NĂNG lực QUẢN lý của điều DƯỠNG TRƯỞNG KHOA

169 148 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2019, 15:07

NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA VỚI KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC BỆNH VIÊN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI)Năng lực quản lý của người điều dưỡng trưởng khoa (ĐDTK) đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện. Là người quản lý nhân lực, vật tư thiết bị y tế, tài chính và thông tin để đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng tại bệnh viện. ĐDTK là người kết nối sự định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức với người cung cấp dịch vụ chăm sóc hàng ngày cho người bệnh. Họ là người chịu trách nhiệm đối với các hoạt động chăm sóc người bệnh tại khoa trong suốt 24h. Với tư cách là người lãnh đạo các nhà điều dưỡng của một khoa, ĐDTK là nhân tố trung tâm trong mối tương tác giữa người bệnh, điều dưỡng viên (ĐDV), bác sỹ, kỹ thuật viên, các nhân viên khác và lãnh đạo bệnh viện. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - NGUYỄN VĂN UY NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA VỚI KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC BỆNH VIÊN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI) LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - NGUYỄN VĂN UY NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA VỚI KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC BỆNH VIÊN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI) Chuyên ngành: Khoa học quản lý Mã số: 9310110_QL LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Lệ Thúy PGS.TS Nguyễn Thanh Thủy HÀ NỘI – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Tác giả luận án Nguyễn Văn Uy LỜI CÁM ƠN Trong trình học tập thực luận án, nhận nhiều giúp đỡ thầy cô trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hội đồng Khoa học Khoa Khoa học quản lý, Viện Đào tạo sau Đại học, Lãnh đạo bệnh viện, gia đình, quý đồng nghiệp, bạn bè thân hữu Tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: TS Nguyễn Thị Lệ Thúy – Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Nguyễn Thanh Thủy - Đại học Hàng Hải Những thầy tận tình hướng dẫn, động viên tơi vượt qua khó khăn suốt q trình thực luận án Tơi xin gửi lời cám ơn tới thầy cô Trường Đại học Kinh tế quốc dân, đặc biệt môn Quản lý kinh tế, Khoa Khoa học Quản lý thầy cô Viện Đào tạo sau Đại học góp ý sâu sắc hướng dẫn để tơi hồn thành luận án Tơi xin chân thành cám ơn tới lãnh đạo bệnh viện trung ương địa bàn thành phố Hà Nội, q đồng nghiệp giúp đỡ tơi hồn thành điều tra, số liệu trình làm luận án Cuối tơi xin cảm ơn gia đình, vợ ln người hùng bên cạnh động viên trình học tập nghiên cứu Tác giả luận án Nguyễn Văn Uy MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ câu hỏi nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu a.Phương pháp nghiên cứu b.Kết cấu luận án .6 CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 1.1.1 Nghiên cứu điều dưỡng kết chăm sóc người bệnh bệnh viện 1.1.2 Nghiên cứu điều dưỡng trưởng khoa lực quản lý điều dưỡng trưởng khoa Hình 1.1: Mơ hình quản lý điều dưỡng Iowa .9 1.1.3 Nghiên cứu mối quan hệ lực quản lý điều dưỡng trưởng khoa với kết chăm sóc người bệnh 12 Hình 1.2: Mơ hình lãnh đạo, môi trường kết đầu dành cho điều dưỡng trưởng (MILE ONE) .16 Hình 1.3: Mơ hình chất lượng chăm sóc y tế Ten Haaf .17 1.2 Các công trình nghiên cứu nước 17 1.3 Kết luận rút từ tổng quan nghiên cứu 21 CHƯƠNG 23 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA .23 ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA BỆNH VIỆN .23 2.1 Điều dưỡng kết chăm sóc người bệnh bệnh viện 23 2.1.1 Khái niệm vai trò điều dưỡng bệnh viên 23 2.1.2 Nguyên tắc hoạt động điều dưỡng bệnh viện 24 2.1.3 Nhiệm vụ chuyên môn điều dưỡng bệnh viện 25 2.1.4 Chất lượng chăm sóc người bệnh bệnh viện 25 2.1.5 Các số phản ánh kết chăm sóc người bệnh bệnh viện 27 2.2 Vai trò, chức nhiệm vụ điều dưỡng trưởng khoa 27 2.2.1 Chức danh điều dưỡng trưởng bệnh viện 27 2.2.2 Nhiệm vụ điều dưỡng trưởng khoa 28 2.2.3 Vai trò quản lý điều dưỡng trưởng khoa 30 2.2.4 Chức quản lý ĐDTK .33 2.3 Năng lực lực quản lý ĐDTK .35 2.3.1 Năng lực 35 2.3.2 Năng lực quản lý 36 Bảng 2.1: Khung lực quản lý Kazt 37 2.3.3 Năng lực quản lý ĐDTK .37 Hình 2.1: Các yếu tố cấu thành lực quản lý chung 38 Hình 2.2 Các yếu tố cấu thành lực quản lý điều dưỡng trưởng - AONE 40 Hình 2.3: Các yếu tố cấu thành lực quản lý điều dưỡng trưởng ANA 41 Hình 2.4: Mối liên hệ yếu tố cấu thành lực quản lý điều dưỡng trưởng - ANA 43 2.2.5 Tóm lược yếu tố cấu thành lực quản lý ĐDTK .51 Bảng 2.3 Nhóm tiêu lực quản lý ĐDTK theo Chase (1994) 54 2.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới lực quản lý DDTK .56 2.4 Mối quan hệ lực quản lý điều dưỡng trưởng khoa với kết chăm sóc người bệnh 58 2.4.1 Mối quan hệ lực quản lý điều dưỡng trưởng khoa với chất lượng điều dưỡng 58 Hình 2.5: Mơ hình phổ qt vai trò lực điều dưỡng trưởng khoa 59 2.4.2 Mơ hình nghiên cứu mối quan hệ lực quản lý điều dưỡng trưởng khoa với kết chăm sóc người bệnh 59 ình 2.6: Mô hình nghiên cứu mối liên quan lực điều dưỡng trưởng kết đầu chăm sóc .61 CHƯƠNG 62 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .62 3.1 Khung nghiên cứu 62 Hình 3.1: Khung nghiên cứu .63 3.2 Giả thuyết câu hỏi nghiên cứu 64 3.3 Quy trình nghiên cứu 65 3.4 Các phương pháp sử dụng nghiên cứu 66 3.4.1 Chọn mẫu cỡ mẫu 66 3.4.2 Phương pháp thu thập liệu 67 3.4.2.1 Thu thập liệu thứ cấp 67 3.4.2.2 Thu thập liệu sơ cấp .67 3.4.3 Thiết kế bảng hỏi 67 Bảng 3.1: Các thông tin kết chăm sóc người bệnh .68 Bảng 3.2: Nhóm tiêu chí kỹ chun môn điều dưỡng trưởng khoa 69 Bảng 3.3: Nhóm tiêu chí kỹ nhân 70 Bảng 3.4: Nhóm tiêu chí tư 70 Bảng 3.5: Nhóm tiêu chí khả lãnh đạo .70 Bảng 3.6: Nhóm tiêu chí quản lý tài 71 3.4.4 Phương pháp xử lý phân tích liệu .71 CHƯƠNG 75 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA 75 ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA VỚI KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC BỆNH VIÊN TRUNG ƯƠNG .75 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 75 4.1 Đội ngũ điều dưỡng trưởng khoa bệnh viện trung ương (được nghiên cứu) địa bàn thành phố Hà Nội 75 4.1.1 Giới thiệu bệnh viên trung ương (được nghiên cứu) địa bàn thành phố Hà Nội 75 Bảng 4.1 Thông tin bệnh viện tham gia nghiên cứu .77 4.1.2 Thực trạng đội ngũ điều dưỡng bệnh viện trung ương (được nghiên cứu) địa bàn thành phố Hà Nội 78 Bảng 4.2 Nhân lực Điều dưỡng trưởng khoa bệnh viện Bệnh viện Điều tra 78 Bảng 4.3 Cơ cấu nhân lực Điều dưỡng viên 07 BV điều tra 80 4.2 Thực trạng lực quản lý điều dưỡng trưởng khoa bệnh viện trung ương (được nghiên cứu) địa bàn thành phố Hà Nội 81 4.2.1 Kết thực công việc 81 Bảng 4.4 Về đặc điểm công việc quản lý ĐDTK 81 Hình 4.1 Phân bố thời gian thực công tác quản lý điều dưỡng 83 Bảng 4.5 Mức độ thuận lợi thực hoạt động quản lý 84 4.2.2 Kết nghiên cứu tầm quan trọng yếu tố cấu thành lực quản lý DDTK 85 Bảng 4.6 Tầm quan trọng yếu tố cấu thành lực .85 Bảng 4.7 Tầm quan trọng yếu tố cấu thành lực theo trình độ đào tạo 86 Bảng 4.8 Tầm quan trọng yếu tố cấu thành lực theo thâm niên .87 4.2.3 Kết nghiên cứu lực quản lý DDTK 88 Bảng 4.9 So sánh đặc điểm lực ĐDTK 07 bệnh viện nghiên cứu 88 4.2.4 Kiểm định độ tin cậy thang đo .89 Bảng 4.10 Kết phân tích Cronbach’s Alpha 89 Bảng 4.12: Bảng giá trị phân tích nhân tố .90 Bảng 4.13: KMO kiểm định Bartlett với nhóm tiêu 91 Bảng 4.14: Phân tích PCA nhóm tiêu 92 4.2.5 Một số yếu tố ảnh hưởng đến lực quản lý ĐDTK 92 Bảng 4.15 Một số yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến lực ĐDTK 92 4.2.6 Đánh giá chung lực quản lý DDTK bệnh viện nghiên cứu 96 Bảng 4.17 Tóm lược mối liên hệ yếu tố cấu thành lực ĐDTK 97 4.3 Phân tích mối quan hệ lực quản lý DDTK với kết chăm sóc người bệnh 97 4.3.1 Phân tích mối quan hệ lực quản lý DDTK với tỷ lệ trượt ngã người bệnh .98 Bảng 4.18 Mối quan hệ lực quản lý ĐDTK với 98 tỷ lệ trượt ngã BN 98 4.3.2 Phân tích mối quan hệ lực quản lý DDTK với loét tỳ đè 99 Bảng 4.19 Mối quan hệ lực quản lý ĐDTK với tỷ lệ loét tỳ đè BN 99 4.3.3 Phân tích mối quan hệ lực quản lý DDTK với lỗi dùng thuốc 100 Bảng 4.20 Mối quan hệ lực quản lý ĐDTK với tỷ lệ lỗi dùng thuốc 100 4.3.4 Phân tích mối quan hệ lực quản lý DDTK với hài lòng bênh nhân .101 Bảng 4.21 Mối quan hệ lực quản lý ĐDTK với tỷ lệ hài lòng người bệnh .101 4.3.5 Đánh giá chung mối quan hệ lực quản lý DDTK với kết chăm sóc người bệnh 102 4.4 Nhu cầu nâng cao lực quản lý ĐDTK bệnh viện trung ương (được nghiên cứu) địa bàn thành phố Hà Nội 105 CHƯƠNG 106 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA .106 ĐDTK ĐẾN 2025 .106 5.1 Định hướng nâng cao lực quản lý ĐDTK 106 5.1.1 Sự cần thiết nâng cao lực ĐDTK 106 5.1.2 Mục tiêu nâng cao lực ĐDTK từ đến 2025 107 Sphericity df 21 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 2.714 38.773 38.773 2.220 31.715 31.715 1.386 19.798 58.571 1.880 26.856 58.571 945 13.495 72.066 603 8.618 80.684 572 8.174 88.859 405 5.784 94.643 375 5.357 100.000 Số liệu thứ cấp Bảng 2: Nguồn nhân lực bệnh viện Trung ương điều tra Chỉ số nhân lực 2016 2017 1.Tổng số bệnh viện Tổng số bác sỹ nhân viên y tế 2000 2067 Tổng số Điều dưỡng viên 1067 1200 25 25 15 13 3 4.Tổng số điều dưỡng trưởng khoa - Tiến sỹ / Thạc sĩ điều dưỡng - Đại học điều dưỡng - Cao đẳng điều dưỡng - Trung cấp điều dưỡng Bảng 3: Kết chăm sóc người bệnh bệnh viện Trung ương điều tra: Chỉ tiêu 2016 Tổng số người bệnh nội trú Việt Đức: 58.881 Trong đó: Lỗi dùng thuốc 95 Ngã 73 Loét tì đè 1352 Số ca người bệnh hài lòng 784 Bảng 4:Kết chăm sóc người bệnh bệnh viện Việt Đức Chỉ tiêu Tổng số người bệnh nội trú 2016 Việt Đức: 58.881 Trong đó: Lỗi dùng thuốc 29 Ngã 22 Loét tì đè 438 Số ca người bệnh hài lòng 222 Bảng 5: Đánh giá tiêu chí thực trạng kỹ thuật ĐDTK Điểm đánh giá Tổng sô ý kiến ĐTB Độ lệch chuẩn Tiêu chuẩn thực hành điều dưỡng 538 0 88 364 86 3.9963 0.56922 Hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc 538 0 77 349 112 4.0651 0.58967 Lập kế hoạc chăm sóc 538 0 74 358 106 4.0595 0.57589 Kỹ lâm sàng 538 0 85 348 105 4.0372 0.59366 Hệ thống phân loại người bệnh 538 0 75 351 112 4.0688 0.58608 Thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn 538 0 76 354 108 4.0595 0.58232 Thực hành dựa nghiên cứu 538 0 68 339 131 4.1171 0.59736 Công nghệ 538 0 86 346 106 4.0372 0.59679 Quản lý hồ sơ 538 0 71 357 110 4.0725 0.57601 Hệ thống thơng tin máy tính 538 0 69 340 129 4.1115 0.59687 Tiêu chuẩn quan điều hành 538 0 143 364 31 3.9963 0.55598 Bảng 6: Đánh giá tiêu chí thực trạng quản lý nhân cá nhân ĐDTK Điểm đánh giá Tổng sô ý kiến ĐTB Độ lệch chuẩn Truyền thông hiệu 538 0 151 361 26 3.7677 0.52491 Chiến lược nhân hiệu 538 0 136 376 26 3.7955 0.5097 Chiến lược tuyển dụng 538 0 131 361 46 3.842 0.55191 Chiến lược trì nhân viên 538 0 131 309 98 3.9387 0.65013 Kỷ luật hiệu 538 0 119 393 26 3.8271 0.48998 Chiến lược tư vấn hiệu 538 0 125 387 26 3.816 0.49726 Đánh giá hiệu suất tính xâydựng 538 0 130 323 85 3.9164 0.62719 Chiến lược phát triển nhân viên 538 0 119 381 38 3.8494 0.51928 Điều hành nhóm 538 0 143 288 107 3.9331 0.67902 Kỹ khám bệnh 538 0 139 373 26 3.79 0.5129 Chiến lược xây dựng nhóm 538 0 128 384 26 3.8104 0.50077 Tính hài hước 538 0 80 352 106 4.0483 0.58654 Tính lạc quan 538 0 122 311 105 3.9684 0.6494 Bảng 7: Đánh giá tiêu chí thực trạng khái niệm ĐDTK Điểm đánh giá Tổng sô ý kiến ĐTB Độ lệch chuẩn Lý thuyết điều dưỡng 538 0 139 351 48 3.8309 0.5653 Chiến lược hành chính/tổ chức 538 0 136 373 29 3.8011 0.51733 Chiến lược phát triển mục tiêu/lập kế hoạch 538 0 179 322 37 3.7361 0.57658 Nguyên tắc đạo đức 538 0 143 364 31 3.7918 0.52972 Lý thuyết giảng dạy/học tập 538 0 170 330 38 3.7546 0.57186 Chính trị 538 0 125 373 40 3.842 0.53128 Tổng số qui trình quản lý chất lượng 538 0 133 372 33 3.8141 0.52394 Vấn đề pháp lý 538 0 127 384 27 3.8141 0.50216 Bảng 8: Đánh giá tiêu chí thực trạng khả lãnh đạo ĐDTK Điểm đánh giá Tổng sô ý kiến ĐTB Độ lệch chuẩn Ra định 538 0 120 292 126 4.0112 0.67674 Quyền lực trao quyền 538 0 112 292 134 4.0409 0.67559 Giao việc 538 0 105 317 116 4.0204 0.64119 Qui trình thay đổi 538 0 108 314 116 4.0149 0.64569 Giải xung đột 538 0 95 345 98 4.0056 0.59948 Giải vấn đề 538 0 110 330 98 3.9777 0.62196 Quản lý áp lực (stress) 538 0 97 329 112 4.0279 0.62323 Qui trình nghiên cứu 538 0 106 309 123 4.0316 0.65226 Chiến lược tạo động lực 538 0 86 336 116 4.0558 0.61078 Tổ chức làm việc đơn vị 538 0 101 337 100 3.9981 0.6118 Các sách thủ tục 538 0 95 305 138 4.0799 0.65383 Đào tạo nhân viên 538 0 100 329 109 4.0167 0.62363 Quản lý thời gian 538 0 128 277 133 4.0093 0.6971 Phối hợp chăm sóc liên ngành 538 0 95 284 159 4.119 0.67736 Bảng 9: Đánh giá tiêu chí thực trạng lực quản lý tài ĐDTK Điểm đánh giá Tổng sô ý kiến Ngăn chặn tránh chi phí 538 0 248 239 Biện pháp tăng suất 538 0 207 Dự báo/phát triển ngân sách 538 0 Phân tích chi phí lợi ích 538 538 Phát triển nguồn tài Quản lý nguồn tài Biện pháp kiểm sốt ngân sách đơn vị ĐTB Độ lệch chuẩn 51 3.6338 0.64997 292 39 3.6877 0.60034 203 291 44 3.7045 0.61029 196 309 33 3.697 0.57834 0 233 261 44 3.6487 0.62625 538 0 208 304 26 3.6617 0.56666 538 0 233 265 40 3.6413 0.61599 Phụ lục 2: Bảng hỏi điều tra BỘ CÂU HỎI DÀNH CHO ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA Phần 1: Thơng tin chung Giới tính: 1-Nam 2-Nữ Tuổi: _tuổi Hãy đánh dấu vào tất loại cấp chuyên ngành điều dưỡng anh/chị: 1-Trung cấp ĐD 2-Cao đẳng ĐD 4-Đại học ĐD hệ vừa học vừa làm 3-Đại học ĐD hệ quy 5-Sau đại học Hãy đánh dấu vào tất loại cấp chuyên ngành quản lý/quản trị anh/chị: 1-Ngắn hạn, số lượng _ 3-Cao đẳng 4-Đại học 2-Trung cấp 5-Sau đại học Thời gian làm nghề điều dưỡng bạn kể từ làm: năm Thời gian bắt đầu tham gia công tác quản lý (từ ĐDT khoa trở lên): _năm Chức vụ nay: (chọn tất chức vụ có phù hợp) a-ĐDT khoa, ghi tên khoa _, từ năm: _ _ b-ĐDT khối, ghi tên khối , từ năm: _ c-ĐDT bệnh viện, ghi tên BV _, từ năm: _ Tổng số lượng điều dưỡng anh/chị quản lý: _người Tổng số giường bệnh bạn quản lý: _ Phần 2: Kết đầu công tác quản lý 10 Số lỗi dùng nhầm thuốc: /năm 2016; 99-Không giám sát; Lý do: _ 11 Số lượng người bệnh bị ngã: _/năm 2016; 99-Không giám sát; Lý do: _ 12 Số BN bị phát có sai sót quên gạc PT PT sai quanhoặc PT sai vị trí năm 2016 là: _ ca; 99-Không giám sát; Lý do: 12 Số người bệnh bị loét tỳ đè khoa anh/chị năm 2016 là: _BN 99-Không giám sát; Lý do: 13 Số người bệnh tử vong xin bệnh nặng năm 2016 là: BN 14 Số lượng điều tra hài lòng người bệnh năm 2016: _đợt: Kết điều tra cho thấy tỷ lệ hài lòng BN NC1:Với BV: _ %; Với sở vật chất %; Với chăm sóc ĐD _% NC2: Với BV: _ %; Với sở vật chất %; Với chăm sóc ĐD _% NC3: Với BV: _ %; Với sở vật chất _%; Với chăm sóc ĐD % 15 Số BN chuyển tuyến chuyển viện năm qua là: _ BN 16 Số ngày nằm viện trung bình BN khoa (trong năm 2016) là: _ngày 17 Tỷ lệ NK bệnh viện (tất loại) khoa là: _%; 99-Không giám sát Tỷ lệ NK vết mổ: %; Lý do: NK huyết: %; NK phổi %; NK tiết niệu % 18 Số nhân viên tuyển khoa anh chị năm 2016 là: người 19 Số nhân viên chuyển việc/nghỉ việc khoa anh chị năm 2016 là: người 20 Hiện khoa sẵn có quy định khen thưởng kỉ luật mức độ hoàn thành hoạt động chun mơn thơng thường? 1-Có 2Khơng 21 Tỷ lệ điều dưỡng viên khoa biết tuân thủ quy định khoảng:_ % 22 Việc điều hành công việc điều dưỡng trưởng khoa có thuận lợi: 1-Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi Rất không thuận lợi 23 Anh chị đánh giá hoạt động sau đạt thành tựu mức nào, đánh dấu X vào ô thích hợp TT Hoạt động Tự chủ an toàn chất lượng tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Hợp tác với người bệnh Phòng kiểm sốt chăm sóc y tế liên quan đến nhiễm khuẩn An toàn sử dụng thuốc Nhận dạng người bệnh quy trình kiểm tra danh tính người bệnh Bàn giao lâm sàng người bệnh An toàn truyền máu chế phẩm máu; Phòng quản lý thương tổn loét tỳ đè Nhận dạng xử lý với tình trạng khẩn cấp lâm sàng đơn vị chăm sóc cấp cứu 10 Phòng ngừa ngã tổn thương ngã Rất tốtChưa tốt Phần 3: Tự đánh giá lực mong muốn cải thiện lực 24 Hiện tại, tỷ lệ thời gian anh/chị dành cho công việc sau mức nào: 1-Lập kế hoạch (nhân lực, hoạt động định kì ): _ %; 2-Tổ chức (phân công, đảm bảo nguồn lực ): %; 3-Lãnh đạo (tạo động lực, điều hành hoạt động ): _% 4-Kiểm soát (giám sát, đo lường, điều chỉnh hoạt động ): % 25 Mức độ thuận lợi thực công việc sau nào? 1-Lập kế hoạch: Rất thuận lợi _2 _1 Rất không thuận lợi 2-Tổ chức: Rất thuận lợi _2 _1 Rất không thuận lợi 3-Lãnh đạo: Rất thuận lợi _2 _1 Rất không thuận lợi 4-Kiểm soát: Rất thuận lợi _2 _1 Rất không thuận lợi 26 Anh chị đánh giá tiêu chí lực quản lý bối cảnh bệnh viện anh chị tầm quan trọng tiêu chí lực (trong điểm quan trọng  điểm không quan trọng); mức hồn thiện thân tiêu chí lực (trong điểm hồn thiện mức cao  điểm hoàn thiện mức thấp): Tiêu chí lực 1 Hiểu biết lực thực hành điều dưỡng Hiểu biết hệ thống cung cấp địch vụ chăm sóc điều dưỡng Lập kế hoạch chăm sóc điều dưỡng Thực hành kĩ lâm sàng điều dưỡng Hiểu biết thấu đáo hệ thống phân loại người bệnh Thực hành tốt nội dung kiểm soát nhiễm khuẩn Thực hành dựa vào chứng Ứng dụng sử dụng tốt công nghệ Biết thực hành tốt công tác quản lý hồ sơ 10 Sử dụng thành thạo hệ thống thơng tin máy tính 11 Hiểu biết quy định chăm sóc điều dưỡng 12 Có khả truyền thơng hiệu 13 Có chiến lược nhân hiệu 14 Có chiến lược tuyển dụng tốt 15 Có chiến lược giữ nhân viên tốt hợp lý 16 Có khả tuân thủ kỷ luật hiệu 17 Có chiến lược tư vấn hiệu 18 Có khả đánh giá hiệu suất lao động nhân viên 19 Có chiến lược nâng cao lực nhân viên điều dưỡng 20 Có khả điều hành nhóm 21 Có khả thăm khám lâm sàng tốt 22 Có chiến lược xây dựng nhóm 23 Có tính hài hước 24 Có tính lạc quan 25 Nắm kiến thức chun mơn điều dưỡng Mức hồn thiện 5 Tầm quan trọng Tiêu chí lực Mức hoàn thiện 5 Tầm quan trọng 26 Có chiến lược hành chính/tổ chức tốt 27 Có chiến lược phát triển mục tiêu lập kế hoạch 28 Có hiểu biết tốt quy chuẩn, nguyên tắc đạo đức 29 Có thể giảng dạy học tập tốt 30 Có lập trường trị vững vàng 31 Có hiểu biết tổng quan quy trình quản lý chất lượng 32 Có hiểu biết vấn đề pháp lý liên quan chăm sóc điều dưỡng 33 Có khả định 34 Tinh tế hiệu việc thể quyền lực uỷ quyền thích hợp 35 Có khả giao việc phù hợp 36 Kiểm sốt q trình thay đổi 37 Có khả giải xung đột tốt 38 Có khả giải vấn đề phù hợp, thấu đáo 39 Có lực quản lý áp lực tốt 40 Nghiên cứu đề xuất quy trình 41 Có chiến lược tạo động lực hiệu 42 Biết cách tổ chức làm việc phận hợp lý 43 Hiểu biết sách, thủ tục 44 Có khả đào tạo nhân viên 45 Có khả quản lý thời gian tốt 46 Có lực phối hợp chăm sóc đa ngành 47 Có biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tránh chi phí khơng cần thiết 48 Có biện pháp phù hợp nhằm tăng suất 49 Có khả dự báo tăng trưởng ngân sách 50 Có lực phân tích lợi ích – chi phí 51 Có biện pháp kiểm sốt ngân sách đơn vị 52 Có khả phát triển/tìm nguồn tài 53 Có khả quản lý tài tốt Ghi chú: Xin bổ sung tiêu chí lực quản lý khác anh chị thấy thiếu vào mặt sau trang giấy Xin trân trọng cảm ơn anh/chị! Người điều tra Người giám sát BỘ CÂU HỎI DÀNH CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN Phần 1: Thông tin chung Giới tính: 1-Nam 2-Nữ Tuổi: _tuổi Hãy đánh dấu vào tất loại cấp chuyên ngành điều dưỡng anh/chị: 1-Trung cấp ĐD 2-Cao đẳng ĐD 3-Đại học ĐD hệ quy 4-Đại học ĐD hệ vừa học vừa làm 5-Sau đại học Thời gian làm nghề điều dưỡng bạn kể từ làm: năm Bạn tham gia công tác quản lý từ điều dưỡng trưởng nhóm, ĐDT khoa chưa: 1- Chưa 2- Từng ĐDT khoa 3- Từng ĐDT nhóm Số BN bạn thường phải chăm sóc hàng ngày:  _người bệnh; Tổng số giường bệnh bạn quản lý: _ Phần 2: Kết đầu công tác quản lý Trong năm vừa qua khoa bạn, có vấn đề sau đây: Số lỗi dùng nhầm thuốc: ; 99-Không biết, 98 không G.sát Số lượng người bệnh bị ngã: ; 99-Không biết, 98 không G.sát 10 Số BN bị phát có sai sót quên gạc PT PT sai quan PT sai vị trí năm 2016 là: ca; 99-Không biết, 98 không G.sát 11 Số người bệnh bị loét tỳ đè khoa anh/chị năm 2016 là: BN 99-Không biết, 98 không G.sát 12 Số người bệnh tử vong xin bệnh nặng năm 2016 là: _BN 99-Không biết, 98 không G.sát 13 Số lượng điều tra hài lòng người bệnh năm 2016: đợt: 99-Không biết, 98 không G.sát 14 Số BN chuyển tuyến chuyển viện năm qua là: BN 99-Không biết, 98 không G.sát 17 Tỷ lệ NK bệnh viện (tất loại) khoa là: _%; 99-Không biết, 98 không G.sát Tỷ lệ NK vết mổ: _%; NK phổi %; NK huyết: _%; NK tiết niệu _% 18 Anh chị có biết quy định khen thưởng kỉ luật mức độ hồn thành hoạt động chun mơn thơng thường? 1-Có 2-Khơng 19 Mức bắt buộc tn thủ quy định khoa có là: Rất cao - -5 Rất thấp 20 Chất lượng điều hành công việc điều dưỡng trưởng khoa là: Rất tốt - -5 Rất 21 Anh chị hài lòng với hoạt đơng sau khoa TT Hoạt động Tự chủ an toàn chất lượng tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Hợp tác với người bệnh Phòng kiểm sốt chăm sóc y tế liên quan đến nhiễm khuẩn An toàn sử dụng thuốc Nhận dạng người bệnh quy trình kiểm tra danh tính người bệnh Bàn giao lâm sàng người bệnh An toàn truyền máu chế phẩm máu; Phòng quản lý thương tổn loét tỳ đè Nhận dạng xử lý với tình trạng khẩn cấp lâm sàng đơn vị chăm sóc cấp cứu 10 Phòng ngừa ngã tổn thương ngã Rất cao  Rất thấp Phần 3: Tầm quan trọng mức lực điều dưỡng trưởng 22 Anh chị đánh giá sơ lực quản lý điều dưỡng trưởng khoa anh chị 1- Lập kế hoạch (nhân lực, hoạt động định kì ): Tốt -2 -3 -5 Không tốt 2- Tổ chức (phân công, đảm bảo nguồn lực ): Tốt -2 -3 -5 Không tốt 3-Lãnh đạo (tạo động lực, điều hành hoạt động ): Tốt -2 -3 -5 Khơng tốt 4-Kiểm sốt (giám sát, đo lường, điều chỉnh hoạt động ): Tốt -2 -3 -5 Không tốt 23 Anh chị đánh giá tiêu chí lực quản lýdành cho điều dưỡng trưởng khoa phù hợp bối cảnh bệnh viện anh chị, khía cạnh sau: tầm quan trọng tiêu chí lực (trong điểm quan trọng  điểm khơng quan trọng); mức hồn thiện điều dưỡng trưởng khoa tiêu chí lực (trong điểm hồn thiện mức cao  điểm hoàn thiện mức thấp): ... quản lý ĐDTK .33 2.3 Năng lực lực quản lý ĐDTK .35 2.3.1 Năng lực 35 2.3.2 Năng lực quản lý 36 Bảng 2.1: Khung lực quản lý Kazt 37 2.3.3 Năng lực quản lý. .. quản lý ĐDTK .33 2.3 Năng lực lực quản lý ĐDTK .35 2.3.1 Năng lực 35 2.3.2 Năng lực quản lý 36 Bảng 2.1: Khung lực quản lý Kazt 37 2.3.3 Năng lực quản lý. .. tới lực quản lý DDTK .56 2.4 Mối quan hệ lực quản lý điều dưỡng trưởng khoa với kết chăm sóc người bệnh 58 2.4.1 Mối quan hệ lực quản lý điều dưỡng trưởng khoa với chất lượng điều dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: NĂNG lực QUẢN lý của điều DƯỠNG TRƯỞNG KHOA, NĂNG lực QUẢN lý của điều DƯỠNG TRƯỞNG KHOA, b. Kết cấu của luận án, TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU, Hình 1.1: Mô hình quản lý điều dưỡng Iowa, Hình 1.3: Mô hình chất lượng chăm sóc y tế của Ten Haaf, ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA BỆNH VIỆN, Hình 2.1: Các yếu tố cấu thành năng lực quản lý chung, Hình 2.4: Mối liên hệ của các yếu tố cấu thành năng lực quản lý điều dưỡng trưởng - ANA, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Hình 3.1: Khung nghiên cứu, Bảng 3.6: Nhóm các tiêu chí về quản lý tài chính, TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, Bảng 4.2 Nhân lực Điều dưỡng trưởng khoa bệnh viện 7 Bệnh viện Điều tra, Bảng 4.14: Phân tích PCA đối với các nhóm chỉ tiêu, tỷ lệ trượt ngã của BN, Bảng 4.20 Mối quan hệ giữa năng lực quản lý của ĐDTK với tỷ lệ lỗi dùng thuốc, GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA, Nguyễn Văn Uy (2018), “Thực trạng năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại bệnh viện đa khoa Simacai - Lào cai”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 11/2018., TÀI LIỆU THAM KHẢO, Phụ lục 2: Bảng hỏi điều tra

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn