Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electron

3 187 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 20:25

Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electron Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electronHóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electron Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electronHóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electron Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electron Học Viện Online Lize Gặt vạn điều hay - Vào đại học Website : www.lize.vn Fanpage: www.facebook.com/littlezeros NHỮNG LỖI SAI THƯỜNG GẶP TRONG CHƯƠNG “NGUYÊN TỬ” “Nguyên tử” phần kiến thức tảng Hóa học Khi học chương giúp nắm cấu tạo nguyên tử, đặc tính hạt sao, cách xếp hạt nguyên tử Mặc dù phần kiến thức không nhiều dễ mắc phải số lỗi q trình làm tập Đặc biệt lưu ý cách viết cấu hình electron ngun tử nguyên tố Viết sai cấu hình electron nguyên tử nguyên tố có số hiệu nguyên tử lớn - Viết cấu hình electron nguyên tử, cần tuân theo mức lượng electron nguyên tử để điền electron vào phân lớp Mức lượng: 1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s5f6d… + Mức lượng không theo thứ tự lớp electron, mà có xen mức lượng phân lớp electron Vì HS cần nhớ kỹ thứ tự mức lượng electron - Thứ cần xếp lại thứ tự phân lớp theo lớp electron sau điền đầy đủ electron vào phân lớp Ví dụ: Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố Sc (Scandi) có Z = 21 - Bước 1: Điền electron vào phân lớp theo mức lượng 1s 2s 2p 3s 3p 3d : sai mức lượng 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d1 : Đúng mức lượng - Bước 2: Sắp xếp lại phân lớp vào lớp Thu cấu hình electron hồn chỉnh.: 1s 2s 2p 3s 3p 3d1 4s 2 Viết sai cấu hình electron ngun tố nhóm VIB IB Chúng ta lấy ví dụ nguyên tố đại diện cho nhóm nguyên tố Cr (VIB) Cu (IB) Kho tài liệu Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12 + Ôn thi THPT Quốc Gia địa chỉ: www.lize.vn/khotailieu Học Viện Online Lize Gặt vạn điều hay - Vào đại học Website : www.lize.vn Fanpage: www.facebook.com/littlezeros - Xét nguyên tử nguyên tố Cr (Z = 24) + Viết cấu hình electron theo mức lượng: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d + Sắp xếp lại phân lớp electron theo lớp electron: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s Vậy viết xong cấu hình electron nguyên tử Cr theo bước phần Nhưng cấu hình electron lại cách viết SAI Câu hỏi đặt “Viết cho đúng? Tại lại có sai khác đây?” Chúng ta giải vấn đề - Cấu hình electron Cr : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s1 -sai khác cách viết đúng: + Xét phân lớp 4s 3d: ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 4s 3d Khi điền e vào phân lớp 4s 3d có phân bố vào AO 4s AO 3d Ta thấy rằng, phân lớp 3d có vng (tương ứng với 5AO), mà ô vuông chứa electron phân lớp 3d có trạng thái lượng bền vững Do mà phân lớp 3d có mong muốn xin thêm e bên phân lớp 4s bên 4s chấp thuận Khi phân lớp bền Số electron điền vào AO biểu diễn sau: ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 4s 3d Trạng thái phân lớp 3d gọi là: trạng thái bán bão hòa ⇒ Cách viết cấu hình electron Cr (tương tự với nguyên tố nhóm VIB): 1s 2s 2p 3s 3p 4s1 3d ⇒ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s1 - Xét nguyên tử nguyên tố Cu (Z=29): + Viết cấu hình electron theo mức lượng: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d Kho tài liệu Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12 + Ôn thi THPT Quốc Gia địa chỉ: www.lize.vn/khotailieu Học Viện Online Lize Gặt vạn điều hay - Vào đại học Website : www.lize.vn Fanpage: www.facebook.com/littlezeros + Sắp xếp lại phân lớp electron theo lớp electron: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s Vậy viết xong cấu hình electron nguyên tử Cu theo bước phần Nhưng cấu hình electron SAI cấu hình Cr phần trước + Cấu hình electron Cu: 1s 2s 2p 3s 3p 3d10 4s1 + Cách viết đúng: + Xét phân lớp 4s 3d: ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ 4s 3d Khi điền e vào phân lớp 4s 3d có phân bố vào AO 4s AO 3d Ta thấy rằng, phân lớp 3d có vng (tương ứng với 5AO), mà vng chứa tối đa electron phân lớp 3d có trạng thái lượng bền vững nhiều so với trường hợp AO độc thân Do mà phân lớp 3d xin thêm e bên phân lớp 4s Khi phân lớp bền Số electron điền vào AO biểu diễn sau: ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ 4s 3d Trạng thái phân lớp 3d gọi là: trạng thái bão hòa ⇒ Cách viết cấu hình electron Cu (tương tự với nguyên tố nhóm IB): 1s 2s 2p 3s 3p 4s1 3d10 ⇒ 1s 2s 2p 3s 3p 3d10 4s1 Chú ý: tất nguyên tử nguyên tố có cấu hình electron trạng thái bền Vì mà phân bố electron có xu hướng biến đổi, chuyển dịch cho đạt trạng thái lượng bền nhất! GV – NGUYỄN PHƯƠNG THẢO – LIZE.VN Kho tài liệu Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12 + Ôn thi THPT Quốc Gia địa chỉ: www.lize.vn/khotailieu ... lại phân lớp electron theo lớp electron: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s Vậy viết xong cấu hình electron nguyên tử Cu theo bước phần Nhưng cấu hình electron SAI cấu hình Cr phần trước + Cấu hình electron Cu:... electron theo lớp electron: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s Vậy viết xong cấu hình electron nguyên tử Cr theo bước phần Nhưng cấu hình electron lại cách viết SAI Câu hỏi đặt Viết cho đúng? Tại lại có sai. .. Cách viết cấu hình electron Cu (tương tự với nguyên tố nhóm IB): 1s 2s 2p 3s 3p 4s1 3d10 ⇒ 1s 2s 2p 3s 3p 3d10 4s1 Chú ý: tất ngun tử ngun tố có cấu hình electron trạng thái bền Vì mà phân bố electron
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electron, Hóa 10 - Những lỗi sai thường gặp khi viết cấu hình electron

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn