Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm tổng hợp môn hóa học 11 (lý thuyết, bài tập trắc nghiệm 7 chương gồm 3 chuyên đề vô cơ và 4 chuyên đề hữu cơ)

226 242 0
  • Loading ...
1/226 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2019, 15:36

AXIT – BAZƠ – MUỐI CÂU Cho dãy chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D CÂU Các hợp chất dãy chất có tính lưỡng tính? A Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2 B Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2 C Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2 D Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2 CÂU Cho dãy chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D CÂU Dãy gồm chất vừa tan dung dịch HCl, vừa tan dung dịch NaOH là: A NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2 B NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3 C NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2 D Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2 CÂU Cho dãy chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D CÂU Cho dãy chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4 Có chất dãy vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH? A B C D CÂU Cho dãy chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4 Số chất dãy vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH A B C D CÂU 8: Cho dãy chất: NaHSO3, H2NCH2COONa, HCOONH4, Al(OH)3, ClNH3CH2COOH, C6H5CHO, (NH4)2CO3 Số chất dãy vừa tác dụng với axit HCl, vừa tác dụng với NaOH là: A B C D CÂU 9: Cho chất: NaHSO3; NaHCO3; KHS; NH4Cl; AlCl3; CH3COONH4, Al2O3, Zn, ZnO, NaHSO4 Số chất lưỡng tính là: A B C D CÂU 10: Cho dãy chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4 Số chất dãy vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH A B C D CÂU 11: Cho dãy chất: KHCO3, KHSO4, KAlO2, CH3COONH4, Al, Al(OH)3, Cr(OH)2, AgNO3, NaH2PO4 Số chất dãy vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH A B C D CÂU 12: Cho chất sau: Al, ZnO, CH3COONH4, KHSO4, H2NCH2COOH, H2NCH2COONa, KHCO3, Pb(OH)2, ClH3NCH2COOH, HOOCCH2CH(NH2)COOH Số chất có tính lưỡng tính là: A B C D CÂU 13: Cho chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, ZnO, Sn(OH)2, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, KHSO4, Fe(NO3)2, (NH4)2CO3 Số chất phản ứng với dung dịch HCl, dung dịch NaOH A B C 10 D CÂU 14: Dãy gồm chất sau có tính lưỡng tính? A Al, NaHCO3, NaAlO2, ZnO, Be(OH)2 B H2O, Zn(OH)2, HOOC-COONa, H2NCH2COOH, NaHCO3 C AlCl3, H2O, NaHCO3, Zn(OH)2, ZnO D ZnCl2, AlCl3, NaAlO2, NaHCO3, H2NCH2COOH CÂU 15: Cho chất sau: Na2CO3, (NH4)2CO3, NaHCO3, Na2HPO3, Na2HPO4, Al, Zn, Al(OH)3, Pb(OH)2, NaHSO4 Số chất lưỡng tính dãy là: A B C D CÂU 16 Trong số dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, dung dịch có pH > A KCl, C6H5ONa, CH3COONa B NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 C Na2CO3, NH4Cl, KCl D Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa CÂU 17 Cho dung dịch có nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4) Giá trị pH dung dịch xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là: A 3, 2, 4, B 4, 1, 2, C 1, 2, 3, D 2, 3, 4, CÂU 18 Dung dịch sau có pH > 7? A Dung dịch NaCl B Dung dịch Al2(SO4)3 C Dung dịch NH4Cl D Dung dịch CH3COONa CÂU 19 Trong số dung dịch có nồng độ 0,1M đây, dung dịch chất có giá trị pH nhỏ nhất? A NaOH B HCl C H2SO4 D Ba(OH)2 CÂU 20 Dung dịch chất có mơi trường kiềm? A Al(NO3)3 B NH4Cl C HCl D CH3COONa CÂU 21: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận ? A Một hợp chất thành phần phân tử có hiđro axit B Một hợp chất thành phần phân tử có nhóm OH bazơ C Một hợp chất có khả phân li cation H+ nước axit D Một bazơ khơng thiết phải có nhóm OH thành phần phân tử CÂU 22: Dãy gồm axit nấc : A HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH B H2CO3, H2SO3, H3PO4, HNO3 C H2SO4, H2SO3, HF, HNO3 D H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3, H3PO3 CÂU 23: Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua phân li H2O) chứa loại ion ? A B C D CÂU 24: Trong dung dịch H3PO3 (bỏ qua phân li H2O) chứa loại ion ? A B C D CÂU 25: Chọn chất hiđroxit lưỡng tính số hiđroxit sau : A Zn(OH)2, Cu(OH)2 B Al(OH)3, Cr(OH)3 C Sn(OH)2, Pb(OH)2 D Cả A, B, C CÂU 26: Zn(OH)2 nước phân li theo kiểu : A Chỉ theo kiểu bazơ B Vừa theo kiểu axit vừa theo kiều bazơ C Chỉ theo kiểu axit D Vì bazơ yếu nên khơng phân li CÂU 27: Dung dịch có pH = : A NH4Cl B CH3COONa C C6H5ONa D KClO3 CÂU 28: Khi hòa tan nước, chất sau làm cho quỳ tím chuyển màu xanh ? A NaCl B NH4Cl C Na2CO3 D FeCl3 CÂU 29: Trong muối sau, dung dịch muối có mơi trường trung tính ? A FeCl3 B Na2CO3 C CuCl2 D KCl CÂU 30: Trong muối cho : NaCl, Na2CO3, K2S, K2SO4, NaNO3, NH4Cl, ZnCl2 Những muối không bị thuỷ phân ? A NaCl, NaNO3, K2SO4 B Na2CO3, ZnCl2, NH4Cl C NaCl, K2S, NaNO3, ZnCl2 D NaNO3, K2SO4, NH4Cl Bài toán nồng độ % CM Câu 1: Dung dịch bão hòa có độ tan 17,4 gam nồng độ % chất tan : A 14,82% B 17,4% C 1,74% D 1,48% Câu 2: Biết phân tử khối chất tan M khối lượng riêng dung dịch D Hệ thức liên hệ nồng độ % (C%) nồng độ mol/l (CM) : A C = 10.D.C M M B C = M.C M 10.D C C = 10.M.C M D D C = D.C M 10.M Câu 3: Nồng mol/lít dung dịch HBr 16,2% (d = 1,02 g/ml) : A 2,04 B 4,53 C 0,204 D 1,65 Câu 4: Hồ tan 11,2 lít khí HCl (đktc) vào m gam dung dịch HCl 16%, thu dung dịch HCl 20% Giá trị m : A 36,5 B 182,5 C 365,0 D 224,0 Câu 5: Hồ tan V lít khí HCl (đktc) vào 185,4 gam dung dịch HCl 10% thu dung dịch HCl 16,57% Giá trị V : A 4,48 B 8,96 C 2,24 D 6,72 Câu 6: Lượng SO3 cần thêm vào dung dịch H2SO4 10% để 100 gam dung dịch H2SO4 20% là: A 2,5 gam B 8,88 gam C 6,66 gam D 24,5 gam Câu 7: Số gam H2O dùng để pha lỗng mol oleum có công thức H2SO4.2SO3 thành axit H2SO4 98% : A 36 gam B 42 gam C 40 gam D Cả A, B C sai Câu 8: Có 200 ml dung dịch H2SO4 98% (D = 1,84 g/ml) Người ta muốn pha lỗng thể tích H2SO4 thành dung dịch H2SO4 40% thể tích nước cần pha lỗng ? A 711,28cm3 B 621,28cm3 C 533,60 cm3 D 731,28cm3 Câu 9: Cần hòa tan gam P2O5 vào 500 gam dung dịch H3PO415% để thu dung dịch H3PO4 30%? A 73,1 gam B 69,44 gam C 107,14 gam D 58,26 gam Câu 10: Hòa tan hoàn toàn m gam Na2O nguyên chất vào 40 gam dung dịch NaOH 12% thu dung dịch NaOH 51% Giá trị m : A 11,3 B 20,0 C 31,8 D 40,0 Câu 11: Hòa tan 25 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào 175 gam H2O thu dung dịch muối có nồng độ : A 8% B 12,5% C 25% D 16% Câu 12: Hòa tan a gam tinh thể CuSO4.5H2O vào 150 gam dung dịch CuSO4 10% thu dung dịch có nồng độ 43,75% Giá trị a : A 150 B 250 C 200 D 240 Bài toán pH CÂU 1: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M 2V ml dung dịch Y Dung dịch Y có pH : A B C D CÂU 2: Khi trộn thể tích dung dịch HNO3 0,01M dung dịch NaOH 0,03M thu dung dịch có giá trị pH : A B 12,30 C 13 D.12 CÂU 3: Để trung hoà 100 gam dung dịch HCl 1,825% cần ml dung dịch Ba(OH)2 có pH 13 ? A 500 ml B 0,5 ml C 250 ml D 50 ml CÂU 4: Thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần cho vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 HCl có pH = 1, để thu dung dịch có pH =2 : A 0,224 lít B 0,15 lít C 0,336 lít D 0,448 lít CÂU 5: Có 50 ml dung dịch chứa hỗn hợp KOH 0,05M Ba(OH)2 0,025M người ta thêm V ml dung dịch HCl 0,16M vào 50 ml dung dịch thu dung dịch có pH = Vậy giá trị V : A 36,67 ml B 30,33 ml C 40,45 ml D 45,67 ml CÂU 6: Trộn 100 ml dung dịch có pH = gồm HCl HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu 200 ml dung dịch có pH = 12 Giá trị a (biết dung dịch [H+][OH-] = 10-14) : A 0,15 B 0,30 C 0,03 D 0,12 CÂU 7: Trộn 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,3M HClO4 0,5M với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 aM thu dung dịch có pH = Vậy a có giá trị : A 0,39 B 3,999 C 0,399 D 0,398 CÂU 8: Trộn 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,1 M H2SO4 0,05 M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ a mol/lít thu m gam kết tủa 500 ml dung dịch có pH = 13 Giá trị a m : A 0,15 M 2,33 gam B 0,15 M 4,46 gam C 0,2 M 3,495 gam D 0,2 M 2,33 gam CÂU 9: Trộn 250 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,08M H2SO4 0,01 M với 250 ml dung dịch NaOH aM thu 500 ml dung dịch có pH = 12 Giá trị a : A 0,13M B 0,12M C 0,14M D 0.10M CÂU 10: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ xM thu m gam kết tủa 500 ml dung dịch có pH = 13 Giá trị x m : A x = 0,015 ; m = 2,33 B x = 0,150 ; m = 2,33 C x = 0,200 ; m = 3,23 D x = 0,020 ; m = 3,23 CÂU 11: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08M H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ xM thu m gam kết tủa 500 ml dung dịch có pH = 12 Giá trị m x : A 0,5825 0,06 B 0,5565 0,06 C 0,5825 0,03 D 0,5565 0,03 CÂU 12: Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M HCl 0,0125M thu dung dịch X Giá trị pH dung dịch X : A.7 B C D CÂU 13: Trộn dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M H3PO4 0,1M với thể tích thu dung dịch X Dung dịch Y gồm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M Để trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y Giá trị V : A 600 B 1000 C 333,3 D 200 CÂU 14: Lấy 500 ml dung dịch chứa đồng thời HCl 1,98M H2SO4 1,1M trộn với V lít dung dịch chứa NaOH 3M Ba(OH)2 4M trung hồ vừa đủ Thể tích V : A 0,180 lít B 0,190 lít C 0,170 lít D 0,140 lít CÂU 15: Trộn lẫn dung dịch H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M HCl 0,3M với thể tích thu dung dịch A Lấy 300 ml dung dịch A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M KOH 0,29M thu dung dịch C có pH = Giá trị V : A 0,134 lít B 0,214 lít C 0,414 lít D 0,424 lít CÂU 16: Cho 200 ml dung dịch X chứa hỗn hợp H2SO4 aM HCl 0,1M tác dụng với 300 ml dung dịch Y chứa hỗn hợp Ba(OH)2 bM KOH 0,05M thu 2,33 gam kết tủa dung dịch Z có pH = 12 Giá trị a b : A 0,01 M 0,01 M B 0,02 M 0,04 M C 0,04 M 0,02 M D 0,05 M 0,05 M CÂU 17: Cho dung dịch A chứa hỗn hợp H2SO4 0,1M HNO3 0,3M, dung dịch B chứa hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M KOH 0,1M Lấy a lít dung dịch A cho vào b lít dung dịch B lít dung dịch C có pH = 13 Giá trị a, b : A 0,5 lít 0,5 lít B 0,6 lít 0,4 lít C 0,4 lít 0,6 lít D 0,7 lít 0,3 lít CÂU 18: Dung dịch A gồm HCl 0,2M; HNO3 0,3M; H2SO4 0,1M; HClO4 0,3M, dung dịch B gồm KOH 0,3M ; NaOH 0,4M ; Ba(OH)2 0,15M Cần trộn A B theo tỉ lệ thể tích để dung dịch có pH = 13 : A 11: B : 11 C 101 : 99 D 99 : 101 CÂU 19: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M 2V ml dung dịch Y Dung dịch Y có pH : A B C D CÂU 20: Khi trộn thể tích dung dịch HNO3 0,01M dung dịch NaOH 0,03M thu dung dịch có giá trị pH : A B 12,30 C 13 D.12 CÂU 21: Để trung hoà 100 gam dung dịch HCl 1,825% cần ml dung dịch Ba(OH)2 có pH 13 ? A 500 ml B 0,5 ml C 250 ml D 50 ml CÂU 22: Thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần cho vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 HCl có pH = 1, để thu dung dịch có pH =2 : A 0,224 lít B 0,15 lít C 0,336 lít D 0,448 lít CÂU 23: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08M H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ xM thu m gam kết tủa 500 ml dung dịch có pH = 12 Giá trị m x : A 0,5825 0,06 B 0,5565 0,06 C 0,5825 0,03 D 0,5565 0,03 CÂU 24: Cho dung dịch A chứa hỗn hợp H2SO4 0,1M HNO3 0,3M, dung dịch B chứa hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M KOH 0,1M Lấy a lít dung dịch A cho vào b lít dung dịch B lít dung dịch C có pH = 13 Giá trị a, b : A 0,5 lít 0,5 lít B 0,6 lít 0,4 lít C 0,4 lít 0,6 lít D 0,7 lít 0,3 lít CÂU 25: Trộn 150 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M HNO3 0,1M với 150 ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 0,2M Ba(OH)2 0,1M, thu 300 ml dung dịch X Dung dịch X có pH A 1,2 B 12,8 C 13,0 D 1,0 CÂU 26: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M tác dụng với 200 ml dung dịch H2SO4 x mol/l, thu 400 ml dung dịch X có pH = m gam kết tủa Giá trị x m A 0,075 2,330 B 0,075 17,475 C 0,060 2,330 D 0,060 2,796 CÂU 27: Cho lít dung dịch KOH có pH=13 vào lít dung dịch HCl có pH=2, đến phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y Độ pH dung dịch Y có giá trị là: A 12,53 B 2,40 C 3,20 D 11,57 CÂU 28: Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 xM với 100 ml dung dịch NaOH có pH = 12 thu dung dịch Z có pH = Giá trị x là: A 0,04 M B 0,02 M C 0,03 M D 0,015 M CÂU 29: Trộn dung dịch HCl 0,75 M; HNO3 0,15M; H2SO4 0,3 M với thể tích dung dịch X Trộn 300 ml dung dịch X với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,25 M thu m gam kết tủa dung dịch Y có pH =x Giá trị x n là: A 2,23 gam B 6,99gam C 2,23 gam D 11,65 gam CÂU 30: Trộn lẫn dung dịch H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M HCl 0,3M với thể tích thu dung dịch A Lấy 300 ml dung dịch A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M KOH 0,29M thu dung dịch C có pH = Giá trị V : A 0,134 lít B 0,214 lít C 0,414 lít D 0,424 lít Định luật bảo tồn điện tích CÂU 1: Một cốc nước có chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol HCO3- Hệ thức liên hệ a, b, c, d : A 2a + 2b = c - d B a + b = c + d C 2a + 2b = c + d D a + b = 2c + 2d Định hướng tư giải : BTDT   2a  2b  c  d CÂU 2: Một dung dịch có a mol NH4+, b mol Mg2+, c mol SO42- d mol HCO3- Biểu thức biểu thị liên quan a, b, c, d sau ? A a + 2b = c + d B a + 2b = 2c + d C a + b = 2c + d D a + b = c + d Định hướng tư giải : BTDT   a  2b  2c  d CÂU 3: Một dung dịch có chứa 0,39 gam K+, 0,54 gam Al3+, 1,92 gam SO42- ion NO3- Nếu cạn dung dịch thu lượng muối khan gam ? A 4,71 gam B 0,99 gam C 2,85 gam D 0,93 gam Định hướng tư giải: BTKL BTDT  m  0,39  0,54  1,92  0,03.62  4,71   0,01  0,02.3  0,02.2  n NO   n NO  0,03  3 CÂU 4: Dung dịch X chứa 0,08 mol Mg2+; 0,04 mol Al3+; a mol Cl- b mol NO3- Cho AgNO3 dư vào X thấy có 22,96 gam kết tủa xuất Giá trị a:b là? A : B : C : D : Định hướng tư giải: BTDT  a  0,12  Ta có : b  n AgCl  n   0,16  a : b  : CÂU 5: Dung dịch X chứa 0,08 mol Mg2+; 0,06 mol Al3+; a mol Cl- b mol NO3- Cô cạn X thu 20,38 gam muối khan Giá trị a:b là? A : B : C : D : Định hướng tư giải: a  0,16    a : b  : b  0,18 35,5a  62b  0,08.24  0,06.27  20,38   BTDT    a  b  0,34 Ta có:  CÂU 6: Dung dịch X chứa 0,08 mol Mg2+; 0,08 mol Fe3+; a mol Cl- b mol SO42- Cô cạn X thu 23,6 gam muối khan Giá trị a + b là? A 0,28 B 0,32 C 0,36 D 0,42 Định hướng tư giải: BTDT    a  2b  0, a  0,16     a  b  0,28 Ta có:  b  0,12 35,5a  96b  0,08.24  0,08.56  23,6 CÂU 7: Một dung dịch có chứa ion với thành phần: 0,01 mol Na+, 0,02 mol Mg2+, 0,015 mol SO42-, x mol Cl- Giá trị x là: A 0,015 B 0,020 C 0,035 D 0,01 Định hướng tư giải : BTDT  0,01  0,02.2  0,015.2  x   x  0,02 Ta có :  + CÂU 8: Dung dịch X có chứa 0,07 mol Na , 0,02 mol SO42-, x mol OH- Dung dịch Y có chứa ClO4-, NO3và y mol H+; tổng số mol ClO4-, NO3- 0,04 mol Trộn X T 100 ml dung dịch Z Dung dịch Z có pH (bỏ qua điện li H2O) : A B 12 C 13 D Định hướng tư giải : BTDT    x  0,03 dd X dd Z    n H  0,01   CM  H    0,1   pH  Ta có :  BTDT  y  0,04   dd Y CÂU 9: Một dung dịch có chứa ion : Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), SO42- (x mol) Giá trị x : A 0,05 Định hướng tư giải : B 0,075 C 0,1 D 0,15 BTDT   0,05.2  0,15  0,1  2x   x  0,075 CÂU 10: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl– y mol SO42– Tổng khối lượng muối tan có dung dịch 5,435 gam Giá trị x y : A 0,01 0,03 B 0,02 0,05 C 0,05 0,01 D 0,03 0,02 Định hướng tư giải : BTDT  x  2y  0,07 x  0,03     BTKL  35,5x  96y  2,985 y  0,02   Ta có :  CÂU 11: Một dung dịch X có chứa 0,01 mol Ba2+, 0,01 mol NO3-, a mol OH- b mol Na+ Để trung hoà 1/2 dung dịch X người ta cần dùng 200 ml dung dịch HCl 0,1M Khối lượng chất rắn thu cô cạn dung dịch X : A 16,8 gam B 3,36 gam C gam D 13,5 gam Định hướng tư giải : BTDT    0,01.2  b  0,01  a a  0,04    a  0,02.2   b  0,03 Ta có :    m chat ran  0,01.137  0,01.62  0,04.17  0,03.23  3,36 CÂU 12: Dung dịch A chứa: 0,15 mol Ca2+; 0,6 mol Cl-; 0,1 mol Mg2+; a mol HCO3-; 0,4 mol Ba2+ Cô cạn dung dịch A chất rắn B Nung B khơng khí đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 90,1 B 102,2 C 105,5 D 127,2 Định hướng tư giải Ca  : 0,15    Mg  : 0,1 Ba  : 0,  Cl  : 0,6   HCO3 : a BTDT   2(0,15  0,1  0, 4)  0,6  a t t   a  0,7   B   CO32    O   n O  0,35 BTKL   m  0,15.40  0,1.24  0, 4.137  0,6.35,5  0,35.16  90,1 CÂU 13: Dung dịch X chứa x mol Al3+, y mol Cu2+, z mol SO42-, 0,4 mol Cl- Cô cạn dung dịch X 45,2 gam muối khan Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NH3 lấy dư thu 15,6 gam kết tủa Giá trị x, y, z : A 0,3; 0,1; 0,2 B 0,2; 0,1; 0,2 C 0,2; 0,2; 0,2 D 0,2; 0,1; 0,3 Định hướng tư giải : NBTDT    3x  2y  2z  0, x  0,2  BTKL  Ta có:    27x  64y  96z  0, 4.35,5  45,2  y  0,1 n  n z  0,2 Al(OH)3  0,2  x    CÂU 14: Dung dịch X chứa 0,12 mol Mg2+; 0,1 mol Fe3+; a mol Cl- b mol SO42- Cô cạn X thu 31,4 gam muối khan Giá trị a + b là? A 0,38 B 0,39 C 0,40 D 0,41 Định hướng tư giải: BTDT    a  2b  0,54 a  0,24     a  b  0,39 Ta có:  b  0,15 35,5a  96b  0,12.24  0,1.56  31, CÂU 15: Dung dịch X chứa 0,12 mol Mg2+; 0,1 mol Fe3+; a mol Cl- b mol SO42- Cô cạn X thu 31,4 gam muối khan Cho Ba(OH)2 dư vào X thu m gam kết tủa Giá trị m là? A 45,12 B 48,72 C 50,26 D 52,61 Định hướng tư giải: n Mg(OH)  0,12     a  2b  0,54 a  0,24   m  gam  n Fe(OH)3  0,1   m  52,61   Ta có:  b  0,15 35,5a  96b  0,12.24  0,1.56  31,  n BaSO24  0,15 BTDT CÂU 16: Dung dịch X chứa 0,12 mol Mg2+; 0,1 mol Fe3+; a mol Cl- b mol SO42- Cô cạn X thu 31,4 gam muối khan Cho BaCl2 dư vào X thu m gam kết tủa Giá trị m là? A 32,12 B 36,42 C 34,95 D 38,02 Định hướng tư giải: a  0,24     m  0,15.233  34,95 b  0,15 35,5a  96b  0,12.24  0,1.56  31, BTDT    a  2b  0,54 Ta có:  CÂU 17: Dung dịch X chứa a mol Al3+; b mol Cu2+; 0,24 mol Cl- c mol SO42- Cô cạn X thu 33,08 gam muối khan Mặt khác, cho Ba(OH)2 dư vào X thu 46,34 gam kết tủa Giá trị (a+b+c) là? A 0,36 B 0,38 C 0,42 D 0,46 Định hướng tư giải: BTDT    3a  2b  0,24  2c a  0,08    a  b  c  0,36  b  0,14  Ta có: 27a  64b  96c  0,24.35,5  33,08  98b  233c  46,34 c  0,14   CÂU 18: Dung dịch X chứa a mol Al3+; b mol Cu2+; 0,24 mol Cl- 0,18 mol SO42- Cô cạn X thu m gam muối khan Mặt khác, cho Ba(OH)2 dư vào X thu 59,58 gam kết tủa Giá trị m là? A 30,19 B 32,01 C 35,12 D 39,48 Định hướng tư giải: BTDT    3a  2b  0,24  2.0,18 Ta có:  98b  233.0,18  59,58 a  0,08     m muoi  39, 48 b  0,18 CÂU 19: Dung dịch X chứa a mol Fe3+; b mol Fe2+; 0,08 mol Cl- 0,12 mol NO3- Cô cạn X thu m gam muối khan Mặt khác, cho AgNO3 dư vào X thu 19,04 gam kết tủa Giá trị m là? A 15,32 B 20,36 C 26,84 D 30,46 Định hướng tư giải: a  0,02     m muoi  15,32 b  0,07 108b  0,08.143,5  19,04 BTDT    3a  2b  0,2 Ta có:  CÂU 20: Dung dịch X chứa a mol Fe3+; b mol Fe2+; 0,08 mol Cl- 0,12 mol NO3- Cô cạn X thu 15,32 gam muối khan Mặt khác, cho AgNO3 dư vào X thu m gam kết tủa Giá trị m là? A 12,96 B 14,02 C 16,84 D 19,04 Định hướng tư giải: BTDT    3a  2b  0,2 Ta có:  56a  56b  5,04 a  0,02 n Ag  0,07    m    m  19,04 b  0,07 n AgCl  0,08 CÂU 21: Dung dịch X chứa a mol Fe3+; b mol Fe2+; 0,08 mol Cl- 0,16 mol NO3- Cho NaOH dư vào X thu m gam kết tủa Mặt khác, cho AgNO3 dư vào X thu 21,2 gam kết tủa Giá trị m là? A 18,92 B 10,24 C 16,84 D 12,31 Định hướng tư giải: a  0,02   m   0,02.107  0,09.90  10,24   b  0,09 108b  0,08.143,5  21,2 BTDT    3a  2b  0,24 Ta có:  CÂU 22: Dung dịch X chứa a mol Fe3+; b mol Fe2+; 0,08 mol Cl- 0,16 mol NO3- Cho NaOH dư vào X thu 10,24 gam kết tủa Giá trị a:b là? A : B : C : D : Định hướng tư giải: BTDT    3a  2b  0,24 Ta có:  107a  90b  10,24 a  0,02   a :b  :   b  0,09 CÂU 23: Dung dịch A chứa: 0,15 mol Ca2+ ; 0,6 mol Cl- ; 0,1 mol Mg2+ ; a mol HCO3- ; 0,4 mol Ba2+ Cô cạn dung dịch A chất rắn B Nung B khơng khí đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 90,1 B 102,2 C 105,5 D 127,2 Định hướng tư giải Ca  : 0,15    Mg  : 0,1 Ba  : 0,4  Cl  : 0,6 BTDT   2(0,15  0,1  0,4)  0,6  a   a  0,7   HCO3 : a t t B   CO32   O   n O  0,35   m  0,15.40  0,1.24  0,4.137  0,6.35,5  0,35.16  90,1 BTKL CÂU 24: Một dung dịch chứa hai cation Al3+ (0,2 mol) Fe2+ (0,1 mol) Trong dung dịch chứa hai anion Cl— (x mol) SO 24 (y mol) Tìm x y biết cạn dung dịch thu 46,9 gam hỗn hợp muối khan A 0,2 0,3 B 0,3 0,2 C 0,5 0,15 D 0,6 0,1 Định hướng tư giải Al3 : 0,2  2 BTDT  x  2y  0,8 x  0,2 Fe : 0,1         BTKL    35,5x  96y  46,9  0,2.27  0,1.56 y  0,3 Cl : x   SO2  : y  CÂU 25: Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca 2  2 ; 0,3 mol Mg ; 0,4 mol Cl a mol HCO3 Đun dung dịch X đến cô cạn thu muối khan có khối lượng A 49,4 gam B 28,6 gam C 37,4 gam D 23,2 gam Định hướng tư giải t X   HCO3   CO32 BTDT   0,1.2  0,3.2  0,  a  a  0, BTKL   m  0,1.40  0,3.24  0, 4.35,5  0, 2.60  37, 4(gam) 0 t t Chú ý: Khi đề nói nung muối khan tới khối lượng khơng đổi HCO3   CO32   O2 CÂU 26: Cho dung dịch X gồm Na+ 0,1 mol, K+ 0,2 mol, Cl 0,1mol HCO3 Cô cạn dung dịch m gam muối khan Giá trị m : A 25,85 B 19,65 C 24,46 D 21,38 Định hướng tư giải BTDT  0,1  0,  0,1  a  a  0, 2(mol) Ta có :  o t Chú ý : 2HCO3   CO32  CO  H O BTKL   m  0,1.23  0, 2.39  0,1.35,5  0,1.60  19,65(gam) CO : a  Vậy đốt cháy X:  H 2O : b 44a  18b  73,34 a  1, 27(mol) BTKL     12a  2b  29, 66  0,39.2.16 b  0,97(mol) BTNT.O   0,39.2  2n O2  1, 27.2  0,97   n O2  1,365(mol)   V  30,576(lit) Câu 21: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X axit cacboxylic đơn chức Y, mạch hở có số nguyên tử C, tổng số mol chất 0,5 mol (số mol Y lớn số mol X) Nếu đốt cháy hồn tồn M thu 33,6 lít khí CO2 (đktc) 25,2 gam H2O.Mặc khác, đun nóng M với H2SO4 đặc để thực phản ứng este hóa (hiệu suất 80%) số gam este thu : A 34,20 B 27,36 C 22,80 D 18,24 Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải n CO2  1,5 C3 H OH : 0,   C      m este  18, 24(gam) n H2O  1, C3 H O : 0,3 Ta có:  Câu 22 Trung hòa 16,60 gam hỗn hợp gồm axit axetic axit fomic dung dịch NaOH thu 23,20 gam hỗn hợp muối Nếu cho 16,60 gam hỗn hợp axit tác dụng với dung dịch Na2CO3 thể tích CO2 (đktc) lớn : A 3,36 lít B 6,72 lít C 2,24 lít D 4,48 lít Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải CH 3COOH : a 60a  46b  16,60   82a  68b  23, 20 HCOOH : b Ta có: 16,60  a  0, max     n H  0,3   n CO  0,15(mol) b  0,1  Để thể tích khí nhiều ta cho từ từ Na2CO3 vào dung dịch axit Câu 23: X hỗn hợp chứa CH3COOH HOOC – CH2 – CH2 – COOH Người ta lấy m gam X cho vào dung dịch NaHCO3 (dư) thu 3,36 lít khí CO2 (đktc) Mặt khác, đốt cháy m gam X thu V lít khí CO2 (đktc) Các phản ứng hồn toàn Giá trị V : A 8,96 B 6,72 C 11,2 D Khơng tính Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng giải X  n  n Ctrong X  0,3 Ta có: n CO  0,15(mol)   COOH  0,15    n CO2  0,3(mol)   V  6,72(lit) BTNT.C Câu 24: Đốt cháy hỗn hợp X gồm etylen glycol, metan, ancol etylic axit no, đơn chức mạch hở Y (trong số mol etylen glycol số mol metan) cần vừa đủ 0,7625 mol O2 thu 0,775 mol CO2 Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 300ml dung dịch KOH 1,5M, cạn thu m gam chất rắn khan Giá trị m gần với giá trị đây? A 32,2 B 36,5 C 35,6 D 38,4 11 Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải Vì số mol etylen glycol số mol metan nên ta nhấc O HO – CH2 – CH2 – OH qua CH4 X biến thành hỗn hợp có ancol no đơn chức axit no, đơn chức BTNT.O X X Ta có:   n Trong  0,7625.2  0,775.2  n H2O  n Trong  n H2O  0,025 O O n H2O  n CO2  n ancol Lại có:  Trong X n O Trong X Trong X  n X  n ax  n ancol  2n ax it it n H2O  n ancol  0,775   Trong X n ancol  2n axit  n ancol  0,775  0,025 HCOOK : 0, 0,5 mol NaOH Trong X   n ax  0, 4(mol)   m  36, 4(gam)  it KOH : 0,05 Câu 25: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch KHCO3, thu 0,16 mol CO2 Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 0,09 mol O2, sinh 0,18 mol CO2 Giá trị m A 7,56 B 6,34 C 5,84 D 8,32 Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải: BTNT.oxi  0,16.2  0,09.2  0,18.2  n H O Ta có: n CO  n COOH  0,16  2   n H2 O  0,14 BTKL   m  0,18.44  0,14.18  0,09.32  7,56(gam) Câu 26 Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M; NaOH 0,12M Cô cạn dung dịch thu 8,28 gam hỗn hợp rắn khan, phần có H2O Cơng thức cấu tạo X là: A CH3COOH B HCOOH C C2H5COOH D C3H7COOH Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải BTKL   m H2 O  3,6  0,5.0,12(56  40)  8,28  1,08   n H2 O  0,06   MX  3,6  60   CH 3COOH 0,06 Câu 27 Hỗn hợp X gồm CH3COOH; C2H5COOH; HOOC-CH2-COOH Để trung hòa hoàn toàn m gam X cần dùng 480ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X thu 43,12 gam CO2 15,48 gam nước Giá trị m là: A.20,14 gam B 26,52 gam C 12,68 gam D 28,84 gam Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải n  0, 48   n  COOH  0, 48  NaOH  m  Ta có: n CO2  0,98  n H2O  0,86  (C, H,O)  28,84(gam) 12 Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp axit thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic cho toàn sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 350 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thấy có 10 gam kết tủa xuất khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 25,4 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu Giá trị m A 9,80 B 11,40 C 15,0 D 20,8 Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải n Ca2  0,35 BTNT.Ca    n Ca(HCO3 )2  0,25    n C  0,6 n  0,1 Ta có:  CaCO3   n H O  0,5 m  0,6.44  m H2 O  10  25,4    n axit  n CO2  n H2 O  0,1   n Otrongaxit  2n X  0,2   m axit   m C  H  O  0,6.12  0,5.2  0,2.16  11,4 Câu 29: Cho X, Y hai axit cacboxylic mạch hở (MX < MY) Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp gồm x mol X y mol Y (trong tỉ lệ x : y hỗn hợp khác nhau), thu 3a mol CO2 2a mol H2O Phần trăm khối lượng oxi X Y A 44,44% 43,24% B 69,57% 71,11% C 44,44% 61,54% D 45,71% 43,24% Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải n CO2  3a n H2O  4a + Vì đốt cháy a mol hỗn hợp với tỷ lệ ln có   X : C3 H O %O X  44, 44%     %O Y  61,54%  Y : C3 H O Câu 30: Cho lượng dung dịch X chứa hỗn hợp HCHO HCOOH tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 32,4 gam Ag Cũng lượng dung dịch X tác dụng với lượng dư nước brom thấy có x mol Br2 phản ứng Giá trị x A 0,300 B 0,200 C 0,150 D 0,075 Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải Ta có: n Ag  0,3   n Br  0,15(mol) Câu 31 Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic axit axetic Để trung hòa m gam X cần dùng V ml dung dịch NaOH 2M Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 6,048 lít O2 (đktc), thu 14,52 gam CO2 4,32 gam H2O Giá trị V A 180 ml B 120 ml C 60 ml D 90 ml Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải 13 n O2  0, 27 0,33.2  0, 24  0, 27.2  BTNT.O Ta có: n CO2  0,33   n OX   0,18  n H2O  0, 24   n COOH  0,09   V  90ml Câu 32: Cho 11,5 gam axit đơn chức X tác dụng với 0,4 mol NaOH Sau phản ứng xảy hoàn tồn cạn dung dịch thu 23 gam rắn khan X là: A HCOOH B CH3COOH C CH2=CHCOOH D C2H5COOH Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải BTKL  11,5  0, 4.40  23  18n H2O   n H2O  0, 25   MX  11,5  46   HCOOH 0, 25 Câu 33: Chia m gam hỗn hợp X gồm CH3CH2COOH; CH2=CH-COOH CH  C- COOH thành hai phần khơng nhau: + Đốt cháy hồn toàn phần 39,6 gam CO2 12,15 gam H2O + Phần cho tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư 2,24 lít CO2 (đkc) Giá trị m A 21,15 B 22,50 C 29,00 D 30,82 Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải + Nhận thấy chất có 3C nhóm COOH  n COOH  0,3(mol) CO : 0,9  H O : 0,675 Với phần 1:    m1  0,9.12  0,675.2  0,3.2.16  21,75 Với phần 2: n CO  0,1   n  COOH  0,1   m1  3m 2   m  21,75  21,75  29,0(gam) Câu 34 Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, gồm axit no hai axit khơng no có liên kết đôi (C = C) Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu 25,56 gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn sản phẩm cháy dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam Tổng khối lượng hai axit cacboxylic không no m gam X ? A 15,36 gam.B 9,96 gam C 18,96 gam.D 12,06 gam Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải n NaOH  0,3   n axit  0,3   m  25,56  0,3.22  18,96(gam) m RCOONa  25,56 Ta có:  BTKL    m(C,H) 18,96  0,3.2.16  9,36(gam) 44a  18b  40,08 n CO  a     12a  2b  9,36 n H2 O  b 14 n axit khong no  0,15 a  0,69     b  0,54 n axit no  0,15   m HCOOH  0,15.46  6,9   m khong no  18,96  6,9  12,06(gam) Câu 35: Hỗn hợp X chứa ancol no, đơn chức; anđêhit no, đơn chức axit khơng no có liên kết C = C phân tử (các chất mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol X thu H2O 14,08 gam CO2 Mặt khác cho Na dư vào lượng X thấy 1,12 lít khí H2 (đktc) Biết tỷ khối X so với He 185/11 Phần trăm khối lượng axit X gần với: A 77,8% B 72,5% C 62,8% D 58,2% Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải C n H 2n  O : a  Ta có: n X  0,11 C m H 2m O : b C H O : c  p p 2 a  b  c  0,11  185  Dån biÕn N.A.P      0,32.14  18a  16b  30c  0,11 11  BTNT.H    a  c  0,05.2 a  0,02    b  0,01 Nếu axit không no có ngun tử C → Vơ lý c  0,08   n CH Do   CH  COOH  0,08  %  0,08.72  77,84% 7,4 Câu 36 Hỗn hợp E gồm X axit cacboxylic có mạch cacbon khơng phân nhánh Y ancol hai chức mạch hở (trong số mol X nhỏ số mol Y) Đốt cháy hoàn toàn 3,36 gam hỗn hợp E thu 5,5 gam CO2 2,34 gam H2O Mặt khác, cho lượng E phản ứng với Na dư thu 784ml khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng X có E gần với: A 46% B 48% C 52% D 39% Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải n CO2  0,125 BTKL 3,36  0,125.12  0,13.2   n Otrong E   0,1 → Ancol phải ancol no 16 n H2O  0,13 Ta có:  X : 0,03(mol) (Loại) Y : 0,02(mol) Và n H  0,035 Nếu axit đơn chức n E  0,05   X : a 2a  2b  0,07 a  0,015     Y : b 4a  2b  0,1 b  0,02 Vậy X hai chức  HOOC  CH  COOH : 0,015 C4 H10 O : 0,02  Ta có: 0,015CX  0,02CY  0,125    %HOOC  CH  COOH  0,015.104  46, 43% 3,36 15 Câu 37 Hỗn hợp E chứa axit cacboxylic X, Y, Z no, mạch hở (trong X, Y đơn chức (MY = MX + 14) Z hai chức) Trung hòa m gam E cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu 21,68 gam muối Mặt khác đốt cháy m gam E cần dùng 0,27 mol O2 Biết E, số mol X lớn số mol Y Phần trăm khối lượng X E là: A 43,92% B 39,28% C 42,71% D 36,48% Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải Ta có: n NaOH Trong E n COOH  0,3  0,3   m  21,68  0,3.22  15,08(gam) BTNT.O n CO2  a    2a  b  0, 27.2  0,6    BTKL 12a  2b  15,08  0,3.2.16   n H2O  b Khi đốt cháy E:  HCOOH : 0,14 a  0, CZ 3   n Z  0,06   n X  Y  0,18     b  0,34 CH 3COOH : 0,04   %CH 3COOH  0,14.46  42,71% 15,08 Câu 38 Hỗn hợp E chứa axit cacboxylic X, Y, Z no, mạch hở (trong X, Y đơn chức (MY = MX + 14) Z hai chức) Trung hòa m gam E cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu 21,68 gam muối Mặt khác đốt cháy m gam E cần dùng 0,27 mol O2 Biết E, số mol X lớn số mol Y Phần trăm khối lượng X E là: A 43,92% B 39,28% C 42,71% D 36,48% Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải E n Trong COOH  0,3 m  21,68  0,3.22  15,08(gam) Ta có: n NaOH  0,3   Khi đốt cháy E: BTNT.O n CO2  a  2a  b  0, 27.2  0,6 a  0,      BTKL    12a  2b  15,08  0,3.2.16   b  0,34 n H2O  b HCOOH : 0,14 CZ 3   n Z  0,06   n X  Y  0,18   CH 3COOH : 0,04   % H COOH  0,14.46  42,71% 15,08 Câu 39: Hỗn hợp T gồm hai axit cacboxylic đa chức X Y (có số mol nhau), axit cacboxylic đơn chức Z (phân tử chất có số ngun tử cacbon khơng lớn mạch hở, khơng phân nhánh) Trung hòa m gam T cần 510 ml dung dịch NaOH 1M; cho m gam T vào dung dịch AgNO3 NH3 dư thu 52,38 gam kết tủa Đốt cháy hoàn toàn lượng T trên, thu CO2 0,39 mol H2O Dẫn toàn sản phẩm cháy vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, 16 sau phản ứng không thu kết tủa Giá trị m là: A 29,68 B 28,46 C 32,65 D 31,14 Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải Trường hợp  n Ag  0,485   n Z  0,2424(mol) Nếu Z HCOOH  Và n NaOH  0,51   nXY  0,51  0,2425  0,13375(mol) n Ba(OH)  0,4   n CO2  0,8   → Vô lý max n CO2  0,13375.4  0,2424  0,7774 Trường hợp Nếu Z CH  C  COOH n Z  n   n CAg C COONH4  0,27 Và n NaOH  0,51   nXY  0,51  0,27  0,12(mol) HOOC  COOH : 0,06 BTNT.H XY   n  (0,39  0,27)2  0,24(mol)   H HOOC  C  C  COOH : 0,06   m  0,27.70  0,06.90  0,06.114  31,14(gam) Câu 40 Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, gồm axit no hai axit khơng no có liên kết đơi (C = C) Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu 25,56 gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn sản phẩm cháy dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam Phần trăm khối lượng axit không no X gần với: A 30% B 32% C 40% D 36% Trích đề thi thử thầy Nguyễn Anh Phong Định hướng tư giải n NaOH  0,3   n X  0,3  m X  25,56  22.0,3  18,96 m RCOONa  25,56  Ta có:  n CO2  x 44x  18y  40,08 x  0,69     12x  2y  18,96  0,3.2.16 y  0,54 n H2 O  y Ta gọi:  n no  0,15    n C  0,45 n kh«ng no  0,15    n Cno  0,24   HCOOH : 0,15(mol)   %HCOOH  0,15.46  36,39% 18,96 17 18 I LÝ THUYẾT CƠ BẢN LÝ THUYẾT VỀ AXIT CACBOXYLIC Câu 1: Axit cacboxylic no, đơn hở có cơng thức chung A CnH2nO2 B R-COOH C CnH2n + 1COOH D CxHyOz Câu 2: Hợp chất hữu CxHyO4 axit mạch hở, no, nhị chức khi: A y = 2x + B y = 2x C y = 2x - D y = x Câu 3: Chất sau axit metacrylic? A CH2 = CH -COOH B CH2 = C(CH3) - COOH C CH3 - CH(OH) - COOH D HOOC - CH2 - COOH Câu 4: Chất sau axit stearic? A CH3 - (CH2)14 - COOH B HOOC - CH = CH - COOH C CH3 - (CH2)16 - COOH D CH3 - (CH2)7 - CH = CH - (CH2)7 - COOH Câu 5: Axit sau axit béo? A Axit ađipic B Axit glutamic C Axit axetic D Axit stearic Câu 6: Cho chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T) Dãy gồm chất xếp theo tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là: A (T), (Y), (X), (Z) B (Y), (T), (X), (Z) C (X), (Z), (T), (Y) D (Y), (T), (Z), (X) Câu 7: Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là: A CH3COOH, HCOOH, C2H5 OH CH3CHO B CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH C CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO D HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO Câu 8: Trong số chất đây, chất có nhiệt độ sôi cao A C2H5OH B HCOOCH3 C CH3COOH D CH3CHO Câu 9: Dung dịch axit axetic phản ứng với tất chất dãy sau đây? A NaOH, Cu, NaCl B Na, NaCl, CuO C NaOH, Na, CaCO3 D Na, CuO, HCl Câu 10: Axit axetic không phản ứng với chất sau đây? A CaCO3 B ZnO C NaOH D MgCl2 Câu 11: Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng với chất sau đây? A Na2CO3 B NaOH C Mg(NO3)2 D Br2 Câu 12: Axit cacboxylic có mạch cacbon phân nhánh, làm màu dung dịch brom? A Axit propanoic B Axit 2-metylpropanoic C Axit metacrylic D Axit acrylic Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn axit hữu cơ, thu số mol CO2 số mol H2O Axit axit sau đây? A Axit chức chưa no B Axit ba chức, no C Axit chức, no D Axit đơn chức, no Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic đơn chức chưa no, mạch hở, chứa liên kết C = C thu y mol CO2 z mol H2O A x = y = z B x = y - z C x = z - y D x = y + z Câu 15: Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo axit axetic là: A CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3 B CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH C C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO D CH3OH, C2H5OH, CH3CHO Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng: C2H2 → X → CH3COOH Trong sơ đồ mũi tên phản ứng, X chất sau đây? A HCOOCH3 B CH3CHO C CH3COONa D C2H5OH @ II LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VÀ SUY LUẬN Câu 1: Cho dãy chất: etan, etanol, etanal, axit etanoic Chất có nhiệt độ sôi cao dãy A axit etanoic B etanol C etanal D etan Câu 2: Brom phản ứng với axit butiric (X) sinh chất sau tùy thuộc vào điều kiện phản ứng: CH3CHBrCH2COOH (Y) CH3CH2CHBrCOOH (Z) BrCH2CH2CH2COOH (T) Chiều tăng dần tính axit (từ trái qua phải) axit là: A Y, Z, T, X B X, T, Y, Z C X, Y, Z, T D T, Z, Y, X Câu 3: Axit cacboxylic no, mạch hở X có cơng thức phân tử dạng (C3H4O3)n Vậy công thức phân tử X là: A C6H8O6 B C9H12O9 C C3H4O3 D C12H16O12 Câu 4: Trong chất: ancol etylic, phenol, axit axetic, etylen glicol Chất phản ứng với chất: NaOH, Na, CaCO3 là: A Ancol etylic B Phenol C Axit axetic D Glixerol Câu 5: Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch NaOH? A CH3OCH3, C2H5COOH B CH3CHO, HCOOCH3 C CH3COOH, C3H4COOH, C6H5OH D C6H5OH, C2H5OH Câu 6: X chất lỏng khơng màu, có khả làm đổi màu quỳ Chất X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch Na2CO3 Công thức cấu tạo sau A HCHO B CH3COOH C CH3CHO D HCOOH Câu 7: Dãy gồm chất tác dụng với H2 (xt: Ni, to), tạo sản phẩm có khả phản ứng với Na là: A C2H3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH B CH3OC2H5, CH3CHO, C2H3COOH C C2H3CHO, CH3COOC2H3, C6H5COOH D C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH Câu 8: Chất sau vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với nước Br2? A CH3CH2COOH B CH3COOCH3 C CH2=CHCOOH D CH3CH2CH2OH Câu 9: Cặp chất sau có phản ứng tráng gương? A CH3COOH HCOOH B HCOOH C6H5COOH C HCOOH HCOONa D C6H5ONa HCOONa Câu 10: Hợp chất hữu X đun nhẹ với dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư) thu sản phẩm Y, Y tác dụng với HCl dung dịch NaOH cho hai khí vơ A, B Vậy X là: A HCOOH B HCHO HCOOH C HCHO, HCOOH HCOONH4 D HCOONH4 Câu 11: Dãy gồm chất tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3 là: A anđehit axetic, butin -1, etilen B axit fomic, vinylaxetilen, propin C anđehit formic, axetilen, etilen D anđehit axetic, axetilen, butin -2 Câu 12: Phát biểu không là: A Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu phenol B Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa vừa tạo cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu natri phenolat C Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo cho tác dụng với khí CO2 lại thu axit axetic D Axetilen tác dung với dung dịch AgNO3 NH3 tạo kết tủa, lấy kết tủa cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu axetilen Câu 13: Cho chất: HCHO, CH3CHO, HCOOH, C2H2 Số chất có phản ứng tráng bạc A B C D Câu 14: Cho chất sau: metan, etilen, axetilen, buta-1,3-đien, toluen, stiren, vinylaxetilen, axit acrylic Số chất có khả làm màu dung dịch nước brom là: A B C D Câu 15: Cho chất sau: etilen, axetilen, propin, vinylaxetilen, anđehit axetic, anđehit acrylic, axit fomic, axit axetic Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư tạo kết tủa là: A B C D Câu 16: Cho chất sau: pent-2-in, 3-metyl-pent-1-in, propin, vinylaxetilen, anđehit acrylic, axit fomic, amonifomat Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư tạo kết tủa là: A B C I LÝ THUYẾT CƠ BẢN Câu 1: Cho anđehit no, mạch hở, có cơng thức CnHmO2 Mối quan hệ n với m A m = 2n + B m = 2n C m = 2n - D m = 2n + Câu 2: Anđehit propionic có CTCT số cơng thức đây? A CH3-CH2-CH2-CHO B CH3-CH2-CHO C CH3-CH(CH3)-CHO D H-COO-CH2-CH3 Câu 3: Hợp chất có tên gọi: 4-metylpent-2-en-1-al Hãy xác định CTCT số CTCT sau: A CH2=CH-CH(CH3)-CH2-CHO B CH3-CH(CH3)-CH(CHO)=CH2 C CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CHO D CH3-CH(CH3)-CH=CH-CHO Câu 4: Dung dịch fomalin dùng để ngâm xác động vật, da, tẩy uế diệt trùng Dung dịch fomalin có thành phần là: A Dung dịch 37 - 40% axetanđehit B Dung dịch 37 - 40% fomanđehit C Dung dịch 27 - 30% fomanđehit D Dung dịch 27 - 30% axetanđehit Câu 5: Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi chất: anđehit propionic (X), propan (Y), ancol etylic (Z) đimetyl ete (T) dãy đúng? A X < Y < Z < T B T < X < Y < Z C Z < T < X < Y D Y < T < X < Z Câu 6: Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) chất: CH3CHO, C2H5OH, H2O là: A H2O, C2H5OH, CH3CHO B H2O, CH3CHO, C2H5OH C CH3CHO, H2O, C2H5OH D C2H5OH, CH3CHO, H2O Câu 7: Anđehit axetic tham gia phản ứng cộng với hiđro tạo ancol etylic, tham gia phản ứng tráng gương tạo kết tủa sáng bóng Trong hai trường hợp trên, anđehit axetic đóng vai trò là: A Chất khử B Chất oxi hóa C Chất khử + mơi trường D Chất oxi hóa + chất khử Câu 8: Đốt cháy hỗn hợp đồng đẳng anđehit ta thu số mol CO2 = số mol H2O Các chất thuộc dãy đồng đẳng đây? A Anđehit đơn chức no B Anđehit vòng no C Anđehit chức no D Anđehit không no đơn chức Câu 9: Phản ứng CH3 - CH2 - OH + CuO  CH3 - CHO + Cu + H2O thuộc loại phản ứng gì? A Phản ứng B Phản ứng cộng C Phản ứng tách D Không thuộc ba loại phản ứng Câu 10: Trong công nghiệp, anđehit fomic điều chế trực tiếp: A Chỉ từ metan B Chỉ từ axit fomic C Chỉ từ ancol etylic D Từ metan từ ancol metylic Câu 11: Từ metan, thông qua phản ứng, điều chế chất sau đây? A HCHO B CH3CHO C C6H5OH D C2H4 Câu 12: Ứng dụng sau anđehit fomic? A Điều chế dược phẩm B Tổng hợp phẩm nhuộm C Chất sát trùng, xử lý hạt giống D Sản xuất thuốc trừ sâu Câu 13: Chất sau khơng có khả tham gia phản ứng tráng gương? A Axit fomic B Metanol C Propanal D Metanal Câu 14: Từ metan điều chế anđehit axetic tối thiểu qua phản ứng? A B C D Câu 15: Nhận định sau không đúng? A Một anđehit no đơn chức mạch hở cháy cho số mol H2O số mol CO2 B Anđehit vừa thể tính khử, vừa thể tính oxi hóa C Hợp chất có cơng thức phân tử CnH2nO anđehit no, đơn chức mạch hở D Dung dịch nước anđehit fomic gọi fomon II LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VÀ SUY LUẬN Câu 1: Hợp chất: CH  CH(OH)  CHCl  CHO có tên thay là: A 1-clo- 1- oxo- propanol-2 B 2-clo-3-hiđroxi-butanal C 3-hiđroxit-2-clobutanal D 2-hiđroxi-1-clo-1-oxopropan Câu 2: Một anđehit no, mạch hở X có cơng thức phân tử dạng (C2H3O)n X có CTCT ứng với CTPT andehit đó? A B C D Câu 3: Xét loại hợp chất hữu mạch hở sau: Ancol đơn chức no (X); anđehit đơn chức no (Y), ancol đơn chức không no có nối đơi (Z), anđehit đơn chức, khơng no có nối đơi (T) Ứng với cơng thức tổng quát CnH2nO có chất, chất nào? A X, Y B Y, Z C Z, T D X, T Câu 4: Ứng với công thức phân tử C3H6O có hợp chất mạch hở bền tác dụng với khí H2 (xúc tác Ni, to) sinh ancol? A B C D Câu 5: Cho chất sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2OH (4) Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) tạo sản phẩm là: A (1), (2), (4) B (2), (3), (4) C (1), (3), (4) D (1), (2), (3) Câu 6: Cho phản ứng: 2C6H5-CHO + KOH   C6H5-COOK + C6H5-CH2-OH Phản ứng chứng tỏ C6H5-CHO: A khơng thể tính khử tính oxi hố B thể tính khử C vừa thể tính oxi hố, vừa thể tính khử D thể tính oxi hố Câu 7: Q trình sau không tạo anđehit axetic? A CH3 - CH2OH + CuO (t0) B CH2= CH2 + H2O (t0, xúc tác HgSO4) C CH3-COOCH=CH2 + dd NaOH (t0) D CH2 = CH2 + O2 (t0, xúc tác) Câu 8: Anđehit axetic điều chế trực tiếp từ chất đây? A Axetilen B Ancol etylic C Axit axetic D Vinyl axetat Câu 9: Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z tạo ancol etylic Các chất X, Y, Z là: A C2H4, O2, H2O B C2H2, H2O, H2 C C2H4, H2O, CO D C2H2, O2, H2O Câu 10: Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo anđehit axetic là: A C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5 B CH3COOH, C2H2, C2H4 C C2H5OH, C2H4, C2H2 D HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH Câu 11: Cho sơ đồ sau: andehit (X)   (Y)   (Z)   HCHO Các chất X, Y, Z A HCHO; CH3ONa; CH3OH B CH3CHO; CH3COONa; CH4 C CH3CHO; CH3COOH; CH4 D HCHO; CH3OH; HCOOCH3 0 Cl2 ,as v«i t«i xót ,t dd NaOH,t CuO, t Câu 12: Cho sơ đồ phản ứng: CH3COONa  X   Y   Z  T 1:1 Cho biết: X, Y, Z, T hợp chất hữu Vậy công thức T là: A CH2O2 B CH3CHO C CH3OH D HCHO 0  dd AgNO3 / NH3  Cl2 ,as NaOH, t  CuO, t X   Y   Z  T Câu 13: Cho sơ đồ phản ứng sau: Toluen  1:1 Biết X, Y, Z, T hợp chất hữu sản phẩm Vậy cơng thức cấu tạo T chất sau đây? A C6H5 - COOH B CH3 - C6H4 - COONH4 C C6H5 - COONH4 D p - HOOC - C6H4 - COONH4 Câu 14*: Số ancol đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C5H12O, tác dụng với CuO đun nóng sinh xeton A B C D Câu 15: Có chất hữu mạch hở dùng để điều chế 3-metylbutan-1-ol phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to)? A B C D Câu 16*: Có chất hữu mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan-2-ol phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to)? A B C D Câu 17*: Đun nóng hai chất hữu X Y với CuO thu propanal etyl metyl xeton Vậy tên gọi X Y là: A propan-2-ol butan-1-ol C propan-1-ol 2-metylpropan-1-ol B propan-1-ol butan-2-ol D butan-1-ol 2- metylpropan-2-ol Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn mol hợp chất hữu X, thu mol CO2 Chất X tác dụng với Na, tham gia phản ứng tráng bạc phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol : Công thức cấu tạo X là: A HOOC-CH= CH- COOH C HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO B HO - CH2- CH2- CHO D HO-CH2-CH=CH-CHO Câu 19: Hợp chất hữu X phản ứng với AgNO3/NH3 theo tỷ lệ mol : tạo bạc kim loại theo tỷ lệ mol : Công thức cấu tạo X là: A CH  CH B CHO - CHO C CH  C- CHO D CH2 = CH – CHO Câu 20: Cho 0,25 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 54gam Ag Mặt khác, cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, t0) 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2 Chất X có cơng thức ứng với công thức chung là: A CnH2n+3CHO (n≥ 2) B CnH2n+1CHO (n ≥ 0) C CnH2n-1CHO (n ≥ 2) D CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0) Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn a mol andehit X (mạch hở) tạo b mol CO2 c mol H2O (biết b = a + c) Trong phản ứng tráng gương, phân tử X nhường electron Vậy X thuộc dãy đồng đẳng andehit: A Khơng no (có nối đơi), đơn chức C Khơng no (có hai nối đơi), đơn chức B No, đơn chức D No, hai chức Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn a mol anđehit X (mạch hở) tạo b mol CO2 c mol H2O (biết b = a + c) Trong phản ứng tráng gương hồn tồn phân tử X nhường electron Vậy X anđehit số anđehit sau: A anđehit benzoic B anđehit acrylic C anđehit oxalic D anđehit fomic Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn a mol andehit X (mạch hở) tạo b mol CO2 c mol H2O (biết b = 2a + c) Trong phản ứng tráng gương, phân tử X nhường electron Vậy X thuộc dãy đồng đẳng anđehit: A Không no (có nối đơi), đơn chức B No, đơn chức C Khơng no (có hai nối đơi), đơn chức D No, hai chức Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu thể tích khí CO2 thể tích nước (trong điều kiện nhiệt độ, áp suất) Khi cho 0,01 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 0,04 mol Ag Vậy X A anđehit no, mạch hở, hai chức C anđehit axetic B anđehit fomic D anđehit không no, mạch hở, hai chức Câu 25: Hỗn hợp A gồm metanal etanal Khi oxi hoá hiệu suất 100% m (g) hỗn hợp X thu hỗn hợp B gồm hai axit hữu tương ứng có dB/A = a Giá trị a khoảng: A 1,4555 < a < 1,586 B 1,3636 < a < 1,5333 C 1,268 < a < 1,471 D 1,628 < a < 1,758 Câu 26: Đun nóng V lít anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp khí Y tích 2V lít (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Ngưng tụ Y thu chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh H2 có số mol số mol Z phản ứng Chất X anđehit A không no (chứa nối đôi C=C), hai chức B no, đơn chức C không no (chứa nối đôi C=C), đơn chức.D no, hai chức Câu 27: X anđehit mạch hở, thể tich X cộng với tối đa ba thể tích H2 sinh ancol Y Y tác dụng với Na dư thu thể tích H2 thể tích X ban đầu ( thể tích đo điều kiện) Công thức tổng quát X A CnH2n-2(CHO)2 B CnH2n+1CHO C CnH2n(CHO)2 D CnH2n-1CHO Câu 28: Đốt cháy hết m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức, mạch hở (có liên kết đơi C = C phân tử) thu V lít khí CO2 đktc a gam H2O Biểu thức liên hệ m; a V 4V 9a 4V 7a 5V 7a 5V 9a A m = B m = C m = D m =     9 @ ...  35 ,4  0,2. 23  0 ,3. 39  95 hỗn hợp gồm chất là: A KH2PO4 K2HPO4 B KH2PO4 H3PO4 C KH2PO4 K3PO4 D K3PO4 K2HPO4 Định hướng tư giải BTNT.P n P O  0,05mol  n H3PO4  0,1mol T ­ HPO 24 ... Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42- Các dung dịch : A AgNO3, BaCl2, Al2(SO4 )3, Na2CO3 B AgCl, Ba(NO3)2, Al2(SO4 )3, Na2CO3 C AgNO3, BaCl2, Al2(CO3 )3, Na2SO4 D Ag2CO3, Ba(NO3)2, Al2(SO4 )3, ...  H+ + Cl- B CH3COOH  CH3COO- + H+ C H3PO4  3H+ + 3PO 43 - D Na3PO4  3Na+ + PO 43 - Câu 2: Phương trình điện li viết ? A H2SO4  H+ + HSO4- B H2CO3  H+ + HCO3- C H2SO3  2H+ + SO32- D Na2S  2Na+
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm tổng hợp môn hóa học 11 (lý thuyết, bài tập trắc nghiệm 7 chương gồm 3 chuyên đề vô cơ và 4 chuyên đề hữu cơ), Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm tổng hợp môn hóa học 11 (lý thuyết, bài tập trắc nghiệm 7 chương gồm 3 chuyên đề vô cơ và 4 chuyên đề hữu cơ), Chương 1. Sự điện li Bài toán về pH.Image.Marked, Chương 1. Sự điện li Bảo toàn điện tích.Image.Marked, Chương 1. Sự điện li Phương trình điện ly - Phản ứng ion.Image.Marked, Chương 2. Nitơ - Phốt Pho - Bài tập - Bài tập về NH3.Image.Marked, Chương 2. Nitơ - Phốt Pho - Bài tập - Bài toán H3PO4.Image.Marked, Chương 2. Nitơ - Phốt Pho - Bài tập - BTRL - bài tập phân bón.Image.Marked, Chương 2. Nitơ - Phốt Pho - Bài tập - HNO3 - cơ bản phân dạng.Image.Marked, Chương 2. Nitơ - Phốt Pho - Bài tập - Nhiệt phân muối NO3-.Image.Marked, Chương 2. Nitơ - Phốt Pho - Lý thuyết - 5. BTRL lý thuyết PHAN BON.Image.Marked, Chương 3. Cacbon - Silic Bài toán Do Thi CO2.Image.Marked, Chương 3. Cacbon - Silic Bài toán khử oxit kim loại.Image.Marked, Chương 3. Cacbon - Silic LY THUYET VE CACBON VA HOP CHAT.Image.Marked, Chương 4. Đại cương hữu cơ Câu hỏi lý thuyết.Image.Marked, Chương 4. Đại cương hữu cơ Xác định các loại công thức -tự luận.Image.Marked, Chương 4. Đại cương hữu cơ Xác định công thức - trắc nghiệm.Image.Marked, Chương 5. Hidrocacbon Anken. TCVL - TCHH.Image.Marked, Chương 5. Hidrocacbon Bài tập về anken.Image.Marked, Chương 5. Hidrocacbon Bài tập về ankin.Image.Marked, Chương 5. Hidrocacbon Lý thuyết hidrocacbon thom.Image.Marked, Chương 5. Hidrocacbon Lý thuyết về ankadien.Image.Marked, Chương 5. Hidrocacbon Lý thuyết về ankin.Image.Marked, Chương 6. Ancol - Phenol BÀI TẬP ĐỐT CHÁY VÀ TÁC DỤNG Na.Image.Marked, Chương 6. Ancol - Phenol BÀI TẬP OXI HÓA KHÔNG HOÀN TOÀN.Image.Marked, Chương 6. Ancol - Phenol BÀI TẬP TÁCH NƯỚC TẠO ANCOL.Image.Marked, Chương 6. Ancol - Phenol LÝ THUYẾT ANCOL - PHENOL.Image.Marked, Chương 7. Axit cacboxylic - andehit BÀI TẬP VỀ ANĐÊHIT.Image.Marked, Chương 7. Axit cacboxylic - andehit BÀI TẬP VỀ AXIT CACBOXYLIC.Image.Marked, Chương 7. Axit cacboxylic - andehit LÝ THUYẾT AXIT CACBOXYLIC.Image.Marked, Chương 7. Axit cacboxylic - andehit LÝ THUYẾT VỀ ANDEHIT.Image.Marked

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn