Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân

9 46 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 21:22

Mơn: Tốn - lớp     B Tốn Đặt tính tính: a) 9,46 + 3,8 b) 4,7 + 12,6 Muốn cộng hai số thập phân ta làm nào? Toán Chúc mừng bạn! B Tốn Tổng nhiều số thập phân a) Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ có 27,5 l , thùng thứ hai có 36,75 l, thùng thứ ba có 14,5 l Hỏi ba thùng có lít dầu? 27,5 + 36,75 + 14,5 = + , , , 8,75 778,75 ? (l) B S/51 Toán Tổng nhiều số thập phân a) Ví dụ: b) Bài tốn: Người ta uốn sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài cạnh 8,7 dm ; 6,25dm ; 10dm Tính chu vi hình tam giác + ,7 27,5 + 36,75 ,+14,5 25 10 ,00 24,95 Bài giải Chu vi hình tam giác là: 8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm) Đáp số: 24,95 (dm) sB/52 Toán Tổng nhiều số thập phân Bài 1: Tính: Bài 2: Tính so sánh giá trị (a + b) + c a + (b + c) b cộngcmột tổng(a+b)+ c = a+ Khi hai số với số (b+c) thứ ba, ta cộng số thứ 2,5với tổng 6,8 hai1,2 (2,5 số lại.+ 6,8) + 1,2 = 10,5 2,5 + (6,8 + 1,2) = 10,5 a 1,3 0,5 (a+b)+c = a+(b+c) (1,34 + 0,52) + = 5,86 1,34 + (0,52 +4) = 5,86 (a+b)+c = (a+c)+b Phép cộng số thập phân có tính chất kết hợp a  V Toán Tổng nhiều số thập phân Bài 1: (a+b)+c = a+(b+c) Bài 2: Bài 3: Sử dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp để tính: b) 38,6 + (2,09 + 7,91) = 38,6 + 10 = 48,6 + 2,66 + 0,55 d) 7,34 + 0,45 +2,66 =( = = ) ) ( 10 + 11 Toán Tổng nhiều số thập phân Ai nhanh, 10 15 14 13 12 11 1023456789 Chọn phương án đúng: 15,6 15,6 + 0,32 + 0,32 21 26,13 A 15,6 + 0,32 21 21 36,92 3692 B C ... 6 ,25 dm ; 10dm Tính chu vi hình tam giác + ,7 27 ,5 + 36, 75 ,+14 ,5 25 10 ,00 24 , 95 Bài giải Chu vi hình tam giác là: 8,7 + 6, 25 + 10 = 24 , 95 (dm) Đáp số: 24 , 95 (dm) sB / 52 Toán Tổng nhiều số thập. .. =( = = ) ) ( 10 + 11 Toán Tổng nhiều số thập phân Ai nhanh, 10 15 14 13 12 11 1 023 456 789 Chọn phương án đúng: 15, 6 15, 6 + 0, 32 + 0, 32 21 26 ,13 A 15, 6 + 0, 32 21 21 36, 92 36 92 B C ... 1 ,2 = 10 ,5 2 ,5 + (6,8 + 1 ,2) = 10 ,5 a 1,3 0 ,5 (a+b)+c = a+(b+c) (1,34 + 0 , 52 ) + = 5, 86 1,34 + (0 , 52 +4) = 5, 86 (a+b)+c = (a+c)+b Phép cộng số thập phân có tính chất kết hợp a  V Tốn Tổng nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân