Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

12 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 21:32

Toán lớp Chia số thập phân cho 10,100,1000… Toán Bài cũ : Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm ? Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên: -Ta chia phần nguyên số bị chia cho số chia -Viết dấu phẩy vào bên phải thương tìm trước lấy chữ số phần thập phân số bị chia để tiếp tục thực phép chia -Tiếp tục chia với chữ số phần thập phân số bị chia Tốn Chia số thập phân cho 10,100,1000… Ví dụ 1: 213,8 10 13 21,3 38 80 213,8 : 10 = 21,38 Nhận xét số bị chia thương tìm được: Nếu ta chuyển dấu phẩy số 213,8 sang bên trái chữ số ta 21,38 Khi chia số thập phân Khi chia số thập phân cho 10 ta tìm cho 10 ta việc chuyển kết cách ? dấu phẩy số sang bên trái chữ số Toán: Chia số thập phân cho10,100,1000,… 24,56 : 10 = 2,456 48,5 : 10 = 4,85 Tốn: Chia số thập phân cho10,100,1000,… • Ví dụ 2: 89,13 : 100 = ? Nhận xét số bị chia thương tìm được: 89,13 100 91 , 91 13 300 89,13 :100 = 0,8913 Khi chia số thập phân cho 100 ta tìm kết cách ? Nếu ta chuyển dấu phẩy số 89,13 sang bên trái hai chữ số ta 0,8913 Khi chia số thập phân cho 100 ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên trái hai chữ số Toán: Chia số thập phân với 10,100,1000,… Tính nhẩm: 356,78 : 100 = 3,5678 5748,34 : 100 = 57,4834 Toán: Chia số thập phân với 10,100,1000, Muốn chia số thập phân cho 10, 100 1000,…ta làm nào? Muốn chia số thập phân cho10,100,1000,…ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên trái một, hai, ba,…chữ số Toán: Chia số thập phân với 10,100,1000 Luyện tập : Tính nhẩm : Trò chơi đố bạn a/43,2 : 10 = 0,65 : 10 432,9 : 100 4,32 b / 23,7 : 10 = 2,37 = 0,065 2,07 : 10 = 0,207 = 4,329 2,23 : 100 = 0,0223 Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000… Bài : Tính so sánh hai kết a/ 12,9 : 10 1,29 = b/123,4 : 100 1,234 = 12,9 x 0,1 1,29 c/ 5,7 :10 0,57 5,7 x0,1 0,57 = d/ 87,6 : 100 0,876 123,4 x 0,01 1,234 87,6 x 0,01 = 0,876 Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000 Bài : Một kho gạo có 537,25 gạo Người ta lấy 10 số gạo kho Hỏi kho lại gạo ? Bài giải Số gạo lấy : 537,25 : 10 53,725(tấn ) Số gạo lại kho : 537,25 - 53,725 = 483,525 (tấn ) Đáp số 483,525 Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000… Trò chơi : Ghi Đ vào □ trước câu trả lời Muốn chia số thập phân cho 10, 100,1000,…ta việc : □ Đ a/ Chuyển dấu phẩy số sang bên trái một, hai,ba ,…chữ số □ b/ Chuyển dấu phẩy số sang bên phải một, hai,ba ,…chữ số ... Người ta lấy 10 số gạo kho Hỏi kho lại gạo ? Bài giải Số gạo lấy : 53 7, 25 : 10 53 ,7 25 ( tấn ) Số gạo lại kho : 53 7, 25 - 53 ,7 25 = 483 , 52 5 (tấn ) Đáp số 483 , 52 5 Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000 ... phẩy số sang bên trái chữ số Toán: Chia số thập phân cho1 0,100,1000,… 24 ,56 : 10 = 2, 456 48 ,5 : 10 = 4, 85 Tốn: Chia số thập phân cho1 0,100,1000,… • Ví dụ 2: 89,13 : 100 = ? Nhận xét số bị chia. .. 0, 65 : 10 4 32, 9 : 100 4, 32 b / 23 ,7 : 10 = 2, 37 = 0,0 65 2, 07 : 10 = 0 ,20 7 = 4, 329 2, 23 : 100 = 0, 022 3 Toán: Chia số thập phân cho 10,100,1000 Bài : Tính so sánh hai kết a/ 12, 9 : 10 1 ,29 = b/ 123 ,4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000, Toán: Chia một số thập phân với 10,100,1000. . .