Quản lý gara ô tô

66 57 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 11:11

Quản lý gara ô tô 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - - - QUẢN GARA Ô ĐỒ ÁN MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Thành phố Hồ Chí Minh 1/2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN GARA Ô ĐỒ ÁN MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Đỗ Thị Thanh Tuyền Thành phố Hồ Chí Minh 1/2018 Mục lục LỜI NÓI ĐẦU .5 LỜI CẢM ƠN .5 Chương 1: Tổng quan 1.1 Giới thiệu toán cần giải 1.2 Mơ tả qui trình thực cơng việc Chương 2: Xác định mơ hình hóa u cầu phần mềm .6 2.1 Phân loại yêu cầu phần mềm 2.2 Bảng trách nhiệm cho loại yêu cầu 2.3 Sơ đồ luồng liệu cho yêu cầu (biểu mẫu qui định kèm theo, sơ đồ, mơ tả luồng liệu thuật tốn) .8 2.3.1 Biểu mẫu 1: Tiếp nhận xe 2.3.2 Biểu mẫu 2: Lập phiếu sữa chữa 2.3.3 Biểu mẫu 3: Tra cứu xe .11 2.3.4 Biểu mẫu 4: Phiếu thu tiền 12 2.3.5 Biểu mẫu 14 2.3.6 Quy định 17 Chương 3: Thiết kế hệ thống 18 3.1 Kiến trúc hệ thống 18 3.2 Mô tả thành phần hệ hệ thống 18 Chương 4: Thiết kế liệu 18 4.1 Thuật toán lập sơ đồ logic 18 4.1.1 Bước 1: xét yêu cầu phần mềm thứ nhất_Phiếu tiếp nhận xe 18 4.1.2 Bước 2: xét yêu cầu phần mềm thứ hai_Phiếu sữa chữa 19 4.1.3 Bước 3: xét yêu cầu phần mềm thứ ba_Tìm kiếm xe 21 4.1.4 Bước 4: Xét yêu cầu phần mềm thứ tư_Phiếu thu tiền .22 4.1.5 Bước 5: xét yêu cầu phần mềm thứ năm_Phiếu báo cáo doanh thu 23 4.1.6 Bước 6: xét yêu cầu phần mềm thứ sáu_Phiếu báo cáo tồn vật tư phụ tùng .24 4.2 Sơ đồ logic hoàn chỉnh 25 4.3 Danh sách bảng liệu sơ đồ .26 4.4 Mô tả bảng liệu .26 4.4.1 Bảng XE 26 4.4.2 Bảng HIEUXE 27 4.4.3 Bảng PHIEUSUACHUA 27 4.4.4 Bảng CT_PSC 27 4.4.5 Bảng PHUTUNG 28 4.4.6 Bảng TIENCONG 28 4.4.7 Bảng QUYDINH 28 4.4.8 Bảng PHIEUTHUTIEN 28 4.4.9 Bảng BAOCAODOANHSO 29 4.4.10 Bảng CT_BCDS 29 4.4.11 Bảng BAOCAOTON 29 4.4.12 Bảng CT_BCT .29 Chương 5: Thiết kế giao diện 30 5.1 Sơ đồ liên kết hình .30 5.2 Danh sách hình 30 5.3 Mô tả hình 31 5.3.1 Màn hình Đăng nhập 31 5.3.2 Màn hình .32 5.3.3 Màn hình Thơng tin tài khoản 35 5.3.4 Màn hình Thay đổi mật .36 5.3.5 Màn hình Quản nhân viên 37 5.3.6 Màn hình Tiếp nhận xe 39 5.3.7 Màn hình Lập phiếu sửa chữa .41 5.3.8 Màn hình Lập phiếu thu tiền .43 5.3.9 Màn hình Tìm kiếm 45 5.3.10.Màn hình Lập báo cáo doanh thu .47 5.3.11.Màn hình Lập báo cáo tồn VTPT 48 5.3.12.Màn hình Thay đổi VTPT 50 5.3.13.Màn hình Thay đổi Tiền công 53 5.3.14.Màn hình Thay đổi Quy định 54 5.3.15.Màn hình Thay đổi Hiệu xe 55 5.3.16.Màn hình Thơng tin phần mềm 56 Chương 6: Cài đặt thử nghiệm 57 6.1 Cài đặt 57 6.2 Kiểm thử 57 Chương 7: Kết luận 59 7.1 Nhận xét kết luận 59 7.2 Hướng phát triển .60 Chương 8: Phụ lục 60 Tài liệu tham khảo 60 Bảng phân công công việc .60 LỜI NÓI ĐẦU Cùng với phát triển vượt bậc kinh tế xã hội, nhu cầu người ngày nâng cao, nhu cầu lưu thơng hàng hố đòi hỏi lại ngày tăng Có thể nói giai đoạn nay, xu tồn cầu hố diễn ngày sôi động, người ta nhận thức rõ tầm quan trọng giao thông vận tải Nếu không trung, máy bay phương tiện chiếm ưu thế, mặt đất, vận tải ô lại chiếm ưu lực vận chuyển khả động Ô hoạt động nhiều dạng địa hình, từ đồng bằng, miền núi đến miền biển, vận chuyển khối lượng hàng hoá nhiều loại phương tiện vận tải khác Vì vậy, phát triển ngành cơng nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước Một số ngành công nghiệp ô phát triển nước ta phải kể đến ngành công nghiệp sữa chữa Hiện nay, có nhiều gara mọc lên nước ta Vì vậy, việc quản gara trọng LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, nhóm em xin chân thành cảm ơn Đỗ Thị Thanh Tuyền tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, cung cấp tài liệu tạo điều kiện cho nhóm em hồn thành đồ án Mặc dù cố gắng, đồ án thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp Cơ Em xin chân thành cảm ơn! Chương 1: Tổng quan 1.1 Giới thiệu toán cần giải Như nêu Lời nói đầu, ngành cơng nghiệp sửa chữa phát triển Do đó, chương trình quản gara ô dùng quản thông tin xe sửa thống kê doanh thu tháng, … cần thiết Phần mềm quản gara ô giúp lưu trữ thông tin xe thông tin chủ xe Cho phép nhập, xuất sửa đổi thơng tin Ngồi ra, phần mềm hỗ trợ quản kho hàng, thêm, xóa sửa mặt hàng kho nhập vật tư phụ tùng vào kho, xuất phụ tùng để sửa chữa Lập báo cáo hàng tháng để quản doanh thu hàng tồn cách dễ dàng, tiện dụng 1.2 Mơ tả qui trình thực cơng việc Phần mềm thực qua giai đoạn sau  Phân tích đề tài, xác định yêu cầu  Vẽ sơ đồ  Thiết kế sở liệu  Thiết kế giao diện  Kết nối sở liệu  Lập trình chức cho phần mềm  Kiểm thử phần mềm  Viết báo cáo Chương 2: Xác định mô hình hóa u cầu phần mềm 2.1 Phân loại yêu cầu phần mềm Bảng 2.1 Phân loại yêu cầu phần mềm ST T Tên yêu cầu Phân loại yêu cầu Tiếp nhận bảo trì xe Lưu trữ Lập phiếu sữa chữa Lưu trữ, tính tốn Tra cứu xe Tra cứu Lập phiếu thu tiền Lưu trữ, tính tốn Lập báo cáo tháng (doanh thu Kết xuất vật tư phụ tùng) Thay đổi qui định Tiến hóa 2.2 Bảng trách nhiệm cho loại yêu cầu Bảng 2.2.1 Bảng trách nhiệm cho yêu cầu nghiệp vụ Yêu cầu nghiệp vụ ST T Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Ghi Tiếp nhận Cung cấp Kiểm tra qui định Thêm, xóa, bảo trì xe thơng tin hồ ghi nhận sửa sơ xe Lập phiếu Cung cấp Kiểm tra qui định, Thêm sữa chữa thông tin ghi nhận tính xe, phụ tùng, tốn thành tiền tiền cơng Tra cứu xe Cung cấp Tra cứu xuất Tra cứu thông tin xe danh sách thông theo tên tin xe tiền nợ chủ xe biển số xe Lập phiếu Cung cấp Kiểm tra, ghi nhận Thêm thu tiền thông tin tính tốn số tiền xe, ngày thu nợ tiền số tiền thu Lập báo Cung cấp Tính tốn, xuất cáo tháng thơng tin thơng tin báo cáo thời gian Bảng 2.2.2 Yêu cầu tiến hóa Yêu cầu tiến hóa ST T Nghiệp vụ Tham số cần thay đổi Miền giá trị cần thay đổi Thay đổi số quy Số lượng hiệu xe Bảng tham số định tiếp nhận Số lượng xe sửa chữa xe tối ngày Thay đổi quy Số loại vật tư phụ tùng Bảng tham số định sữa chữa Số loại tiền công Bảng 2.2.3 Bảng trách nhiệm cho yêu cầu tiến hóa Yêu cầu tiến hóa ST T Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Ghi Thay đổi Cho biết giá trị số quy số định tiếp lượng hiệu xe, nhận xe số lượng xe sữa chữa tối đa ngày Ghi nhận giá trị thay đổi cách thức kiểm tra Cho phép hủy hay cập lại thông tin hiệu xe Thay đổi Cho biết số quy định lượng loại phụ sửa chữa tùng số lượng loại tiền công Ghi nhận giá trị thay đổi cách thức kiểm tra Cho phép hủy hay cập lại thông tin loại phụ tùng, loại tiền công  Yêu cầu tiện dụng: phần mềm thiết kế theo giao diện đồ họa trực quan, tra cứu xe theo nhiều điều kiện biển số, hiệu xe, tên chủ xe  Yêu cầu bảo mật: Người dùng phải đăng nhập sử dụng hệ thống 2.3 Sơ đồ luồng liệu cho yêu cầu (biểu mẫu qui định kèm theo, sơ đồ, mô tả luồng liệu thuật toán) 2.3.1 Biểu mẫu 1: Tiếp nhận xe Biễu mẫu 1: Tiếp nhận xe BM 1: Tiếp Nhận Xe Sửa 10 Tên chủ xe: Biển số: Hiệu xe: Địa chỉ: Điện thoại: Ngày tiếp nhận: QĐ1: Mỗi xe có hồ sơ sửa chữa riêng lưu đầy đủ thông tin xe: Biển số xe, tên chủ xe, điện thoại, địa chỉ, hiệu xe Có 10 Hiệu Xe (Toyota, HonDa, SuZuKi, Ford,…) Trong ngày tiếp nhận sửa chữa tối đa 30 xe Sơ đồ 2.3.1 Tiếp nhận xe Các luồng liệu:  D1: Thông tin phiếu tiếp nhận xe (Tên chủ xe, biển số, hiệu xe, địa chỉ, điện thoại, ngày tiếp nhận)  D2: Khơng có  D3: Danh sách hiệu xe, số xe tiếp nhận tối đa ngày  D4: D1  D5: Khơng có  D6: Danh sách hiệu xe, số xe tiếp nhận tối đa Thuật toán:  B1 Kết nối sở liệu  B2 Đọc D3 từ sở liệu  B3: Kiểm tra quy định tiếp nhận xe (số xe tiếp nhận tối đa ngày)  B4: Nếu khơng thỏa tới B9 52 btn_xuatbaocao textBoxtongdoan TextBox hthu 5.3.10.3 Biến cố Button Nhấn vào tiến hành xuất báo cáo Report Viewer, doanh thu Không sửa cho Hiện tổng doanh thu Danh sách biến cố xử tương ứng hình: Bảng 5.3.10.3 Bảng xử hình Lập báo cáo doanh thu Điều kiện Xử Ghi kích hoạt Nhấn nút Xuất báo cáo theo tháng Trường thông tin XuatBCtha năm (đã nhập năm tháng ng tb_thang tb_nam) khơng bỏ trơng 5.3.11 5.3.11.1 Màn hình Lập báo cáo tồn VTPT Giao diện: Hình 32 Màn hình Lập báo cáo tồn VTPT 53 5.3.11.2 Mô tả đối tượng hình: Bảng 5.3.11.2 Bảng đối tượng hình Lập báo cáo tồn VTPT ST T Tên textBox_bcTon_th ang TextBox Nhận vào tháng muốn lấy báo cáo tồn textBox_bcTon_n am TextBox Nhận vào năm muốn lấy báo cáo tồn reportViewer1 Report Viewer Hiển thị báo cáo theo tháng năm nhập btn_xuat_bc_ton Button Cho phép hiển thị báo cáo 5.3.11.3 Kiểu Ràng buộc Chức Danh sách biến cố xử tương ứng hình: Bảng 5.3.11.3 Bảng xử hình Lập báo cáo tồn VTPT Biế Điều kiện Xử Ghi n kích hoạt cố Nhấn nút Xuất báo cáo tồn Trường thông tin năm btn_xuat_bc_ theo tháng năm tháng không ton nhập(nhập bỏ trống textBox_bcTon_thang textBox_bcTon_nam) 5.3.12 5.3.12.1 Màn hình Thay đổi VTPT Giao diện: 54 5.3.12.2 ST T Hình 33 Màn hình Thay đổi VTPT Mơ tả đối tượng hình: Bảng 5.3.12.2 Bảng đối tượng hình Thay đổi VTPT Tên Kiểu Ràng buộc Chức dgvVTPT dataGridVi ew Hiển thị danh sách VTPT tbMaVTPT Textbox Không sửa tbTVTPT Textbox Có thể sửa Hiển thị tên phụ tùng lưu chọn bấm nút Thêm, Sửa numSL numericUp Down Không sửa numDonGia numericUp Down Có thể sửa Hiển thị đơn giá đơn lưu giá phụ tùng bấm nút chọn Sửa dgvCTVTPT DatagridVi ew Hiển thị danh sách chi tiết vật tư phụ tùng kho dtpPhieuVP T datetimePi cker Ngày nhập VTPT vào kho cbSoHieu Combo Box Mã số VTPT nhập vào thể Hiển thị mã phụ tùng chọn Hiển thị số lượng phụ tùng chọn 55 kho tbTongTien Textbox Tổng tiền VTPT nhập vào kho 10 tbSoHieu Textbox Số hiệu VTPT nhập vào kho 11 cbVTPT Combo Box Có thể sửa Tên VTPT lưu kho bấm nút Thêm, Sửa 12 numSo numericUp Down 13 tbDonGiaVT Textbox PT Đơn giá loại VTPT nhập vào kho 14 tbThanhTie n Textbox Thành tiền = Đơn giá * Số lượng 15 btnThemVT PT Button 16 btnXoaVTPT Button Xóa tất trường thông tin 17 btnSuaVTPT Button Lưu thông tin phụ tùng sửa 18 btnThemPN Button Thêm phiếu nhập VTPT 19 btnXoaPN Button Xóa phiếu nhập VTPT 20 btnSuaPN Button Sửa phiếu nhập VTPT 21 btnLuu Button Lưu thông tin vào bảng thêm, sửa 22 btnHuy Button Hủy thơng tin sửa/thêm 23 btnThoat Button Thốt hình Thay đổi VTPT 5.3.12.3 nhập vào Có thể sửa Số lượng VTPT nhập lưu vào kho bấm nút Thêm, Sửa Chi hiển thị Thêm phụ tùng thêm VTPT Danh sách biến cố xử tương ứng hình: 56 Bảng 5.3.12.3a Bảng xử hình Vật tư phụ tùng Biến cố Điều kiện Xử Ghi kích hoạt Khởi động Đọc danh sách loại hình vật tư phụ tùng, vật tư phụ tùng kho hiển thị danh sách Chọn Xuất thơng tin phụ hàng tùng trường danh sách thơng tin Nhấn nút Xóa tất trường Thêm phụ thông tin phụ tùng, tùng bỏ chọn phụ tùng bên danh sách phụ tùng Nhấn nút Sửa Cho phép sửa thông tin phụ tùng trường Nhấn nút Lưu Lưu lại tất thông tin Phải chọn thay đổi sửa thông báo hàng danh sách Nhấn nút Hủy Không xử lưu thông tin, hiển thị thông tin trường ban đầu Nhấn nút Xóa Xóa phụ tùng khỏi lưới Phải chọn hàng danh sách Nhấn nút Thoát cửa sổ phụ tùng Thoát Bảng 5.3.12.3b Bảng xử hình Phiếu nhập kho vật tư phụ tùng Biến cố Điều kiện Xử Ghi kích hoạt Khởi động Đọc danh sách loại hình vật tư phụ tùng, vật tư phụ tùng kho hiển thị danh sách Chọn Xuất thơng tin phụ hàng tùng trường danh sách thơng tin Trường ngày Tự động load theo ngày Nhấn nút Cho phép sửa trường Các trường Số Thêm phụ tên VTPT, Số lượng hiệu, Đơn giá, 57 tùng vào kho Nhấn nút Sửa phụ tùng kho Nhấn nút Lưu thay đổi Nhấn nút Hủy 5.3.13.2 Cho phép sửa thông tin trường Lưu lại tất thông tin sửa Không xử lưu thông tin, hiển thị thông tin trường ban đầu Nhấn nút Xóa Xóa phụ tùng khỏi lưới Phải chọn hàng danh sách Nhấn nút Thoát cửa sổ phụ tùng Thoát 5.3.13 5.3.13.1 ST T Thành tiền tự load dựa theo trường nhập vào Màn hình Thay đổi Tiền cơng Giao diện: Hình 34 Màn hình Thay đổi tiền cơng Mơ tả đối tượng hình: Bảng 5.3.13.2 Bảng đối tượng hình Thay đổi tiền công Tên tbTienCon g Kiểu dataGridView Ràng buộc Chức Hiển thị danh sách tiền công 58 txtNoiDung Textbox Có sửa lưu lại bấm nút Sửa Hiển thị nội dung tiền công chọn numSalary numericUpDo Có sửa wn lưu lại bấm nút Sửa Hiển thị tiền công chọn btnAdd Button Thêm tiền công btnSave Button Lưu lại thông tin tiền công thay đổi btnDelete Button Xóa tiền cơng btnExit Button Thốt hình tiền công 5.3.13.3 Danh sách biến cố xử tương ứng hình: Bảng 5.3.13.3 Bảng xử hình Thay đổi tiền cơng Biến cố Điều kiện kích hoạt Khởi động hình Chọn hàng danh sách Nhấn nút Thêm Nhấn nút Lưu Chỉ phép su dụng nhập Xử Ghi Đọc danh sách tiền công hiển thị danh sách Xuất thông tin tiền công trường thông tin Cho phép nhập thông tin vào trường Lưu thông tin vào bảng banh sách tiền cơng Nhấn nút Xóa Xóa tiền cơng khỏi danh sách, xóa thơng tin tiền cơng thơng báo Nhấn nút Thốt Thốt khỏi tiền công Phải nhập đầy đủ thông tin tiền công Phải chọn hàng danh sách 59 5.3.14 5.3.14.1 Màn hình Thay đổi Quy định Giao diện: Hình 35 Màn hình Thay đổi quy định 5.3.14.2 Mơ tả đối tượng hình: Bảng 5.3.14.2 Bảng đối tượng hình Thay đổi quy định ST T Tên Kiểu Ràng buộc Chức numTC numericUpDo wn Số loại tiền công tối đa numTN numericUpDo wn Số xe tiếp nhận tối đa ngày numPT numericUpDo wn Số loại VTPT tối đa numHX numericUpDo wn Số loại hiệu xe tối đa btnTD Button Lưu thay đổi 5.3.14.3 Biến Danh sách biến cố xử tương ứng hình: Bảng 5.3.14.3 Bảng xử hình Thay đổi quy định Điều kiện kích Xử Ghi 60 cố hoạt Khởi động hình Nhấn nút Thay đổi 5.3.15 5.3.15.1 Đọc số xe sửa chữa tối đa hiển thị hình Lưu lại số xe sửa chữa Phải nhập số tối đa thông báo xe muốn thay đổi Màn hình Thay đổi Hiệu xe Giao diện: Hình 36 Màn hình Thay đổi hiệu xe 5.3.15.2 Mơ tả đối tượng hình: Bảng 5.3.15.2 Bảng đối tượng hình Thay đổi hiệu xe ST T Tên Kiểu Ràng buộc Chức dgvHieu Xe DataGridVi ew Hiển thị danh sách hiệu xe tbHieuXe TextBox Nhập tên hiệu xe cần thêm btnXoa Button Xóa hiệu xe btnThem Button Thêm hiệu xe btnLuu Button Lưu thông tin xe vừa thêm vào bàng danh sách 61 btnHuy Button Hủy thêm thông tin btnThoat Button Thốt hình Thay đổi hiệu xe 5.3.15.3 Biến cố Danh sách biến cố xử tương ứng hình: Bảng 5.3.15.3 Bảng xử hình Thay đổi hiệu xe Điều kiện kích hoạt Khởi động hình Nhấn nút Xóa Nhấn nút Thêm Nhấn nút Lưu Nhấn nút Hủy Nhấn nút Thoát 5.3.16 5.3.16.1 Xử Load danh sách hiệu xe vào comboBox Xóa hiệu xe thông báo Cho phép nhập thông tin vào trường Lưu thông tin nhập vào bảng danh sách hiệu xe Không lưu thông tin nhập trường Tắt hình Màn hình Thơng tin phần mềm Giao diện: Ghi 62 Hình 37 Màn hình Thơng tin phần mềm 5.3.16.2 Mơ tả đối tượng hình: Bảng 5.3.16.2 Bảng đối tượng hình Thơng tin phần mềm ST T Tên Kiểu Ràng buộc Chức 5.3.16.3 Danh sách biến cố xử tương ứng hình: Bảng 5.3.16.3 Bảng xử hình Thơng tin phần mềm Biến cố Điều kiện kích hoạt Khởi động hình Nhấn nút Thốt Xử Hiển thị thơng tin phần mềm Tắt hình Chương 6: Cài đặt thử nghiệm 6.1 Cài đặt Phương pháp lập trình: Lập trình trực quan Ngơn ngữ lập trình: C#, SQL Kiến trúc mơ hình: ADO.NET tiers Ghi 63 Công cụ sử dụng: Visual studio 2015, SQL Server Managememt Hệ điều hành: Windows 8.1 6.2 Kiểm thử Chức Kiểm tra tính thẩm mĩ Backround có phù hợp với ngữ cảnh chức giao diện khơng? Font chữ có chuẩn tất dùng font chữ hay khơng? Có tả hay khơng? Chữ có canh lề trái, số có canh lề phải hay khơng? Độ tương phản có cân hay khơng, phối màu có hài hòa hay khơng? Độ phân giải có hợp hay khơng? Kiểm tra tính hợp lệ Có kiểm tra Maxlength khơng? Có phân biệt chữ hoa chữ/thường khơng? Có cho phép null hay khơng? Có cho phép nhập kí tự đặc biệt hay không? Kiểm tra phương pháp di chuyển Tất cửa sổ truy cập từ menu hay khơng? Tất cửa sổ truy cập từ toolbar hay không? Tất cửa sổ gọi từ button có hiển thị hay khơng? Kiểm tra tính tiện dụng chương trình Tất danh sách có sort sẵn hay không? Tất giá trị ngày tháng có format theo định dạng DD/MM/YYYY hay khơng? Tất button hình có gắn với phím tắt tương ứng hay khơng? Tất tab có theo trình tự top left bottom right hay khơng? Kiểm tra vị trí focus có đặt field hay control load hình hay khơng? Trong trường hợp lỗi input, Khi hiển thị msg lỗi , có focus vị trí lỗi sau đóng cửa sổ thơng báo Trạng thái hoàn thành Yes No N/ A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 64 hay không? Kiểm tra tính tồn ven liệu Data có lưu sau đóng cửa sổ hay khơng? Kiểm tra chiều dài tối đa tất field, đảm bảo ký tự không bị cắt Kiểm tra giá trị max/min ký tự số Kiểm tra phần TextBox Con trỏ có nháy kích vào khung hay khơng? Kiểm tra xem có dấu hoa thị đỏ trường bắt buộc nhập hay khơng? Kiểm tra khoảng trắng kí tự Kiểm tra tả số kí tự đặc biệt ComboBox Kiểm tra bấm mũi tên danh sách có hiển thị Kiểm tra xem danh sách có rỗng khơng Bảo đảm khơng thể xóa lựa chọn chọn hộp chọn Button Kiểm tra quy ước đặt tên sử dụng để kiểm sốt nhãn Kiểm tra nút có hiển thị trỏ chuột qua Nút chấp nhận ok có tương ứng với phím Enter hay khơng? Kiểm tra xem nút Cancel có ứng với phím ESC hay khơng? Đảm bảo nút nên có chức riêng Radio Button Kiểm tra lựa chọn mặc định Radio Button Kiểm tra việc chọn có Radio Button Thay đổi việc chọn Radio Button có làm thay đổi kiện hay khơng? Kiểm tra xem radio button khơng chọn có thực thao tác, kiện liên quan tới sở liệu khơng DataGrigView Kiểm tra giá trị datagridview Kiểm tra xem liệu DatagridView có chỉnh sửa trực tiếp hay không? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 65 Kiểm tra liên kết với control khác giao diện có hay không? Kiểm tra việc xếp tăng giảm dần nhấn vào tên cột muốn xếp DataGridView X X Chương 7: Kết luận 7.1 Nhận xét kết luận Các yêu cầu chức hoàn thành:       Tiếp nhận xe Lập phiếu sửa chữa Tra cứu xe Lập phiếu thu tiền Lập báo cáo tháng Thay đổi quy định Hạn chế:  Chưa tạo file cài đặt  Giao diện đơn giản chưa đẹp 7.2 Hướng phát triển Tạo file cài đặt Cung cấp quản khách hàng(phân loại khách hàng VIP, Vãng lai…) Chương 8: Phụ lục Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo courses.uit.edu.vn:  [1] Bài thực hành – Kết nối sở liệu  [2] Bài thực hành – Stored Procedure  [3] Ví dụ Phân loại bảng trách nhiệm yêu cầu phần mềm Tài liệu tham khảo Internet:  [1] HowKteam, Video_Thiết kế sở liệu cho phần mềm Quản quán cafe với C# Winform  [2] Github/vanhongha/QuanLyGaraOto, project mẫu Bảng phân công công việc 66 ... triển Do đó, chương trình quản lý gara ô tô dùng quản lý thông tin xe sửa thống kê doanh thu tháng, … cần thiết Phần mềm quản lý gara ô tô giúp lưu trữ thông tin xe thông tin chủ xe Cho phép nhập,... tế đất nước Một số ngành công nghiệp ô tô phát triển nước ta phải kể đến ngành công nghiệp sữa chữa tơ Hiện nay, có nhiều gara ô tô mọc lên nước ta Vì vậy, việc quản lý gara trọng LỜI CẢM ƠN Đầu... ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ GARA Ô TÔ ĐỒ ÁN MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Đỗ Thị Thanh Tuyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý gara ô tô, Quản lý gara ô tô, Chương 2: Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm, Chương 4: Thiết kế dữ liệu, Chương 5: Thiết kế giao diện, Chương 6: Cài đặt và thử nghiệm

Mục lục

Xem thêm