Phân tích ảnh hưởng của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến (tt)

26 46 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 15:10

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN NHƢ THANH PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU VÕNG QUAY TÀI SẢN ĐẾN ROE CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Kon Tum - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS ĐƢỜNG NGUYỄN HƢNG Phản biện 1: PGS.TS Hoàng Tùng Phản biện 2: PGS.TS Huỳnh Đức Lộng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tài cơng ty khâu sở hệ thống tài lẽ trực tiếp gắn liền phục vụ trình sản xuất kinh doanh đơn vị sở, nơi trực tiếp tạo sản phẩm quốc dân, mặt khác có tác động định đến thu nhập khâu tài khác hệ thống tài Việc Phân tích báo cáo tài giúp nhà quản lý cơng ty nắm rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ nhận mặt mạnh, yếu cơng ty làm hoạch định phương án chiến lược tương lai, đồng thời đề xuất giải pháp để ổn định, tăng cường chất lượng hoạt động công ty Qua đó, cơng ty đưa giải pháp hữu hiệu, định xác nhằm nâng cao chất lượng cơng tác quản lý tài hiệu SXKD Trong phân tích báo cáo tài chính, đánh giá tác động tỷ suất lợi nhuận doanh thu vòng quay tài sản đến ROE điều vơ quan trọng để biết thích hợp đầu tư để nâng cao hiệu sử dụng đồng vốn Thời gian qua có số nghiên cứu đánh giá công ty tác động qua mơ hình Dupont, song phân tích đơn vị mà chưa có đánh giá tổng quan phân ngành Do việc thực đề tài mang lại phân tích tổng quan tác động tỷ suất lợi nhuận doanh thu vòng quay tài sản đến ROE công ty niêm yết, mang lại cho người quản trị cơng ty cách nhìn rõ rệt việc quản trị doanh thu, chi phí để từ nâng cao hiệu hoạt động công ty Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm phân tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu vòng quay tài sản đến ROE công ty, thông qua nhằm rút hàm ý đề xuất chiến lược quản trị doanh thu, chi phí cơng ty nhằm đem lại hiệu hoạt động công ty tốt Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu vòng quay tài sản đến ROE công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: phân tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu vòng quay tài sản đến ROE công ty niêm yết sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh - Về khơng gian: công ty niêm yết sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh - Thời gian nghiên cứu: (2015 đến 2017) Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp mô tả, thống kê - Phương pháp phân tích mơ hình Dupont - Phương pháp t-test Bố cục đề tài Chương Cơ sở lý luận phân tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu vòng quay tài sản đến ROE cơng ty niêm yết Chương Phân tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu vòng quay tài sản đến ROE công ty niêm yết sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Chương Kết luận đề xuất Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU VÒNG QUAY TÀI SẢN ĐẾN ROE CỦA CÁC CÔNG TY 1.1 KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm Phân tích báo cáo tài phận tiến trình phân tích hoạt động cơng ty (Phân tích tình hình kết sản xuất cơng ty; phân tích yếu tố trình sản xuất; tình hình tiêu thụ; phân tích tình hình tài qua báo cáo tài chính) 1.1.2 Đối tƣợng mục đích sử dụng thông tin từ BCTC Đối tượng sử dụng báo cáo tài bao gồm: - Bên ngồi cơng ty: Nhà đầu tư, Chủ nợ, Nhà nước - Bên công ty: Người quản lý, nhân viên 1.1.3 Tầm quan trọng phân tích báo cáo tài Phân tích báo cáo tài cơng ty giữ vai trò quan trọng khơng thể thiếu hoạt động sản xuất kinh doanh Sử dụng cơng cụ, kỹ thuật để phân tích báo cáo tài giúp nhà phân tích, nhà quản trị kiểm tra tình hình tài thời kỳ qua, hành khắc phục gì, giữ vững gì, từ có kế hoạch phát triển, đầu tư tương lai 1.2 TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.2.1 Tổng quan hiệu kinh doanh công ty Hiệu kinh doanh (HQKD) đại lượng so sánh: So sánh kết đầu vào đầu ra, so sánh chi phí kinh doanh bỏ kết kinh doanh thu Nâng cao HQKD làm cho tiêu đo lường HQKD DN tăng lên mức độ đạt mục tiêu định tính theo hướng tích cực 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh a Nhóm tiêu đánh giá khả sinh lời Các tiêu phản ánh khả sinh lời DN quan tâm sử dụng lợi nhuận mục tiêu cao mà DN hướng tới - Tỷ suất lợi nhuận doanh thu = Lợi nhuận/Doanh thu tiêu thụ sản phẩm - Tỷ suất lợi nhuận tài sản = Lợi nhuận/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu b Nhóm tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản Hiệu suất sử dụng tài sản thể việc sử dụng tài sản để tạo nhiều lợi ích giảm thời gian vòng quay tài sản Để đánh giá hiệu suất sử dụng tổng tài sản DN, người ta thường sử dụng tiêu phản ánh số vòng quay tài sản (sức sản xuất tài sản) Đối với tài sản cố định, tiêu thường sử dụng sức sản xuất tài sản cố định; suất hao phí tài sản cố định Đối với tài sản ngắn hạn, DN thường sử dụng số vòng quay tài sản ngắn hạn (tháng, quý, năm); hệ số đảm nhiệm tài sản ngắn hạn thời gian vòng quay tài sản để đánh giá Cụ thể: - Số vòng quay tài sản = Tổng doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân - Sức sản xuất TSCĐ = Tổng doanh thu thuần/TSCĐ bình quân - Số vòng quay tài sản ngắn hạn = Tổng doanh thu thuần/Tài sản ngắn hạn bình quân - Thời gian vòng quay tài sản ngắn hạn = Thời gian kỳ phân tích/Số vòng quay tài sản ngắn hạn Số vòng quay hàng tồn kho = Tổng doanh thu thuần/Hàng tồn kho bình quân c Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động công ty Lao động ba yếu tố quan trình sản xuất kinh doanh Vì vậy, số lượng chất lượng lao động yếu tố ánh hưởng trực tiếp đến HQKD Hiệu sử dụng lao động biểu qua tiêu sau: Doanh lợi bình qn lao động = Lợi nhuận ròng kỳ/Số lao động bình quân kỳ Doanh thu bình quân lao động = Doanh thu/Số lao động bình quân kỳ d Các tiêu hiệu trị – xã hội DN 1.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty Căn vào cơng thức tính tốn HQKD DN yếu tố để nâng cao HQKD tăng doanh thu giảm chi phí Các biện pháp để thực khác nhau, tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể DN, nhiên tổng hợp thành số biện pháp sau: Thứ nhất, tăng doanh thu Thứ hai, giảm chi phí Thứ ba, tốc độ tăng doanh thu nhanh tốc độ tăng chi phí 1.3 TỔNG QUAN VỀ TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU, HỆ SỐ VÕNG QUAY TÀI SẢN CHỈ TIÊU ROE CỦA CÁC CÔNG TY 1.3.1 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) a Định nghĩa Tỷ số lợi nhuận doanh thu (ROS) (Tỷ suất sinh lời doanh thu, Tỷ Suất sinh lời doanh thu, Hệ số lãi ròng) tỷ số tài dùng để theo dõi tình hình sinh lợi cơng ty cổ phầnphản ánh quan hệ lợi nhuận ròng dành cho cổ đơng doanh thu công ty b Công thức Tỷ số lợi nhuận doanh thu (ROS) = 100 x Lợi nhuận sau thuế Doanh thu 1.3.2 Vòng quay tổng tài sản (AT) Vòng quay tổng tài sản (AT) = Doanh thu Tổng tài sản bình qn Số vòng quay tổng tài sản (hay gọi tắt Số vòng quay tài sản) tỷ số tài chính, thước đo khái quát hiệu sử dụng tài sản cơng ty Tỷ số tính cách lấy doanh thu (ròng) đạt thời kỳ định chia cho giá trị bình quân tổng tài sản (bao gồm tài sản lưu động lẫn tài sản cố định) công ty kỳ Giá trị bình qn tính trung bình cộng giá trị đầu kỳ giá trị cuối kỳ Tỷ số cho biết đồng tài sản tạo cho công ty đồng doanh thu 1.3.3 Tỷ số lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu (ROE) Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Lợi nhuận sau thuế = 100 x Bình qn vốn cổ phần phổ thơng 1.3.4 Mối quan hệ tỷ suất lợi nhuận doanh thu, vòng quay tài sản, tỷ số lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu Hiện nay, nhà phân tích tài hay vận dụng cơng thức Dupont phân tích mơ hình hoạt động cơng ty Đây công cụ đơn giản hiệu quả, cho phép nhà phân tích nhìn khái quát toàn vấn đề cơng ty, từ đưa định đắn, nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho công ty Công thức Dupont thông thường triển khai sử dụng sau: Lợi nhuận RO E = Tổng tài sản Doanh thu sau thuế x Doanh thu thuần Tổng tài sản x bình quân Vốn chủ sở hữu bình quân bình quân Hay RO E Tỷ suất lợi = nhuận sau thuế doanh thu x Vòng quay tài sản x 1- Hệ số nợ KẾT LUẬN CHƢƠNG Có nhiều phương pháp sử dụng để tiến hành phân tích tài cơng ty phương pháp so sánh phương pháp sử dụng rộng rãi, phổ biến Nội dung phân tích tài xem xét nhiều góc độ khác tập trung lại có hai dạng chính, việc phân tích tiêu báo cáo tài hai phân tích mối liên hệ tiêu báo cáo tài Trong nội dung chương này, tác giả trình bày số nội dung liên quan đến phân tích báo cáo tài dựa mối quan hệ tiêu báo cáo tài chính, là: Phân tích mối quan hệ tỷ suất lợi nhuận doanh thu, vòng quay tài sản tỷ số lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu Từ làm sở để thực đề tài CHƢƠNG PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU VÒNG QUAY TÀI SẢN ĐẾN ROE CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GDCK TP HCM 2.1.1 Tổng quan sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 2.1.2 Tổng quan cơng ty niêm yết Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh a Số lượng cơng ty nhóm ngành Biểu đồ 2.1 Số lượng cơng ty nhóm ngành niêm yết 10 d ROE bình qn nhóm ngành Biểu đồ 2.4 Quy mơ ROE bình qn nhóm ngành 2.2 MỤC TIÊU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2.2 Thiết kế nghiên cứu a Giả thuyết nghiên cứu Căn vào mục tiêu nghiên cứu nêu trên, theo yếu tố quy mô công ty, Thời gian niêm yết, mức độ đầu tư tài sản cố định ngành, tác giả đưa cấp độ giả thuyết sau: Giả thuyết theo cấp độ tổng hợp (theo yếu tố chi phối): Các cơng ty có quy mơ công ty lớn thông thường công ty phát triển lâu năm, để phát triển có quy mơ công ty thực lớn, 11 công ty trải qua giai đoạn phát triển thăng trầm đề đạt tới ổn định, giả thuyết tác giả đưa với quy mô công ty sau: Giả thuyết H1: Các cơng ty có quy mơ lớn có ROE cao cơng ty có quy mơ nhỏ Giả thuyết H1a: Các cơng ty có quy mơ lớn có ROS cao cơng ty có quy mơ nhỏ Giả thuyết H1b: Các cơng ty có quy mơ lớn có AT cao cơng ty có quy mơ nhỏ Giả thuyết H2: Các cơng ty có thời gian niêm yết dài có ROE cao cơng ty có thời gian niêm yết ngắn Giả thuyết H2a: Các cơng ty có thời gian niêm yết dài có ROS cao cơng ty có thời gian niêm yết ngắn Giả thuyết H2b: Các cơng ty có thời gian niêm yết dài có AT cao cơng ty có thời gian niêm yết ngắn Giả thuyết H3: Các cơng tytỷ trọng đầu tư TSCĐ lớn có ROE cao cơng tytỷ trọng đầu tư TSCĐ nhỏ Giả thuyết H3a: Các cơng tytỷ trọng đầu tư TSCĐ lớn có ROS cao cơng tytỷ trọng đầu tư TSCĐ nhỏ Giả thuyết H3b: Các cơng tytỷ trọng đầu tư TSCĐ lớn có AT cao cơng tytỷ trọng đầu tư TSCĐ nhỏ Giả thuyết theo cấp độ ROE (cấp độ chi tiết): Giả thuyết H11: Trong cơng ty có quy mơ nhỏ, có khác biệt thực ROE công ty có ROE thấp cơng ty có ROE cao Giả thuyết H11a: Trong cơng ty có quy mơ nhỏ, có khác biệt thực ROS cơng ty có ROE thấp cơng ty có ROE cao Giả thuyết H11b: Trong cơng ty có quy mơ nhỏ, có khác biệt thực AT cơng ty có ROE thấp cơng ty có ROE cao 12 Giả thuyết H12: Trong cơng ty có quy mơ lớn, có khác biệt thực ROE công ty có ROE thấp cơng ty có ROE cao Giả thuyết H12a: Trong cơng ty có quy mơ lớn, có khác biệt thực ROS cơng ty có ROE thấp cơng ty có ROE cao Giả thuyết H12b: Trong cơng ty có quy mơ lớn, có khác biệt thực AT cơng ty có ROE thấp cơng ty có ROE cao Tương tự, yếu tố chi phối thời gian niêm yết mức độ đầu tư TSCĐ, giả thuyết phát biểu yếu tố quy mô Đối với yếu tố Thời gian niêm yết, giả thuyết theo cấp độ ROE gồm có giả thuyết H21, H21a H21b cho công ty có thời gian niêm yết ngắn, giả thuyết H22, H22a H22b cho cơng ty có thời gian niêm yết dài Đối với yếu tố mức độ đầu tư TSCĐ, giả thuyết theo cấp độ ROE gồm có giả thuyết H31, H31a H31b cho cơng tytỷ trọng TSCĐ thấp, giả thuyết H32, H32a H32b cho cơng tytỷ trọng TSCĐ cao b Mẫu nghiên cứu - Các tiêu Báo cáo tài niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (được công khai trang web: www.hsx.vn) - Số lượng mẫu thu thập mẫu: + Tổng công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh niên độ 2015 – 2017 qua chọn lọc 288 công ty + Các công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh niên độ 2015 – 2017 hoạt động lĩnh vực sản xuất 107 công ty 13 + Các công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh niên độ 2015 – 2017 hoạt động lĩnh vực xây dựng bất động sản 74 cơng ty c Phân nhóm công ty Sử dụng Hàm Percentile.exc để xác định phân nhóm tiêu ROE, quy mơ cơng ty, thời gian niêm yết, mức độ đầu tư tài sản cố định Kết phân tích sử dụng hàm Percentile.exe: - Phân nhóm ROE tồn mẫu nghiên cứu: + Kết PERCENTILE.EXC ROE 288 mẫu + Mốc phân tích có ý nghĩa - Phân nhóm cơng ty theo quy mơ cơng ty ngành Nhóm ngành sản xuất: Nhóm ngành xây dựng bất động sản: - Phân nhóm cơng ty theo thời gian niêm yết ngành Nhóm ngành sản xuất: Nhóm ngành xây dựng bất động sản: d Phương pháp thống kê Kiểm định Independent-Samples T-Test phép kiểm định giả thuyết trung bình tổng thể, dùng trường hợp ta muốn kiểm định giả thuyết trung bình tổng thể dựa mẫu độc lập rút từ tổng thể Trong kiểm định Independent-Samples T-Test ta có biến định lượng để tính trung bình biến định tính dùng để chia nhóm so sánh Các bước thực kiểm định Independent-SamplesT-Test bao gồm: + Bước 1: Đặt giả thuyết Ho: “Giá trị trung bình biến tổng thể nhau” + Bước 2: Thực kiểm định Independent-Samples T-Test 14 + Bước 3: Tìm giá trị Sig tương ứng với kiểm định phương sai tổng thể Levene tính được: + Nếu Sig <  phương sai nhóm đối tượng khác nhau, ta sử dụng kết kiểm định t phần Equal variances not assumed + Nếu Sig   phương sai nhóm đối tượng khơng khác nhau, ta sử dụng kết kiểm định t phần Equal variances assumed + Bước 4: So sánh giá trị Sig kiểm định t xác định bước với xác suất : + Nếu Sig   ta chấp nhận giả thuyết Ho + Nếu Sig <  ta bác bỏ giả thuyết Ho Thơng thường mức độ tin cậy dùng để phân tích 95% (=0,05) 2.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.3.1 Phân tích ảnh hƣởng ROS AT đến ROE chi phối yếu tố quy mô công ty a Phân tích ảnh hưởng ROS AT đến ROE cấp độ tổng hợp - Đối với nhóm ngành sản xuất + Các giả thuyết lập ra: Giả thuyết H1: Các cơng ty có quy mơ lớn (QMDN > 2.605 tỷ) có ROE cao cơng ty có quy mơ nhỏ (QMDN < 1.017 tỷ) Giả thuyết H1a: Các cơng ty có quy mơ lớn (QMDN > 2.605 tỷ) có ROS cao cơng ty có quy mơ nhỏ (QMDN < 1.017 tỷ) Giả thuyết H1b: Các cơng ty có quy mơ lớn (QMDN > 2.605 tỷ) có AT cao cơng ty có quy mơ nhỏ (QMDN < 1.017 tỷ) + Kết kiểm định Independent Samples Test: Giả thuyết H1: Tại kiểm định Levene's Test for Equality of 15 Variances Sig > 0,05, chấp nhận giả thuyết H1: phương sai nhóm đối tượng khơng khác nhau, ta sử dụng kết kiểm định t phần Equal variances assumed Tại kiểm định t phần Equal variances assumed Sig > 0,05, khơng có khác biệt có ý nghĩa trung bình tổng thể, khơng có ý nghĩa thống kê - Đối với nhóm ngành xây dựng bất động sản + Các giả thuyết lập ra: Giả thuyết H1: Các cơng ty có quy mơ lớn (QMDN > 4.699 tỷ) có ROE cao cơng ty có quy mơ nhỏ (QMDN < 1.331 tỷ) Giả thuyết H1a: Các cơng ty có quy mơ lớn (QMDN > 4.699 tỷ) có ROS cao cơng ty có quy mơ nhỏ (QMDN < 1.331 tỷ) Giả thuyết H1b: Các cơng ty có quy mơ lớn (QMDN > 4.699 tỷ) có AT cao cơng ty có quy mơ nhỏ (QMDN < 1.331 tỷ) + Kết kiểm định Independent Samples Test: Qua bảng số liệu trên, ta thấy: Giả thuyết H1: Tại kiểm định Levene's Test for Equality of Variances Sig > 0,05, chấp nhận giả thuyết H1: phương sai nhóm đối tượng khơng khác nhau, ta sử dụng kết kiểm định t phần Equal variances assumed Tại kiểm định t phần Equal variances assumed Sig > 0,05, khơng có khác biệt có ý nghĩa trung bình tổng thể, khơng có ý nghĩa thống kê b Phân tích ảnh hưởng ROS AT đến ROE theo cấp độ chi tiết Đối với cơng ty có quy mơ nhỏ - Đối với nhóm ngành sản xuất + Các giả thuyết lập ra: Giả thuyết H11: Trong công ty có quy mơ nhỏ (QMDN < 1.017 tỷ) có khác biệt thực ROE công ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE cao (ROE > 17) 16 Giả thuyết H11a: Trong cơng ty có quy mơ nhỏ (QMDN < 1.017 tỷ) có khác biệt thực ROS cơng ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE cao (ROE > 17) Giả thuyết H11b: Trong cơng ty có quy mơ nhỏ (QMDN < 1.017 tỷ) có khác biệt thực AT cơng ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE toàn sàn cao (ROE > 17) Giả thuyết H11: Tại kiểm định Levene's Test for Equality of Variances Sig < 0,05, chấp nhận giả thuyết H11: phương sai nhóm đối tượng khác nhau, sử dụng kết kiểm định t phần Equal variances not assumed Tại kiểm định t phần Equal variances not assumed Sig < 0,05, có khác biệt có ý nghĩa trung bình tổng thể, có ý nghĩa thống kê Giả thuyết H11a: Tại kiểm định Levene's Test for Equality of Variances Sig > 0,05, chấp nhận giả thuyết H11a: phương sai nhóm đối tượng khơng khác nhau, ta sử dụng kết kiểm định t phần Equal variances assumed Tại kiểm định t phần Equal variances assumed Sig < 0,05, có khác biệt có ý nghĩa trung bình tổng thể, có ý nghĩa thống kê Giả thuyết H11b: Tại kiểm định Levene's Test for Equality of Variances Sig > 0,05, chấp nhận giả thuyết H11b: phương sai nhóm đối tượng khơng khác nhau, ta sử dụng kết kiểm định t phần Equal variances assumed Tại kiểm định t phần Equal variances assumed Sig < 0,05, có khác biệt có ý nghĩa trung bình tổng thể, có ý nghĩa thống kê - Đối với ngành xây dựng bất động sản + Các giả thuyết lập ra: Giả thuyết H11: Trong cơng ty có quy mơ nhỏ (QMDN < 1.331 tỷ) có khác biệt thực ROE cơng ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE tồn sàn cao (ROE > 17) Giả thuyết H11a: Trong công ty có quy mơ nhỏ (QMDN < 17 1.331 tỷ) có khác biệt thực ROS công ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE cao (ROE > 17) Giả thuyết H11b: Trong cơng ty có quy mơ nhỏ (QMDN < 1.331 tỷ) có khác biệt thực AT cơng ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE tồn sàn cao (ROE > 17) Đối với cơng ty có quy mơ lớn - Đối với ngành sản xuất + Các giả thuyết lập ra: Giả thuyết H12: Trong công ty có quy mơ lớn (QMDN > 2.605 tỷ) có khác biệt thực ROE công ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE cao (ROE > 17) Giả thuyết H12a: Trong cơng ty có quy mơ lớn (QMDN > 2.605 tỷ) có khác biệt thực ROS cơng ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE cao (ROE > 17) Giả thuyết H12b: Trong cơng ty có quy mơ lớn (QMDN > 2.605 tỷ) có khác biệt thực AT cơng ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE cao (ROE > 17) + Kết kiểm định Independent Samples Test: Giả thuyết H12: Tại kiểm định Levene's Test for Equality of Variances Sig < 0,05, chấp nhận giả thuyết H12: phương sai nhóm đối tượng khác nhau, sử dụng kết kiểm định t phần Equal variances not assumed Tại kiểm định t phần Equal variances not assumed Sig < 0,05, có khác biệt có ý nghĩa trung bình tổng thể, có ý nghĩa thống kê Giả thuyết H12a: Tại kiểm định Levene's Test for Equality of Variances Sig > 0,05, chấp nhận giả thuyết H12a: phương sai nhóm đối tượng khơng khác nhau, ta sử dụng kết kiểm định t phần Equal variances assumed Tại kiểm định t phần Equal variances assumed Sig > 0,05, khơng có khác biệt có ý nghĩa trung bình tổng thể, khơng có ý nghĩa thống kê 18 Giả thuyết H12b: Tại kiểm định Levene's Test for Equality of Variances Sig > 0,05, chấp nhận giả thuyết H12b: phương sai nhóm đối tượng không khác nhau, ta sử dụng kết kiểm định t phần Equal variances assumed Tại kiểm định t phần Equal variances assumed Sig < 0,05, có khác biệt có ý nghĩa trung bình tổng thể, có ý nghĩa thống kê 2.3.2 Phân tích ảnh hƣởng ROS AT đến ROE chi phối yếu tố thời gian niêm yết a Phân tích ảnh hưởng ROS AT đến ROE cấp độ tổng hợp - Đối với nhóm ngành sản xuất + Các giả thuyết lập ra: Giả thuyết H2: Các cơng ty có thời gian niêm yết dài (TGNY > 10 năm) có ROE cao cơng ty có thời gian niêm yết ngắn (TGNY < năm) Giả thuyết H2a: Các cơng ty có thời gian niêm yết dài (TGNY > 10 năm) có ROS cao cơng ty có thời gian niêm yết ngắn (TGNY < năm) Giả thuyết H2b: Các cơng ty có thời gian niêm yết dài (TGNY > 10 năm) có AT cao cơng ty có thời gian niêm yết ngắn (TGNY < năm) b Phân tích ảnh hưởng ROS AT đến ROE theo cấp độ ROE Đối với cơng ty có thời gian niêm yết ngắn - Đối với nhóm ngành sản xuất + Các giả thuyết lập ra: Giả thuyết H21: Trong công ty có thời gian niêm yết ngắn (TGNY < năm) có khác biệt thực ROE cơng ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE tồn sàn cao (ROE > 17) 19 Giả thuyết H21a: Trong công ty có thời gian niêm yết ngắn (TGNY < năm) có khác biệt thực ROS cơng ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE cao (ROE > 17) Giả thuyết H21b: Trong cơng ty có thời gian niêm yết ngắn (TGNY < năm) có khác biệt thực AT cơng ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE tồn sàn cao (ROE > 17) - Đối với ngành xây dựng bất động sản + Các giả thuyết lập ra: Giả thuyết H21: Trong cơng ty có thời gian niêm yết ngắn (TGNY < năm) có khác biệt thực ROE công ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE tồn sàn cao (ROE > 17) Giả thuyết H21a: Trong cơng ty có thời gian niêm yết ngắn (TGNY < năm) có khác biệt thực ROS cơng ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE cao (ROE > 17) Giả thuyết H21b: Trong công ty có thời gian niêm yết ngắn (TGNY < năm) có khác biệt thực AT cơng ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE tồn sàn cao (ROE > 17) 2.3.3 Phân tích ảnh hƣởng ROS AT đến ROE chi phối yếu tố mức độ đầu tƣ TSCĐ a Phân tích ảnh hưởng ROS AT đến ROE cấp độ tổng hợp - Đối với nhóm ngành sản xuất + Các giả thuyết lập ra: Giả thuyết H3: Các công tytỷ trọng TSCĐ đầu tư lớn (TTTSCĐĐT > 30,25%) có ROE cao cơng tytỷ trọng đầu tư TSCĐ nhỏ (TTTSCĐĐT < 19,12%) Giả thuyết H3a: Các cơng tytỷ trọng TSCĐ đầu tư lớn 20 (TTTSCĐĐT > 30,25%) có ROS cao cơng tytỷ trọng đầu tư TSCĐ nhỏ (TTTSCĐĐT < 19,12%) Giả thuyết H3b: Các cơng tytỷ trọng TSCĐ đầu tư lớn (TTTSCĐĐT > 30,25%) có AT cao cơng tytỷ trọng đầu tư TSCĐ nhỏ (TTTSCĐĐT < 19,12%) b Phân tích ảnh hưởng ROS AT đến ROE theo cấp độ ROE Đối với cơng ty có mức độ đầu tư TSCĐ thấp - Đối với ngành sản xuất + Các giả thuyết lập ra: Giả thuyết H31: Trong cơng tytỷ trọng tài sản cố định đầu tư thấp (TTTSCĐĐT < 19,12%) có khác biệt thực ROE cơng ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE cao (ROE > 17) Giả thuyết H31a: Trong cơng tytỷ trọng tài sản cố định đầu tư thấp (TTTSCĐĐT < 19,12%) có khác biệt thực ROS cơng ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE cao (ROE > 17) Giả thuyết H31b: Trong công tytỷ trọng tài sản cố định đầu tư thấp (TTTSCĐĐT < 19,12%) có khác biệt thực AT cơng ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE cao (ROE > 17) - Đối với nhóm ngành xây dựng bất động sản + Các giả thuyết lập ra: Giả thuyết H31: Trong cơng tytỷ trọng tài sản cố định đầu tư thấp (TTTSCĐĐT 17) Giả thuyết H31a: Trong cơng tytỷ trọng tài sản cố định đầu tư thấp (TTTSCĐĐT 17) Giả thuyết H31b: Trong công tytỷ trọng tài sản cố định đầu tư thấp (TTTSCĐĐT 17) Đối với cơng ty có mức độ đầu tư TSCĐ cao - Đối với nhóm ngành sản xuất + Các giả thuyết lập ra: Giả thuyết H32: Trong cơng tytỷ trọng tài sản cố định đầu tư cao (TTTSCĐĐT > 30,25%) có khác biệt thực ROE công ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE cao (ROE > 17) Giả thuyết H32a: Trong cơng tytỷ trọng tài sản cố định đầu tư cao (TTTSCĐĐT > 30,25%) có khác biệt thực ROS cơng ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE cao (ROE > 17) Giả thuyết H32b: Trong công tytỷ trọng tài sản cố định đầu tư cao (TTTSCĐĐT>30,25%) có khác biệt thực AT cơng ty có ROE thấp (ROE < 10) cơng ty có ROE cao (ROE > 17) 2.4 KẾT LUẬN Thông qua kết kiểm định Independent-SamplesT-Test, tác giả kiểm định giả thuyết lập Trong có giả thuyết bị bác bỏ giả thuyết chấp nhận dùng để phân tích Từ tổng hợp giả thuyết chấp nhận để đưa tổng kết chung đưa hàm ý nghiên cứu Chương 22 CHƢƠNG HÀM Ý CÁC ĐỀ XUẤT TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1.1 Kết nghiên cứu a Đối với giả thuyết theo cấp độ tổng hợp Trong kết phân tích giả thuyết cấp độ tổng hợp, qua kết phân tích 02 nhóm nghành ta thấy hầu hết giả thuyết khơng có ý nghĩa thống kê, điều chứng tỏ ảnh hưởng tiêu ROS, AT đến ROE thiết lập quy mô, thời gian niêm yết mức độ đầu tư tài sản cố định không rõ rệt, làm tiền đề để dựa vào đánh giá nên tập trung vào tiêu ROS hay AT để làm tăng ROE Tuy nhiên phân tích cấp độ tổng hợp, đánh giá thiết lập đầu tư tài sản cố định có ý nghĩa thống kê nhóm ngành sản xuất Các cơng ty nhóm ngành sản xuất có tỷ trọng TSCĐ đầu tư lớn (TTTSCĐĐT > 30,25%) có khác biệt số AT cao cơng tytỷ trọng đầu tư TSCĐ nhỏ (TTTSCĐĐT < 19,12%) Việc sử dụng biện pháp thúc đẩy gia tăng số AT cơng ty thuộc nhóm ngành sản xuất có tỷ trọng TSCĐ đầu tư lớn (TTTSCĐĐT > 30,25%) gia tăng số ROE công ty b Đối với giả thuyết theo cấp độ chi tiết Khi lập giả thuyết tác giả đưa giả thuyết theo mức độ phân chia ROE tổng công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố HCM Giả thuyết ROE lập nhằm mục đích xác định mức ROE ổn định, có tính khả thi để đánh giá cho nhóm ngành dùng để nghiên cứu đề tài Kết kiểm định cho ta thấy cấp độ chi tiết, có hàm ý đưa từ giả thuyết chấp nhận, cụ thể: Đối với nhóm ngành sản xuất - Đối với nhóm cơng ty có QMDN < 1.017 tỷ theo kết 23 nghiên cứu việc phát triển nâng cao hai số ROS AT mang lại gia tăng số ROE - Đối với nhóm cơng ty có quy mơ lớn QMDN > 2.605 tỷ theo kết nghiên cứu nên tập trung phát triển nâng cao tiêu AT để mang lại gia tăng số ROE - Đối với nhóm cơng ty có thời gian niêm yến ngắn TGNY < năm theo kết nghiên cứu nên tập trung phát triển nâng cao tiêu ROS để mang lại gia tăng số ROE - Đối với nhóm cơng ty có thời gian niêm yến dài TGNY > 10 năm theo kết nghiên cứu nên tập trung phát triển nâng cao tiêu AT để mang lại gia tăng số ROE - Đối với nhóm cơng tytỷ trọng đầu tư tài sản cố định < 19,12% theo kết nghiên cứu nên tập trung phát triển nâng cao tiêu AT để mang lại gia tăng số ROE - Đối với nhóm cơng tytỷ trọng đầu tư tài sản cố định >30,29% theo kết nghiên cứu việc phát triển nâng cao hai số ROS AT mang lại gia tăng số ROE Đối với nhóm ngành Xây dựng bất động sản - Đối với nhóm cơng ty có quy mơ nhỏ QMDN < 1.331 tỷ theo kết nghiên cứu nên tập trung phát triển nâng cao tiêu AT để mang lại gia tăng số ROE 3.1.2 Hàm ý Qua kết nghiên cứu ta thấy khác biệt tiêu ROS kết phân tích khơng rõ rệt, xuất vài trường hợp cụ thể ngành, từ thấy công ty hầu hết việc gia tăng doanh thu bão hòa việc quản lý chi phí thực bản, sát với nhu cầu công ty, khắc phục qua thời gian đến hoàn thiện niêm yết lên sàn Nhưng ngược lại tiêu AT qua kết nghiên cứu ta thấy hầu hết có ý nghĩa thống kê, tập trung chủ yếu công ty 24 thuộc nhóm ngành sản xuất, từ cho thấy kết nghiên cứu việc tập trung mở rộng địa bàn kinh doanh ngồi nước, tìm kiếm hợp đồng, tìm kiếm khách hàng, nâng cao cải thiện đầu tư chất lượng đầu tư máy móc để mang lại sản phẩm chất lượng nhằm đẩy mạnh mua bán, khoản sản phẩm môi trường cạnh tranh khốc liệt vấn đề công ty nên hướng tới để mang lại hiệu hoạt động kinh doanh cao hơn, hay nói cách khác môi trường kinh doanh nay, tập trung phát triển tiêu AT làm gia tăng số ROE 3.2 ĐỀ XUẤT 3.2.1 Đối với công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo kết nghiên cứu đề tài, từ cơng ty lựa chọn cách thức để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, tăng doanh thu, quản lý chi phí hiệu quả, đưa công ty bền vững lên 3.2.2 Đối với Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Cần đẩy mạnh tìm kiếm phương pháp phân chia nhóm ngành chi tiết hơn, đánh giá xác đặc trưng, tính chất cơng ty niêm yết để gộp vào nhóm ngành tương đồng Từ phân tích, đánh giá xác tổng quan cơng ty nhóm ngành, mang lại lợi ích kết nghiên cứu xác cho công ty tham khảo ... hệ tỷ suất lợi nhuận doanh thu, vòng quay tài sản tỷ số lợi nhuận sau thu vốn chủ sở hữu Từ làm sở để thực đề tài 8 CHƢƠNG PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU VÀ VỊNG QUAY TÀI... tới - Tỷ suất lợi nhuận doanh thu = Lợi nhuận/ Doanh thu tiêu thụ sản phẩm - Tỷ suất lợi nhuận tài sản = Lợi nhuận/ Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu b Nhóm... tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu vòng quay tài sản đến ROE cơng ty niêm yết Chương Phân tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu vòng quay tài sản đến ROE công ty niêm yết sở giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ảnh hưởng của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến (tt) , Phân tích ảnh hưởng của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến (tt)