Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại ngân hàng

91 46 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2019, 23:51

MỤC LỤC 1 PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU I, Lý chọn đề tài: Thế kỷ 21, với phát triển vượt bậc khoa học kỹ thuật, tin học ngày trở thành lĩnh vực quan trọng, thiết yếu thời đại ngày Bất lĩnh vực sống người ta phải ứng dụng tin học để nâng cao chất lượng hoạt động Đặc biệt, doanh nghiệp, việc ứng dụng tin học bắt buộc muốn tồn đứng vững thị trường.Khối lượng công việc đồ sộ doanh nghiệp khơng thể khơng có trợ giúp máy tính điện tử Một máy tính điện tử giúp người ta thực hàng chục triệu phép tính vòng giây, giảm thiểu thời gian công sức người bỏ nên tiết kiệm chi phí nhân cơng, lại có thơng tin nhanh chóng, xác, kịp thời Vì vậy, ngày doanh nghiệp cần ứng dụng tin học Xuất phát từ xu chung xã hội, hàng loạt phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị đời để đáp ứng nhu cầu cấp thiết doanh nghiệp Thực tế cho thấy, từ áp dụng phần mềm tin học, hoạt động quản lý ngày nhẹ nhàng, hiệu quả, xác đem lại thành cơng lớn cho nhiều doanh nghiệp Tuy nhiên, để có phần mềm phù hợp với công tác quản lý, phù hợp với hoạt động doanh nghiệp lại vấn đề dễ dàng Qua thời gian nghiên cứu quan sát hoạt động ngân hàng, em chọn đề tài: “Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương ngân hagf nông nghiệp phát triển nơng thơn huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa” II, Sự cần thiết đề tài: 2 Phần mềm kế tốn tiền lương phần mềm vơ hữu ích doanh nghiệp điều kiện Nhờ tiện ích phần mềm mà cơng việc tính lương, thu nhập cá nhân trở nên đơn giản, xác, linh hoạt, tiết kiệm chi phí, thời gian nhân lực cho doanh nghiệp đồng thời áp dụng rộng rãi cho doanh nghiệp khác Đối với thân ngân hàng phần mềm kế toán tiền lương mang lại chức riêng biệt quan trọng cho doanh nghiệp như: Tính tốn lương phải trả cho nhân viên, in phiếu toán lương, tính thuế thu nhập cho cán cơng nhân viên Với hệ thống kế toán tiền lương riêng biệt cho phép thực khấu trừ khoản phải trừ vào lương từ tính tổng thu nhập mà cán công nhân viên hưởng để từ in báo cáo thuế thu nhập cá nhân để nộp cho quan thuế Hơn đề tài kế tốn tiền lương có ý nghĩa thực tiễn cao Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương cho ngân hàng giúp ngân hàng có thêm công cụ quản lý lương hữu hiệu, phần mềm thực việc tính tốn chi trả lương cho nhân viên cách xác nhanh chóng, đồng thời đưa báo cáo cần thiết tiền lương giúp giám đốc ngân hàng có định đắn tiền lương chế độ đãi ngộ với nhân viên Mặt khác, lương công cụ vật chất hữu hiệu để khuyến khích nhân viên Việc ngân hàng trả lương đắn, khen thưởng kịp thời tạo động lực mạnh mẽ cho nhân viên làm việc hăng say gắn bó với ngân hàng Do việc xây dựng phần mềm kế tốn tiền lương ngân hàng vô cần thiết có ý nghĩa III, Mục đích chọn đề tài: - Được người sử dụng chấp nhận - Cung cấp thơng tin cách xác, kịp thời, đầy đủ, phục vụ hiệu cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 3 - Tận dụng tối đa lực tài nguyên (hệ thống máy tính), lực người nhằm nâng cao hiệu cơng tác hạch tốn IV, Phạm vi nghiên cứu đề tài: Việc phân tích, thiết kế hệ thống nhằm phục vụ cho cơng tác kế tốn tiền tiền lương khoản trích theo lương ngân hàng cách có hiệu Nghiên cứu hệ thống kế tốn kế tốn tiền tiền lương khoản trích theo lương, sở sử dụng ngơn ngữ lập trình Visual FoxPro để thiết kế ứng dụng cho tốn kế tốn tiền tiền lương khoản trích theo lương đáp ứng thực trạng Ngân hàng V, Đối tượng nghiên cứu đề tài: Hệ thống kế tốn tiền lương ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa VI, Phương pháp nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đề tài theo phương pháp vật biện chứng Thu thập thông tin thông qua vấn, ghi chép, trưng cầu ý kiến chuyên gia kế toán Phương pháp phân tích hệ thống thơng tin Phương pháp tin học cơng cụ lập trình Visual FoxPro để giải tốn phân tích VII, Kết cấu đồ án: PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG gồm chương:  Chương I:Lý luận chung xây dựng phần mềm kế toán tiền tiền lương doanh ngiệp 4  Chương II: Thực trạng giải pháp phân tích thiết kế hệ thống thơng tin kế tốn tiền tiền lương ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa  Chương III:Xây dựng phần mềm kế toán tiền tiền lương ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa 5 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN 1.1.1Khái niệm, đặc điểm thành phần phần mềm kế toán 1.1.1.1Các khái niệm chung phần mềm kế toán HTTT kế toán tập hợp thành phần tổ chức để thu thập, xử lý, lưu trữ, phân phối liệu nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý, điều hành DN, tổ chức Đặc điểm HTTT kế toán là: - HTTT kế toán tổ chức để thu thập, lưu trữ, xử lý, phân phối thơng tin mặt tài để từ cung cấp thơng tin quản lý, điều hành mặt tài DN - HTTT kế tốn phải dựa vào hình thức kế tốn, phương pháp kế tốn, quy trình kế tốn phải vào chứng từ theo quy định Nhà nước ban hành HTTT kế toán hệ thống gồm năm thành phần bản: - Con người: yếu tố định hệ thống, thực thủ tục để biến đổi liệu nhằm tạo thông tin -Phần cứng (Máy tính điện tử): thiết bị điện tử có khả tổ chức lưu trữ thông tin với khối lượng lớn, xử lý liệu tự động với tốc độ nhanh, xác thành thơng tin có ích cho người dùng -Chương trình: gồm tập hợp lệnh viết ngôn ngữ mà máy hiểu để thông báo cho máy biết phải thực thao tác cần thiết theo thuật toán 6 -Dữ liệu: bao gồm tồn số liệu, thơng tin phục vụ cho việc xử lý hệ thống, trợ giúp định cho nhà quản lý -Thủ tục: dẫn người Chức hệ thống thơng tin kế tốn bao gồm: Thứ nhất, tiếp nhận liệu thơng tin, máy tính thay việc tạo thư viện liệu Thứ hai, cơng tác xử lý liệu, máy tính thay người tính tốn, thống kê, xử lý phép tốn giải thuật với độ xác cao Thứ ba, việc trao đổi liệu truyền thơng tin đối tượng kế tốn, máy tính có khả truyền liệu với dung lượng độ xác lớn nhiều lần so với việc thực thủ công Cuối cùng, việc cung cấp liệu, thơng tin, máy tính hồn tồn tự động hóa việc xuất thơng tin dạng báo cáo, bảng biểu, đồ thị, văn bản… Như vậy, hệ thống thơng tin kế tốn máy cần thiết phải có phần mềm chuyên dụng nhằm hỗ trợ cho cơng tác kế tốn doanh nghiệp Phần mềm kế tốn chương trình dùng để tự động xử lý thơng tin kế tốn máy vi tính, khâu nhập chứng từ gốc, xử lý thông tin chứng từ theo quy trình chế độ kế tốn đến khâu in sổ kế tốn báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị Phần mềm kế toán cài đặt tảng phầncứng thích hợp, phần mềm kế tốn cơng cụ quan trọng hỗ trợ người làm kế toán việc thu thập, xử lý liệu có nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh; truyền,lưu trữ, tổng hợp cung cấp thông tin cho đối tượng sử dụng theo quy định pháp luật theo yêu cầu quản lý doanh nghiệp, tổ chức 7 1.1.1.2 Đặc điểm phần mềm kế tốn   Tính tn thủ: phần mềm kế toánphải tuân thủ luật kế toán, chuẩn mực kế tốn, chế độ, thơng tư, nghị định…hiện hành Sử dụng phương pháp kế toán thực tế: phần mềm kế toán sử dụng phương pháp kế toán thực tế phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp đối ứng tài khoản, phương pháp tổng hợp cân đối kế tốn…  Tính dễ thay đổi: phần mềm kế tốn phải có khả thay đổi linh hoạt để phù hợp với quy trình quản lý doanh nghiệp, thay đổi chế độ kế toán hành, thay đổi yêu cầu doanh nghiệp… 1.1.1.3Thành phần phần mềm kế toán Xây dựng phần mềm dùng lập trình sau: a.Lập trình hướng cấu trúc  Ưu nhược điểm áp dụng lập trình hướng cấu trúc - Ưu điểm: + Tư phân tích thiết kế rõ ràng + Chương trình sáng sủa dễ hiểu + Phân tích chức hệ thống + Dễ theo dõi luồng liệu - Nhược điểm: + Không hỗ trợ việc sử dụng lại Các chương trình hướng cấu trúc phụ thuộc chặt chẽ vào cấu trúc liệu tốn cụ thể, khơng thể dùng lại modul phần mềm cho phần mềm khác với yêu cầu liệu khác + Không phù hợp cho phát triển phần mềm lớn + khó quản lý mối quan hệ modul dễ gây lỗi phân tích khó kiểm thử bảo trì 8 -Lĩnh vực áp dụng +Phương pháp hướng cấu trúc thường phù hợp với nhiều tốn nhỏ, có luồng liệu rõ ràng, cần phải tư giải thuật rõ ràng người lập trình có khả tự quản lý truy cập đến liệu chương trình b.Lập trình hướng đối tượng -Lập trình định hướng đối tượng, kĩ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng OOP xem giúp tăng suất, đơn giản hóa độ phức tạp bảo trì mở rộng phần mềm cách cho phép lập trình viên tập trung vào đối tượng phần mềm bậc cao  Ưu nhược điểm áp dụng lập trình hướng đối tượng - Ưu điểm: + Gần gũi với giới thực + Tái sử dụng dễ dàng + Đóng gói che giấu thông tin làm cho hệ thống tin cậy + Thừa kế làm giảm chi phí, hệ thống có tính mở cao + Xâu dựng hệ thống phức tạp - Nhược điểm: + Phương pháp phức tạp, khó theo dõi luồng liệu có nhiều luồng liệu đầu vào Hơn giải thuật lại vấn đề trọng tâm phương pháp -Lĩnh vực áp dụng +Phương pháp hướng đối tượng thường áp dụng cho toán lớn, phức tạp, có nhiều luồng liệu khác mà phương pháp cấu trúc quản lý Khi người ta dùng phương pháp hướng đối tượng để để tận dụng khả bảo vệ giữ liệu ngồi tiết kiệm cơng sức tài nguyên 9  Nhận ưu nhược điểm hai phương pháp Đối với đề tài “Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương”.Em xin lựu chọn phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng Lý lựa chọn phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng : o Dễ dàng thay đổi nâng cấp chức cho hệ thống o Dễ dàng test debug o Nó che dấu thơng tin bảo mật o Việc thừa kế làm cho giảm chi phí thực  Phần mềm kế tốn hệ thống gồm bốn thành phần bản: - Cơ sở liệu: Đó thơng tin lưu trì nhằm phản ánh thực trạng thời hay khứ doanh nghiệp Các liệu chia thành hai phần: liệu phản ánh cấu trúc nội quan liệu nhân sự, nhà xưởng, thiết bị,… liệu phản ánh hoạt động kinh doanh dịch vụ quan liệu sản xuất, mua bán, giao dịch,… - Form: giao diện tương tác người sử dụng phần mềm phần mềm kế toán thường bao gồm loại form: form đăng nhập,form chương trình chính, form nhập liệu, form báo cáo,… - Báo cáo: Là tài liệu chứa thông tin đưa từ chương trình ứng dụng theo yêu cầu người dùng Các báo cáo thường chứa thông tin kết xuất từ bảng sở liệu hiển thị máy in hình, tuỳ theo yêu cầu người sử dụng - Menu: Hệ thống menu bao gồm lệnh thiết kế theo trật tự phù hợp để giúp người sử dụng tương tác với phần mềm cách dễ dàng Các thành phần có mối quan hệ hữu cơvới nhau, đồng thời lại có quan hệ với tác nhân bên ngồi q trình thu thập,xử lý cung cấp thơng tin kế tốn, nhằm phục vụ cơng tác kế tốn đáp ứng u cầu quản lý doanh nghiệp 10 10 3.4.2.4Biểu đồ luồng liệu mức vật lý mức tiến trình Lập báo cáo 3.4.3 Mơ hình liệu quan hệ Đầu vào sử dụng để thiết kế mơ hình E – R thơng tin để tính lương cán công nhân viên Thông tin tập hợp từ Hồ sơ nhân viên, Bảng chấm công, Bảng phụ cấp/khấu trừ khác, Bảng tạm ứng, Bảng tham số tính lương, Bảng tốn lương 77 77 Ký pháp sử dụng : Ký hiệu Tên Giải thích Tên thực thể (danh Thực thể khái niệm để THỰC THỂ từ) lớp đối tượng cụ thể hay có đặc trưng chung Tên thuộc tính Thuộc tính thường Chỉ đặc trưng thơng thường thực thể Tên thuộc tính Thuộc tính định danh Là thuộc tính mà giá trị cho ta phân biệt hai thể khác Tên thuộc tính Là thuộc tính nhận nhiều giá trị Thuộc tính lặp thể TÊN QUAN HỆ Mối quan hệ (động Phản ánh mối quan hệ vốn có từ, cụm danh động thể thực từ) thể Các số thực thể tham gia mối quan hệ , Tương ứng với , , nhiều , 3.4.4.1 Liệt kê, xác hóa lựa chọn thơng tin Tên xác đặc trưng Viết gọn tên đặc trưng Đánh dấu loại bước 1NF 78 78 2NF 3NF A.HỒ SƠ NHÂN VIÊN Mã Nhân viên √ Họ Tên Nhân viên √ Bí danh √ Ngày sinh √ Nơi sinh √ Giới tính √ Số chứng minh thư √ Ngày cấp CMT √ Nơi cấp CMT √ Nguyên quán Hộ thường trú √ Nơi √ Dân tộc √ Tơn giáo √ Trình độ văn hóa √ Ngoại Ngữ √ Tin Học √ Địa liên lạc Điện thoại nhà riêng Điện thoại di động Số hợp đồng Số HĐ √ Chức vụ √ Phòng Ban √ Ngày bđ làm việc √ 79 79 √ Ngày kết thúc Bậc lương HSL √ Mã số Thuế MS Thuế √ Số Người phụ thuộc NPT √ B.BẢNG CHẤM CƠNG √ Tháng tính lương Số thứ tự STT √ Phòng Ban PB √ Họ Tên Nhân viên Họ tên NV √ √ Chức Vụ Số Ngày làm việc √ Số ngày nghỉ 100% lương √ C.BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM √ Tháng tính lương Số Thứ Tự STT √ Phòng Ban PB √ Họ Tên Nhân viên Họ tên NV √ Số làm thêm ngày thường Giothuong √ Số làm thêm ngày Tết, lễ Giole √ Lương làm thêm LGNG √ D.BẢNG TẠM ỨNG √ Ngày tháng Số thứ tự STT √ Phòng Ban PB √ Họ tên Nhân viên Họ Tên NV √ Chức vụ CV √ 80 80 Số tạm ứng UNG √ Lý tạm ứng LYDO √ E.BẢNG PHỤ CẤP KHÁC √ STT Chức vụ Họ tên NV Phụ Cấp PCK √ √ F.BẢNG KHẤU TRỪ KHÁC √ STT √ Ngày tháng Họ tên Nhân Viên Họ tên NV √ Chức vụ CV √ Phòng Ban PB √ Mức khấu trừ KHAUTRU √ √ Lý G.BẢNG LƯƠNG √ Tháng tính lương Số thứ tự STT √ Họ Tên Nhân Viên Họ Tên NV √ Phòng ban PB √ Chức vụ CV √ Số ngày làm việc Số ngày làm việc √ Số ngày nghỉ phép 100%lương Nghỉ phép √ Tổng số ngày hưởng lương N √ Số làm thêm NGIO √ Hệ số lương HSL √ Phụ cấp chức vụ HSCV √ 81 81 Lương LGCH √ Lương làm thêm LGNG √ Lương khoán LKHOAN √ Phụ cấp khác PCK √ Tạm ứng UNG √ Khấu trừ khác KHAUTRU √ Tiền thưởng TT √ Bảo hiểm xã hội BHXH √ Bảo hiểm y tế BHYT √ Bảo hiểm thất nghiệp BHTN √ Tổng thu nhập TN √ Thuế Thu nhập cá nhân TNCN √ Thực lĩnh TL √ 3.4.4 2.Xác định thuộc tính thực thể THỰC THỂ 1.Hồ sơ nhân viên 82 THUỘC TÍNH TÊN VIẾT TẮT - Mã nhân viên - Manv - Tên nhân viên - Tennv - Vai trò - Vaitro - Ngày sinh - Ngaysinh - Giới tính - Gioitinh - Địa - Dc - Mã số thuế - Masothue - Ngày vào làm - Ngayvaolam 82 Phòng ban 3.Chức vụ - Số người phụ thuộc -Songuoiphuthuoc - Điện thoại - Sdt - Trình độ - Trinhdo - Hệ số lương - HSL - Mã phòng ban - Mapb - Tên phòng ban - Tenpb - Số điện thoại - Sdt - Mã chức vụ - Macv - Tên chức vụ -Tencv - Hệ số phụ cấp chức vụ -HSPCCV - Tháng - Thang - Năm -Nam - Hệ số phụ cấp trách nhiệm - HStrachnhiem - Hệ số phụ cấp khác - HSPCkhac Thơng tin tính - Thưởng lương 83 - Thuongngoaigio - Thưởng doanh số - Thuongdoanhso - Phạt muộn - Phatdimuon - Tạm ứng - Tamung - Giảm trừ gia cảnh - Giamtrugiacanh - Hệ số phụ cấp ăn trưa - HSantrua 83 - Số ngày chuẩn - Songaychuan - Số chuẩn - Sogiochuan - Số làm thêm ngày thường - Sogioltmotngaythg - Số làm thêm ngày lễ - Sogioltmotngayle - Mức lương - Mucluongcb - Hệ số làm thêm ngày thường - HSltngaythuong - Hệ số làm thêm ngày nghỉ lễ - Hsltngaynghile - Hệ số BHXH - Hsbhxh - Hệ số BHYT - Hsbhyt - Hệ số BHTN - Hsbhtn - Hệ số KPCD - Hskpcd - Mức giảm trừ phụ thuộc - Mucgiamtrupt - Tháng - Thang Bảng khấu trư - Năm tạm ứng 84 - nam - Tài khoản nợ - Tkno - Tài khoản có - Tkco - Số tiền - Sotien - Diễn giải - Diengiai 84 3.4.4.3Xác định mối quan hệ thuộc tính MỐI QUAN TRẢ LỜI CÂU HỎI Thuộctính Thựcthể HỆ Ai chấmcơng? Phòng ban Chấmcơngchoai? Nhânviên Chấmcôngkhinào? -Tháng - Sốngàylàmviệc - Chấmcông Sốngàylàmthêmngàythườn Chấmcôngnhưthếnào g ? Sốngàylàmthêmngàynghỉ, lễ, tết Thuộc Ai thuộc? Thuộccáigì? NhânViên Phòng ban Có Ai có? Cócáigì? Nhânviên Chứcvụ Ai có? Nhânviên Thơng Có Cócáigì? Ai có? Có 85 Cócáigì? tin tínhlương Nhânviên Tănggiảmlươn g 85 3.4.4.4 Xác định mối quan hệ phụ thuộc thực thể  Mơ hình E-R CHỨC VỤ hscv Mã cv Tên cv CĨ ngvaolam Ng sinh gtính Mã cv Họ tên HS NHÂN VIÊN hsl PHÒNG BAN THUỘC Mã pb Tên pb Trđộ Mã nv Mã nv ngcông Mã pb mapb CHẤM CƠNG CHẤM CƠNG CĨ Tỷ lệ KPCD Pc an sohthuong Phat Xloại Tháng năm Tỷ lệ BHTN THÔNG TIN LƯƠNG giockh ltt sohle Mã nv Tỷ lệ BHYT Tỷ lệ BHXH Thuong hsgioth 86 Thangnam ngckh 86 ngnghi Mã nv 3.5 THIẾT KẾ MƠ HÌNH QUAN HỆ Chuyển mơ hình khái niệm E-R sang mơ hình quan hệ  Biểu diễn thực thể thành quan hệ HS NHÂN VIÊN( mã nv, mã pb, mã cv, họ tên, ngsinh, qq, gtính, hsl, ngphth, trđộ) PHỊNG BAN ( mã pb, tên pb) CHỨC VỤ( mã cv, tên cv) NGƯỜI CHẤM CÔNG( mã nv) THÔNG TIN LƯƠNG (mã nv, tháng năm, ltt, hsgioth, hsgiole, ngckh, giockh, thưởng, phạt, pc ăn, tyle BHXH, tyle BHYT, tyle BHTN, tyleKPCD)  Biểu diễn mối quan hệ Chấm cơng => BẢNG CHẤM CƠNG( thang nam, manv, ngcong, ngnghi, nglamth, xloại) Thuộc => PHÒNG BAN( mapb, tenpb) Có => CHỨC VỤ(mã cv, hscv) Có => (mã nv, tháng năm, ltt, hsl, thưởng, pc ăn ca, tyle BHXH, tyle BHYT, tyle BHTN, tyleKPCD, trừ khác) Tất chuẩn nên chuẩn hố liệu  Tích hợp quan hệ Quan hệ NGƯỜI CHẤM CÔNG thực chất quan hệ NHÂN VIÊN ta bỏ qua quan hệ NGƯỜI CHẤM CÔNG Trong quan hệ THÔNG TIN LƯƠNG có thuộc tính chung cho nhân viên tỷ lệ BHXH, tỷ lệ BHYT, pc ăn có thuộc tính làm thay đổi lương nhân viên tháng thưởng, phạt 87 87 .Vì để tiện cho việc cập nhật, quản lý tính tốn ta tách quan hệ THƠNG TIN LƯƠNG thành quan hệ sau: - Quan hệ THAM SỐ TÍNH LƯƠNG(thangnam, ngckh, giockh, hsgioth, hsgiole, ltt, pc ăn, tyleBHXH, tyleBHYT, tyleBHTN, tyleKPCD) - Quan hệ TĂNG GIẢM LƯƠNG( mã nv, thangnam, sotien, lydo) Sau tích hợp ta có quan hệ sau: NHÂN VIÊN( mã nv, mã pb, mã cv, họ tên, ngsinh, qq, gtính, hsl, trđộ, ngvaolam) PHỊNG BAN( mã pb, tên pb) CHỨC VỤ( mã cv, tên cv) BẢNG CHẤM CƠNG( tháng năm, manv, ngcơng, ngnghi, shthuong, shle, xloại) THAM SỐ TÍNH LƯƠNG( ngckh, giockh, hsgioth, hsgiole, ltt, pc ăn, tyleBHXH, tyleBHYT, tyleBHTN, tyleKPCD, thangnam) TĂNG GIẢM LƯƠNG( mã nv, thangnam, sotien, diengiai)  Mơ hình quan hệ 88 88 3.6 THIẾT KẾ CƠ SỞ VẬT LÝ( THIẾT KẾ CÁC BẢNG)  Bảng “ Hồ sơ nhân viên”: Tên trường Kiểu liệu Kích cỡ liệu Định dạng Ràng buộc Manv C 10 Hoten C 30 Ngsinh D Gtinh C Qq C 40 Diachiht C 40 Mapb C 10 Khóa ngoại Macvu C 10 Khóa ngoại Hsl N 5(2) Ngphuth N 2(0) Trdo C 15 Ngayvaolam D dd/mm/yy Kiểu liệu Kích cỡ liệu Định dạng Mapb C 10 Tenpb C 30 Kiểu liệu Kích cỡ liệu Macvu C 10 Tencvu C 30 Hscv N 5(2) Khóa dd/mm/yy  Bảng “Phòng ban”: Tên trường Ràng buộc Khố  Bảng “Chức vụ”: Tên trường Định dạng Ràng buộc Khóa  Bảng “ Bảng chấm công” Tên trường 89 Kiểu liệu Kích cỡ liệu Định dạng 89 Ràng buộc thangnam C 10 Manv C 10 Socong N 2(0) songayngh i N 2(0) sohthuong N 3(0) Sohle N 3(0) tháng năm + manv: khóa  Bảng “Tham số tính lương” Tên trường Kiểu liệu thangnam C Ltt N 10(0) Ngckh N 3(0) Giockh N 3(0) Hsgioth N 5(2) Hsgiole N 5(2) Pcan N 10(0) tyleKPCD N 5(2) tyleBHXH N 5(2) tyleBHYT N 5(2) tyleBHTN N 5(2) 90 Kích cỡ liệu Định dạng 90 Ràng buộc Khóa  Bảng “ Tăng giảm lương”: Tên trường Kiểu liệu Kích cỡ liệu Định dạng Manv C 10 thangnam C Sotien N 10(0) Lido C 50 Ràng buộc  Bảng “Biểu thuế thu nhập cá nhân ”: Tên trường Kiểu liệu Kích cỡ liệu Bac N 2(0) Tu N 10(0) Den N 10(0) Thuesuat N 5(2) Định dạng Ràng buộc Khóa  Bảng “Người dùng” Tên trường Kiểu liệu Kích cỡ kiệu Hoten C 30 Tennd C 30 Mk C 30 Quyensd C 30 91 91 Định dạng Ràng buộc Khóa ... tài kế toán tiền lương có ý nghĩa thực tiễn cao Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương cho ngân hàng giúp ngân hàng có thêm cơng cụ quản lý lương hữu hiệu, phần mềm thực việc tính toán chi trả lương. .. Chương III :Xây dựng phần mềm kế tốn tiền tiền lương ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa 5 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TRONG... 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN 1.1.1Khái niệm, đặc điểm thành phần phần mềm kế toán 1.1.1.1Các khái niệm chung phần mềm kế toán HTTT kế toán tập hợp thành phần tổ chức để thu thập,
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại ngân hàng , Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại ngân hàng , CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP, 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN., CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH LỘC TỈNH THANH HÓA, 1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN VĨNH LỘC THANH HÓA, 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN, CHƯƠNG 3:XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN LƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN VĨNH LỘC TỈNH THAH HÓA, 3 Mô hình nghiệp vụ, 4 Phân tích mô hình khái niệm – logic, - Mức giảm trừ phụ thuộc, Bảng khấu trư tạm ứng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn