Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

13 70 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 16:19

- + - TOÁN KIỂM TRA BÀI CŨ Viết phân số sau thành tỉ số phần trăm : 75 300 60 400 25 = = 100 15 100 = 25% = 15% 60 500 96 300 = = 12 100 32 100 = 12% = 32% TOÁN GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM a) Ví dụ: Trường Tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, có 315 học sinh nữ Tìm tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh toàn trường Tỉ số số học sinh nữ số học sinh tồn trường 315 : 600 Ta có : 315 : 600 = 0,525 0,525 x 100 : 100 = 52, : 100 = 52,5% Vậy tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh tồn trường 52,5% Thơng thường ta viết gọn cách tính sau : 315 : 600 = 0,525 = 52,5% TOÁN GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Muốn tìm tỉ số phần trăm hai số 315 Muốn số phần trăm 315 600 ta làm tìm nhưtỉsau: ta làmcủa thếvànào - Tìm600 thương 315 600? - Nhân thương với 100 viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm TỐN GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM b) Bài toán: Trong 80 kg nước biển có 2,8 kg muối Tìm tỉ số phần trăm lượng muối nước biển Bài giải Tỉ số phần trăm lượng muối nước biển : 2,8 : 80 = 0,035 0,035 = 3,5 % Đáp số : 3,5% TOÁN GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Bài tập: Viết tỉ số phần trăm (theo mẫu ) Mẫu : 1,5127 = 151,27 % a) 0,37 = …………… b) 0,2324 = …………… c) 1,282 = …………… TOÁN GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Bài tập: Viết tỉ số phần trăm (theo mẫu ) Mẫu : 1,5127 = 151,27 % a) 0,37 = 37 % b) 0,2324 = 23,24 % c) 1,282 = 128,2 % TỐN GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Tính tỉ số phần trăm hai số (theo mẫu ) Mẫu: 19 : 30 = 0,6333…= 63,33% ý :18 Nếu phần thập phân thương có a)Chú 17 nhiều chữ số lấy đến chữ số 17 : 18 = 0,9444… = 94,44% b) 62 17 62 : 17 = 3,6470… = 364,70 % c) 16 24 16 : 24 = 0,6666… = 66,66 % TOÁN GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Lớp 5B có 32 học sinh, có 24 học sinh thích tập bơi Hỏi số học sinh thích tập bơi chiếm phần trăm số hoc sinh lớp B? Tóm tắt: Lớp học có: 32 học sinh Tập bơi : 24 học sinh Học sinh tập bơi : … % số học sinh lớp? TOÁN GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Lớp 5B có 32 học sinh, có 24 học sinh thích tập bơi Hỏi số học sinh thích tập bơi chiếm phần trăm số hoc sinh lớp B? Bài giải: Số học sinh thích tập bơi chiếm số phần trăm số học sinh lớp 5B : 24 : 32 = 0,75 0,75 = 75 % Đáp số : 75 % Bài học giúp em biết thêm gì? Muốn tìm tỉ số phần trăm hai số, em làm nào? 15 11 14 12 10 987654 13 1.Tỉ số phần trăm 40 là: A 20% B 0,20% C 0,2% A 20% Đ 2Tỉ số phần trăm 18 54 là: A 0,32 % B 32,14 % C 321,4 % B.32,14% Đ ... TOÁN GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Bài tập: Viết tỉ số phần trăm (theo mẫu ) Mẫu : 1 ,51 27 = 151 ,27 % a) 0,37 = …………… b) 0 ,23 24 = …………… c) 1 ,28 2 = …………… TOÁN GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Bài tập:... Bài tập: Viết tỉ số phần trăm (theo mẫu ) Mẫu : 1 ,51 27 = 151 ,27 % a) 0,37 = 37 % b) 0 ,23 24 = 23 ,24 % c) 1 ,28 2 = 128 ,2 % TOÁN GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Tính tỉ số phần trăm hai số (theo mẫu... Vậy tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh toàn trường 52 ,5% Thơng thường ta viết gọn cách tính sau : 3 15 : 600 = 0 , 52 5 = 52 ,5% TOÁN GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Muốn tìm tỉ số phần trăm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm