GIÁO TRÌNH LUẬT KINH tế VIỆT NAM

389 101 0
  • Loading ...
1/389 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2019, 17:13

KHOA LUÀT - DAI HOC' QUÒC' GIÀ HA NOI GIAO TRINH LUÀT KINH TÉ VIÉT NAM Chù bièniNGUYÈN N H U P H À T PHAM DUY NGHÌA flAIHOCQU6cr,l.A HN TUl'SC, VÀM TiirtWTiN-niirviÈN 342/48/12 V-GO NHÀ XUÀT BAN DAI HOC QC GIÀ HA NĨI DAI HOC QUOC GIÀ HA NOI KHOA LUÀT GIAO TRINH s>f LUAT KINH TE VIET NAM • • (Tài bàn thir 3, co siJra chOra va bó sung) NHÀ XT BÀN DAI HOC QC GIÀ HA NQI - 2001 TAP THE TAC GIÀ NGUYEN NHi;PHÀT, PHAM DUY NGHÌA (Chù bién) TS Nguyen NhU Phàt ChiTdng 1, TS Tran Ngoc Dùng Chitdng TS Nguyen Am Hiéu ChUdng 5, TS Pham Duy Nghla ChiTdng sua va càp nhàt thòng tin càc chUdng 4, 5, TS Pham Hùu Nghi ChUdng TS Le Thi Chàu ChUdng TS Nguyln Minh Man ChUdng 10, sua chUdng Ciao trình dUdc xuàt bàn theo Nghi quyèt sèi07 ngày 24 thàng 10 nàm 2001 cùa Hòi dòng Khoa hoc va Dào tao Khexj Luàt trite th c Dai hoc Qut'ic già Ha Nói MUCLUC I,ni nói dà 11 Chuanty Trailo T M() T SO W.KN U K f.Y LUAN l'UA LUÀT KINH TE c) I Kh:ii '|uai w qua n i i i h jihnt -.mh \-;i phiit i n é i i r u a iy luan \ c In.il k i i i h t e ^' II - l\ìia I meni lii.ii kiiih u- ]2 111 XuiUUi cu:! \\i:\\ kinh If •']() (h(tanfi li CÌW T H È KINH D O \ N H 35 1, Kh;n iiiòm ve h a n h vi kuih i.l(i;nih 35 11 ( 'hu i h é kiiili (Idaiih 38 III, l'h.in l();ii ddaiih iiyhu'ii 55 C7ilOtng III P H A P lAJÀT VE DO.VNH N t H I È P NHÀ N l / Ò C 57 I, KliMi iiic'in ve iloanli iigliK'ii n h a iiiùic 57 li Thaiih lap \:i yiai thó dicmh iiohiep n h mfc'ic 70 Ili, ('(iohé quali l\' nói hi) doanli nohièii n h mrdr 86 IV -Vlòl SD (|uy(}ii \-a nghìa vii ce) li;in cua t).\N!\' 101 ( hicong IV: P H À P L U À T V E H d P T À C XÀ 108 I Kliai nit'm hop t:'ic xa 108 II, Dar (liéni cua bop \:ÌV XTI U9 IH (^u;i iimh liình th.mh V;Ì ph;it tiit'ii > uii H()p lac \à o\'iel Nani 1\' Xouvcn lar iio:U (tonu ni.i hop tac xa 112 115 V (^u\pn \ nghìa vu cua linp tàc xà (i VI Thành l.àii hdp tac xà M VLl Quvén \'à nghìa vu cùa xa vièn 1!;5 Vili (Juan ly nói bó hop tac xa ',S IX Tó chùc lai hdp tàr xà 10 X Ciai rbé bop tàc xà 11:_' XI Licn hiép hdp làc xà 115 Chuang V: PHÀP LUÀT VE CÓNG TI !8 J Khài cjuat chung ve cóng ti 118 II Lich su' phàp liiat cóng ti 157 III Còng ri co ])hàn '61 IV Cóng ti ti-àch nhiém hùu ban 'W V Mot so (liém nidi ctì bàn cua Luàt doanb ngbiép 1999 ve con^ti tràch nhièm hùu han cóng ti bop danh va cóng li co phàn Chuang VI PHAP LUAT VE DOANH NGHIEP TU NHAN VA HO KINH DOANH CÀ THE 9." I Kbài niém doaiih nghié]! tu nbàn i93 II Tò chùc boat dòng cùa doanb nghiép tu' nhàn 19(3 III (iiài tbè va jìhà san doanb nghiép tu nhàn 199 IV Pbàp luàl ve ho kinh doanb cà thè iOl Chuang VU: PHÀP LT VE DÀU TU NC NGỒI TAI VIÉT NAM 74 205 I Nliù'ng vali de chung ve pb.-i).) hiat dàu tir nu'óc ngoai t.ai Viét Nani 205 11 (iiày phép dàu tU ì')2 i I ( J t n II Itili -M)) \- !i q n i l u "v Quali !>• CI' (h; ;., VMU dau I i.i iiiMr no(i;ii - T/'iiu quali \-(' uii'! -ir thuc ìit'U qirm d^•n dau lu tiuc icp lUKic nuli;! Cuean^ Vili PHAI' l.L ,\!' VE H O P D Ó N G KINH TÉ ! Kh.-ii iiiem \c hii| d-iii'.; kinh io 'SII -JoO 231 ^•^'^ 2'.M I I.icli su pliap lu:i' \i hdp d(")im kiiib te o iiuVic la 210 l i l'han loai hdp doni; kinh lé 251 \< Ky kèt bijji dóim kudi te 252 \ Thuc bièn h()p d'niu kinh tè 26-1 \ Tba\' dot dmh chi ih.anh ly iidp dóny knih tè 269 \11 Udii dòng kmb le \-o hièu 272 \ l l l Tràcdi nhi('ni lai - tu>èn bò phà san doanb nghiép chù sd hùu phai xt trìnb giày tò chùng minh qun so hùu, hdp dóng ebo thuè m idn vói Chà'p bànb vièn de nhàn lai tài san cùa minh Trong trUdng hdp ddanh nghiép dà tra tién thué nhung cl.ua hét thdi han thuè tbì chù sd hùu chi diidc nbàn lai tài '•àn sau dà tồn lai so' tién thuè thùa chua liét thdi han thué So' tién dUòc nhàp vào tài san lai éa doanh nghiép (Diéu 46 Lt PSDN) Tồn bò già tri tài san lai eùa doanb ngbiép sau dà bóc tàch, thu hói dUde va có thè diidc pbàn chia theo thù tu qui chnh diidc gqi tài san phà san + Dinh già va tó chùc bàn dà'u già tài san phà san Viéc dinh già tài san phà san dUde tbUe; hién thóng qua Hói dóng dinh già Thành phàn Hói dóng dinh già gòni: TĨ trUdng Tó tdàn tài san làm Chù tich Hói elóng; dai dién Sd Tài chinh (do Giàm dó'e Sd Tài ehinh ehi dinh); meit so thành vièn khàe dai dién cho càc ed quan có lién quan theo de nghi cùa TrUdng phóng thi hành àn Ngồi Tniòng phòng thi hành àn nidi chù nd tài san ma doanà nghiép dà bàn thdi gian sàu (6) thàng trUe'jc ngày T(>a thu ly ddn Hòi dóng dinh già qut dinh theo da so: trng hdp y kièn ngang tbì ben có y kién cùa Chù tieli Mói dóng dinh già y kién quyèt clinh Viéc tò chùc bàn dà'u già tài san phà san theo ^ui dinh eùa Phàp lénh thi hành àn dàn sii, ềe vàn bàn bióng dàn thi hành Phàp lénh va phài dUde dàng bào hnig ngày 374 (ani Trung U()ng dia phUdng ba so hèn tiép it nhàt niiieii kim (15) ngày trùde kbi tiè'n hành Theo qui dinh tai Diéu 44 huàt PSDN viéc bàn dà'u già tài san phà san phài có chùng nhàn cùa Cóng chùng nhà nu'óe Néu tài san bàn dàu già thié't bi dóng bei tbì phai bàn dóng bò, trù khóng thè bàn diide mói bàn thié't hi rdi Trng hdp dòi tUdng bàn dà'u già quyén tài san (vi du: quyén su dung dàt phàt minh, sàng che ) thi dóng thdi phài tuàn thee nbùng qui dinh có lién quan + Phàn chia già tri tài san phà san Vice phàn chia già tri tài san eòn lai cùa doanh nghiép pbà siin dUde àp dung thee thù tu Uu tièn qui dinh tai Diéu 39 Luàt PSD Cu thè; Càc khoàn le phi, càc khoàn chi pbi cho viéc giài quyèt yèu càu tun bó'phà san doanh nghiép; Càc khồn nd lUdng, trd cà'p thòi viéc, bào hiém xà bòi t beo qui dinh cùa phàp luàt va càe quyén Idi khàc theo thòa c lao dòng tàp thè va hdp dóng lao dòng dà ky; -3 Càe khồn nd th; Càe khồn nd che ềe chù nd danh sàeh ehù nd ' Vé thù tu xiu tièn trèn day, cho dèn hièn vàn nhiéu tranh luàn Dàng lùu y y kién cho ràng, vièc qui dinh càe khoàn nei thuè dù(3c Uu tièn toàn trùóc càc khồn nei khàc khòng thóa dàng Bcìi va, quan he tài san dò vói nel (doanh nghièp màc nei), càc chù 11(3 phà) dudc bình dàng Hdn nùa, néu doanh nghiép nei thué thi d day c:òn phài nói tói cà tràch nhiém cùa ed quan thué Càn bó thuè vu dùdc nhà nude trao quyén tra lUdng de thue thi nghìa vu Cho nèn, viée tfu tièn tồn ềe khồn n(1 th trc càe khồn ne? khàc thi vò hình chung bc càe ehù nd phài chiù tràch nhiém thay dói vói nhùng tthàt thồt có thè sij thiè'u tràch nhiém éa ed quan thué gay 375 Vé nguyen tàe phàn chia: - Nèu già tri tài san lai cua doanb nghié)) rtù (té tồn ềe khồn nd cùa càc chù nd, tbi mói chù n(} déu dUde toàn dù so' nd cùa minh - Né'u già tri tài san n lai cùa doanh nghièp khóng dù tồn càc khồn nd tbi mói chù nd chi diidc (h;uih toàn mot phàn khoàn nd theo ty té tiieing ùng - Néu già tri tài san lai cùa doanh nghiép sau dà tồn dù so nò eùa càc chù nd ma vàn thi phàn thùa thuóc vé ehù doanh nghiép (néu cloanh nghiép tu' nhàn) càc thành vién cóng ty (nèu cóng tyi va nhàp vào ngàn sàeh nhà nUóc (nèu doanh nghiép nhà nc) Vé phUdng thùc tồn: TĨ trUdng Tó Thanh tồn tài san làp phiidng àn toàn cho tùng ddt cu tbc va bào cào TrUdng phòng thi hành àn quyét quyét dinh trUeie thiie hién Né'u ehù nd tài khồn tai ngàn bang tbì làm thù tue chun tién vào tài khồn éa chù nd Trong trUdng hdp chù nd khóng eó tài khồn tai ngàn hàng tbì TĨ trng tó tồn tài san thóng bào cho chù nd dén nhàn trUe tiép hồe gùi qua bUu dièn Cc pbi bUu dièn dUde trù vào sci'tién ehù nd dUdc nhàn + Két thùc viéc giài quyé't yéu càu tuyén bó' phà san Sau tồn hét tài san phà san, Tó triicJng Tó tồn tài san làm bào cào vé viéc thi hành quvét dinh tuyèn b ò p h san gùi TrUdng phòng thi hành àn Bào ềo éng diide niém t cóng khai tai tru sd Phòng thi hành àn Trèn ed sd dò, TrUdng phòng thi bànb in quyé't dinh chàm dùt viéc thi hành quyèt dinh tuyèn bei phà san doanh ngbiép, dóng thdi gùi bào cào thi bànb 376 (joyet dinh tuyén bei phà san va quyèt dinh két tbùc viéc thi hành tun bó pbà san cho Tòa àn dà tbu ly giai quyèt vu idi A san Cuc thi hành àn dàn sU tbuòc Bei tu' pbàp va rei cjuan età càp dàng ky kinh doanh clé xóa tén doanh nghièp Néu doanh ngbiép nbà mióc doanb nghiép éa tó chùc chinb tri xà bòi tbì nhùng bào cào trèn phài de gùi che) cO quan, tó chùc dà quyét dinh thành làp va co quun tài chinh eùng cà'p (Diéu 48 Luàt PSDN, Diéu 37 Nghi djnb so 189/CP) cL Chi phi phà san Chi pili phà san bao góm ềe khồn lé phi va chi phi khàc theo qui dinh cùa phàp luàt cho viéc giài quyét phà san doanh nghiép Cu thè có bcin khồn ehi phf là: he phi Tòa àn Tòa àn quyét dinh theo qui dinh chung cùa phàp luàt ve lé phi; Chi pbi ké bièn, vàn chuyèn thu hói, giàm dinh, bào quan, tó cbùe bàn dà'u già tài san, chi phi cho viéc triéu tàp va tièn hành Hòi nghi chù nd (khòng hao góm chi phi di lai va àn d cùa càc chù nd) Càe ehi phi déu dUejc toàn theo nguyen tàc tbiic chi Thàm phàn phu tràch giài quyé't vu viéc phà san duyét (hic chi phi có lièn quan dé'n viéc thi hành quyé't dinh tuyèn bò phà san Kbồn chi phi diide toàn theo nguyen tàc thiic chi trén ed sd quyét dinh cùa Tnidng phòng thi hành àn Tién thù lao cho nhùng ngUdi tham già TÓ quàn ly tài san Tò tồn tài san, Hòi dóng dinh già va nhùng ngu'di tham già cUdng che' thi hành eàe qu't dinh éa Tòa àn q trình giài qu't phà san Mùe tién thù lao elio càe dói tUdng nói trèn mot ngày làm viéc dxicic 377 qui dinh bang mot ngày tién cóng tàc pbi theo qui dinh cùa nhà nude Tồn bó càc khồn lé phi va càc chi phi trèn dàv dèu diide toàn tù già tri tài san cùa doanb ngbiép phà san (Diéu 41 Nghi dinh só'l89/CP)' n i GIÀI QUYÉT PHÀ SÀN DỊI VĨI CÀC DOANH NGHIÉP TRUC TIÉP PHUC VU QUÒC PHÒNC, AN NINH VA DICH VU CÒNG CÒNG QUAN TRONG VA PHÀ SAN VI LY DO BÀT KHÀ KHÀNG Giài q u y è t p h s a n doi vói d o a n h n g h i é p tri^c t i é p p h u e vu q u ò e p h ò n g , a n n i n h va dich vu c ò n g còng quan Xét vé màt nguyen ly, diiói sii tàc dcing cùa qui luàt eanh tranh diéu kién kinh tè thi tniòng, moi doanh nghièp, khóng phàn biét qui mó, lình vUc kinh doanh va ' Thùc tièn thi hành Luàt phà san doanh nghièp thài gian qua cho thay, qui dinh vé ehi phi phà san có nhùng dién càn phài tièp tue i:ii thè hóa Vi du, theo qui dinh, ngiidi nòp ddn ph;ìi tam ùng U) phf (càc Diéu 7(4); 8(3) (Luàt PSDN) va càc quyét dinh vé vièc md thù tiu giài quyét tuyèn ho yéu càu tuyén bei phà san hoac quyét dinh cóng iih.m bién bàn hòa giài thành vé phùdng àn tó chi'Cc lai doanh nghiép va phài chiac dàng bào hàng ngày cùa Trung Udng va bào dia phirong SÓ lièn tiép Tuy vày qui dinh hién hành chita nói rò iihùnt? (hi phi cìitcìc tồn tù tài san phà "^àn hay khòng'.' li-ifdng h(lp Tòa àn thà'y khóng dù diéu kién nèn khóng quyéi dinh ino thù tue phà san thi chiù? Tùdng tù nhif vày tnfdng h
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH LUẬT KINH tế VIỆT NAM , GIÁO TRÌNH LUẬT KINH tế VIỆT NAM , Chương I: Một số vấn đề lý luận về kinh tế, I. Khái quát về quá trình phát triển của luật kinh tế, II. Khái niệm về luật kinh tế, III. Nguồn gốc của luật kinh tế, Chương II: Chủ thể kinh doanh, I. Khái niệm về hành vi kinh doanh, II. Chủ thể kinh doanh, Chương III: Pháp luật doanh nghiệp nhà nước, I. Khái niệm doanh nghiệp nhà nước, II. Thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước, III. Cơ chế quản lý nội bộ doanh nghiệp nhà nước, IV. Một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của DNNN, Chương IV: Pháp luật hợp tác xã, II. Đặc diểm của hợp tác xã, III. Qúa trình hình thành và phát triển của hợp tác xã ở Việt Nam, V. Quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã, VI. Thành lập hợp tác xã, VII. Quyền và nghĩa vụ của xã viên, VIII. Quản lý nội bộ hợp tác xã, IX. Tổ chức lại hợp tác xã, XI. Liên hiệp hợp tác xã, Chương V: Pháp luật về công ty, I. Khái quát chung về công ty, II. Lịch sử pháp luật công ty, III. Công ty cổ phần, IV. Công ty trách nhiệm hữu hạn, Chương VI: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, I. Khái quát doanh nghiệp tư nhân, II. Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, IV. Pháp luật đối với hộ kinh doanh cá thể, Chương VII: Pháp luật về đầu tư ngước ngoài tại Việt Nam, I. Những vấn đề chung về pháp luật dầu tư nước ngoài taiji Việt Nam, II. Giấy phép đầu tư, III. Qui trình góp vốn đầu tư, IV. Quản lý các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, V. Tổng quan về một số sắc thuế liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài, Chương VIII: Pháp luật về hợp đồng kinh tế, I. Khái niệm hợp đồng kinh tế, II. Lịch sử pháp luật về hợp đồng kinh tế, IV. Kí kết hợp đồng kinh tế, V. Thực hiện hợp đồng kinh tế, VI. Thay đổi, đình chỉ, thanh lý hợp đồng kinh tế, VII. Hợp đồng kinh tế vô hiệu, VIII. Trách nhiệm tài sản do vi phạm hợp đồng kinh tế, Chương IX: Giải quyết tranh chấp kinh tế, I. Khái quát về giải quyết tranh chấp kinh tế, II. Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng trọng tài, III. Giải quyết tranh chấp kinh tế thông qua tòa kinh tế, IV. Thủ tục công nhận và thi hành tại Việt Nam các phansquyeets của trọng tài nước ngoài, Chương X: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp, I. Khái quát chung về phá sản và pháp luật phá sản, II. Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, III. Giải quyết phá sản đối với các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh và dịch vụ công cộng quan trọng và phá sản vì lý do bất khả kháng, IV. Về việc giải quyết các khiếu nại có liên quan đén quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn