bài giảng hành vi của doanh nghiệp - ĐH kinh tế

50 134 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2019, 13:13

bài giảng hành vi của doanh nghiệp - ĐH kinh tếbài giảng hành vi của doanh nghiệp - ĐH kinh tếbài giảng hành vi của doanh nghiệp - ĐH kinh tếbài giảng hành vi của doanh nghiệp - ĐH kinh tếbài giảng hành vi của doanh nghiệp - ĐH kinh tếbài giảng hành vi của doanh nghiệp - ĐH kinh tếbài giảng hành vi của doanh nghiệp - ĐH kinh tếbài giảng hành vi của doanh nghiệp - ĐH kinh tếbài giảng hành vi của doanh nghiệp - ĐH kinh tế Bài 5: Hành vi doanh nghiệp I Chi phí sản xuất The Costs of Production The Law of Supply: ◆ Firms are willing to produce and sell a greater quantity of a good when the price of the good is high ◆ This results in a supply curve that slopes upward Luật cung: ◆ Các doanh nghiệp muốn sản xuất bán lượng hàng hoá nhiều giá cao ◆ Kết đường cung hướng lên The Firm’s Objective The economic goal of the firm is to maximize profits A Firm’s Total Revenue and Total Cost ◆  Total Revenue ◆  The amount that the firm receives for the sale of its output ◆  Total ◆  The amount that the firm pays to buy inputs ◆  Toång ◆  doanh thu Lượng tiền doanh nghiệp nhận từ việc bán sản phẩm ◆  Tổng ◆  Cost chi phí Lượng tiền mà doanh nghiệp phải trả để mua đầu vào A Firm’s Profit Profit is the firm’s total revenue minus its total cost Profit = Total revenue - Total cost Chi phí tính chi phí hội Costs as Opportunity Costs A firm’s cost of production includes all the opportunity costs of making its output of goods and services Chi phí sản xuất doanh nghiệp bao gồm toàn chi phí hội phát sinh trình sản xuất sản lượng hàng hoá dòch vụ Explicit and Implicit Costs Chi phí ẩn chi phí A firm’s cost of production include explicit costs and implicit costs ◆ Explicit costs involve a direct money outlay for factors of production ◆ Implicit costs not involve a direct money outlay Chi phí sản xuất doanh nghiệp bao gồm chi phí ẩn chi phí ◆ Chi phí đề cập đến kinh phí trực tiếp trả cho yếu tố sản xuất ◆ Chi phí ẩn không liên quan với kinh phí trực tieáp Economic Profit versus Accounting Profit Economists measure a firm’s economic profit as total revenue minus all the opportunity costs (explicit and implicit) ◆  Accountants measure the accounting profit as the firm’s total revenue minus only the firm’s explicit costs In other words, they ignore the implicit costs ◆  Nhà kinh tế tính lợi nhuận kinh tế doanh nghiệp cách lấy tổng doanh thu doanh nghiệp trừ tổng tất chi phí hội (bao gồm chi phí ẩn chi phí hiện) ◆  Nhà kế toán tính lợi nhuận kế toán doanh nghiệp cách lấy tổng doanh thu doanh nghiệp trừ khoản chi phí ◆  Economic Profit versus Accounting Profit ◆  When total revenue exceeds both explicit and implicit costs, the firm earns economic profit ◆  Economic profit is smaller than accounting profit ◆  Khi toång doanh thu vượt chi phí ẩn chi phí hiện, nhà doanh nghiệp kiếm khoản lợi nhuận kinh tế ◆  Lợi nhuận kinh tế nhỏ lợi nhuận kế toán Economic Profit versus Accounting Profit How an Economist Views a Firm How an Accountant Views a Firm Economic profit Accounting profit Revenue Implicit costs Explicit costs Revenue Total opportunity costs Explicit costs Cost Curves and Their Shapes $3.50 $3.00 Total Costs $2.50 $2.00 ATC $1.50 $1.00 $0.50 $0.00 Quantity of Output (glasses of lemonade per hour) 10 12 Relationship Between Marginal Cost and Average Total Cost Mối quan hệ chi phí cận biên tổng chi phí bình quaân ◆  ◆  ◆  ◆  Whenever marginal cost is less than average total cost, average total cost is falling Whenever marginal cost is greater than average total cost, average total cost is rising Bất kỳ chi phí cận biên nhỏ tổng chi phí bình quân, tổng chi phí bình quân giảm Bất kỳ chi phí cận biên lớn tổng chi phí bình quân, tổng chi phí bình quân tăng Relationship Between Marginal Cost and Average Total Cost Mối quan hệ chi phí cận biên tổng chi phí bình quân The marginal-cost curve crosses the average-totalcost curve at the efficient scale ◆ Efficient scale is the quantity that minimizes average total cost Đường chi phí cận biên cắt đường tổng chi phí bình quân điểm có quy mô hiệu ◆ Điểm có quy mô hiệu sản lượng mà tối thiểu tổng chi phí bình quân Relationship Between Marginal Cost and Average Total Cost $3.50 $3.00 Costs $2.50 MC $2.00 ATC $1.50 $1.00 $0.50 $0.00 Quantity of Output (glasses of lemonade per hour) 10 12 The Various Measures of Cost Big Bob’s Bagel Bin Quantity of Bagels 10 11 12 13 14 Total Cost $2.00 $3.00 $3.80 $4.40 $4.80 $5.20 $5.80 $6.60 $7.60 $8.80 $10.20 $11.80 $13.60 $15.60 $17.80 Fixed Cost $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 Average Average Average Variable Fixed Variable Total Marginal Cost Cost Cost Cost Cost $0.00 $1.00 $2.00 $1.00 $3.00 $1.00 $1.80 $1.00 $0.90 $1.90 $0.80 $2.40 $0.67 $0.80 $1.47 $0.60 $2.80 $0.50 $0.70 $1.20 $0.40 $3.20 $0.40 $0.64 $1.04 $0.40 $3.80 $0.33 $0.63 $0.97 $0.60 $4.60 $0.29 $0.66 $0.94 $0.80 $5.60 $0.25 $0.70 $0.95 $1.00 $6.80 $0.22 $0.76 $0.98 $1.20 $8.20 $0.20 $0.82 $1.02 $1.40 $9.80 $0.18 $0.89 $1.07 $1.60 $11.60 $0.17 $0.97 $1.13 $1.80 $13.60 $0.15 $1.05 $1.20 $2.00 $15.80 $0.14 $1.13 $1.27 $2.20 Big Bob’s Cost Curves $20.00 $18.00 Total Cost Curve $16.00 Total Cost $14.00 $12.00 $10.00 $8.00 $6.00 $4.00 FC $2.00 $0.00 10 Quantity of Output (bagels per hour) 12 14 16 Big Bob’s Cost Curves 3.5 2.5 MC Costs 1.5 ATC AVC 0.5 AFC 0 Quantity of Output 10 12 14 16 Ba đặc tính quan trọng đường chi phí Three Important Properties of Cost Curves ◆  ◆  ◆  Marginal cost eventually rises with the quantity of output The average-total-cost curve is U-shaped The marginal-cost curve crosses the averagetotal-cost curve at the minimum of average total cost Chi phí cận biên tăng lúc với mức sản lượng ◆  Đường tổng chi phí bình quân có dạng chữ U ◆  Đường chi phí cận biên cắt đường tổng chi phí bình quân điểm thấp tổng chi phí bình quân ◆  Costs in the Long Run Chi phí dài hạn ◆  For many firms, the division of total costs between fixed and variable costs depends on the time horizon being considered ◆  ◆  In the short run some costs are fixed In the long run fixed costs become variable costs ◆  Đối với nhiều doanh nghiệp, phân chia tổng chi phí thành chi phí biến đổi chi phí cố đònh phụ thuộc vào độ dài thời gian ◆  ◆  Trong ngắn hạn, chi phí cố đònh Trong dài hạn, chi phí trở thành chi phí biến đổi Costs in the Long Run Chi phí dài hạn Because many costs are fixed in the short run but variable in the long run, a firm’s long-run cost curves differ from its short-run cost curves Do nhiều chi phí cố đònh ngắn hạn biến đổi dài hạn, đường chi phí dài hạn doanh nghiệp khác với đừơng chi phí ngắn hạn Average Total Cost in the Short and Long Runs Average Total Cost ATC in short run with small factory ATC in short run with medium factory ATC in short run with large factory ATC in long run Quantity of Cars per Day Kinh tế quy mô phi kinh tế quy moâ Economies and Diseconomies of Scale ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  Economies of scale occur when long-run average total cost declines as output increases Diseconomies of scale occur when long-run average total cost rises as output increases Constant returns to scale occur when long-run average total cost does not vary as output increases Kinh tế quy mô xảy tổng chi phí bình quân dài hạn giảm sản lựơng tăng Phi kinh tế quy mô xảy tổng chi phí bình quân dài hạn tăng sản lượng tăng Lợi suất không đổi theo quy mô xảy tổng chi phí bình quân dài hạn không biến đổi theo mức sản lượng tăng Economies and Diseconomies of Scale Average Total Cost ATC in long run Economies of scale Constant Returns to scale Diseconomies of scale Quantity of Cars per Day Đây đóng góp quan trọng KNUT WICKSELL, ơng môn đồ nhiệt thành thuyết Tân Malthus người Thụy Điển, 1851-1926 ■  Do có cạnh tranh, hãng buộc phải hoạt động theo quy mô tối ưu, điểm chi phí trung bình tối thiểu đưa luận quy mơ tối ưu định có hiệu không thay đổi theo quy mô (Khi đường chi phí hình chữ U) ■  Ơng có đóng góp lý thuyết tiền tệ tài công Bài tập: ■  Chứng minh MC = ATCmin ■  Chứng minh MC = AVCmin ... Nhaø kinh tế tính lợi nhuận kinh tế doanh nghiệp cách lấy tổng doanh thu doanh nghiệp trừ tổng tất chi phí hội (bao gồm chi phí ẩn chi phí hiện) ◆  Nhà kế toán tính lợi nhuận kế toán doanh nghiệp. .. tổng doanh thu vượt chi phí ẩn chi phí hiện, nhà doanh nghiệp kiếm khoản lợi nhuận kinh tế ◆  Lợi nhuận kinh tế nhỏ lợi nhuận kế toán Economic Profit versus Accounting Profit How an Economist Views... that the firm pays to buy inputs ◆  Toång ◆  doanh thu Lượng tiền doanh nghiệp nhận từ vi c bán sản phẩm ◆  Tổng ◆  Cost chi phí Lượng tiền mà doanh nghiệp phải trả để mua đầu vào A Firm’s Profit
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng hành vi của doanh nghiệp - ĐH kinh tế, bài giảng hành vi của doanh nghiệp - ĐH kinh tế