Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

14 42 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 21:32

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10,100,1000 Kiểm tra cũ: Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên: -Ta chia phần nguyên số bị chia cho số chia Em nêu cách chia số thập phân - cho Viếtmột dấusốphẩy vào bên phải thương tìm tự nhiên? trước lấy chữ số phần thập phân số bị chia để tiếp tục thực phép chia -Tiếp tục chia với chữ số phần thập phân số bị chia Thứ sáu, ngày 06 tháng 12 năm 2013 TOÁN Chia số thập phân cho 10,100,1000 Ví dụ 1: 213,8 : 10 = ? 213,8 10 13 21,38 38 80 213,8 : 10 = 21,38 Nếu chuyển dấu phẩy cđa sè 213,8 sang bªn trái chữ số ta đợc 21,38 Khi chia số thập phân cho 10 ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên trái chữ số Thứ sáu, ngày 06 tháng 12 năm 2013 TỐN Chia số thập phân cho 10,100,1000 Ví dụ 2: 89,13 : 100 = ? 89,13 100 13 0,8913 130 300 89,13 : 100 = 0,8913 Nếu ta chuyển dấu phẩy số 89,13 sang bên trái hai chữ số ta 0,8913 Khi chia số thập phân cho 100 ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên trái hai chữ số Luyện tập: Tính nhẩm: Trò chơi đố bạn a) 43,2 : 10 = 4,32 b) 23,7 : 10 = 2,37 0,65 : 10 = 0,065 2,07 : 10 = 0,207 432,9 : 100 = 4,329 2,23 : 100 = 0,0223 Trường chuyển dấu Khi chiahợp mộtnào số thập phân phẩycho của10,số100, thập phõn sang 1000,… trỏi 1, 2, 3, … chữ số? Bài 2: Tính nhẩm so sánh kết tính = a) 12,9 : 10 …12,9 x 0,1 1,29 1,29 = 123,4 x 0,01 b) 123,4 : 100 … 1,234 1,234 = 5,7 x 0,1 c) 5,7 : 10 … = 87,6 x 0,01 d) 87,6 : 100 … 0,57 0,57 0,876 0,876 Chia mộtsốsốthập thập phân phân cho cho 10, 10, 100, Kết 1000… 100, 1000… nhân thập phân số nhân số đó với 0,1; 0,1; 0,01; 0,001, … 0,01; 0,001… ta kết sao? Bài 3: Một kho gạo có 537,25 gạo Người ta lấy 10 số gạo kho Hỏi kho lại gạo? TÓM TẮT 537,25 gạo Lấy 10 Còn ? Tấn gạo Bài giải: Người ta lấy số gạo là: 537,25 : 10 = 53,725(tấn) Số gạo kho lại là: 537,25 - 53,725 = 483,525 (tấn) Đáp số: 483,525 TOÁN Chia số thập phân cho 10,100,1000 Muốn chia số thập phân cho 10, 100, 1000, … ta làm nào? TIẾT HỌC KẾT THÚC TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO ... Bài giải: Người ta lấy số gạo là: 53 7, 25 : 10 = 53 ,7 25 ( tấn) Số gạo kho lại là: 53 7, 25 - 53 ,7 25 = 483 , 52 5 (tấn) Đáp số: 483 , 52 5 TOÁN Chia số thập phân cho 10,100,1000 Muốn chia số thập phân cho. .. 12, 9 : 10 … 12, 9 x 0,1 1 ,29 1 ,29 = 123 ,4 x 0,01 b) 123 ,4 : 100 … 1 ,23 4 1 ,23 4 = 5, 7 x 0,1 c) 5, 7 : 10 … = 87,6 x 0,01 d) 87,6 : 100 … 0 ,57 0 ,57 0,876 0,876 Chia mộtsốs thập thập phân phân cho cho... Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên: -Ta chia phần nguyên số bị chia cho số chia Em nêu cách chia số thập phân - cho Viếtmột dấusốphẩy vào bên phải thương tìm tự nhiên? trước lấy chữ số phần thập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000