HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

108 102 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 12:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ Ế PHẠM THỊ MỸ THỦY H Ọ C KI N H TẾ H U HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MƠI TRƢỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ QUẢNG BÌNH TR Ư Ờ N G Đ ẠI CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 8310110 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC HUẾ 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu tác giả dƣới hƣớng dẫn khoa học giáo viên Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn đƣợc rõ nguồn gốc TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế TÁC GIẢ LUẬN VĂN i PHẠM THỊ MỸ THỦY LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu trƣờng Đại học Kinh tế Huế, đến tơi hồn thành Luận văn Thạc sĩ khoa học Kinh tế Lời đầu tiên, cho phép tơi gửi lời cảm ơn thành kính sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Nguyễn Tài Phúc – ngƣời ln quan tâm, tận tình hƣớng dẫn tạo cho điều kiện thuận lợi suốt thời gian học tập triển khai thực luận văn Ế Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo trƣờng Đại học Kinh tế Huế H U tận tình giảng dạy trang bị kiến thức để thực luận văn TẾ Tôi xin trân trọng cảm ơn đến ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trƣờng Phát tiển Đô thị Quảng Bình ln giúp đỡ tạo điều kiện tốt để KI N H đƣợc tham gia học tập hoàn thành luận văn Xin cảm ơn CBCNV Công ty giúp đỡ thu thập số liệu, vấn để thực luận văn Ọ C Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln động viên, H ủng hộ, tạo điều kiện cho tơi để hồn thành Chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ Đ ẠI Mặc dù có nhiều cố gắng, nhƣng khơng thể tránh khỏi hạn chế G thiếu sót định thực luận văn Kính mong q Thầy, Cơ giáo, bạn bè Ờ N đồng nghiệp góp ý để luận văn đƣợc hoàn thiện TR Ư Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Phạm Thị Mỹ Thủy ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : PHẠM THỊ MỸ THỦY Chuyên ngành : QUẢN LÝ KINH TẾ ỨNG DỤNG Niên khóa : 2017 - 2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÖC Tên đề tài: “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH” Tính cấp thiết đề tài Cơng ty Cổ phần Môi trƣờng Phát triển Đô thị Quảng Bình Ế (QBURENCO) đơn vị hoạt động nhiều lĩnh vực cơng ích, xây lắp, quản lý H U dự án, nhiên công tác quản trị nhân lực thời gian qua bộc lộ số hạn TẾ chế nhƣ: Công tác hoạch định nhân lực chƣa chun nghiệp; cơng tác tuyển dụng H nhiều bất cập; Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chƣa đƣợc quan tâm, KI N đầu tƣ cách đồng bộ; Bố trí, phân cơng lao động chƣa thật hợp lý Xuất phát từ lý tơi chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản trị Ọ C nhân lực Công ty Cổ phần Mơi trường Phát tiển Đơ thị Quảng Bình H (QBURENCO)” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ mình, nhằm góp phần giải Đ ẠI vấn đề nguồn lực lao động doanh nghiệp, tạo hội thúc đẩy phát G triển Công ty N Phƣơng pháp nghiên cứu Ư Ờ Trong phạm vi nghiên cứu đề tài này, sử dụng phƣơng pháp TR luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, phƣơng pháp phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh; phƣơng pháp điều tra vấn, thu thập số liệu; phƣơng pháp xử lý phân tích số liệu EXCEL Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Luận văn góp phần bổ sung hệ thống hoá vấn đề lý luận nhân lực quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản trị nhân lực QBURENCO, từ điểm mạnh, điểm yếu công tác quản trị nhân lực QBURENCO thời gian qua đề xuất giải pháp giúp QBURENCO hồn thiện cơng quản trị nhân lực đơn vị thời gian tới iii DANH MỤC VIẾT TẮT : Công ty Cổ phần Môi trƣờng Phát triển Đơ thị Quảng Bình CBCNV : Cán công nhân viên TNHH : Trách nhiệm hữu hạn HĐQT : Hội đồng quản trị ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đơng BKS : Ban kiểm sốt WTO : Tổ chức thƣơng mại giới UBND : Uỷ ban Nhân dân SXKD : Sản xuất kinh doanh VSMT : Vệ sinh môi trƣờng ODA : Hỗ trợ phát triển thức AT-VSLĐ : An tồn vệ sinh lao động BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế QTNL : Quản trị nhân lực TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế QBURENCO iv MỤC LỤC Lời cam đoan i lời cảm ơn ii Tóm lƣợc luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục viết tắt iv Mục lục v PHẦN I: MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu H U Ế Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu TẾ Phƣơng pháp nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KI N H CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .8 Ọ C 1.1 LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .8 H 1.1.1 Khái niệm nhân lực quản trị nhân lực Đ ẠI 1.1.2 Vai trò quản trị nhân lực 12 G 1.1.3 Mục tiêu quản trị nhân lực 13 Ờ N 1.1.4 Nội dung quản trị nhân lực 13 Ư 1.1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản trị nhân lực doanh nghiệp 24 TR 1.1.6 Các chức chủ yếu quản trị nhân lực 29 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM 31 1.2.1 Đặc điểm nhân lực Việt Nam .31 1.2.2 Một số đặc điểm nhân lực lĩnh vực môi trƣờng đô thị Việt Nam .33 1.3 KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM .34 1.3.1 Kinh nghiệm thực tiễn 34 1.3.2 Bài học kinh nghiệm 34 v CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ QUẢNG BÌNH (QBURENCO) 36 2.1 TỔNG QUAN VỀ QBURENCO 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển QBURENCO 36 2.1.2 Chức nhiệm vụ QBURENCO 37 2.1.3 Tổ chức máy QBURENCO 38 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh QBURENCO .42 2.2 THỰC TRẠNG NHÂN LỰC TẠI QBURENCO 43 H U Ế 2.2.1 Cơ cấu lao động theo giới tính 44 2.2.2 Cơ cấu theo độ tuổi lao động: 45 TẾ 2.2.3 Cơ cấu lao động theo tính chất lao động 46 KI N H 2.2.4 Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo .47 2.2.5 Cơ cấu lao động theo thời gian công tác 49 Ọ C 2.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI H QBURENCO GIAI ĐOẠN 2016 ĐẾN 2018 50 ẠI 2.3.1 Công tác hoạch định nhân lực 50 G Đ 2.3.2 Thực trạng chức thu hút nhân lực, tuyển dụng nhân lực Công ty 53 N 2.3.3 Phân tích cơng việc bố trí lao động Công ty 57 Ư Ờ 2.3.4 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực tai QBURENCO .60 TR 2.3.5 Thực trạng chức trì nguồn nhân lực 63 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA QBURENCO 69 2.4.1 Những thành đạt đƣợc .69 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân 69 CHƢƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ QUẢNG BÌNH (QBURENCO) .71 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 71 3.1.1 Căn định hƣớng phát triển QBURENCO đến 2025 .71 vi 3.1.2 Quan điểm mục tiêu phát triển nhân lực QBURENCO 72 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI QBURENCO .74 3.2.1 Giải pháp nâng cao nhận thức quản trị nhân lực Công ty 75 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện hoạch định nhân lực Công ty .75 3.2.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng .76 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển 78 3.2.5 Giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá kết thực cơng việc .79 3.2.6 Giải pháp hoàn thiện hệ thống thang bảng lƣơng Công ty 81 H U Ế 3.2.7 Giải pháp hỗ trợ để hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực 81 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .83 TẾ Kết luận 83 KI N H Kiến nghị .84 2.1 Kiến nghị quan quản lý 84 Ọ C 2.1.1 Kiến nghị quan quản lý nhà nƣớc .84 H 2.1.2 Kiến nghị UBND tỉnh Quảng Bình .85 ẠI 2.2 Kiến nghị QBURENCO 85 G Đ TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 N PHỤ LỤC 88 Ư Ờ Quyết định Hội đồng chấm luận văn TR Nhận xét luận văn Phản biện Nhận xét luận văn Phản biện Biên Hội đồng chấm luận văn Bản giải trình chỉnh sửa luận văn Xác nhận hoàn thiện luận văn vii DANH MỤC BẢNG Cơ cấu mẫu điều tra theo đối tƣợng lao động Bảng 1.2 : Thông tin chung mẫu khảo sát Bảng 1.3: Thang đo Likert mức độ Bảng 2.1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 - 2018 43 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động phân theo giới tính năm 2016 – 2018 44 Bảng 2.3 : Cơ cấu lao động phân theo độ tuổi năm 2016 -2018 46 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động phân theo tính chất lao động năm 2016 - 2018 H U Ế Bảng 1.1 : 47 Cơ cấu lao động phân theo trình độ đào tạo năm 2016 -2018 48 Bảng 2.6 : Cơ cấu lao động phân theo thời gian công tác năm 2016 -2018 KI N H TẾ Bảng 2.5: 49 Kết thực hoạch định nhân lực Công ty 51 Bảng 2.8: Đánh giá CB, NV NLĐ công tác hoạch định nguồn H Ọ C Bảng 2.7 : Đ ẠI nhân lực 52 Kết tuyển dụng lao động Công ty năm 54 Bảng 2.10: Tình hình nguồn tuyển dụng lao động QBURENCO từ Ờ N G Bảng 2.9: TR Ư 2016 - 2018 55 Bảng 2.11: Đánh giá CB, CNV NLĐ công tác tuyển dụng 56 Bảng 2.12: Bố trí lao đơng phòng ban đơn vị trực thuộc năm 57 Bảng 2.13: Ý kiến đánh giá CBCNV bố trí cơng việc thăng tiến nhân viên 58 Bảng 2.14: Chi phí đào tạo năm 2016-2018 60 Bảng 2.15: Kết công tác đào tạo Công ty năm (20162018) 61 viii Bảng 2.16: Hình thức đào tạo năm 2016-2018 62 Bảng 2.17: Đánh giá CB, CNV NLĐ công tác đào tạo phát triển 63 Bảng 2.18: Tình hình xếp loại từ năm 2016 – 2018 64 Bảng 2.19: Tình hình lƣơng trích quỹ phúc lợi 65 Bảng 2.20: Đánh giá CB, CNV NLĐ công tác tiền lƣơng đãi ngộ 66 Bảng 2.21: Đánh giá CBCNV điều kiện làm việc kỷ luật lao Bảng 2.22: H U Ế động 67 Ý kiến đánh giá giao tiếp; định, thông tin chia sẻ H Những vấn đề tồn công tác QTNS QBURENCO, KI N Bảng 3.1: TẾ Công ty 68 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C nguyên nhân giải pháp 74 ix PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế nay, vai trò nguồn nhân lực đƣợc nâng cao hết Nguồn nhân lực trở thành yếu tố hàng đầu định thành công tổ chức Vì vậy, quản trị nhân lực cho có hiệu vấn đề cấp thiết thách thức hầu hết doanh nghiệp Sự biến đổi môi trƣờng, cạnh tranh ngày gay gắt, u cầu phải đáp ứng cơng việc Ế đòi hỏi ngày cao tạo sức ép lớn doanh nghiệp Điều hỏi H U nhà quản lý phải có sách giải pháp kịp thời thích ứng nhằm TẾ quản trị nguồn nhân lực cách có hiệu Trong năm qua, QBURENCO đạt đƣợc thành tựu định KI N H công tác quản trị nhân lực Qua phân tích trên, thấy cơng tác quy hoạch cán đƣợc quan tâm, chế độ ngƣời lao động nhƣ nâng lƣơng, Ọ C nộp BHXH, cải thiện điều kiện làm việc cho ngƣời lao động đƣợc thực đầy đủ, H tiền lƣơng thu nhập ngày nâng lên đảm bảo đƣợc sống cho ngƣời Đ ẠI lao động Đạt đƣợc kết phần Công ty trọng đến công tác G quản trị nhân lực, xem quản trị nhân lực phần chiến lƣợc kinh doanh Ờ N Công ty Ư Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực đạt đƣợc, công tác quản trị nhân TR lực QBURENCO tồn số hạn chế nhƣ: Công tác đào tạo phát triển chƣa vào chiều sâu, chƣa thực thƣờng xuyên; Công tác tuyển dụng chƣa thực khách quan, chủ yếu từ nguồn quen biết em CBCNV Công ty; Công tác hoạch định nhân lực chƣa đƣợc quan tâm mức, không làm cho công tác tuyển dụng; Chƣa có phân tích cơng việc mơ tả cơng việc nên việc bố trí, sử dụng đánh giá nhân viên mang tính hình thức sâu vào hiệu công việc; Tiền lƣơng tiền thƣởng chƣa thực khuyến khích ngƣời lao động mà mang nặng tính chất bình qn, cào bằng… 83 Từ phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực QBURENCO, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực QBURENCO gồm: - Nâng cao nhận thức QTNL đội ngũ cán quản lý Cơng ty; - Hồn thiện hoạch định nhân lực để đáp ứng nhu cầu cho tƣơng lai; - Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhằm thu hút đƣợc đội ngũ nhân viên chất lƣợng cao; - Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển; H U Ế - Xây dựng quy trình đánh giá kết thực công việc cách thƣờng xuyên; TẾ - Xây dựng hệ thống thang bảng lƣơng riêng doanh nghiệp thực KI N H trả lƣơng theo kết thực cơng việc để khuyến khích, động viên ngƣời lao động hồn thành tốt cơng việc Ọ C - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp nâng cao nhận thức cộng đồng H bảo vệ môi trƣờng để giảm áp lực cho ngƣời lao động ẠI Kiến nghị G Đ Sau nghiên cứu công tác quản trị nhân lực nhân tố ảnh hƣởng đến N công tác quản trị nhân lực QBURENCO, để thực giải pháp thành Ư Ờ công, đề xuất số kiến nghị nhƣ sau: TR 2.1 Kiến nghị quan quản lý 2.1.1 Kiến nghị quan quản lý nhà nƣớc - Cần bỏ việc phê duyệt đơn giá tiền lƣơng năm chủ sở hữu doanh nghiệp hoạt động cơng ích, việc mở rộng kinh doanh, tăng doanh thu bị khống chế ngân sách chi cho hoạt động vệ sinh mơi trƣờng, nƣớc điện chiếu sáng quyền thị Điều khơng tạo động lực cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lƣợng dịch vụ thu nhập ngƣời lao động doanh nghiệp tăng lên doanh thu bị khống chế 84 - Bộ Lao động Thƣơng binh Xã hội xem xét, điều chỉnh quy định danh mục ngành nghề nặng nhọc độc hại có chế độ phụ cấp thỏa đáng cho ngƣời trực tiếp làm công việc nặng nhọc độc hại 2.1.2 Kiến nghị UBND tỉnh Quảng Bình - Ủy ban nhân dân Tỉnh giao trách nhiệm cho quan thông báo chí, phát thanh, truyền hình UBND Thành phố, Thị xã, huyện có kế hoạch tuyên truyền vận động ngƣời dân ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trƣờng, để giảm áp lực cho công ty vấn đề thu gom xử lý rác thải - Tiến hành nghiệm thu khối lƣợng toán khối lƣợng thực cho H U Ế Công ty kịp thời sau cơng tác hồn thành, khối lƣợng phát sinh nhƣ phục vụ lễ tết, khắc phục hậu thiên tai… Để Công ty kịp thời toán TẾ khen thƣởng động viên ngƣời lao động KI N H 2.2 Kiến nghị QBURENCO hợp với đặc thù Cơng ty Ọ C - Hồn thiện hệ thống quản trị nhân lực Công ty theo hƣớng đại phù H - Chú trọng đến cơng tác tuyển dụng yếu tố đầu vào quan trọng ẠI nguồn nhân lực; Xây dựng quy trình tuyển chọn tối ƣu để lựa chọn N chuyên nghiệp G Đ đội ngũ quản lý giỏi chuyên môn, thạo quản lý, đội ngũ lao động trực tiếp Ư Ờ - Cần có kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng, khuyến khích chế độ đãi ngộ ngƣời TR lao động tham gia lớp học nâng cao trình độ nhƣ cao học, đại học 2, lớp tin học, ngoại ngữ… - Xây dựng chế khoán tạo chủ động cho đơn vị trực thuộc vấn đề phân phối thu nhập khuyến khích, khen thƣởng ngƣời lao động, Công ty quản lý về chế quy trình thực - Cần phân tích lại cơng việc, xây dựng mô tả công việc tiến hành định biên lao động cách hợp lý cho phòng ban đơn vị trực thuộc nhằm tăng suất lao động làm sở cho việc xếp bố trí lao động thời gian tới 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Tất Dong - Chủ biên (2001), Định hướng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam cơng nghiệp hóa, đại hóa , NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Trần Kim Dung (2001), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Giáo dục Ths Nguyễn Vân Điềm, PGS TS Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào Ế cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội H U Nguyễn Thanh Hội (2002), Quản trị nhân sự, NXB Thống kê TẾ PGS TS Đồng Thị Thanh Phƣơng (2008), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê KI N H Phạm Đức Thành Mai Quốc Chánh (1998), Giáo trình kinh tế lao động, NXB Giáo dục, Hà Nội Ọ C Nguyễn Hữu Thân (2004), Quản trị nhân sự, NXB Thống Kê TP Hồ Chí H Minh Đ ẠI Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên G cứu với SPSS (tập 1), NXB Hồng Đức Ư 2017 2018 Ờ N 10 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh QBURENCO năm 2016, TR 11 Báo cáo tăng giảm lao động QBURENCO năm 2016, 2017 2018 12 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 13 Quyết định số 929/CT-TTg ngày 17/1/2012 phê duyệt tái cấu doanh nhiệp nhà nƣớc Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 chuyển đổi doanh nghiệp nhà nƣớc 100% vốn Nhà nƣớc thành công ty cổ phần Quyết định số 1291/QĐ- UBND ngày 16/10/1997 UBND tỉnh Quảng Bình Cơng ty đƣợc chuyển thành doanh nghiệp nhà nƣớc hoạt động cơng ích 14 Nội quy lao động QBURENCO 15 Quy chế trả lƣơng QBURENCO 86 16 Quy chế thi đua - khen thƣởng QBURENCO 17 Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04/3/2011 Thủ tƣớng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nƣớc 18 Tạp chí Mơi trƣờng Đơ thị năm từ 2016 - 2018 19 Tạp chí Cấp thoát nƣớc Việt Nam từ năm 2016 - 2018 20 Tạp chí Chiếu sáng Việt Nam từ năm 2016 - 2018 21 Web site thƣ viện pháp luật: www.thuvienphapluat.vn 22 Web site quản trị nhân sự: www.quantrinhansu.com.vn 23 Web site Chƣơng trình tài nguyên giáo dục mở Việt Nam H U Ế http://www.voer.edu.vn/module/khoa-hoc-va-cong-nghe/ky-luat-lao-dong-va- TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ trach-nhiem-vat-chat.html 87 Ờ Ư TR G N Đ ẠI H Ọ C H KI N PHỤ LỤC 88 TẾ H U Ế PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT Kính chào q Ơng(Bà)! Chúng tiến hành nghiên cứu công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Mơi trƣờng Phát triển Đơ thị Quảng Bình Để đánh giá cách đầy đủ chi tiết công tác quản trị nhân lực Công ty, đồng thời đƣa giải pháp phù hợp; phiếu điều tra đƣợc thiết kế nhằm thu thập thông tin trạng công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Môi trƣờng Phát triển Đơ thị Quảng Bình Tính xác thơng tin mà Ơng (Bà) cung cấp đóng vai trò H U Ế quan trọng q trình phân tích xác định tính khả thi giải pháp đƣợc hình thành Chúng tơi đảm bảo thơng tin mà Ơng (Bà) cung cấp hồn TẾ tồn đƣợc đảm bảo tính bí mật đƣợc sử dụng cho mục đích nghiên cứu Vì KI N H vậy, chúng tơi mong nhận đƣợc hợp tác quý Ông (Bà) Phần I: Ông (Bà) cho biết số thông tin thân: Nữ  H Nam  Ọ C Giới tính (Đánh dấu  bên phải) Đ ẠI Tuổi đời Ơng (Bà) thuộc nhóm nào? Dƣới 30  G Từ 30 - 39  Từ 50 trở lên  Ờ N Từ 40- 49  Ư Trình độ học vấn Ơng (Bà) TR Phổ thơng  Sơ cấp  Trung cấp  Cao đẳng, Đại học  Trên Đại học  Thời gian công tác Ơng (Bà) Cơng ty: Dƣới năm  Từ đến 10 năm  Trên 10 đến dƣới 20 năm  Từ 20 năm trở lên  Vị trí cơng tác: Cán quản lý, nghiệp vụ  Công nhân trực tiếp  89 Phần 2: Thông tin quản trị nhân lực cơng ty: Ơng (Bà) vui lòng khoanh tròn  vào mức độ lựa chọn: Rất khơng đồng ý/Rất khơng hài lòng Khơng đồng ý/Khơng hài lòng Bình thường Đồng ý/Hài lòng Rất đồng ý/Rất hài lòng Câu 1: Công tác tuyển dụng: Công ty xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân viên đầy đủ kịp thời Cơng ty có tiêu chí rõ ràng, thống cho chức danh cần tuyển dụng Qui trình tuyển dụng đƣợc thực pháp luật qui định công ty Việc tuyển dụng đƣợc công khai rộng rãi Công ty phƣơng tiện truyền thông khác 5 5 Đánh giá tuyển dụng đƣợc thực xác, minh bạch Kết tuyển dụng đảm bảo đối tƣợng phù hợp với nhu cầu công việc công ty 5 5 5 Quá trình đánh giá kết thực cơng việc giúp Ơng 12 (Bà) có kế hoạch, định hƣớng rõ ràng việc đào tạo, phát triển nghề nghiệp thân 13 Việc đánh giá tạo động lực cho ngƣời lao động Công ty nâng cao chất lƣợng công việc Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế N G Câu 2: Đánh giá kết thực công việc nhân viên: Ư Ờ Công ty có tiêu chuẩn đánh giá cơng việc nhân viên cách rõ ràng, cụ thể Công ty có qui trình đánh giá cụ thể, rõ ràng Cơng ty có cơng cụ phƣơng pháp đánh giá cơng việc cán nhân viên phù hợp TR 10 Cty có đội ngũ đánh giá đảm bảo lực phẩm chất Việc đánh giá kết thực công việc nhân viên 11 công bằng, khách quan xác 90 Câu 3: Nhận xét tiền lƣơng, tiền thƣởng phúc lợi 5 16 Công tác nâng bậc lƣơng Công ty kỳ hạn 17 Các khoản tiền thƣởng Ông (Bà) nhận đƣợc hợp lý 18 Việc trả lƣơng phân phối thu nhập Công ty Ế 14 Tiền lƣơng mà Ông (Bà) nhận đáp ứng tốt kỳ vọng Ông (Bà) 15 Tiền lƣơng mà Ông (Bà) nhận đƣợc tƣơng xứng với kết làm việc công H U 19 Các chƣơng trình phúc lợi Cơng ty đa dạng TẾ thiết thực, thể quan tâm Công ty đến ngƣời lao động KI N H Câu 4: Nhận xét vấn đề đào tạo, bố trí cơng việc thăng tiến nhân viên 21 Ơng (Bà) đƣợc bố trí phù hợp với sở trƣờng 22 Ơng (Bà) có đủ kỹ cần thiết để thực tốt công 5 5 27 Ơng (Bà) có nhiều hội đƣợc thăng tiến công ty 28 Việc bổ nhiệm Công ty khách quan, công H Ọ C 20 Ơng (Bà) đƣợc bố trí cơng việc phù hợp với chuyên môn Đ ẠI việc đảm trách G 23 Ông (Bà) đƣợc tham giá khóa đào tạo theo yêu cầu Ờ N công việc cách đầy đủ kịp thời Ư 24 Nhìn chung cơng tác đào tạo Cơng ty có hiệu TR thiết thực 25 Ông (Bà) đƣợc biết tiêu chuẩn cần thiết để đƣợc thăng tiến 26 Chính sách thăng tiến Công ty rõ ràng công hợp lý 91 Câu 5: Nhận xét giao tiếp; định, thơng tin có đƣợc chia sẻ Cơng ty: 29 Những thay đổi sách liên quan đến công tác nhân Công ty đƣợc thông báo đầy đủ, rõ 5 5 34 Ông (Bà) biết rõ trách nhiệm quyền hạn 35 Ơng (Bà) có đầy đủ thơng tin liên quan đến Cơng ty ràng công khai 30 Quyết định lãnh đạo Công ty rõ ràng nhân viên 31 Chức nhiệm vụ không bị chồng chéo phận, phòng ban H U Ế 32 Lãnh đạo Cơng ty ln tìm hiểu hoàn cảnh, suy nghĩ TẾ nhân viên 33 Nhân viên cảm thấy thoải mái, tin tƣởng đề đạt ý Ọ C KI N H kiến, nguyện vọng H Câu 6: Nhận xét mơi trƣờng khơng khí làm việc Cơng ty: ẠI 36 Mọi ngƣời hợp tác để làm việc 37 Nhân viên có tác phong làm việc khẩn trƣơng, 38 Các nhân viên đối xử với thân thiết, thoải mái 39 Nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao công việc 40 Lãnh đạo có tác phong lịch sự, hòa đồng 41 Nhân viên đƣợc tôn trọng tin cậy công việc 42 Nhân viên đƣợc đối xử công 43 Nhân viên đƣợc linh hoạt thực cơng việc TR Ư Ờ N G Đ giới hạn định 92 Câu 7: Điều kiện làm việc kỷ luật lao động Công ty: 44 Công ty trang bị đầy đủ máy móc thiết bị cần thiết cho ngƣời lao động 45 Công ty đề cao kỷ luật lao động 46 Chế độ bồi dƣỡng ngƣời làm công việc nhọc độc hại đƣợc Công ty thực tốt 47 Công ty trang bị bảo hộ lao động cho ngƣời lao động đầy đủ đảm bảo để thực công việc 48 Ông (Bà) đƣợc khám sức khỏe định kỳ, nghỉ dƣỡng sức 5 5 5 H U Ế phục hồi sức khỏe đầy đủ TẾ Câu 8: Đánh giá chung H 49 Ông (Bà) hài lòng với hoạt động quản trị nhân lực KI N cơng ty Câu 9: Theo Ơng (Bà), điểm yếu công tác quản trị nhân lực Ọ C cơng ty gì? H ………………………………………………………………………………… Đ ẠI ……………………………………………………………………………………… G ……………………………………………………………………………………… Ờ N Câu 10: Theo Ông (Bà) giải pháp mà công ty đƣa Ư quản trị nhân lực công ty hiệu chƣa cao ? TR ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 11: Với tƣ cách nhà quản lý (chỉ cán quản lý, nghiệp vụ trả lời), Ông (Bà) thấy cần phải làm để quản trị tốt nguồn nhân lực công ty, sao? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 93 Câu 12: Với tƣ cách ngƣời lao động trực tiếp (chỉ ngƣời lao động trực tiếp trả lời), Ơng (Bà) thấy cần làm phải để quản trị tốt nguồn nhân lực Công ty, sao? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế ……………………………………………………………………………………… 94 PHỤ LỤC 2: CƠ CẤU ĐỐI TƢỢNG ĐIỀU TRA Cơ cấu đối tƣợng điều tra theo giới tính Vị trí cơng tác Giới tính Cán gián tiếp Số quan sát % Tổng cộng Công nhân trực tiếp Số quan sát Số quan sát % % Nữ 30,77 35 58,33 39 53,42 Nam 69,23 25 41,67 34 46,58 Tổng cộng 13 100,00 60 100,00 73 100,00 Ế Cơ cấu đối tƣợng điều tra theo độ tuổi Số quan sát Số quan sát Số quan sát % 43,33 27 36,98 29 48,34 34 46,58 53,85 8,33 12 16,44 0 0 60 100,00 73 7,69 Từ 30 đến 39 tuổi 38,46 Từ 40 đến 49 tuổi Từ 50 tuổi trở lên Tổng cộng 13 ẠI H Ọ C KI N 26 Dƣới 30 tuổi Đ % Tổng cộng H % Công nhân trực tiếp TẾ Cán gián tiếp H U Vị trí cơng tác Độ tuổi 100,00 100,00 Ờ TR vấn Ư Trình độ học N G Cơ cấu đối tƣợng điều tra theo trình độ đào tạo Vị trí cơng tác Cán gián tiếp Số quan sát % Công nhân trực tiếp Số quan sát % Tổng cộng Số quan sát % Phổ thông 0,00 40 66,66 40 54,79 Sơ cấp 0,00 3.33 2,74 Trung cấp 15,38 11.66 12,32 Cao đẳng, đại học 69,24 11 18.33 20 27,39 Sau đại học 15.38 0,00 2.74 Tổng cộng 13 100,00 60 100,00 73 100,00 95 Cơ cấu đối tƣợng điều tra theo thời gian cơng tác Vị trí cơng tác Thời gian cơng Cán gián tiếp tác Số quan sát % Tổng cộng Công nhân trực tiếp Số quan sát % Số quan sát % Dƣới năm 15,38 13.33 10 13,69 Từ đến 10 năm 23,07 17 28,33 20 27,39 dƣới 20 năm 53,84 30 35,00 37 50,68 Từ 20 năm trở lên 7,69 8,33 8,22 Tổng cộng 13 100,00 60 100,00 73 100,00 H U Ế Trên 10 năm đến TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ (Nguồn theo khảo sát tác giả) 96 PHỤ LỤC 3: BỐ TRÍ LAO ĐỘNG TẠI CÁC PHÕNG BAN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC Số lƣợng lao động Đơn vị Năm 2017 Năm 2018 Lãnh đạo Công ty Phòng Tổ chức - Hành 5 Phòng tài kế tốn 4 4 Phòng Kê hoạch -Kỹ thuật 4 Ban Kiểm sốt 3 Đơi Mơi trƣờng 67 68 65 Đội Môi trƣờng 72 67 63 Đội Điện chiếu sáng 18 16 16 Đội QLVH XL nƣớc thải 22 23 23 10 Đội Xe máy 11 12 12 11 Đội Xây dựng CT QLBR CỘNG 215 213 206 Đ ẠI H Ọ C KI N TẾ H U Ế Năm 2016 H TT TR Ư Ờ N G Nguồn: QBURENCO 97 ... tài: “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ QUẢNG BÌNH” Tính cấp thiết đề tài Công ty Cổ phần Môi trƣờng Phát triển Đơ thị Quảng Bình Ế (QBURENCO)... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ QUẢNG BÌNH (QBURENCO) 36 2.1 TỔNG QUAN VỀ QBURENCO 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển. .. HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ QUẢNG BÌNH (QBURENCO) .71 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 71 3.1.1 Căn định hƣớng phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Từ khóa liên quan