Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 11: Đêcamét vuông. Héctômét vuông

11 97 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 20:57

Toán Kiểm tra cũ : 1) Đổi đơn vị đo sau: 54 a)5400kg = …… tạ 34000 Kg b)34 = …… 3006 g c)3kg 6g = …… Thứ năm ngày 17 tháng năm 2009 Toán Đề-ca-mét vuông Héc-tô-mét vuông a) Đề- ca- vuụng Một đề-ca-mét vuông 1dam2 = 100m2 b) Héc –tụ- vuụng Một héc- tơ-mét vng 1hm2 = 100dam2 Tốn Đề-ca-mét vng Héc-tơ-mét vng Bài 1: Đọc số đo diện tích: 105dam2 ; 492hm2 32 600dam2 ; ; 180 350hm2 Toán Đề-ca-mét vuông Héc-tô-mét vuông Bài Viết số đo diện tích: a)Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vng b)Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vng c)Sáu trăm linh ba héc-tơ-mét vng d)Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tơ-mét vng Tốn Đề-ca-mét vng Héc-tơ-mét vng Bài a Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 200 2dam2=……….m 2 200m2=………dam 1205 12hm2 5dam2=………dam 315 3dam2 15m2 =…………… m 3000 30hm2 =……………dam2 760m2 =…… .dam …… 60 m2 Tốn Đề-ca-mét vng Héc-tơ-mét vng Bài b Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: 1m2=……….dam2 100 3m =………dam 100 27 27m =………dam2 100 1dam2 =…………….hm2 100 8dam 15dam 2 =……………hm2 100 15 =…… .… 100 hm2 Bài 4: Viết số đo sau dạng số đo có đơn vị đề -ca –mét vuông (Theo mẫu ) 5dam2 23m2 16dam2 91m2 32dam2 5m2 Về nhà làm tập ... Héc-tơ-mét vng Bài b Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: 1m2=……….dam2 10 0 3m =………dam 10 0 27 27m =………dam2 10 0 1dam2 =…………….hm2 10 0 8dam 15 dam 2 =……………hm2 10 0 15 =…… .… 10 0 hm2 Bài 4: Viết số... đề-ca-mét vuông 1dam2 = 10 0m2 b) Héc –tụ- vuụng Một héc- tơ-mét vng 1hm2 = 10 0dam2 Tốn Đề-ca-mét vng Héc-tơ-mét vng Bài 1: Đọc số đo diện tích: 10 5dam2 ; 492hm2 32 600dam2 ; ; 18 0 350 hm2 Toán Đề-ca-mét... héc-tơ-mét vng Tốn Đề-ca-mét vng Héc-tơ-mét vng Bài a Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 200 2dam2=……….m 2 200m2=………dam 12 05 12 hm2 5dam2=………dam 3 15 3dam2 15 m2 =…………… m 3000 30hm2 =……………dam2 760m2 =……
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 11: Đêcamét vuông. Héctômét vuông, Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 11: Đêcamét vuông. Héctômét vuông, Toán Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông