Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Huyện Vĩnh Lộc.

68 222 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 15:53

Chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận thì gồm ba chương như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Huyện Vĩnh Lộc Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Huyện Vĩnh Lộc Chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận thì gồm ba chương như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Huyện Vĩnh Lộc Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Huyện Vĩnh Lộc Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Phương pháp nghiên cứu 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI UBND HUYỆN VĨNH LỘC 16 2.1 Tổng quan UBND huyện Vĩnh Lộc 16 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển UBND 16 2.1.4.3 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ UBND:.22 2.2.1 Đặc điểm lao động yêu cầu quản lý lao động sống UBND huyện Vĩnh Lộc 25 2.2.2 Yêu cầu quản lý lao động, thời gian lao động, kết lao động UBND Huyện Vĩnh Lộc .25 2.2.1 Yêu cầu quản lý lao động ủy ban 25 2.2.2.2 Yêu cầu quản lý tiền lương khoản trích theo lương UBND 26 2.2.3 Các hình thức tiền lương áp dụng UBND Huyện Vĩnh Lộc 27 2.3.1.Hình thức trả lương theo thời gian: .27 2.3.2 Hình thức tiền lương khoán: .28 2.2.4 Qũy lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN UBND Huyện Vĩnh Lộc 29 2.4.1 Quỹ lương tai UBND 29 2.4.2 Quỹ BHXH .30 2.4.3.Quỹ BHYT 30 2.4.4 Quỹ KPCĐ 30 2.5.1.2 Hạch toán thời gian lao động 31 2.5.1.3 Hạch toán kết lao động 31 2.5.2 Tính lương khoản trợ cấp BHXH .32 SV: Trịnh Trọng Trung Lớp: K20-ĐHKTVB Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh 2.5.2.1 Tính tiền lương phải trả cho người lao động UBND 32 2.5.2.2 Tính khoản trợ cấp BHXH cho người lao động UBND 38 2.2.6 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương UBND .38 2.6.1 Kế toán tiền lương 38 2.2.6.2 Kế toán khoản trích theo lương 48 2.6.2.1 Kế tốn BHXH trích theo lương 48 2.6.2.2 Kinh phí cơng đồn trích theo lương 53 2.2.6.3 Hạch toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 57 2.3.1 Ưu điểm 60 2.3.2 Nhược điểm .61 CHƯƠNG3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI UBND HUYỆN VĨNH LỘC 63 3.1 Định hướng phát triển UBND huyện Vĩnh lộc 63 3.3 Điều kiện thực giải pháp kế tốn tiền lương khoản trích theo lương UBND Huyện Vĩnh Lộc 65 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 SV: Trịnh Trọng Trung Lớp: K20-ĐHKTVB Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong chế độ xã hội, sáng tạo cải vật chất lao động có mối quan hệ mật thiết khơng thể tách rời Lao động điều kiện cần thiết cho tồn phát triển loài người, yếu tố trình sản xuất Để cho q trình sản xuất xã hội nói chung trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói riêng diễn thường xun, liên tục vấn đề cần thiết phải tái sản xuất lao động Người lao động phải có vật phẩm tiêu dùng để tái sản xuất doạnh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải trả thù lao lao động cho họ Trong kinh tế hàng hóa, thù lao hiểu thước đo giá trị gọi “tiền lương” SV: Trịnh Trọng Trung Lớp: K20-ĐHKTVB Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động Nó yếu tố vật chất quan trọng việc kích thích người lao động tăng suất, hạ giá thành sản phẩm, động viên họ nâng cao trình độ nghề nghiệp, cải tiến kĩ thuật, gắn trách nhiệm người lao động với cơng việc Vì vậy, doanh nghiệp thực chức quản lý đặt yêu cầu : quản lý tiền lương cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh để tiền lương thực đòn bẩy kinh tế quan trọng kích thích người lao động doanh nghiệp đạt hiệu kinh tế cao Do việc hạch tốn chi phí trả lương đúng, đủ, cơng có tác dụng nâng cao đời sống cho công nhân viên Vấn đề đặt là: doanh nghiệp vận dụng sách, chế độ tiền lương Nhà Nước ban hành cách phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp nhằm phát huy cao cơng cụ đòn bẩy kinh tế này, giải tốt vấn đề lợi ích kinh tế người lao động, đồng thời tổ chức hạch tốn xác chi phí tiền lương khoản chi phí xã hội khác nhắm phát huy, thúc đẩy suất lao động góp phần phát triển doanh nghiệp Tổ chức tốt cơng tác kế tốn lao động tiền lương giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt quỹ tiền lương, đảm bảo việc trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội nguyên tắc, chế dộ, kích thích người lao động hoàn thành nhiệm vụ giao, đồng thời tạo sở cho việc phân bổ chí phí nhân cơng xác Là doanh nghiệp nhà nước, UBND Huyện Vĩnh Lộc cố gắng xây dựng chế trả lương phù hợp, hạch toán đủ toán kịp thời nhằm nâng cao đời sống, tạo niền tin, khuyến khích người lao động hăng say làm việc Tuy nhiên, thực tế kế toán tiền lương khoản trích theo lương tồn số mặt hạn chế Vậy nên, nhận thức tầm quan trọng cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp, xuất phát từ mặt lý luận thực tiễn sau trình thực tập UBND Huyện Vĩnh Lộc em chọn đề tài cho báo cáo thực tập “Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương UBND Huyện Vĩnh Lộc ” Mục đích vấn đề nghiên cứu SV: Trịnh Trọng Trung Lớp: K20-ĐHKTVB Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Ths.Nguyễn Thị Thanh Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh UBND Huyện Vĩnh Lộc - Đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng UBND Huyện Vĩnh Lộc Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên tổ hức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương UBND Huyện Vĩnh Lộc Phạm vi nghiên cứu thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương phòng hành UBND Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài là: - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tham khảo tài liệu, nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hành - Phương pháp kế toán: + Phương pháp chứng từ kế tốn: Dùng để thu thập thơng tin + Phương pháp tài khoản kế tốn: Dùng để hệ thống hóa + Phương pháp tính giá: Dùng để xác định giá trị tổng loại tổng số tài sản thông qua mua vào bán theo nguyên tắc định + Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán: Dùng để tổng hợp số liệu từ sổ kế tốn theo tiêu kinh tế, tài cần thiết - Phương pháp đánh giá: Tìm hiểu thực trạng đơn vị để phân tích đưa nhận xét, đánh giá đơn vị Bố cục đề tài Chuyên đề phần mở đầu kết luận gồm ba chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Thực trạng kế tốn tiền lương khoản trích theo lương UBND Huyện Vĩnh Lộc Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương UBND Huyện Vĩnh Lộc SV: Trịnh Trọng Trung Lớp: K20-ĐHKTVB Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Đỗ Thị Minh Thúy (2017) nghiên cứu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Thành xác định: Đối tượng nghiên cứu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Thành quý III năm 2017 Phạm vi nghiên cứu: - công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Thành Quý III/2017 Trong nghiên cứu, tác giả mặt hạn chế kế tốn tiền lương khoản trích theo sau: SV: Trịnh Trọng Trung Lớp: K20-ĐHKTVB Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh - Công tác trích trước tiền lương cho cơng nhân nghỉ phép thực song sơ sài, chưa thực tốt nội dung thực tiễn nghiệp vụ Vì cần hồn thiện cơng tác để sớm hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương - Việc áp dụng hình thức trả lương thời gian cho phận văn phòng công ty hợp lý song không tránh khỏi tình trạng khơng cơng chế độ tiền lương Vì vậy, cơng ty cần có biện pháp quản lý tố Theo em nên kết hợp trả lương theo thời gian với theo chất lượng lao động để đảm bảo công cho người lao động để củng cố kỷ luật công ty - Nguồn nhân lực cơng ty, đặc biệt kế tốn viên đội ngũ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm cơng tác hạch tốn kế tốn lực chun mơn gặp nhiều khó khăn - Cơng tác ln chuyển chứng từ chậm đặc trưng cơng ty xây dựng có đội thi cơng cơng trình phân tán, số lượng chứng từ lớn, nhiều ngày dễ dẫn đến sai sót, nhầm lẫn hạch tốn - Cơng ty chưa phát huy hết tiềm nguồn nhân lực mà nắm giữ Vì cơng ty cần có biện pháp nhằm kích thích sáng tạo, khơi dậy tiềm lực lượng lao động Nghiên cứu đưa giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty sau:  Hồn thiện việc tính tiền lương phải trả cho công nhân viên - Công ty nên áp dụng việc tính lương theo sản phẩm cho cá nhân, tập thể cán CNV công ty để họ quan tâm đến kết hoạt động SXKD gắn liền với lợi ích kinh tế họ - Tăng cường theo dõi, đôn đốc cán CNV làm tốt nhiệm vụ thơng qua việc thường xuyên kiểm tra bảng chấm công đơn vị, cá nhân Thường xuyên cử cán kiểm tra nơi việc thu mua xuất nhập, hạch tốn thu chi để đảm bảo tính xác việc SV: Trịnh Trọng Trung Lớp: K20-ĐHKTVB Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh  Hồn thiện hệ thống chứng từ kế tốn tính lương cho người lao động Về mặt chứng từ, công ty sử dụng mẫu biểu chứng từ, mẫu biểu báo cáo theo đăng ký với quy định nhà nước Tuy nhiên, để công tác hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương tốt DN cần tổ chức chứng từ khoa học nữa, có phối kết hợp ăn ý phận giúp kế toán tổng hợp, đối chiếu dễ dàng, phát kịp thời sai sót để sửa chữa Cơng ty cần phát huy, tận dụng nhiều khả máy vi tính để tổng hợp báo cáo nhanh, xác số liệu tiết kiệm nguồn nhân lực có máy móc hỗ trợ  Hồn thiện chế độ tiền thưởng cho người lao động - Chế độ tiền thưởng hợp lý góp phần động viên người lao động cống hiến cho DN Vì DN cần hồn thiện chế độ tiền thưởng Một số biện pháp là: + Có sách khen thưởng, bồi dưỡng cho cá nhân, tổ chức lao động tích cực + Xây dựng chế độ thưởng phạt rõ ràng nghiêm khắc để tạo tính kỷ luật lao động đảm bảo công cho người lao động Có cơng ty xây dựng đội ngũ người lao động tâm huyết thật có lực, trách nhiệm góp phần đưa cơng ty ngày phát triển  Hồn thiện công tác đào tạo lao động công ty Để hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương DN khơng thể xem nhẹ công tác đào tạo lao động công tác dân vận Đào tạo bồi dưỡng cho cán CNV đặc biệt kế tốn tiền lương khoản trích theo lương để đảm bảo thực sách, chế độ, đảm bảo quyền lợi ích cho người lao động người sử dụng lao động SV: Trịnh Trọng Trung Lớp: K20-ĐHKTVB Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh Ngồi đào tạo, cơng ty cần trọng việc chăm lo đời sống tinh thần cho cán CNV cách tổ chức thăm viếng, hỗ trợ cơng nhân có hồn cảnh khó khăn cần giúp đỡ; Tổ chức cho cán CNV tham quan nghỉ mát kỳ nghỉ lễ để động viên tinh thần khuyến khích sản xuất hiệu Làm điều khuyến khích người lao động tích cực làm việc tăng suất lao động, hoàn thành tốt đơn đặt hàng, thu hút thêm nhiều khách hàng, tạo uy tín cho cơng ty Qua giúp ổn định vị công ty thương trường Nguyễn Thị Thu Huyền (2017) nghiên cứu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH Huỳnh Tình xác định: Đối tượng nghiên cứu Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Huỳnh Tình quý III năm 2017 Phạm vi nghiên cứu: - cơng ty TNHH Huỳnh Tình Q III/ 2017 Trong nghiên cứu, tác giả mặt hạn chế kế toán tiền lương khoản trích theo sau: Qua phân tích đánh giá cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty, tơi nhận thấy bên cạnh kết đạt được, cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Huỳnh Tình tồn số hạn chế cần phải hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu quản lý kinh tế thị trường, cụ thể là:  Tình hình thực tổ chức cơng tác kế toán Do đặc điểm kinh doanh trải rộng nhiều địa bàn tỉnh, hàng tháng tổ gửi sổ sách, chứng từ phòng kế tốn cơng ty chậm dẫn đến q trình hạch tốn toán lương bị chậm trễ Thời gian làm việc cán công nhân viên chưa giám sát chặt chẽ  Cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương SV: Trịnh Trọng Trung Lớp: K20-ĐHKTVB Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh - Cơng ty chưa thực việc phân tích tình hình sử dụng quỹ lương để đưa sách hợp lý cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương - Cơng tác tiền lương thưởng công ty số khâu, số phận có lúc phân bố chưa hợp lý, phản ánh chưa thực chất giá trị sức lao động nhóm, người mà phân phối theo tính cào bằng, bình qn, chưa khuyến khích người lao động tích cực - Tiền lương cán cơng nhân viên bình qn nhìn chung chưa cao, điều khơng đảm bảo đời sống cho cán công nhân viên ổn định, từ phần làm giảm suất lao động công nhân viên làm việc công ty - Công ty chưa thực tốt chế độ nghỉ phép cán công nhân viên doanh nghiệp  Chế độ tiền thưởng - Khen thưởng cơng cụ quan trọng việc khích lệ tinh thần làm việc người lao động, nhiên công ty chưa thực trọng đến công tác khen thưởng cho cán công nhân viên công ty Điều thể việc công ty chưa có chế độ khen thưởng phù hợp để khích lệ tinh thần làm việc cán CNV công ty  Công tác quản lý lao động - Các cán quản lý công ty hầu hết cán quản lý lâu năm có nhiều kinh nghiệm, nhiên, phong cách làm việc cũ nhiều điểm chưa phù hợp, đặc biệt thời đại công nghệ thông tin - Công ty chưa trọng đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề người lao động số phận Nghiên cứu đưa giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty sau:  Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn SV: Trịnh Trọng Trung 10 Lớp: K20-ĐHKTVB Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh vị vào tài khoản Kho bạc Nhà nước Tỉnh Thanh Hóa Kinh phí cơng đồn dùng để chi phí hành (Chi họp BCH CĐCS, chi đại hội CĐCS, nghiệp đồn, cơng đồn phận bao gồm: trang trí, in tài liệu, bồi dưỡng đại biểu dự hội nghị, nước uống, chi mua văn phòng phẩm, tài sản, dụng cụ làm việc văn phòng cơng đồn ), Chi hoạt động phong trào: (Chi tuyên truyền, phổ biến giáo dục đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ nghề nghiệp cho người lao động, mua sách, báo, tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục CĐCS ) Các khoản chi phải có chứng từ hợp lý, hợp lệ, sau từ chứng từ kế tốn nhập số liệu vào phân hệ tiền mặt/phiếu chi tiền mặt/ nhấn F2, nhập số liệu lưu Cuối tháng tiến hành kết chuyển sang sổ chi tiết tài khoản 3382- Kinh phí cơng đồn UBND Huyện Vĩnh Lộc Sổ chi tiết TK 3382 SV: Trịnh Trọng Trung 54 Lớp: K20-ĐHKTVB2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh NĂM 2018 Tên TK: Kinh phí cơng đồn Loại tiền: VNĐ Chứng từ SH TK Diễn giải NT đối Số phát sinh Nợ Số dư Có Nợ Có ứng Số dư đầu kỳ Số phát sinh 19.550.000 kỳ 325 30/06/ Trích KPCĐ 2015 T12/2018 642 1.911.400 154 3.280.900 Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ 5.192.300 24.742.300 Người ghi sổ Kế tốn trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký tên, đóng dấu) 2.6.2.3 Bảo hiểm y tế trích theo lương UBND huyện Vĩnh Lộc Mẫu số S38-DN Sổ chi tiết TK 3384 SV: Trịnh Trọng Trung 55 Lớp: K20-ĐHKTVB2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh NĂM 2018 Tên TK: Bảo hiểm y tế Loại tiền: VNĐ Chứng từ SH Số phát sinh Diễn giải NT TKĐƯ Nợ Có Số dư Nợ Số dư đầu kỳ Số phát sinh 222 30/12/2018 kỳ Trích BHYT T6/2017 Có 19.780.000 642 2.867.100 154 4.650.436 Cộng số phát 7.517.536 sinh Số dư cuối kỳ 27.297.536 Người ghi sổ Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký tên, đóng dấu) 2.2.6.2.4 Bảo hiểm thất nghiệp trích theo lương UBND huyện Vĩnh Lộc Mẫu số S38-DN SỔ CHI TIẾT NĂM 2018 Tên tài khoản: Bảo hiểm thất nghiệp Số hiệu: 3389 Loại tiền: VNĐ SV: Trịnh Trọng Trung 56 Lớp: K20-ĐHKTVB2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngày tháng ghi sổ Chứng từ ghi Số sổ Số Ngày hiệu hiệu Ths.Nguyễn Thị Thanh tháng Diễn giải TK Số dư đầu kỳ Số phát sinh Đ.ư Số tiền Ghi Nợ Có 10.576.000 kỳ 30/12/2018 2111 T12/ 2018 Trích BHTN 111 1.911.400 Cộng PS Dư cuối kỳ Người lập biểu ( Ký, họ tên) 1.911.400 12.487.400 Kế toán trưởng Thủ Trưởng đơn vị ( Ký, họ tên) ( Ký tên, đóng dấu) 2.2.6.3 Hạch tốn tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương Sau vào chứng từ ghi sổ kế toán làm để vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Nội dung sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Nó sổ kế tốn tổng hợp dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian (nhật ký) Sổ vừa dùng để đăng ký nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ, vừa để kiểm tra, đối chiếu số liệu với bảng cân đối số phát sinh UBND Huyện Vĩnh Lộc Mẫu số S02a-DN Chứng từ ghi sổ Số: 78 Ngày 15/12/2018 Chứng từ NT GS Số Ngày 77 15/12/2018 SV: Trịnh Trọng Trung Số hiệu TK Trích yếu Thanh tốn tiền nghỉ sinh 57 Số tiền Nợ Có Số tiền 334 111 16.707.000 Ghi Lớp: K20-ĐHKTVB2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh Cộng 16.707.000 Kèm theo 02 chứng từ gốc Ngày 15 Tháng 12 năm 2018 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Khi toán BHXH kế tốn ghi: Nợ TK 334: 16.707.000 Có TK 111: 16.707.000 Đơn vị: UBND huyện Vĩnh Lộc Bộ phận: Bộ phận văn phòng hành CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 74 Ngày 30/12/2018 Trích Yếu Nộp BHXH Cộng Kèm theo 01 chứng từ gốc Số hiệu TK Nợ Có 338 112 X X Số Tiền 32.971.650 32.971.650 Ngày 30 Tháng 12 năm 2018 Người lập phiếu Kế toán trưởng Đơn vị: UBND Huyện Vĩnh Lộc Bộ phận: Phòng hành SV: Trịnh Trọng Trung 58 Lớp: K20-ĐHKTVB2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 52 Ngày 30/12/2018 ĐVT: VNĐ Số hiệuTK Nợ Có Trích yếu Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, TN - Tính vào chi phí quản lý DN - Khấu trừ vào lương CNV 642 334 Tổng Cộng Số tiền 22.936.800 10.034.850 338 x X 32.971.650 Kèm theo 04 chứng từ gốc Ngày 30 Tháng 12 năm 2018 Người lập phiếu Kế toán trưởng Đơn vị: UBND Huyện Vĩnh Lộc SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 12 năm 2018 Chứng từ ghi sổ Ngày, Số tháng 41 31/12 52 31/12 67 31/12 74 31/12 Cộng tháng Cộng lũy kế từ đầu quý Chứng từ ghi sổ Số tiền 95.570.000 32.971.650 86.490.850 22.936.000 236.057.100 236.968.500 Số Ngày, tháng Số tiền Cộng tháng Cộng lũy kế từ đầu quý Sổ có 01 trang Ngày mở sổ: 30/12/2018 SV: Trịnh Trọng Trung 59 Lớp: K20-ĐHKTVB2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh Ngày 30 Tháng 12 năm 2018 Người ghi số Kế toán trưởng ( ký, họ tên) ( ký, họ tên ) Giám đốc ( ký, họ tên, đóng dấu ) Từ sổ đăng ký chứng từ ghi sổ kế toán ghi vào sổ sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan Sổ Cái: sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian theo tài khoản kế toán quy định chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp Số liệu ghi Sổ dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu ghi sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ thẻ kế toán chi tiết, dùng để lập Báo cáo tài Sổ Cái hình thức chứng từ ghi sổ mở riêng cho tài khoản Mỗi tài khoản mở trang số trang tuỳ theo số lượng ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều hay tài khoản Từ bảng toán tiền lương khoản trích theo lương, vào số lượng công nhân viên người lao động tham gia đóng BHXH 2.3 Đánh giá kế tốn tiền lương khoản trích theo lương UBND Huyện Vĩnh Lộc 2.3.1 Ưu điểm Trong công tác tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương UBND huyện Vĩnh Lộc khơng ngừng bước hồn thiện tồn bộ máy kế tốn mình.bộ máy kế toán tổ chức phù hợp với hoạt động tình hình thực tế UBND Cơng tác toán hàng quý hàng năm thực tốt rõ ràng thời gian UBND sử dụng phần mềm kế toán vào hạch toán nghiệp vụ phát sinh kỳ kế toán UBND, điều góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian tăng hiệu cao cơng tác kế tốn Cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương UBND UBND huyện Vĩnh Lộc chấp hành tuân thủ chế độ sách tiền lương, chế độ phụ cấp, trợ cấp BHXH tốt người lao động SV: Trịnh Trọng Trung 60 Lớp: K20-ĐHKTVB2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh UBND thực tốn lương cho cơng nhân viên kịp thời, thời hạn quy định.Các loại chứng từ kế toán.sổ sách kế toán loại sổ sách mà UBND sử dụng theo mẫu ban hành tài phản ánh rõ ràng xác khoản mục nghiệp vụ phát sinh Tổ chức công tác ghi chép ban đầu, xử lý ghi sổ kế tốn nghiệp vụ thơng tin kinh tế có liên quan đến tiền lương, BHXH cán cơng nhân viên ,báo cáo phân tích chi phí tiền lương, BHXH chi phí sản xuất kinh doanh UBND rõ ràng xác ln đảm bảo quyền lợi cho người lao động… Công tác kế tốn tiền lương khoản trích BHXH góp phần quản lý tiết kiệm chi phí lao động thúc đẩy phát triển UBND 2.3.2 Nhược điểm Bên cạnh thuận lợi,UBND gặp số khó khăn việc hạch tốn tiền lương BHXH, nhược điểm cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương UBND, là: - Cơng tác trích trước tiền lương cho công nhân nghỉ phép thực song sơ sài, chưa thực tốt nội dung thực tiễn nghiệp vụ Vì cần hồn thiện cơng tác để sớm hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương - Việc áp dụng hình thức trả lương thời gian cho phận văn phòng UBND hợp lý song khơng tránh khỏi tình trạng khơng cơng chế độ tiền lương Vì vậy, UBND cần có biện pháp quản lý tố Theo em nên kết hợp trả lương theo thời gian với theo chất lượng lao động để đảm bảo công cho người lao động để củng cố kỷ luật UBND - Nguồn nhân lực UBND, đặc biệt kế toán viên đội ngũ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm cơng tác hạch tốn kế tốn lực chun mơn gặp nhiều khó khăn - Cơng tác ln chuyển chứng từ chậm đặc trưng UBND xây dựng có đội thi cơng cơng trình phân tán, số lượng chứng từ lớn, nhiều ngày dễ dẫn đến sai sót, nhầm lẫn hạch tốn SV: Trịnh Trọng Trung 61 Lớp: K20-ĐHKTVB2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh - UBND chưa phát huy hết tiềm nguồn nhân lực mà nắm giữ Vì UBND cần có biện pháp nhằm kích thích sáng tạo, khơi dậy tiềm lực lượng lao động SV: Trịnh Trọng Trung 62 Lớp: K20-ĐHKTVB2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh CHƯƠNG3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI UBND HUYỆN VĨNH LỘC 3.1 Định hướng phát triển UBND huyện Vĩnh lộc Sau thời gian thực tập UBND Huyện Vĩnh Lộc , xuất phát từ tình hình thực tiễn em xin có số ý kiến phương hướng hồn thiện tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương UBND sau: - Ban lãnh đạo phòng kinh doanh phải động việc tìm kiếm thêm nhiều bạn hàng để cơng nhân có nhiều việc làm để tăng thu nhập - Tổ chức phân công, phân nhiệm rõ ràng hơn, cụ thể sát để theo dõi lập chứng từ, báo cáo tiền lương sát hiệu - Xây dựng chế tiền lương hợp lý - Tổ chức làm việc khoa học thúc đẩy tăng suất lao động 3.2 Giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương UBND Huyện Vĩnh Lộc  Hồn thiện việc tính tiền lương phải trả cho công nhân viên - UBND nên áp dụng việc tính lương theo sản phẩm cho cá nhân, tập thể cán CNV UBND để họ quan tâm đến kết hoạt động SXKD gắn liền với lợi ích kinh tế họ - Tăng cường theo dõi, đôn đốc cán CNV làm tốt nhiệm vụ thơng qua việc thường xun kiểm tra bảng chấm công đơn vị, cá nhân Thường xuyên cử cán kiểm tra nơi việc thu mua xuất nhập, hạch toán thu chi để đảm bảo tính xác việc  Hồn thiện hệ thống chứng từ kế tốn tính lương cho người lao động Về mặt chứng từ, UBND sử dụng mẫu biểu chứng từ, mẫu biểu báo cáo theo đăng ký với quy định nhà nước Tuy nhiên, để công tác hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương tốt DN cần tổ chức chứng từ khoa học nữa, có phối kết hợp ăn ý SV: Trịnh Trọng Trung 63 Lớp: K20-ĐHKTVB2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh phận giúp kế toán tổng hợp, đối chiếu dễ dàng, phát kịp thời sai sót để sửa chữa UBND cần phát huy, tận dụng nhiều khả máy vi tính để tổng hợp báo cáo nhanh, xác số liệu tiết kiệm nguồn nhân lực có máy móc hỗ trợ  Hoàn thiện chế độ tiền thưởng cho người lao động - Chế độ tiền thưởng hợp lý góp phần động viên người lao động cống hiến cho DN Vì DN cần hồn thiện chế độ tiền thưởng Một số biện pháp là: + Có sách khen thưởng, bồi dưỡng cho cá nhân, tổ chức lao động tích cực + Xây dựng chế độ thưởng phạt rõ ràng nghiêm khắc để tạo tính kỷ luật lao động đảm bảo cơng cho người lao động Có UBND xây dựng đội ngũ người lao động tâm huyết thật có lực, trách nhiệm góp phần đưa UBND ngày phát triển  Hồn thiện công tác đào tạo lao động UBND Để hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương DN khơng thể xem nhẹ công tác đào tạo lao động công tác dân vận Đào tạo bồi dưỡng cho cán CNV đặc biệt kế toán tiền lương khoản trích theo lương để đảm bảo thực sách, chế độ, đảm bảo quyền lợi ích cho người lao động người sử dụng lao động Ngoài đào tạo, UBND cần trọng việc chăm lo đời sống tinh thần cho cán CNV cách tổ chức thăm viếng, hỗ trợ công nhân có hồn cảnh khó khăn cần giúp đỡ; Tổ chức cho cán CNV tham quan nghỉ mát kỳ nghỉ lễ để động viên tinh thần khuyến khích sản xuất hiệu Làm điều khuyến khích người lao động tích cực làm việc tăng suất lao động, hoàn thành tốt đơn đặt hàng, thu hút thêm nhiều khách hàng, tạo uy tín cho UBND Qua giúp ổn định vị UBND thương trường SV: Trịnh Trọng Trung 64 Lớp: K20-ĐHKTVB2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh 3.3 Điều kiện thực giải pháp kế tốn tiền lương khoản trích theo lương UBND Huyện Vĩnh Lộc Trong kinh tế thị trường nay, xu hướng chung tất doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững thương trường phải trọng phát triển bảo vệ tốt nguồn nhân lực cho sản xuất Vì vậy, vấn đề trả lương cho người lao động vấn đề thiết yếu nhằm nâng cao suất lao động, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống vật chất tinh thần người lao động Tiền lương phần độc lập doanh nghiệp phương tiện hiệu để thu hút lao động có tay nghề cao tạo lòng trung thành người lao động với doanh nghiệp Việc sử dụng tiền lương làm chức đòn bẩy kinh tế hồn toàn phụ thuộc vào mức độ thoả mãn điều kiện sinh hoạt để nâng cao trình độ mặt cho thân người lao động Mặt khác tạo nên thành cơng hình ảnh đẹp doanh nghiệp thị trường Điều có nghĩa muốn xác định mức tiền lương cần phải vào kết lao động người, tập thể, đồng thời mức lương phải gắn với trình độ phát triển kinh tế, quan hệ cung cầu lao động biến động giá thị trường vấn đề lạm phát Công tác kế tốn tiền lương hồn thiện động lực thúc đẩy tăng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, tăng lợi nhuận cho DN góp phần đưa kinh tế phát triển Như vậy, hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản theo lương mục tiêu vô quan trọng DN tất nhiên UBND huyện Vĩnh Lộc ngoại lệ SV: Trịnh Trọng Trung 65 Lớp: K20-ĐHKTVB2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh KẾT LUẬN Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương việc làm thiếu công tác tổ chức kế tốn DN, giúp cho cơng tác quản lý lao động DN vào nề nếp, thúc đẩy cán CNV chấp hành kỷ luật lao động, tăng suất lao động hiệu công tác góp phần tạo sở cho việc trả lương trợ cấp BHXH chế độ, sách Giải tốt vấn đề tiền lương khoản toán khác cho người lao động DN tạo niềm tin cho họ, họ nỗ lực đóng góp phục vụ phát triển UBND Để làm điều đòi hỏi phận kế toán phải nắm rõ quy định Nhà nước thực tốt cơng tác kế tốn tiền lương Thời gian thực tập UBND Huyện Vĩnh Lộc em có hội tiếp xúc, tìm hiểu nghiên cứu thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương, em nhận thấy tầm quan trọng kế toán tiền lương khoản trích theo lương UBND, thấy khác biệt không nhỏ lý thuyết thực tiễn Qua em thu thập học hỏi nhiều học thực tế thật hữu ích sinh viên trường Qua đề tài em hy vọng đóng góp phần cho UBND việc hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương ngày hoàn chỉnh hiệu Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức học trường thực tiễn khác xa nên nhận xét, kiến nghị em mang tính chủ quan, dù nỗ lực nhiều sai sót Em mong nhận góp ý thông cảm quý thầy cô tập thể cán CNV UBND Huyện Vĩnh Lộc để em hoàn thành tốt đề tài báo cáo tốt nghiệp SV: Trịnh Trọng Trung 66 Lớp: K20-ĐHKTVB2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động tài UBND Huyện Vĩnh Lộc Giáo trình kế tốn tài 1, NXB Học viện tài chính, chủ biên GS.TS.NGNN Ngô Thế Chi TS Trương Thị Thuỷ Tài liệu UBND: BCTC hệ thống sổ chứng từ kế toán SV: Trịnh Trọng Trung 67 Lớp: K20-ĐHKTVB2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ths.Nguyễn Thị Thanh NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………… Thanh hóa, ngày tháng năm 2019 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Ths Nguyễn Thị Thanh SV: Trịnh Trọng Trung 68 Lớp: K20-ĐHKTVB2 ... TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI UBND HUYỆN VĨNH LỘC 63 3.1 Định hướng phát triển UBND huyện Vĩnh lộc 63 3.3 Điều kiện thực giải pháp kế toán tiền lương khoản trích theo lương UBND Huyện Vĩnh Lộc 65 KẾT LUẬN... thực tập UBND Huyện Vĩnh Lộc em chọn đề tài cho báo cáo thực tập “Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương UBND Huyện Vĩnh Lộc ” Mục đích vấn đề nghiên cứu SV: Trịnh Trọng Trung Lớp: K2 0- HKTVB... lương khoản trích theo lương UBND Huyện Vĩnh Lộc Chương 3: Giải pháp hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương UBND Huyện Vĩnh Lộc SV: Trịnh Trọng Trung Lớp: K2 0- HKTVB Báo cáo thực tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Huyện Vĩnh Lộc., Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Huyện Vĩnh Lộc.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn