Đồ Án Cấp Thoát Nước

26 52 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2019, 10:21

Đồ án cấp nước, thuyết minh đồ án cấp thoát nướcđồ án cấp thoát nước nhà cao tầngđồ án cấp thoát nước trong nhàcâu hỏi bảo vệ đồ án cấp thoát nướcdo an cap thoat nuocđồ án cấp thoát nước đô thịđồ án cấp thoát nước chung cưđồ án cấp thoát nước trường họcđồ án cấp thoát nước trong nhà chung cưđồ án cấp thoát nước bên trong công trình đồ án mạng lới cntp gvhd : Phần thứ chuẩn bị tính toán lu lợng I mô tả điều kiện tự nhiên , địa hình phạm vi thiết kế Dựa vào đồ quy hoạch thành phố tỷ lệ 1/10.000 số liệu cho, ta thấy thành phố có địa hình dốc có hớng dốc phía triền sông, sông chảy ven thành phố Về đặc điểm khí hậu, khí tợng : Hớng gió : Đông nam Về quy hoạch thành phố : Bao quanh thành phố có khu đất dự trữ,khu dân c đợc phân làm khu vực có công viên xanh đợc bố trí xen kẽ bao quanh khu dân c, có xí nghiệp công nghiệp đợc xây dựng nằm vành đai thành phố phía Đông Bắc Tây Nam Những đặc điểm xây dựng: Đối với khu dân c : Khu vực I: - Mật độ dân số: 165 ngời /ha - Số tầng nhà: ữ tầng - Mức độ trang bị thiết bị vệ sinh: Loại Khu vực II: -Mật độ dân số: 210ngời /ha -Số tầng nhà: ữ tầng -Mức độ trang bị thiết bị vệ sinh: Loại II phân tích nhiệm vụ thiết kế Qua tài liệu số liệu cho ta thấy thành phố có quy mô trung bình, với yêu cầu cấp nớc cho khu dân c xí nghiệp mức độ độ tiện nghi trung bình, số tầng nhà khu dân c từ 3ữ tầng Vì nhiệm vụ thiết kế phải đảm bảo cho vừa cung cấp nớc đầy đủ đến điểm bất lợi thành phố vừa phải đảm bảo hệ thống cấp nớc phù hợp với quy mô thành phố tránh lãng phí tránh tình trạng thiếu n ớc III Xác Định Quy Mô Dùng Nớc Và công suất trạm bơm cấp nớc Svth : đồ án mạng lới cntp gvhd : 1.Tính diện tích khu vực xây, đờng phố, quảng trờng, công viên xanh Với bình đồ cho tû lƯ 1:10.000 ta cã : DiƯn tÝch chung cđa khu vực nh sau: Khu vực I S1= 1038,55ha Khu vực S2= 642,96 => VËy tỉng diƯn tÝch cđa thµnh lµ S = 1681,51 - DiƯn tÝch xÝ nghiƯp c«ng nghiƯp I : S1XN= 59,39 - DiÖn tÝch xÝ nghiÖp c«ng nghiƯp II : S2XN= 92,26 - DiƯn tÝch xanh,đờng quảng trờng chiếm 12% diện tích thành phố, xanh chiếm 40%,đờng quảng trờng chiÕm 60% SCX,®,qtr = 12%STP = 0,12.1681,81 = 201,78 (ha) - Diện tích đờng quảng trờng chiếm 60% diện tích thành phố SĐ,qtr= 60.%STP= 0,6.201,78 = 121,07 (ha) Diện tích xanh chiếm 40% diện tích thành phố Scx= 40.%STP= 0,4.201,78 = 80,71 (ha) - DiÖn tÝch thùc tÕ khu vùc lµ S1kv= S1- S1xn = 1038,55 – 59,39 = 979,16 (ha) - DiÖn tÝch thùc tÕ khu vùc lµ S2kv= S2- S2xn= 642,96 - 96,26 = 546,70 (ha) Tính lu lợng nớc cho nhu cầu sinh hoạt khu dân c Khu vực 1: - Mật độ dân số P1 : 165 ngời /ha - Dân số khu vực N1: N1= P1 SIkv= 979,16.165 = 161561 (ngời) - Số tầng nhà : 4- tầng - Mức độ trang bị thiết bị vệ sinh : Loại Tra tiêu chuẩn cấp nớc ta có tiêu chuẩn dùng nớc trung bình q= 200  300 (l/ngêi ng®) Ta chän : - Svth : q= 250 (l/ngêi ng®) HƯ sè dïng níc không điều hòa : kgiờ max= maxmax đồ ¸n m¹ng líi cntp gvhd : αmax : HƯ sè kể đến mức độ tiện nghi nhà, chế độ làm việc xí nghiệp công nghiệp điều kiện địa phơng khác max= 1,4-1,5 chọn max=1,4 max : Hệ số kể đến số dân khu dân c, tra bảng nội suy ta có max= 1,08 kgiê max= αmaxβmax=1,4.1,08 = 1,512 ta chän (kgiê max=1,5) - Hệ số dùng nớc không điều hòa ngày đêm: kng®= 1,25 -1,5 Ta chän : kng®= 1,5 QshKV1max= q1 N k ngd = 1000 250.161561.1,5 =60585,36 (m3/ng®) 1000 Khu vực 2: - Mật độ dân số P2 : 210 ngêi /ha - D©n sè cđa khu vùc N2: N2= P2 SIIkv=210.546,70= 114807 (ngời) - Số tầng nhà : - tầng - Mức độ trang bị thiết bị vệ sinh : Loại Tra tiªu chn cÊp níc ta cã tiªu chn dïng níc trung bình q= 300 400 (l/ngời ngđ) Ta chọn : q = 300 (l/ngời ngđ) ta chọn max=1,45 tra bảng có max=1,09 -Hệ số dùng nớc không điều hßa giê : kgiê max= αmaxβmax= 1,45.1,09 = 1,58 (chän kgiờ max=1,5 ) - Hệ số dùng nớc không điều hòa ngày đêm: kngđ= 1,25 1,5 Ta chọn : kng®= 1,5 QshKV2max= q N k ngd 1000 = 300.114807 1,5 =51663,15 (m3/ngđ) 1000 Vậy lu lợng nớc dùng cho sinh hoạt thành phố là: Qsh= qi N i k ngd 1000 = (250.161561 + 300.114807 ).1,5 = 112248,51 (m3/ngđ) 1000 Lợng tới tới đờng Do điều kiện khí hậu: +Nhiệt độ năm :100ữ 350C +Hớng gió : Đông nam Svth : đồ án mạng lới cntp gvhd : Theo quy phạm 20 TNC: 33-85 (Tới thủ công ữ l/m2 cho lần tới, tới rửa đờng giới 0.5 ữ 1.5) l/m2 cho lần tới Nên ta chọn nh sau: Lu lợng nớc tới qt = (l/m2 cho lần tới) Lu lợng nớc rửa đờng qr = 1(l/m2 cho lần rửa) a)Nớc tới : Lu lợng nớc tới tÝnh theo c«ng thøc: Qt = qt Ft (m3 / ngđ) Trong đó: + qt tiêu chuẩn nớc tíi Tíi thđ c«ng qt = (l/m2 cho mét lần tới) + Ft diện tích xanh đợc tíi Ft = 80,71 (ha) ⇒ Qt = 80,71.4.10 = 3228,4 (m3 / ngđ) Cây xanh đợc tới thủ công vào 5, 6,7 17,18,19 ngày → Qh= 3228,8 = 538,07 m /h b)Níc rửa đờng quảng trờng: Tính theo công thức: Qr = qr Fr (m3 / ng®) Trong ®ã: + qr tiêu chuẩn rửa Rửa giới qr =1 (l/m2) + Fr diện tích đợc rửa Vậy Fr = 121,07 (ha) ⇒ Qr = 10 121,07.1= 1210,7 (m3 / ngđ) Đờng đợc tới giới vào đến 18 Với lu lợng 121,07 (m /h) Lu lợng nớc dùng cho xí nghiệp công nghiệp Bảng : Phân tích số công nhân làm việc xí nghiệp công nghiệp Tên Svth : Tổng số Công nhân phân xởng Số công nhân đợc tắm đồ ¸n m¹ng líi cntp CN XN gvhd : PX nãng PX nguéi PX nãng PX nguéi % N1 % N2 % N3 % N4 10 I 2400 45 1080 55 1320 85 2040 80 360 II 1900 50 950 50 950 80 1520 80 380 a Níc cho nhu cÇu sinh hoạt công nhẩn thời gian làm việc nhà máy, xí nghiệp : Q sh = 45 N + 25 N ( m /ngµy) 1000 Trong 45, 25 - Tiêu chuẩn nớc cấp cho nhu cầu sinh hoạt, công nhân phân xởng nãng, ph©n xëng nguéi; tÝnh b»ng l/ngêi.ca Ta cã : XÝ NghiÖp I : * Q I sh = 45.1080 + 25.1320 = 81,60 (m /ngày) 1000 Vì phân xëng I lµm viƯc ca ngµy, vµ ta coi nh sè ngêi ca lµ b»ng vµ ca tõ 6h-14h, ca tõ 14h-22h, ca tõ 22h – 6h,ta cã : Q ca sh = 81,6 = 27,2 m /ca XÝ NghiÖp II : * Q II sh = 45.950 + 25.950 = 66,5 (m /ngày) 1000 Vì phân xởng lµm viƯc ca ngµy, vµ ta coi nh sè ngêi ca lµ b»ng vµ ta cã Q ca sh = 66,5 = 33,25 m /ca Vậy lợng nớc dùng cho sinh hoạt hai XN ngày đêm : 81,6 + 66,5 = 148,1 (m /ngµy) b Níc tắm cho công nhân xác định theo công thức sau : Q t¾m ca = 60.N + 40.N =(m /ca) 1000.n Trong ®ã : Svth : đồ án mạng lới cntp gvhd : + 60, 40 - Tiêu chuẩn nớc tắm cho công nhân phân xëng nãng, ph©n xëng nguéi + n: Sè ca ngày Q I tắm = 60.2040 + 40.360 = 45,6 (m /ca) 1000.3 Q II t¾m = 60.1520 + 40.380 = 53,2 (m /ca) 1000.2 Tỉng lỵng nớc tắm ngày đêm hai XN lµ : Q= 45,6 + 53,2 = 243,2 (m /ngđ) c Nớc cho nhu cầu sản xt §èi víi xÝ nghiƯp I: Q sx = 21 (l/s) = 75,6 (m /h) §èi víi xÝ nghiÖp II: Q sx = 17 (l/s) = 61,2 (m /h) Vậy tổng lợng nớc dùng cho sản xuất hai XN ngày đêm : 75,6.3 x + 61,2 x = 2793,6 (m /ngđ) Bảng 2: Tổng hợp lu lợng nớc cấp cho xí nghiệp công nghiệp Tên XN Lu lợng cấp cho xí nghiệp tính (m /ca) Níc cho Níc t¾m Níc cho Céng cho sinh hoạt I II Cộng 27,2 33,25 70,55 s¶n xt xÝ nghiƯp 604,8 489,6 1094,4 677,6 576,05 ∑Q xN =1253,65 45,6 53,2 98,8 5.Quy mô công suất trạm cấp nớc Q tr =b.c(a.Q sh +Q tíi +∑Qsh xN +Q t¾m + Q sx ) (m /ng®) Trong ®ã: a:-HƯ sè kĨ đến lợng nớc dùng cho phát triển công nghiệp địa ph ơng, a=1,05-1,1, chọn a=1,1 b:- Hệ số kể đến yêu cầu cha dự tính hết lợng nớc hao hụt dò gỉ qúa trình vận hµnh hƯ thèng cÊp níc b=1,1-1,2, chän b=1,2 c : Hệ số kể đến lợng nớc dùng cho thân tr¹m, c =1,05-1,1, chän c=1.05 Qtr =1,2.1,05.(1,1 112248,51 + 4439,1 + 2793,6 ) = 164689,64( m3/ngđ) 6.Lập bảng thống kê lu lợng nớc dùng cho thành phố Svth : đồ án mạng lới cntp gvhd : Bảng thống kê lu lợng nớc dùng cho thành phố phải lập theo ,nghĩa phải phân phối nớc đáp ứng cho nhu cầu đối tợng dùng nớc theo ngày đêm - Nớc rửa đờng quảng trờng giới từ đến 18 với lu lợng phân bố 212,07 (m3/h) - Nớc tới xanh tới thủ công vào 5,6,7 17,18,19 ngày với lu lợng phân bố 538,07 (m /h) - Nớc tắm cho công nhân đợc tiêu thụ vào 45 phút kéo dài sau tan ca - Nớc sản xuất để đơn giản phân bố điều hoà theo ca - Nớc sinh hoạt thành phố đợc tính theo hệ số sử dụng nớc không điều hoà - Nớc sinh hoạt xí nghiệp theo ca tùy theo phân xởng đợc tính theo bảng sau Bảng 3:Phân bố nớc cho nhu cầu sinh hoạt công nhân thời gian làm việc xí nghiệp Loại phân xởng PX nóng PX Lu lợng nớc tiêu thụ giờ, tính % Qca Thø tù giê ca Giê dïng níc kÐo dµi sau 12 12 16 19 10 15 10 12 12 16 19 tan ca 11 nguội Bảng 4: Thống kê lu lợng tiêu dùng cho toàn thành phố theo ngày đêm (trang sau) Chọn lu lợng dập tắt đám cháy Đối với khu vực I *Khu công nghiệp: - XÝ nghiƯp cã S < 150 nªn coi xí nghiệp có đám cháy -Các hạng sản xuất A,B,C có bậc chịu lửa II, III, IV tra bảng ta có lu lợng dập tắt đám cháy là: qccxn= 30 (l/s) * Khu d©n c Svth : đồ án mạng lới cntp gvhd : Vì dân c khu vựcI :N1 = 161561 (ngời) Nhà xây dựng từ ữ tầng không phụ thuộc bậc chịu lửa tra bảng ta thấy có đám cháy đồng thời với lu lợng đám: qccdc= 35 (l/s) Do khu dân c khu công nghiệp có chung hệ thống cấp nớc nên ta chọn số đám cháy đồng thời thành phố đám với lu lợng đám cháy là: qcc=30+0,5.35 = 47,5 (l/s) Tổng lợng nớc chữa cháy khu vực I Là : 47,5.2= 95 (l/s) Đối với khu vực II *Khu c«ng nghiƯp: - XÝ nghiƯp cã S < 150 nên coi xí nghiệp có đám cháy -Các hãng sản xuất A,B,C có bậc chịu lửa II, III, IV tra bảng ta có lu lợng đạp tắt đám cháy là: qccxn= 30 (l/s) * Khu dân c Vì dân c khu vựcII :N2=114807 (ngời) Nhà xây dựng từ ữ tầng không phụ thuộc bậc chịu lửa tra bảng ta thấy có đám cháy đồng thời với lu lợng đám: qccdc= 35 (l/s) Do khu dân c khu công nghiƯp cã chung hƯ thèng cÊp níc nªn ta chän số đám cháy đồng thời thành phố đám với lu lợng đám cháy là: qcc=30+0,5.35=47,5 (l/s) Tổng lợng nớc chữa cháy khu vực II Là : 47,5.2= 95(l/s) Nh tổng lợng nớc chữa cháy cho toµn thµnh lµ: 190 (l/s) IV Chän chÕ độ làm việc trạm bơm cấp II.Tính thể tích đài chứa bể nớc 1.Xác định chế độ làm việc bơm cấp II Svth : đồ án mạng lới cntp gvhd : Bảng IV: Biểu đồ dùng nớc thành phố -Vì trạm bơm cấp I hoạt động điều hoà cấp nớc vào công trình xử lý nên công suất trạm bơm cấp I : QIh= Qng 24 100 = 4,17% (Qngđ) -Trạm bơm cấp II hoạt động không điều hoà nhu cầu dùng nớc gìơ thành phố khác Biểu đò làm việc TB cấp II phải bám sát biểu đồ tiêu thụ nớc khu vực Vì dựa vào biểu đồ dùng nớc thành phố ta chia qúa trình hoạt động trạm bơm cấp thành bậc +Bậc I: thời gian hoạt động từ 23h-5h (7h) (với bơm công tác) +Bậc II: thời gian hoạt động từ 6h 22h (2h) (với bơm công tác) + Bậc III : thời gian hoạt ®éng tõ 7h,13h,14h ,20h, 21h (5h) ( víi b¬m công tác ) + Bậc IV : thời gian hoạt ®éng tõ 8h ®Õn12h,15h ®Õn 19h (10h) (víi b¬m công tác) Khi ta gọi công suất cxủa bơm x(m3/h)(%Qngđ) Ta có phơng trình: 7.x +2.X.0,9.2 + 3.X.0,88.5 + 10.4.0,85.X=100 (%Qng®) x= 100%Qngd 57,8 =1,73 (%Qng®) VËy bËc I, có bơm hoạt động với công suất Qh=1,73%Qngđ bậc II, có 2bơm hoạt động với công suất Qh=1,73.2.0,9 = 3,11 % Qngđ Svth : đồ án mạng lới cntp gvhd : bậc III, có bơm hoạt ®éng víi c«ng st Qh=1,73.3.0,88 = 4,57%Qng® bËc IV, cã bơm hoạt động với công suất Qh=1,73.4.0,85 = 5,88%Qngđ 2.Tính toán dung tích đài nớc bể chứa -Xác định dung tích đài nớc bể chứa phơng pháp lập bảng dựa vào chế độ bơm cấp I,II chế độ dùng nớc thành phố Xác định thể tích điều hoà ®µi níc ( tÝnh theo % Qng®) Giê ngµy 0_1 1_2 2_3 _4 4_5 5_6 6_7 7_8 8_9 9_10 10_11 11_12 12_13 13_14 14_15 15_16 Svth : Lu lợng nớc tiêu thụ %Qngđ Lu lợng Trạm Lợng nớc Lợng nớc Lợng nớc vào Bơm II đài lại đài đài %Qngđ %Qngđ %Qngđ %Qngđ 1,45 1,73 0,28 -0,34 1,45 1,73 0,28 -0,62 1,45 1,73 0,28 -0,90 1,45 1,73 0,28 -1,18 2,36 1,73 0,63 -0,56 3,86 3,11 0,75 0,19 4,78 4,57 0,22 0,41 5,69 5,88 6,05 5,88 0,17 0,38 6,06 5,88 0,18 0,56 5,32 5,88 6,04 5,88 0,16 0,16 4,91 4,57 0,35 0,51 5,02 4,57 0,45 0,96 5,37 5,88 0,51 0,45 5,82 5,88 0,07 0,38 0,19 0,56 0,22 10 đồ án mạng lới cntp gvhd : 1_2 4.17 2_3 4.17 _4 4.17 4_5 4.17 5_6 4.17 6_7 4.17 7_8 4.17 8_9 4.17 9_10 4.17 10_11 4.17 11_12 4.17 12_13 4.17 13_14 4.17 14_15 4.17 15_16 4.17 16_17 4.17 17_18 4.17 18_19 4.17 19_20 4.17 20_21 4.17 21_22 4.17 22_23 4.17 23_24 4.17 Svth : 1,73 2,44 10,00 1,73 2,44 12,43 1,73 2,44 14,87 1,73 2,44 17,31 3,11 1,05 18,36 4,57 0,40 17,96 5,88 1,72 16,24 5,88 1,72 14,53 5,88 1,72 12,81 5,88 1,72 11,10 5,88 1,72 9,38 4,57 0,40 8,98 4,57 0,40 8,58 5,88 1,72 6,86 5,88 1,72 5,15 5,88 1,72 3,43 5,88 1,72 1,72 5,88 1,72 4,57 0,40 -0,40 4,57 0,40 -0,80 3,11 1,05 0,25 1,73 2,44 2,69 1,73 2,44 5,12 12 ®å án mạng lới cntp gvhd : -Thể tích điều hoà cđa bĨ chøa W®hb= 18,36(%Qng®) -ThĨ tÝch thiÕt kÕ cđa bĨ chøa Wtb= W®hb+Wcc+Wbt Víi: W®hb= 18,36%.164689,64 = 30237,02 m3 Wcc:Thể tích chứa lợng nớc để dập tắt đám cháy phạm vi thiết kế 3h đợc tính theo công thức : Wcc=3Qcc+Qmax-3QI Trong : *Qcc-Tổng lợng nớc cấp để dập tắt đám cháy phạm vi thiÕt kÕ mét giê Qcc= 190.3600 = 684 m3 1000 *Qmax:Tổng lợng nớc tiêu dùng 3giờ: Giờ dïng níc lín nhÊt (giê 9-10 = 6,06 %Qng) , cận ( 8-9 = 6,05 %Qngđ ) cận dới (giờ 10-11 =5,32%Qng) theo biểu đồ chế độ tiêu thụ nớc khu vực thiết kế ∑Qmax=6,06+6,05+5,32 = 17,43( %Qng®) = 17,43% 164689,64 = 28705,40 m3 *QI:Lu lợng trạm bơm cấp I QI=4,17( %Qng)=4,17% 164689,64 = 6867,56 m3 VËy Wcc=3.684 + 28705,40 - 6867,56 = 10154,72 m3 *Wbt:Dung tích dùng cho thân hƯ thèng cÊp níc Wbt = 5% Qng® = 0,05 164689,64 = 8234,48 m3 Tổng hợp lại ta có Wtb= 30237,02 + 10154,72 + 8234,48 = 48626,22 (m3) Víi dung tÝch cđa bĨ chøa 48626,22 (m3) vËy ta chia bĨ thành ngăn với ngăn có dung tích : 8104,37 (m3),lÊy bĨ co chiỊu cao hb = 8(m) Phần thứ hai tính toán thiết kế mạng lới cấp nớc Hệ thống cấp nớc tập hợp công trình làm nhiệm vụ , khai thác nớc, vận chuyển , xử lý, điều hoà, dự trữ phân phối nớc cho đối tợng tiêu dùng nhằm thỏa mãn nhu cầu dùng nớc số lợng chất lợng phạm vi thiết kế Các công trình hệ thống cấp nớc bao gồm : Công trình thu nớc Trạm bơm cấp Svth : 13 đồ án mạng lới cntp gvhd : Tr¹m xư lý BĨ chøa níc s¹ch Trạm bơm cấp II Đài nớc Mạng lới đờng ống cấp nớc Do địa hình thiết kế có độ dốc m có sông chảy qua ven thành phố nhng lại chảy đều, ổn định địa bàn khu vực thành phố nên ta chọn phơng án đặt trạm xử lý nơi cao ven thành phố dùng phơng án khai thác nớc làm nguồn cung cấp nớc cho trạm bơm cấp I I.Vạch tuyến mạng lới cấp nớc Vì thiết kế mạng lới cấp nớc cho thành phố nên phải đảm bảo cấp nớc liên tục tránh xảy cố hỏng hóc gây nớc thành phố Vì ta không sử dụng mạng lới cụt mà sử dụng mạng lới vòng cho tuyến ống tới khu dân c tập trung xí nghiệp công nghiệp để đảm bảo cấp nớc liên tục an toàn Còn nớc dẫn từ mạng lới thành phố đến tiểu khu, công trình nhỏ mạng lới cụt, thành phố nằm khu vực dốc với khoảng cách đờng đồng mức 1m Mà ta đặt trạm xử lý nơi vị trí cao so với mặt thành phố, nên ta chọn đài đầu mạng lới để tận dụng chiều cao địa hình II.xác định trờng hợp tính toán cần thiết cho mạng lới cấp nớc Vì chọn đài đầu mạng lới nên ta phải tính toán mạng lới cấp nớc thành phố trờng hợp -Tính toán mạng lới cho dùng nớc nhiều Đây trờng hợp tính toán -Tính toán kiểm tra mạng lới phải đảm bảo cấp nớc dập tắt đám cháy dùng nớc nhiều III.Xác định chiều dài tính toán ,l u lợng dọc đờng đoạn ống, lập sơ đồ tính toán mạng lới cho trờng hợp 1.Xác định chiều dài tính toán đoạn ống Mỗi đoạn ống làm nhiệm vụ phân phối nớc theo yêu cầu đối tợng dùng nớc khác đòi hỏi khả phục vụ khác Để kể đến khả phục vụ đoạn ống ngời ta đa công thức tính chiều dài tính toán ltt=lthựcì m (m) ♦ m: HƯ sè kĨ ®Õn møc ®é phơc vơ đoạn ống Svth : 14 đồ án mạng lới cntp gvhd : lthực: Chiều dài thực đoạn ống tính toán ltt: Chiề dài tính toán đoạn èng XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI TÍNH TỐN Khu vực I STT Đoạn ống Chiều dài thực(m) m ltt(m) 1-2 834.00 2-3 1081.90 3-4 811.60 4-5 1061.30 5-6 768.90 6-1 Svth : Khu vực II STT Đoạn ống Chiều dài thực(m) m ltt(m) 10 834 11-12 790.9 790.9 1081.9 12-13 565.2 565.2 811.6 13-14 710.9 530.65 14-15 555.0 384.45 15-16 922.0 753.10 5 376.55 16-11 1030.3 1-7 883.60 883.6 11-3 1092.4 7-8 8-9 431.30 890.20 1 431.3 890.2 3-4 4-18 811.6 978.8 5 5 5 355.5 277.5 461.0 515.2 546.2 405.8 489.4 15 đồ án mạng lới cntp gvhd : 10 9-10 411.10 411.1 10 18-19 610.7 11 10-11 1044.30 1044.3 11 19-20 342.5 12 11-16 1030.30 515.15 12 20-21 687.5 13 16-17 710.00 710 13 21-13 626.6 5 5 14 17-9 461.90 461.9 14 13-22 997.7 997.7 15 10-2 957.30 957.3 15 22-23 427.4 427.4 16 11-3 1092.40 546.2 16 23-3 477.6 477.6 17 2-5 793.90 793.9 17 20-22 871.6 871.6 18 7-10 863.20 863.2 18 18-23 724.9 724.9 Tổn g 14880 30 12527 30 13223 60 305.4 171.3 343.8 313.3 9039 45 2.Lập sơ đồ tính toán mạng lới a Lập sơ đồ tính toán mạng lới có đài đầu dùng nớc lớn Qua bảng phân phối lu lợng sử dụng, lu lợng bơm cấp II, lu lợng đài nớc theo ngµy ta thÊy *Giê dïng níc lín nhÊt lµ:9h-10h víi Qmax=6,06 %Qngđ= 6,06%.164689,64= 9980,19 (m3/h) = 2772,28 (l/s) *Lu lợng nớc sinh hoạt cấp cho dùng nớc lớn nhÊt lµ: QshImax= 3913,03 (m3/h)= 1086,95 (l/s) QshIImax= 1986,31(m3/h)= 551,75 (l/s) *Tổng lợng nớc tới tới đờng níc dù phßng ∑Qt= 538,07 + 212,07 = 750,14 (m3/h) = 208,37 (l/s) ∑QtËp trung= QxnI+ QxnII= ∑Q xN =1253,65 (m /ca) = 43,53 (l/s) ∑Qt + ∑Qdp = Qmax - QshImax - QshIImax - Qtt = 2772,28 – 1086,95 – 551,75 – 43,53 = 1090,05 (l/s) *Lu lỵng däc q®vc = Svth : ΣQt + Qdp ΣlttI + ΣlttII = 1090,05 = 0,05(l/s-m) 12527,30 + 9039.45 16 ®å án mạng lới cntp q I đv q II đv = = Q shI + q®vc = 1086,95 + 0,05 = 0,14(l/s-m) 12527,30 + q®vc = 551,75 + 0,05 = 0,11 (l/s-m) 9039,45 max ΣlttI Q gvhd : shII max Σl ttII TÍNH LƯU LƯỢNG DỌC ĐƯỜNG CHO CÁC ĐoẠN ng KHU CC I Đoạn ống ltt(m) 1-2 834 2-3 1081.9 3-4 858.5 4-5 530.65 5-6 384.45 6-1 376.55 1-7 883.6 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 STT Svth : KHU CC II Đoạn ống ltt(m) 116.76 11-12 790.90 88.58 151.47 12-13 565.20 120.19 13-14 355.45 74.29 14-15 277.50 53.82 15-16 461.00 52.72 16-11 500.15 123.70 11-3 546.20 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 qI®v qId® (l/s.m) (l/s) qII®v qIId® (l/s.m) (l/s) 63.30 39.81 31.08 51.63 56.02 61.17 17 đồ án mạng líi cntp gvhd : 7-8 431.3 8-9 890.2 10 9-10 411.1 11 10-11 1044.3 12 11-16 500.15 13 16-17 710 14 17-9 461.9 15 10-2 957.3 16 11-3 546.2 17 2-5 793.9 18 7-10 863.2 Tổn g ∑q ∑q 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 12559 20 I dd ( i −k ) II dd ( i −k ) = 60.38 3-4 429.25 124.63 4-18 489.40 57.55 18-19 305.35 146.20 19-20 171.25 70.02 20-21 343.75 99.40 21-13 313.30 64.67 13-22 997.70 134.02 22-23 427.40 76.47 23-3 477.60 111.15 20-22 871.60 120.85 18-23 724.90 1758 29 9047 90 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 48.08 54.81 34.20 19.18 38.50 35.09 111.74 47.87 53.49 97.62 81.19 1013 36 1904,15 l/s = 15,21 l/s KiĨm tra kÕt qđa tÝnh : ∑Qvµo= Qbơm+Qđài = 6,06% Qngđ= 6,06%.164689,64= 9980,19(m3/h) = 2772,28 (l/s) Qtập trung= QxnI+ QxnII= ∑Q xN =1253,65 (m /ca) = 43,53 (l/s) ∑Qvµo- ∑QtËp trung= 2772,28 – 43,53 = 2728,75 (l/s) Mµ Qnót= 17588,92 + 1013,36 = 2771,65 (l/s) VËy ∑ Qnót = ∑Qvµo-∑QtËp trung =2772,28 - 2771,65 ≈ (l/s) Từ bảng lu lợng dọc đờng ta tính cho tất nút mạng lới cách phân đôi lu lợng hai đầu nút đoạn ống, cộng tất trị số lu lợng đợc phân nh nút, ta có bảng sau IV:Tính toán thủy lực đoạn ống 1.Phân phối sơ mạng lới Theo phan treõn ta coự Qcc = 190(l/s) Trò số lưu lượng coi lưu lượng lấy tập trung Trên sơ đồ tính toán trường hợp dùng nước lớn ta đặt thêm “lưu lượng tập trung mới” ( lưu lượng dập tắt đám cháy) vào Vò trí đặt lưu lượng tập trung tập trung để dập tắt đám cháy phải lựa chọn cho hợp lý Những vò trí thường điểm bất lợi nhất, cao nhất, xa so với trạm bơm, nơi có nhiều công trình đặc biệt quan trọng, kho tàng … Lưu lượng đưa vào mạng lưới trường hợp có cháy tớnh theo coõng thửực : Svth : 18 đồ án m¹ng líi cntp gvhd : ∑Q v = QDmax + ∑Q cc : Trong : +QDmax – Lưu lượng tiêu dùng mạng lưới dùng nước lớn nhất, tính (l/s) 6,06.164689,64 QDmax = = 2772,28 (l/s) 100.3,6 + ∑ Qcc - Tổng lưu lượng để dập tắt đám cháy đồng thời xảy mạng lưới, tính (l/s) Qcc = 190(l/s) ⇒ ∑ Qv = 2772,28 + 190 = 2962,28 (l/s) XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG NÚT NUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 DOAN ONG LIEN QUAN 1-2,1-6,1-7 1-2,2-5,2-3,2-10 2-3,3-4,3-11,3-23 3-4,4-5,4-18 4-5,5-6,2-5 5-6,6-1 1-7,7-8,7-10 7-8,8-9 8-9,9-10,9-17 7-10,10-2,9-10,1011 10-11,11-12,113,11-16 12-13,11-12 12-13,13-14,1315,13-22 13-14,14-15 14-15,15-16 15-16,16-17,16-11 15-18,18-19 18-19,4-18,18-23 18-19,19-20 19-20,20-21,20-22 20-21,21-13 22-13,22-23 22-23,23-3,18-23 qdd 293,18 513,39 510,87 297,37 128,114 106,540 304,93 185,01 246,85 qnut 146,591 256,697 255,433 148,685 64,057 53,270 152,467 92,505 123,424 458,63 229,313 498,46 151,88 249,232 75,942 249,94 70,89 82,71 277,070 164,07 170,20 53,38 155,30 73,59 257,23 182,55 124,972 35,445 41,356 138,535 82,033 85,100 26,690 77,650 36,795 128,615 91,274 TNG 2716,080 Chọn đờng kính cho đoạn ống mạng lới : Chọn đòng kính cho đoạn ống đợc chọn theo tiêu chuẩn dựa vào bảng tính toán thuỷ lực, bảng giới hạn vận tốc kinh tế loại đờng kính Svth : 19 đồ án mạng lới cntp gvhd : Đối với mạng lới cấp nớc bên nhà đòng kính tối thiểu 100mm Các đờng kính ống chọn đựơc thể bảng điều chỉnh mạng lới theo phơng pháp Lôbatrep Kiểm tra sai số áp lực theo vòng kÝn cđa m¹ng líi : Sau kiĨm tra sai số áp lực vòng kín ta thấy có số vòng không thoả mãn điều kiện sai sè ( ∑ hi −k ) ≤ 0,5m Do vËy ta đến công đoạn điều chỉnh mạng lới Điều chỉnh mạng lới vòng theo phơng pháp Lôbatrep Quá trình điều chỉnh mạng lới đợc trình bày bảng sau : V.tÝnh to¸n hƯ thèng vËn chun n íc từ trạm xử lý đến đầu mạng l ới từ mạng lới đến đài nớc 1.Tính toán hệ thống vận chuyển từ trạm bơm cấp II đến mạng l ới Thông thờng để đảm bảo cấp nớc an toàn ,những hệ thống vận chuyển nớc cần phải tính toán với số tuyến ống tối thiểu phải đảm bảo làm việc điều kiện xảy h hỏng đoạn ống tuyến Lu lợng vận chuyển qua ống cè Q = 5,88% Qngđ= 5,88%.164689,64= 9683,75(m3/h) = 2689,93 (l/s) Giả sử tuyến ống dẫn từ trạm bơm cấp tới đầu đoạn ống gồm ống, lưu lượng ống lµ: Q1ống = 2689,93 = 1344,965(l/s) Chọn đường kính cho đường ống : D = 1000(mm) ; v = 1,7(m/s) ; 1000i = 3,11 Tổn tht ct nc bm t trm bm ti đầu mạng : h= i.L = 3,11 1280,2 = 3,98(m) 1000 Theo quy phm thit k hin hành lu lng cần vận chuyển cã cố xẩy trªn đon ng ca tuyn là: Q = 100%Qcn + 70%Qsh Trong : Qcn :Tổng lưu lượng cấp nước cho xí nghiệp cơng nghiệp: Qcn = 1253,65(m3/ca) = 156,71(m3/h) Qsh : tổng lưu lượng cấp nước cho sinh hoạt dùng nước lớn nhất: Qsh = QshImax+ QshIImax = 3913,03 + 1986,3 = 5899,33(m3/h) Vậy : Q = 100%.156,71 + 70%.5899,33 = 4286,241(m3/h) = 1190,62(l/s) Svth : 20 đồ án mạng lới cntp gvhd : trường hợp có cháy xẩy lưu lượng bơm cho sinh hoạt 100%, lưu lượng cho chữa cháy 190(l/s) Qh = 1190,6225 + 190 = 1380,62(l/s) 2.Tính toán số đoạn ống (n) hệ thống vận chuyển n ớc từ trạm bơm đến mạng líi Khi kh«ng cã sù h háng hãc tỉn thÊt áp lực hệ thống vận chuyển đợc tíng bằng: h= S i− k n Q =S.Q2 Trong :Si-k Sức kháng đoạn ống Si-k=So.li-k S :Sức kháng hệ thống ống dẫn làm việc bình thờng Q:Lu lợng hệ thống ống dẫn từ trạm bơm đến đầu mạng lới làm việc bình thờng Khi có h hỏng đoạn , tổn thất áp lực hệ thống đợc xác ®Þnh nh sau hh= S i − k ( n + 3) Q h =Sh.Qh2 Víi Sh = S = Sh/S = n+3 n Để đảm bảo cấp nớc an toàn áp lực yêu cầu đầu mạng lới không bị hạ thấp Sh.Qh2=S.Q2 hay Sh/S=Q2/Qh2=α → α = n+3 2689,932 = 5,1 = → n= 0,73 Lấy n = (đoạn) 1190,62 n 3.Tính toán ống vận chuyển từ mạng lới đến đài nớc Khoảng cách từ đài nớc đén đầu mạng lới 830,4m Lu lợng đài dùng nớc lớn : Qrđ = 0,56 % Q Lu lợng bơm vào đài nớc nhiều : Qv = 0,75 % Q ng ng Trong giê dïng níc lín nhÊt, lợng nớc đài lớn Do để đảm bảo lu lợng vào đài cách tốt ta chọn lu lợng vận chuyển từ mạng lới đến đài nớc : Q= 0,75 % Qng= 0,075.164689,64 = 1235,17 (m3/h) = 343,1 (l/s) Chän D = 600 mm Tra b¶ng : v=1,15 (m/s) i=0.00268 Svth : 21 đồ án mạng lới cntp gvhd : L=830,4 m Vậy tổn thất đoạn ống từ đài đến đầu mạng lới : H= i.L = 0,00268.830,4 = 2,23 m VI.tính toán chiều cao đài nớc ,cột áp công tác máy bơm cấp II áp lực tự nút mạng lới 1.Tính chiều cao đài nớc Vị trí đài nớc đợc chọn đầu mạng lới Chọn điểm tính toán bất lợi diểm có cốt địa hình cao vị trí xa so với trạm bơm cấp II đài nớc Khi chiều cao đài nớc đợc xác định theo công thức : Hđ= Hct - (Z® - Znh) + ∑hML Trong ®ã :Znh Cèt mặt đất điểm tính toán bất lợi Zđ- Cốt mặt đất nơi xây dựng đài nớc : Zđ = 25(m) hđ: Tổn thất áp lực ống vận chuyển từ đài nớc vào mạng lới dùng nớc Hct- Cột nớc áp lực cần thiết điểm tính toán bất lợi BL hML-Tổng số tổn thất áp lực đoạn ống mạng lới từ đài nớc đến điểm ĐN tính toán bất lợi Nhìn vào mặt ta thấy : Khu vực I : có điểm kết thúc dùng nớc điểm 4,3, 11, 16 im có khoảng cách tới đài nớc tơng đối nh nhau,dựa vào cao độ địa hình ta chọn điểm điểm bât lợi nhất, có thông số sau : Cao trình : 23,4 (m) Số tầng nhà : 3-4 tầng, áp lực yêu cầu : 20 (m) Khu vực II : có điểm kết thúc dùng nớc iểm 19, có thông số sau : Cao trình : 22,7(m) Số tầng nhà : - tầng, áp lực yêu cầu : 20 (m) Để tìm đợc điểm tính toán hợp lý điểm xa bất lợi mạng lới ta tính tổn thất từ đài đến điểm xem vị trí có tổn thất áp lực lớn điểm bất lợi : Svth : 22 đồ án mạng lới cntp gvhd : | h1,6,5, | + | Σh1, 2,5, | + | Σh1, 2,3, | 25,25 + 19,281 + 31,786 3 ∑h4= = = 25,439(m) | Σh1, 6,5, 4,18,19 | + | Σh1, 2,5, 4,18,19 | + | Σh1, 2,3, 4,18,18 | + | Σh1, 2,3, 23,18,19 | ∑h19 = 48,992 + 43,023 + 55,528 + 49,608 = = 33,87 (m) Vậy nút bất lợi nút 19 Khu nhà -4 tầng HCT = 20 m Khu nhà - tầng HCT = 20 m H®= Hct + Znh + ∑hML - Z® = 20 + 22,7 + 33,87– 25 = 51,48 (m) ≈ 52 (m) hb-d H0 hd-nh Hb Hd Hct Zd Zn Znh 2.Tính chiều cao công tác máy bơm cấp Svth : 23 đồ án mạng lới cntp gvhd : Chiều cao cột nớc máy bơm phải thỏa mãn điều kiện thắng đợc độ chênh cao hình học cốt trục máy bơm cốt mực nớc cao thùng chứa đài nớc ,đồng thời thắng đợc tổng tổn thất áp lực tuyến ống dẫn từ trạm bơm đến đài hđ Tính cho vận chuyển nớc lớn vào đài áp lực công tác máy bơm trạm bơm II : Hb = H® +∑hb-® + h0 + Z® - Zb h0- ChiỊu cao mùc níc lín nhÊt thïng chứa đài nớc dn h d :Tổng tổn thất áp lực tuyến ống dẫn mạng lới từ trạm bơm đến tb đài nớc vận chuyển nớc lớn vào đài Zđ= 25 (m), Zb=24,5 (m), Hđ= 52 (m) ho= (m) ∑h® = 15,62 + 2,23= 17,85 (m) VËy Hb¬m= 52 + 2 + 25 – 24,5 + 17,85 = 71,35 (m)  TÝnh cho dùng nớc nhiều ĐN Hbmax=(Zd- Zb)+ hđ + H®=55 + 25 – 24,5 + 17,85 = 70,35 (m) TB Svth : 24 đồ án mạng lới cntp gvhd : Tính cho có cháy xảy Khi có cháy xảy đài hoạt động 10 phút bị dốc cạn nớc, chiều cao công tác bơm chữa cháy ĐML BL Hbcc=(ZACC- ZBCC) + hMLCC + ∑ hMLCC +HCCCT TB ML Trong ®ã :ZACC, ZBCC- Cốt mặt đất nhà có cháy bất lợi (điểm 8) cốt trục máy bơm chữa cháy : ZACC = 33,1m ; ZBCC = 34,3 ĐML ∑ hMLCC:Tỉng tỉn thÊt ¸p lùc tun èng tõ trạm bơm đến đầu mạng lới cháy TB cháy xảy Khi có cháy xảy lu lợng đoạn ống từ máy bơm đến đầu mạng lới tăng vận tốc tăng, tổn thất theo mà tăng lên 4,59m BL:A hMLCC:Tổng tổn thất áp lực mạng lới tính từ đầu mạng lới đến điểm có cháy = ĐML bất lợi Để có đợc số liệu ta dựa vào bảng điều chỉnh lu lợng có cháy giừo dùng nớc lơn để tính.Ta lấy giá trị trung bình tổn thất hai tuyến ống từ trạm bơm tới điểm DBL TB | Σh17 ,12,11,10,9,8 | + | Σh17 ,16,15,6,7 ,8 | h8= 36,754 + 36,933 = = 36,8435 m HCCCT :LÊy b»ng 10m HBCC= 33,1 – 34,3 + 4,59 + 36,8435 + 10 = 50,23(m) *Chọn máy bơm Cột áp toàn phần máy bơm tính theo công thức HBTP=HB+hh+hnb Trong : Svth : 25 đồ án mạng lới cntp gvhd : HB: Là trị số áp lực công tác máy bơm (áp lực đẩy máy bơm ) đợc xác định cho trờng hợp hh: Chiều cao hút hình học ,tính tõ mùc níc thÊp nhÊt bĨ chøa øng víi thời điểm tính toán trục máy bơm, lấy =3,5 (m) hnb: Tổn thất áp lực nội trạm bơm , bơm sinh hoạt =2 2,5 m, bơm chữa cháy = m *Tính với trêng hỵp dïng níc lín nhÊt HBTP = 48,04 + 3,5 + 2,5 = 54,04 (m) *TÝnh víi trêng hỵp vận chuyển nớc vào đài HBTPvc = 50,04 + 3,5 + 2,5 = 56,04 (m) *Tính với trờng hợp chữa ch¸y HBTPCC= 50,23 +3,5 +5 = 58,73 (m) Cét ¸p chênh không qúa lớn nên ta chọn bơm chữa cháy loại với bơm cấp II Tính toán áp lực tự cho nút mạng lới Kết tính toán thủy lực mạng lới cấp nớc cho biết tổn thất áp lực đoạn ống mạng lới với trờng hợp tính toán riêng biệt áp lực tự nút mạng lới đợc xác định theo công thức : Hi = (Zi-1 – Zi) + Hi-1 - ∑h i −1 _ i Trong giê dïng níc lín nhÊt ta có : áp lực tự điểm 17 lµ : H17 = 34,3 – 33,8 + 48,04 – 3,45 Svth : 26 ... bơm cấp II.Tính thể tích đài chứa bể nớc 1.Xác định chế độ làm việc bơm cấp II Svth : đồ án mạng lới cntp gvhd : Bảng IV: Biểu đồ dùng nớc thành phố -Vì trạm bơm cấp I hoạt động điều hoà cấp. .. công trình hệ thống cấp nớc bao gồm : Công trình thu nớc Trạm bơm cấp Svth : 13 đồ án mạng lới cntp gvhd : Tr¹m xư lý BĨ chøa nớc Trạm bơm cấp II Đài nớc Mạng lới đờng ống cấp nớc Do địa hình... lới nên ta phải tính toán mạng lới cấp nớc thành phố trờng hợp -Tính toán mạng lới cho dùng nớc nhiều Đây trờng hợp tính toán -Tính toán kiểm tra mạng lới phải đảm bảo cấp nớc dập tắt đám cháy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ Án Cấp Thoát Nước, Đồ Án Cấp Thoát Nước, II. phân tích nhiệm vụ thiết kế, Tra tiêu chuẩn cấp nước ta có tiêu chuẩn dùng nước trung bình, Bảng IV: Biểu đồ dùng nước thành phố, tính toán và thiết kế mạng lưới cấp nước, Từ bảng lưu lượng dọc đường ta tính cho tất cả các nút của mạng lưới bằng cách phân đôi lưu lượng về các hai đầu nút của mỗi đoạn ống, và cộng tất cả các trị số lưu lượng được phân như vậy tại các nút, ta có bảng sau

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn