giả áp vào tình hình thực tiễn NHCT để từ phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Tam Điệp nêu lên mặt hạn chế, khó khăn cơng tác tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Đồng thời, giải pháp để tăng cường cơng tác quản trị RRTD đề xuất có tính khả thi phù hợp với điều kiện khả NHCT Hy vọng qua nghiên cứu này, khóa luận có đóng góp phần nhỏ vào việc giúp ngân hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Tam Điệp nói riêng hệ thống NHTM nói chung quản trị rủi ro tín dụng chặt chẽ hơn, kiểm soát khoản nợ xấu, khoản nợ có vấn đề, nhận diện sớm rủi ro để từ có biện pháp xử lý hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng mong đợi, đủ sức cạnh tranh với ngân hàng nước vào Việt Nam Tác giả xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn PGS.Hà Minh Sơn tận tình bảo, giúp đỡ định hướng cho tác giả q trình thực khóa luận Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Tam Điệp hỗ trợ tác giả trình nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu số liệu liên quan đến khóa luận Tác giả mong nhận nhận xét góp ý chuyên gia, doanh nghiệp, giáo viên để tác giả có điều kiện hoàn thiện hiểu biết, kiến thức nghiên cứu thân đề tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ... tiễn quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng Thương Việt Nam – CN Tam Điệp Từ đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng Thương Việt Nam – CN Tam Điệp. .. rủi ro tín dụng hoạt động NHTM Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Công Thương Việt. .. CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM ĐIỆP 66 3.1 Định hướng công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP công thương việt nam – CN tam điệp , Quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP công thương việt nam – CN tam điệp , 1 Tổng quan về hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại, 2 Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại, Bảng 1.1 Phân loại nhóm nợ, 3 Quản lý rủi ro tín dụng trong Ngân hàng thương mại, Bảng 1.3: Nguy cơ rủi ro đối với khách hàng, Bảng 1.6: Xếp hạng doanh nghiệp của Moody’s, Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM ĐIỆP, 1 Giới thiệu chung về Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp, Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng của NHCT theo nhóm nợ giai đoạn 2013-2015, Bảng 2.10: Phân loại nợ theo tiêu chí định lượng và định tính, 3 Đánh giá chung về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp, Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM ĐIỆP, 2 Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp, 3 Một số kiến nghị

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn