Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH an phú

107 64 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2019, 00:03

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Bùi Đức Phúc SV: Bùi Đức Phúc Lớp: CQ50/21.04 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU viii LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI .4 1.1 SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .4 1.1.1.Quá trình bán hàng, xác định kết kinh doanh 1.1.2.Yêu cầu quản lý hoạt động trình bán hàng, xác định kết kinh doanh 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.2 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.2.1.Các phương thức bán hàng 1.2.2.Doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu 1.2.3 Giá vốn hàng bán .10 1.2.4.Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 12 1.2.5.Chi phí hoạt động tài doanh thu hoạt động tài 14 1.2.6.Chi phí khác thu nhập khác 15 1.2.7.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .16 1.2.8.Xác định kết hoạt động kinh doanh .17 SV: Bùi Đức Phúc Lớp: CQ50/21.04 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 1.3.TỔ CHỨC KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .17 1.3.1.Chứng từ sử dụng 17 1.3.2.Tài khoản kế toán sử dụng trình tự hạch tốn kế tốn 18 1.3.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng 18 Sơ đồ 1.1:Trình tự kế toán doanh thu bán hàng trường hợp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 18 Sơ đồ 1.2:Trình tự kế toán doanh thu bán hàng trường hợp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp 19 Sơ đồ1 :Trình tự kế toán doanh thu bán hàng trường hợp bán hàng đại lý, ký gửi 19 Sơ đồ 1.4:Trình tự kế toán doanh thu bán hàng trường hợp bán hàng trả chậm, trả góp 20 1.3.2.2.Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 21 Sơ đồ 1.5:Trình tự kế tốn khoản giảm trừ doanh thu 21 Sơ đồ 1.6:Trình tự kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên 22 Sơ đồ 1.7:Trình tự kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ .22 22 1.3.2.4.Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp .22 Sơ đồ 1.8: Trình tự kế tốn chi phí bán hàng 23 Sơ đồ 1.9:Trình tự kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 24 1.3.2.5.Kế tốn chi phí doanh thu hoạt động tài 25 Sơ đồ 1.10: Trình tự kế tốn doanh thu hoạt động tài chi phí hoạt động tài 25 1.3.2.6.Kế tốn chi phí thu nhập khác 25 SV: Bùi Đức Phúc Lớp: CQ50/21.04 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Sơ đồ 1.11: Trình tự kế tốn chi phí thu nhập khác 26 1.3.2.7.Kế tốn chi phí thuế TNDN 26 Sơ đồ 1.12: Trình tự kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 26 1.3.2.8.Kế toán xác định kết kinh doanh 27 Sơ đồ1.13: Trình tự kế toán xác định kế kinh doanh 27 1.3.3.Hệ thống sổ kế toán, báo cáo kế toán 28 1.3.4 Đặc điểm tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh điều kiện kế toán máy .29 CHƯƠNG 32 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH AN PHÚ 32 2.1.1 Khái quát chung công ty 32 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 32 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty 33 Sơ đồ 2.1:Bộ máy quản lý công ty 33 2.1.4.Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 34 Sơ đồ 2.2:Bộ máy kế toán công ty 35 Sơ đồ 2.3:Trình tự hạch tốn theo hình thức Nhật ký chứng từ 37 2.2 TỔNG QUAN VỀ HỀ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM .42 2.3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ 43 2.3.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng đơn vị 43 2.3.2.Kế toán doanh thu bán hàng 44 2.3.3.Các khoản giảm trừ doanh thu 55 SV: Bùi Đức Phúc Lớp: CQ50/21.04 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 2.3.4 Kế toán giá vốn hàng bán 55 2.3.5 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 61 2.3.5.1.Kế tốn chi phí bán hàng 61 2.3.5.2.Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 67 2.3.6 Kế tốn chi phí doanh thu hoạt động tài .71 2.3.6.1.Kế tốn chi phí hoạt động tài .71 2.3.6.2.Kế tốn doanh thu hoạt động tài 71 2.3.7.Kế toán chi phí thu nhập khác 75 2.3.8.Kế toán xác định kết kinh doanh 76 CHƯƠNG 80 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ 80 3.1 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ 80 3.1.1 Những ưu điểm 81 3.1.2.Những hạn chế cần hoàn thiện .82 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ 83 KẾT LUẬN .93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 SV: Bùi Đức Phúc Lớp: CQ50/21.04 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp CPBH : Chi phí bán hàng Cty : Cơng ty CPQLDN : Chi phí quản lý doanh nghiệp DPGG : Dự phòng giảm giá ĐT& TM : Đầu tư thương mại GTGT : Giá trị gia tăng HTK : Hàng tồn kho KPCĐ : Kinh phí cơng đồn KT : Kế toán TK : Tài khoản TNDN : Thu nhập doanh nghệmệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt TSCĐ : Tài sản cố định VNĐ : Việt Nam Đồng XM : Xi măng SV: Bùi Đức Phúc Lớp: CQ50/21.04 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Biểu số2.1:Trích dẫn hóa đơn GTGT Biểu số 2.2: Trích dẫn Giấy báo có Biểu số 2.3: Trích sổ chi tiết TK5111 Biểu số 2.4 : Trích Sổ TK 5111 Biểu số 2.5: Trích sổ chi tiết TK131 Biểu số 2.6:Trích bảng kê số 11 Biểu số 2.7: Trích sổ Tk131 Biểu số2.8: Trích dấn phiếu xuất kho Biểu số2.9: Trích sổ chi tiết Tk632 Biểu số 2.10: Trích sổ TK632 Biếu số 2.11: Trích dẫn phiếu chi Biểu số 2.12: Sổ chi tiết tài khoản 641 Biểu số 2.13:Sổ tài khoản 641 Biểu số 2.15:Sổ chi tiết tài khoản 642 Biểu số 2.14:BẢNG KÊ SỐ Biểu số 2.16: Sổ cáit ài khoản 642 Biểu số 2.17 Biểu số 2.18: Sổ tài khoản 515 Biểu số 2.19: Sổ nhật kí chứng từ số Biểu số 2.20: Sổ tài khoản 911 Biểu số 3.1: Sổ chi tiết bán hàng Biểu số 3.2.: Bảng xác định kết bán hàng Biểu số 3.3:Mẫu báo cáo kết kinh doanh dạng lãi biến phí SV: Bùi Đức Phúc Lớp: CQ50/21.04 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Bán hàng xác định kết bán hàng mối quan tâm hàng đầu tất doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thương mại nói riêng Thực tế cho thấy thích ứng với chế quản lý, công tác bán hàng xác định kết bán hàng thực hình thức khác Trong kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu mệnh lệnh Các quan hành kinh tế có can thiệp sâu vào nghiệp vụ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp lại khơng chịu trách nhiệm định Hoạt động bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa thời kỳ này, doanh nghiệp chủ yếu giao nộp sản phẩm hàng hóa cho đơn vị theo địa giá Nhà Nước định sẵn Tóm lại kinh tế tập trung mà ba vấn đề trung tâm: Sản xuất gì? Sản xuất cách nào? Sản xuất cho ai? Nhà Nước định cơng tác tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ đơn giản việc tổ chức bán sản phẩm, hàng hóa sản xuất theo kế hoạch giá ấn định từ trước Trong kinh tế thị trường nay, doanh nghiệp phải tự định chiến lược cho ba vấn đề trung tâm vấn đề trở nên vơ quan trọng doanh nghiệp tổ chức thực tốt nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp chi phí bỏ xác định đắn kết kinh doanh tồn phát triển Ngược lại doanh nghiệp khơng tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa mình, xác định khơng xác kết dẫn đến tình trạng “ lãi giả, lỗ thật” sớm muộn đến chỗ phá sản Thực tế kinh tế thị trường cho thấy điều GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆT SV: Bùi Đức Phúc Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Đặc biệt xu tồn cầu hố, doanh nghiệp phải làm để khơng phát triển bền vững q hương mà vươn nâng tầm phát triển khu vực giới Cần phải có kim nam, phương châm để doanh nghiệp theo mà thực Muốn cần phải có chương trình kế hoạch thật xuất phát từ thực tế, phải từ lý luận để soi vào thực tế, doanh nghiệp làm cho mục đích, lợi ích mình, để từ rút học, phương hướng giải vấn đề khúc mắc Muốn vượt qua cạnh tranh, đào thải khắt khe thị trường để tồn phát triển, việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm xác định kết tiêu thụ vấn đề sống còn, định doanh nghiệp chế doanh nghiệp phải sử dụng hàng loạt công cụ, biện pháp để quản lý kinh tế đơn vị Kế tốn với chức cung cấp thơng tin kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp công cụ sắc bén hữu hiệu công tác quản lý Nhận thức điều công ty TNHH An Phú thực coi trọng cơng tác kế tốn, sử dụng công cụ hữu hiệu để quản lý tài sản, vốn cơng ty, phận cơng tác kế toán bán hàng kết kinh doanh phần hành quan trọng Xuất phát từ tình hình trên, thời gian thưc tập Công ty TNHH An Phú, hướng dẫn tận tình thầy giáo-PGS/TS Nguyễn Vũ Việt với giúp đỡ cán phòng tài kế tốn Cơng ty, với kiến thức học, em xin sâu trình bày đề tài: “Tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH An Phú” Với đề tài này, em mong muốn củng cố, trau dồi kiến thức lý luận mà GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆT SV: Bùi Đức Phúc Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp em học, phân tích giải vấn đề thực tiễn quản lý kinh tế tài chính, kế tốn Cơng ty  Mục đích nghiên cứu : Khái quát sở lý luận dựa vào để nghiên cứu thực tiễn, mặt thuận lợi khó khăn DN kinh doanh thương mại từ đưa đề xuất,ý kiến khách quan nhằm hồn thiện cho cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh DN  Đối tượng nghiên cứu : Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận thực tiễn tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh biện pháp tài nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hố Cơng ty TNHH An Phú  Phương pháp nghiên cứu : Tìm hiểu cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH An Phú phương pháp thống kê, so sánh số phương pháp khác, từ chọn lựa mẫu nghiên cứu phù hợp với mục đích nghiên cứu, đưa nhận xét giải pháp thiết thực, tối ưu nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh DN  Luận văn tốt nghiệp gồm chương: Chương : Những vấn đề lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương : Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH An Phú Chương : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH An Phú GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆT SV: Bùi Đức Phúc Học viện Tài GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆT Luận văn tốt nghiệp SV: Bùi Đức Phúc Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.1.1 Những ưu điểm *Về máy kế toán: Phòng kế tốn với nhân viên phân cơng phần hành tương đối rõ ràng, đòi hỏi kế tốn viên phải có trách nhiệm cao cơng việc mình, từ tạo hiệu cao cơng tác kế tốn *Về hình thức kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức Nhật ký chứng từ phù hợp với quy mô tổ chức công ty Mặt khác, công ty sử dụng phần mềm kế tốn để hỗ trợ cho cơng tác kế tốn, giúp việc ghi chép, phản ánh nghiệp vụ kịp thời, nhanh chóng; cơng việc tính tốn, ghi sổ, lập báo cáo trở nên đơn giản *Về hệ thống chứng từ kế tốn: Cơng tác lập chứng từ luân chuyển chứng từ phận kinh doanh Phòng Tài - kế tốn hợp lý, nhanh chóng Các chứng từ ghi đầy đủ, xác nghiệp vụ kinh tế theo thời gian, với chế độ tài quy định, điều quan trọng công tác kiểm tra đối chiếu số liệu thực tế với số liệu sổ kế tốn *Về hệ thống tài khoản kế tốn: Cơng ty sử dụng hệ thống tài khoản phù hợp với chế độ kế toán theo dịnh 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC Hệ thống tài khoản chi tiết hoá đến đối tượng, vụ việc cụ thể, tạo điều kiện lớn việc kiểm sốt , tập hợp loại chi phí, doanh thu Công ty *Về hệ thống sổ sách báo cáo: Hệ thống sổ sách báo cáo công ty đầy đủ, mẫu sổ, báo cáo theo quy định phù hợp với chế độ kế toán mà công ty áp dụng * Về phương pháp hạch tốn: Cơng ty hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hoàn toàn hợp lý để phản ánh, theo dõi thường xuyên, liên tục biến động hàng tồn kho tài khoản kế toán GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆT SV: Bùi Đức Phúc Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.1.2.Những hạn chế cần hồn thiện Bên cạnh ưu điểm kế tốn bán hàng xác dịnh kết tồn hạn chế sau: *Thứ nhất,Công ty chưa tổ chức kế tốn chi tiết cho nhóm hàng, mặt hàng Thêm vào đó, cơng ty khơng tổ chức hạch tốn phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho nhóm hàng, mặt hàng dó khơng xác định mặt hàng mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty *Thứ hai, Cũng giống công ty khác, để giành thị phần Công ty TNHH An Phú giành ưu đãi cho khách hàng thơng qua sách bán chịu điều cần thiết điều kiện Tuy nhiên mang lại nhiều rủi ro cho công ty khả không thu hồi nợ, khơng đảm bảo khả tốn, chịu chi phí lãi vay cao tiền vốn quay vòng chậm…Để giảm thiểu rủi ro cơng ty thực thơng qua lập dự phòng phải thu khó đòi đối tượng khách hàng nợ lâu ngày Tuy nhiên, cơng ty lại khơng tổ chức trích lập khoản dự phòng Thêm vào đó, cơng ty chưa áp dụng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phương pháp thể nguyên tắc thận trọng kế tốn Việc khơng lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho mang lại rủi ro cho cơng ty có biến động đột ngột giá hay thay đổi bất thường nhu cầu thị trường Vì lý theo em lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần thiết *Thứ ba, nay,công ty chưa áp dụng sách chiết khấu thương mại khách hàng mua với số lượng lớn nhằm kích thích tiêu thụ cơng ty lại chưa áp dụng sách chiết khấu tốn khách hàng tốn trước hạn nhằm kích thích khách hàng trả tiền sớm làm tăng vòng quay vốn, giúp tăng lợi nhuận GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆT SV: Bùi Đức Phúc Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp *Thứ tư, phương diện tư vấn tài cho nhà quản trị chưa tốt Các khoản chi phí doanh nghiệp chưa chia thành chi phí cố định chi phí biến đổi Vì vậy, kế tốn chưa tính đưa báo cáo kết kinh doanh dạng lãi biến phí điều ảnh hưởng lớn việc đưa định kế tốn quản trị 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ Ngày hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng phát triển kéo theo đổi hoạt động chế quản lý linh tế Mục tiêu hướng tới doanh nghiệp làm để đạt lợi nhuận tối đa, đứng vững thị trường Để đạt điều đòi hỏi cơng ty phải có giải pháp quan trọng cơng tác bán hàng Với kiến thức học trường, với thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế công ty, em xin mạnh dạn bày tỏ số ý kiến cá nhân hy vọng có nhiều đóng góp nhằm nâng cao chất lượng kế toán đặc biệt kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh *Thứ nhất, tổ chức kế tốn chi tiết cho nhóm hàng -TK 511, 632 nên mở chi tiết cho loại hàng hóa nhóm hàng hóa Vì mục đích cơng ty hướng tới tối đa hóa lợi nhuận, doanh thu bán hàng mở chi tiết cho cho loại hàng hóa biết mặt hàng tiêu thụ tốt đem lại nhiều doanh thu cho công ty Công ty nên mở sổ chi tiết bán hàng, chi tiết cho loại hàng hóa nhóm hàng theo mẫu sau: GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆT SV: Bùi Đức Phúc Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Biểu số 3.1: Sổ chi tiết bán hàng Sổ chi tiết bán hàng Tháng … Năm … Tên hàng ( nhóm hàng ) Đơn vị tính : Đồng Chứng từ Số Ngày Doanh thu TK ĐƯ Diễn giải SL ĐG TT Thuế GTGT … … … Các khoản giảm trừ Giả Chiết Hàng m khấu trả lại giá … Tháng /… …… … … Cộng phát sinh Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Người lập bảng Kế toán trưởng Ngày…, tháng…, năm… Giám đốc *Thứ hai, phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng Hàng hóa cơng ty kinh doanh gồm nhiều chủng loại, loại lại mang lại mức lợi nhuận khác Một biện pháp tăng lợi nhuận phải trọng nâng cao doanh thu mặt hàng cho mức lãi cao Vì ta cần xác định kết tiêu thụ mặt hàng từ xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu cao Để thực điều ta sử dụng tiêu thức phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng tiêu thụ sau kỳ báo cáo Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cơng ty tiến hành phân bổ theo doanh thu bán hàng theo công thức sau: GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆT SV: Bùi Đức Phúc Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chi phí bán hàng CP QLDN phân bổ Cho mặt hàng X DTBH mặt hàng X = Tổng CPBH * CP QLDN Tổng doanh thu BH kỳ Sau đó, xác định kết kinh doanh mặt hàng Biểu số 3.2.: Bảng xác định kết bán hàng XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Tháng …/… Tên mặt hàng: … Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động bán hàng Tháng … * Thứ ba, lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Do hình thức kinh doanh thực tế công ty nhiều phải mua hàng kho để chuẩn bị cho hoạt động phân phối lưu thông Việc không tránh khỏi giảm giá thường xun hàng hóa kho Vì vậy, cơng ty nên dự tính khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho việc trích trước vào giá vốn hàng bán phần giá trị bị giảm xuống thấp so với giá ghi sổ hàng tồn kho Cuối kỳ kế toán nhận thấy có chứng chắn giảm giá thường xuyên cụ thể xảy kỳ kế toán tiến hành trích lập dự phòng Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm giúp cơng ty bù đắp thiệt hại thực tế xảy hàng hóa tồn kho giảm giá, đồng thời để phản GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆT SV: Bùi Đức Phúc Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp ánh giá trị thực tế túy hàng tồn kho công ty nhằm đưa hình ảnh trung thực tài sản cơng ty lập báo cáo tài cuối kỳ hạch toán Mức lập DPGG Lượng HTK thực = HTK tế tồn kho thời điểm lập BCTC * Giá gốc HTK theo sổ kế toán Giá trị có - thể thực Theo thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014, số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phản ánh TK 2294 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Phương pháp kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho a) Khi lập Báo cáo tài chính, số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ lớn số trích lập từ kỳ trước, kế tốn trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2294) b)Khi lập Báo cáo tài chính, số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ nhỏ số trích lập từ kỳ trước, kế tốn hồn nhập phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2294) Có TK 632 - Giá vốn hàng bán c)Kế tốn xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho vật tư, hàng hóa bị hủy bỏ hết hạn sử dụng, phẩm chất, hư hỏng, khơng giá trị sử dụng, ghi: Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (số bù đắp dự phòng) Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thất cao số lập dự phòng) Có TK 152, 153, 155,156 d) Kế tốn xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trước doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần: Khoản dự phòng GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆT SV: Bùi Đức Phúc Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp giảm giá hàng tồn kho sau bù đắp tổn thất, hạch toán tăng vốn nhà nước, ghi: Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2294) Có TK 411 - Vốn đầu tư chủ sở hữu Ví dụ: Tại ngày 31/12/2014, Cơng ty TNHH An Phú có 400 xi măng Hoàng Thạch PCB30 tồn kho Giá gốc máy biến áp theo sổ kế toán là: 1.150.000đ/tấn Cũng thời điểm giá bán thị trường 1.100.000 đ/tấn.Giả định chi phí liên quan khác ước tính để tiêu thụ sản phẩm 100.000 đ/sp Do vậy, giá trị thực xi măng Hoàng Thạch PCB30 là: 1.100.000 – 100.000 = 1.000.000 đ/tấn Khi doanh nghiệp cần phải trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho là: 400 x (1.150.000 – 1.000.000) = 60.000.000đ Căn vào số dự phòng giảm giá hàng tồn kho , kế toán tiến hành nhập liệu cho máy tương ứng theo định khoản: Nợ TK632 60.000.000 Có TK 2294 60.000.000 Như so với việc khơng trích lập dự phòng giảm giá HTK cơng ty thực trích lập dự phòng làm cho giá vốn hàng bán tăng 60.000.000đ dẫn đến lợi nhuận trước thuế TNDN giảm 60.000.000đ lợi nhuận sau thuế TNDN giảm 46.800.000đ *Thứ 4: Hoàn thiện việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi: Hiện nay, khoản phải thu khách hàng công ty lớn nên việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi cần thiết Các khoản nợ q hạn khó đòi phát sinh kỳ phải lập hồ sơ theo dõi riêng khoản nợ, đối tượng khách hàng, hàng tháng báo cáo GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆT SV: Bùi Đức Phúc Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp lên ban giám đốc tiến hành trích lập khoản dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi Theo Thơng tư 288/2009/TT- BTC ban hành ngày 07/12/2009 hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi theo phương pháp xác định mức dự phòng cần trích lập: Thời gian q hạn tốn Mức dự phòng cần trích lập 6tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH an phú , Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH an phú , LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, Sơ đồ1.13: Trình tự kế toán xác định kế quả kinh doanh, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ, Sơ đồ 2.2:Bộ máy kế toán của công ty, Sơ đồ 2.3:Trình tự hạch toán theo hình thức Nhật ký chứng từ, Biểu số2.1:Trích dẫn hóa đơn GTGT, Biểu số 2.7: Trích sổ cái Tk131, Biếu số 2.11: Trích dẫn phiếu chi, Biểu số 2.16: Sổ cáit ài khoản 642, Biểu số 2.18: Sổ cái tài khoản 515, Biểu số 2.20: Sổ cái tài khoản 911, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ, Biểu số 3.1: Sổ chi tiết bán hàng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn