Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

15 106 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:20

TỐN CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Kiểm tra cũ : Tính hai cách: (403494 – 16415 ) : Cách 1: ( 403494 – 16415 ) : = 387079 : = 55297 Cách 2: ( 403494 – 16415 ) : = 403494 : - 16415 : = 57642 – 2345 = 55297 Tính so sánh giá trị biểu thức: 24 : ( x ) 24 : : 24 : : Ta có: 24 : (3 x 2) = 24 : = 24 : : = 8: 2= 24 : : = 12 : = Vậy : 24 : ( x ) = 24 : : = 24 : : Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số Bài 1: Tính giá trị biểu thức: a/ 50 : ( x ) b/ 72 : ( x ) c/ 28 : ( x 2) Bài 1: Tính giá trị biểu thức: a/ 50 : ( x ) Tính giá trị biểu thức: a/ 50 : ( x ) 50 : ( x ) = 50 : 10 = 50 : ( x ) = 50 : : = 25 : = 50 : ( x ) = 50 : : = 10 : = Bài 1: Tính giá trị biểu thức: b/ 72 : ( x ) 72 : ( x ) = 72 : 72 = 72 : ( x ) = 72 : : =8:8=1 72 : ( x ) = 72 : : =9 :9=1 Bài 1: Tính giá trị biểu thức: c/ 28 : ( x 2) 28 : ( x ) = 28 : 14 = 28 : ( x ) = 28 : : = 4:2=2 28 : ( x ) = 28 : : = 14 : = Bài 2: Chuyển phép chia sau thành phép chia số chia cho tích tính (theo mẫu) Mẫu: 60 : 15 = 60 : ( x ) = 60 : : = 12 : = Bài 2: Chuyển phép chia sau thành phép chia số chia cho tích tính (theo mẫu) a/ 80 : 40 = 80 : ( 10 x 4) = 80 : 10 : =8:4=2 Bài 2: Chuyển phép chia sau thành phép chia số chia cho tích tính (theo mẫu) b/ 150 : 50 = 150 : ( 10 x 5) = 150 : 10 : = 15 : = Bài 2: Chuyển phép chia sau thành phép chia số chia cho tích tính (theo mẫu): c/ 80 : 16 = 80 : ( x ) = 80 : : = 10 : = Bài 3: Có hai bạn học sinh, bạn mua loại phải trả tất 7200 đồng Tính giá tiền Tóm tắt: Có hai bạn mua bạn mua: Số tiền tất cả: 7200 đ vở: ……tiền ? Bài giải: Số hai bạn mua là: x = ( quyển) Giá tiền là: 7200 : = 1200 ( đồng) Đáp số: 1200 đồng CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Tính chất: Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số ... 24 : : Ta có: 24 : (3 x 2) = 24 : = 24 : : = 8: 2= 24 : : = 12 : = Vậy : 24 : ( x ) = 24 : : = 24 : : Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số. .. (40 349 4 – 1 641 5 ) : Cách 1: ( 40 349 4 – 1 641 5 ) : = 387079 : = 5 529 7 Cách 2: ( 40 349 4 – 1 641 5 ) : = 40 349 4 : - 1 641 5 : = 57 6 42 – 2 345 = 5 529 7 Tính so sánh giá trị biểu thức: 24 : ( x ) 24 : : 24 . .. giá trị biểu thức: c/ 28 : ( x 2) 28 : ( x ) = 28 : 14 = 28 : ( x ) = 28 : : = 4: 2= 2 28 : ( x ) = 28 : : = 14 : = Bài 2: Chuyển phép chia sau thành phép chia số chia cho tích tính (theo mẫu) Mẫu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích