Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số

11 94 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 10:22

TOÁN Quy đồng mẫu số phân số TOÁN Quy đồng mẫu số phân số Cho hai phân số 1x5 = = 3 x5 15 2 x3 = = 5 x3 15 Tìm hai phân sốmẫu số Hai phân phân số số bằng1và vàcómột điểm chung ?2 phân số 15 15 TOÁN Quy đồng mẫu số phân số Cho hai phân số 1x5 = = 3 x5 15 1Hai phân số = số ? 15 2 x3 = = 5 x3 15 phân = 15 TOÁN Quy đồng mẫu số phân số - Lấy tử số mẫu số phân số thứ nhân với mẫu số phân số thứ hai - Lấy tử số mẫu số phân số thứ hai nhân với mẫu số phân số thứ Nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số ? TOÁN Quy đồng mẫu số phân số Bài tập TOÁN Quy đồng mẫu số phân số Bài tập : Quy đồng mẫu số phân số : a) 5 x 20 = A) = 6 x 24 5 x 10 = B) = 6 x 12 5 x3 15 = C) = 6 x3 18 1x6 = = 4 x6 24 1x3 = = 4 x3 12 1x3 = = 4 x3 12 TOÁN Quy đồng mẫu số phân số Bài tập : Quy đồng mẫu số phân số : 3 b) 3 x3 = A) = 5 x3 15 3x5 15 = B) = 5 x5 25 3x7 21 = C) = 5 x7 35 3 x3 = = 7 x3 21 3x5 15 = = 7 x5 35 3x5 15 = = 7 x5 35 TOÁN Quy đồng mẫu số phân số Bài tập : Quy đồng mẫu số phân số : c) 9 x9 81 = A) = 8 x9 72 9 x9 81 = B) = 8 x9 72 9 x8 72 = C) = 8 x8 64 8 x8 64 = = 9 x8 72 8 x9 72 = = 9 x9 81 8 x8 64 = = 9 x8 72 TOÁN Quy đồng mẫu số phân số Bài tập : Quy đồng mẫu số phân số : a) 11 7 x11 77 = a) = 5 x11 55 8 x5 40 = = 11 11x5 55 b) 12 17 c) 10 5 x8 40 = = b) 12 12 x8 96 c) 17 = 17 x7 = 119 10 10 x7 70 3 x12 36 = = 8 x12 96 9 x10 90 = = 7 x10 70 TIẾT HỌC KẾT THÚC CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI - CHĂM NGOAN ... phân số thứ hai - Lấy tử số mẫu số phân số thứ hai nhân với mẫu số phân số thứ Nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số ? TOÁN Quy đồng mẫu số phân số Bài tập TOÁN Quy đồng mẫu số phân số Bài tập : Quy. .. 15 TOÁN Quy đồng mẫu số phân số Cho hai phân số 1x5 = = 3 x5 15 1Hai phân số = số ? 15 2 x3 = = 5 x3 15 phân = 15 TOÁN Quy đồng mẫu số phân số - Lấy tử số mẫu số phân số thứ nhân với mẫu số phân. ..TOÁN Quy đồng mẫu số phân số TOÁN Quy đồng mẫu số phân số Cho hai phân số 1x5 = = 3 x5 15 2 x3 = = 5 x3 15 Tìm hai phân số có mẫu số Hai phân phân số số bằng1và vàcómột điểm chung ?2 phân số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số