Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

8 60 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:20

MƠN TỐN LỚP Bài “CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH” Tốn * Kiểm tra cũ: Đặt tính tính: a) 359361 : 359361 89 39929 83 26 81 b) 238057 : 238057 78 29757 60 45 57 Toán CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Tính so sánh giá trị biểu thức: 24 : ( x ) = 24 : =4 24 : : =8:2 =4 24 : : = 12 : =4 Vậy 24 : (3x2) = 24 : : = 24 : : * Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số Tốn CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Luyện tập: * Bài 1: Tính giá trị biểu thức a) 50 : (2 x 5) - Cách 1: 50 : (2 x 5) = 50 : 10 =5 - Cách 2: 50 : (2 x 5) = 50 : : = 25 : =5 - Cách 3: 50 : (2 x 5) = 50 : : = 10 : =5 b) 72 : (9 x 8) 72 : (9 x 8) = 72 : 72 =1 72 : (9 x 8) = 72 : : =8:8 =1 72 : (9 x 8) = 72 : : =9:9 =1 c) 28 : (7 x 2) 28 : (7 x 2) = 28 : 14 =2 28 : (7 x 2) = 28 : : =4:2 =2 28 : (7 x 2) = 28 : : = 14 : =2 Tốn CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Luyện tập: * Bài 2: Chuyển phép chia sau thành phép chia số chia cho tích tính (theo mẫu) Mẫu: 60 : 15 = 60 : (5 x 3) = 60 : : = 12 : =4 a) 80 : 40 b) 150 : 50 c) 80 : 16 = 10 X = 10 X =4X4 = 20 X = 25 X =8X2 =8X5 Toán CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Luyện tập: * Bài 3: Có hai bạn học sinh, bạn mua loại tất phải trả 7200 đồng Tính giá tiền vở? Tóm tắt: Có : bạn học sinh Mỗi bạn mua : Tất phải trả : 7200 đồng Hỏi giá tiền quyển: …? đồng Cách Số hai bạn mua x = (quyn) Giá tin lµ: 7200 : = 1200 (đồng) иp số: 1200 đồng 7200 : (3 x 2)= 1200 Bi gii Cỏch Số tiền bạn phải trả là: 7200 : = 3600 (đồng) Giá tiền là: 3600 : = 1200 (đồng) 7200 : : = 1200 Toán CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Ghi nhớ: nhớ * Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số TIẾT HỌC KẾT THÚC Các em nhà: - Xem lại bài, học thuộc ghi nhớ - Chuẩn bị “Chia tích cho số” cho tiết học sau ... 39 929 83 26 81 b) 23 8057 : 23 8057 78 29 757 60 45 57 Toán CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Tính so sánh giá trị biểu thức: 24 : ( x ) = 24 : =4 24 : : =8 :2 =4 24 : : = 12 : =4 Vậy 24 : (3x2) = 24 : : = 24 . .. 8) = 72 : : =9:9 =1 c) 28 : (7 x 2) 28 : (7 x 2) = 28 : 14 =2 28 : (7 x 2) = 28 : : =4: 2 =2 28 : (7 x 2) = 28 : : = 14 : =2 Tốn CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Luyện tập: * Bài 2: Chuyển phép chia sau... : = 24 : : * Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số Tốn CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Luyện tập: * Bài 1: Tính giá trị biểu thức a) 50 : (2 x 5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn