Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

11 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 17:55

MƠN TỐN – LỚP THƯƠNGCHỮ SỐ THƯƠNG CHỮ SỐ I MỤC TIÊU GIÚP HỌC SINH: BIẾT THỰC HIỆN PHÉP CHIA CHO SỐ HAI CHỮ SỐ TRONG TRƯỜNG HỢP: TRƯỜNG HỢP 1: THƯƠNG CHỮ SỐ Ở HÀNG ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỢP 2: THƯƠNG CHỮ SỐ Ở HÀNG CHỤC GIÚP HỌC SINH KỸ NĂNG THỰC HIỆN CHIA CHO SỐ CHỮ SỐ TRONG TRƯỜNG HỢP CHỮ SỐ THƯƠNG THÀNH THẠO II ĐỒ DÙNG DẠY VẬN DỤNG VÀO GIẢI TỐN TRUNG BÌNH CỘNG, TÌM HỌC: SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BẰNG PHẦN MỀM MICROSOFT OFFICE POWERPOINT III LÊN LỚP HOẠT ĐỘNG DẠY Kiểm tra cũ Bài giải Cả ba tháng đội làm số sản phẩm là: 855 + 920 + 1350 = 3125 (Sp’) Trung bình người làm số sản phẩm là: 3125 : 25 = 165 (Sp’) Đ/S: 165 (Sp’) Dạy - học Trường hợp thương chữ số hàng đơn vị 9450 : 35 = ? HOẠT ĐỘNG DẠY **Đặt tính **Tính từ trái sang phải 94’50 35 245 24 270 27 000 00 Lần : 94 chia 35 viết  nhân 10,14 trừ 10 4, viết nhớ 1:  nhân 6, thêm 7, trừ 2, viết : Hạ 5, 245 Lần • 245 chia 35 viết • nhân 35 ; 35 trừ 35 viết nhớ • nhân 21, thêm 24, 24 trừ 24 0, viết Lần : Hạ ; chia 35 0, viết 0 nhân 35 0, trừ HOẠT ĐỘNG DẠY Trường hợp thương chữ số hàng chục 2448 : 24 = ? ** Đặt tính ** Tính từ trái sang phải 2448 24 00 : 24 chia 24 1, viết • nhân 4, trừ 0, viết • nhân 2, trừ 0, viết Lần HOẠT ĐỘNG DẠY Lần : Hạ ; chia 24 0, viết • nhân ; • trừ 4, viết 2448 24 004 00 102 10 048 04 • nhân ; trừ 0, viết 0 00 Hạ 8, 48 ; • Chia 24 viết • nhân 8; trừ 0, viết • nhân 4; trừ 0, viết Lần HOẠT ĐỘNG DẠY Luyện tập thực hành Bài tập 8750 35 175 250 000 23520 112 000 11780 42 338 280 020 Khi thực phép chia cho số hai chữ số ta thực theo thứ tự nào? 56 420 2420 12 020 201 2996 28 196 107 00 13870 45 0370 308 10 Ta thực theo thứ tự từ trái sang phải HOẠT ĐỘNG DẠY Bài tập • Đổi 13 phút = 72 phút Tóm tắt: o 12 phút : 97200 l o phút : …………l ? Bài giải Trung bình mỗt phút bơm là: 97200 : 72 = 1350 (l) Muốn tìm số trung bình cộng nhiều số ta làm nào?- Đ/S : 1350 (l) Muốn tìm số trung bình cộng nhiều số ta lấy tổng chia cho số số hạng HOẠT ĐỘNG DẠY Bài tập ** Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm nào? Chu vi = (chiều dài +chiều rộng) x2 ** Muốn tìm số lớn (số bé) ta làm nào? Số lớn = (Tổng + Hiệu):2 Số bé = (Tổng - Hiệu):2 ** Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật Diện tích = Chiều dài x Chiều rộng HOẠT ĐỘNG DẠY • Chu vi mảnh đất là: Bài giải 307 x = 614(m) • Chiều rộng mảnh đất là: 307 – 97 : = 105m • Chiều dài mảnh đất là: 105 + 97 = 202 (m) • Diện tích mảnh đất là: 202 x 105 = 21210 (m2) Đáp số: Chu vi 614 m Diện tích: 21210 m2 HOẠT ĐỘNG DẠY • 3) Củng cố, dặn dò • u cầu học sinh nhà làm tập: Đặt tính tính 39270 : 18 45320 : 15 9990 : 33 72805 : 36 ... phải 24 4 8 24 00 : 24 chia 24 1, viết • nhân 4, trừ 0, viết • nhân 2, trừ 0, viết Lần HOẠT ĐỘNG DẠY Lần : Hạ ; chia 24 0, viết • nhân ; • trừ 4, viết 24 4 8 24 0 04 00 1 02 10 04 8 04 • nhân ; trừ 0, ... 0, viết 0 00 Hạ 8, 48 ; • Chia 24 viết • nhân 8; trừ 0, viết • nhân 4; trừ 0, viết Lần HOẠT ĐỘNG DẠY Luyện tập thực hành Bài tập 87 50 35 175 25 0 000 23 5 20 1 12 00 0 117 80 42 338 28 0 02 0 Khi thực... cho số có hai chữ số ta thực theo thứ tự nào? 56 42 0 24 2 0 12 02 0 20 1 29 96 28 196 107 00 138 70 45 03 70 308 10 Ta thực theo thứ tự từ trái sang phải HOẠT ĐỘNG DẠY Bài tập • Đổi 13 phút = 72 phút
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

Từ khóa liên quan