Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

11 52 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 16:12

Tốn Kiểm tra cũ: 1) Tìm 15% 320 2) Tìm 24% 235 3) Tìm 0,4% 350 GIỚI THIỆU BÀI MỚI Toán Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) Toán Giải toán tỉ số phần trăm ( ) a) Ví dụ: Số học sinh nữ trường 420 em chiếm 52,5% số học sinh tồn trường Hỏi trường có học sinh? 52,5% số học sinh tồn trường 420 học sinh 1% số học sinh toàn trường là: 420 : 52,5 = (học sinh) Số học sinh trường( hay 100% số học sinh toàn trường) là: x 100 = 800 (học sinh) *Hai bước tính gộp thành: 420 : 52,5 x 100 = 800 (học sinh) Hoặc: 420 x 100 : 52,5 = 800 ( học sinh) Toán Giải toán tỉ số phần trăm ( a) Ví dụ: Số học sinh nữ trường 420 em chiếm 52,5% số học sinh toàn trường Hỏi trường có học sinh? *Muốn tìm số biết 52,5% 420, ta lấy 420 chia cho 52,5 nhân với 100 lấy 420 nhân với 100 chia cho 52,5 Toán Giải toán tỉ số phần trăm ( b) Bài toán: Năm vừa qua nhà máy chế tạo 1590 tơ Tính nhà máy đạt 120% kế hoạch Hỏi theo kế hoạch, nhà máy dự định sản xuất ô tô? Bài giải Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là: 1590 x 100 : 120 = 1325 ( ô tơ ) Đáp số: 1325 tơ Tốn Giải tốn tỉ số phần trăm ( c) Luyện tập: *Bài 1) Số học sinh giỏi Trường Vạn Thịnh 552 em, chiếm 92% số học sinh tồn trường Hỏi Trường Vạn Thịnh có học sinh? Tóm tắt: 92% : 552 em 100% : … em Bài giải: Số học sinh Trường Vạn Thịnh là: 552 x 100 : 92 = 600 ( học sinh ) Đáp số: 600 học sinh Toán Giải toán tỉ số phần trăm ( *Bài 2) Kiểm tra sản phẩm xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiểm 91,5% tổng sản phẩm Tính tổng số sản phẩm? Tóm tắt: 91,5% tổng sản phẩm : 732 sản phẩm 100% tổng sản phẩm : ……sản phẩm Bài giải Tổng số sản phẩm xưởng may có là: 732 : 91,5 x 100 = 800 (sản phẩm) Đáp số: 800 sản phẩm Toán Giải toán tỉ số phần trăm ( Toán Giải toán tỉ số phần trăm ( a) Tìm số biết 40% 120 120 : 40 x 100 = 300 b) Tìm số biết 20,5% 246 246 x 100 : 20,5 = 1200 ... Tìm 15% 320 2) Tìm 24 % 2 35 3) Tìm 0,4% 350 GIỚI THIỆU BÀI MỚI Toán Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) Toán Giải toán tỉ số phần trăm ( ) a) Ví dụ: Số học sinh nữ trường 420 em chiếm 52 ,5% số. .. số: 800 sản phẩm Toán Giải toán tỉ số phần trăm ( Toán Giải toán tỉ số phần trăm ( a) Tìm số biết 40% 120 120 : 40 x 100 = 300 b) Tìm số biết 20 ,5% 24 6 24 6 x 100 : 20 ,5 = 120 0 ... sinh? *Muốn tìm số biết 52 ,5% 420 , ta lấy 420 chia cho 52 ,5 nhân với 100 lấy 420 nhân với 100 chia cho 52 ,5 Toán Giải toán tỉ số phần trăm ( b) Bài toán: Năm vừa qua nhà máy chế tạo 159 0 tơ Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn