Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

93 42 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 09:47

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN GIA NGUYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƢỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN GIA NGUYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƢỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣ ƣ ng ẫn o ọ : GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng thân Các số liệu điều tra, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố tài liệu khác Tá g ả Trần G Nguyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu: Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu: Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNHCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 10 1.1 TỎNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 10 1.1.1 Khái niệm hiệu 10 1.1.2 Khái niệm hiệu tài chính: 11 1.1.3 Thƣớc đo hiệu tài chính: 12 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 14 1.2.1 Các nhân tố thuộc doanh nghiệp 14 1.2.2 Các nhân tố thuộc môi trƣờng hoạt động 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƢỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 28 2.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 28 2.2 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DƢỢC PHẨM 31 2.2.1 Giới thiệu ngành Dƣợc phẩm doanh nghiệp ngành Dƣợc phẩm 31 2.2.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành Dƣợc phẩm niêm yết TTCK Việt Nam 36 2.3 HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƢỢC PHẨM TRONG MẪU NGHIÊN CỨU TỪ NĂM 2012 - 2016 38 KẾT LUẬN CHƢƠNG 46 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƢỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 47 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG MƠ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƢỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM 47 3.2 GIẢ THUYẾT VỀ MỐI TƢƠNG QUAN GIỮA HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG 48 3.3 ĐO LƢỜNG CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH 51 3.3.1 Biến phụ thuộc 51 3.3.2 Biến độc lập 53 3.4 CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU 54 3.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 55 3.5.1 Mô tả thống kê 55 3.5.2 Phân tích tƣơng quan đa cộng tuyến 55 3.5.3 Phân tích hồi quy 56 KẾT LUẬN CHƢƠNG 59 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUCÁC HÀM Ý RÚT RA TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 4.1 PHƢƠNG PHÁP, THỦ TỤC VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 70 4.2.1 Mở rộng quy mô doanh nghiệp, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động 70 4.2.2 Quản trị tốt giảm thiểu hàng tồn kho 71 4.2.3 Đầu tƣ tài sản cố định hợp lý 72 4.2.4 Cải thiện khả sinh lời 73 4.2.5 Kiến nghị với quan Nhà nƣớc 74 4.2.6 Chiến lƣợc tƣơng lai 75 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký ệu v ết tắt Tên đầy đủ CTCP Công ty cổ phần HTK Hàng tồn kho ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn TTCK Thị trƣờng chứng khoán VCSH Vốn chủ sở hữu DN Doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu Tên bảng bảng 1.1 2.1 2.2 Một số nghiên cứu hiệu tài Danh sách Top 10 cơng ty sản xuất dƣợc phẩm Việt Nam uy tín năm 2016 Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản số doanh nghiệp ngành Dƣợc Trang 12 33 41 Giả thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến 3.1 hiệu tài doanh nghiệp ngành Dƣợc 54 phẩm niêm yết TTCK Việt Nam 4.1 Kết kiểm định VIF 61 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài 4.2 doanh nghiệp ngành Dƣợc phẩm niêm yết TTCK Việt Nam 62 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số ệu hình Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ phƣơng pháp nghiên cứu 2.1 Tổng điểm xếp hạng Top 10 công ty sản xuất dƣợc phẩm Việt Nam uy tín năm 2016 34 2.2 Tổng điểm xếp hạng Top công ty phân phối dƣợc phẩm Việt Nam uy tín năm 2016 35 2.3 Nhận định triển vọng tăng trƣởng ngành Dƣợc 2016-2017 36 2.4 Các yếu tố mức độ ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất, phân phối Dƣợc phẩm Việt Nam 37 2.5 Các yếu tố tạo nên uy tín cơng ty Dƣợc 38 2.6 Khả sinh lời nhóm doanh nghiệp ngành Dƣợc đại diện cho ngành (2006-2016) 39 2.7 Tƣơng quan so sánh hiệu suất sinh lời 40 2.8 Tƣơng quan so sánh lợi nhuận ròng biên lợi nhuận ròng giai đoạn 2010-2016 42 2.9 Tƣơng quan cấu trúc tài sản, TSCĐ doanh nghiệp năm 2016 66 2.10 Tƣơng quan cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp năm 2016 44 2.11 Phân tích Dupont thơng qua bóc tách số ROE doanh nghiệp năm 2016 46 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Hiệu tài DN hiệu việc huy động, sử dụng quản lý vốn DN (Trƣơng Bá Thanh Trần Đình Khơi Ngun, 2001) Để đánh giá đƣợc cấu trúc tài DN tối ƣu hay chƣa, có mang lại giá trị tối đa hiệu tài hay khơng, cần có tiêu để đo lƣờng, đánh giá tiêu tài hiệu tài cách hợp lý Ngày nay, bối cảnh kinh tế thị trƣờng nƣớc ta vô động hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới tạo nhiều hội cho doanh nghiệp đồng thời tạo nhiều thách thức Phân tích hiệu tài doanh nghiệp cơng cụ đắc lực giúp doanh nghiệp nhận thấy rõ thực trạng hiệu tài thân dự đốn hiệu tài tƣơng lai; xác định đƣợc điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân; qua đó, có giải pháp để ổn định nâng cao hiệu tài doanh nghiệp Việt Nam ngày hội nhập với giới, bên cạnh việc phát triển kinh tế, đời sống xã hội ngày đƣợc nâng cao vấn đề chăm lo sức khỏe ngày đƣợc nhiều ngƣời quan tâm.Với dân số 90 triệu dân việc phát triển ngành Dƣợc phẩm điều tất yếu Là ngành thiết yếu, có yếu tố xã hội cao cần thiết cho dù kinh tế xã hội có phát triển hay suy thối, ngành Dƣợc có nhiều tiềm phát triển khả mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ Ngành Dƣợc Việt Nam năm 2016 có tăng trƣởng mạnh nƣớc Đông Nam Á, công nghiệp dƣợc Việt Nam có hội lớn thị trƣờng dƣợc phẩm nƣớc thị trƣờng tăng trƣởng mạnh khu vực châu Á Trong báo cáo tổ chức BIM để mức tăng trƣởng ngành Dƣợc năm 2017 trì hay vọt lên doanh nghiệp nƣớc thời gian trƣớc mắt phải đối mặt với toán cạnh tranh mà chủ yếu chất lƣợng sản phẩm có Hơn 70 cho thấy chất hoạt động phân phối DDN khác biệt so với doanh nghiệp lại biên lợi nhuận mỏng, tỷ trọng hàng tồn kho, tài sản cố định thấp… dẫn đến khả DDN doanh nghiệp trung gian không trực tiếp tham gia vào khâu phân phối hàng hóa 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ Hiệu tài doanh nghiệp khơng mang tính chủ quan mà yếu tố khách quan tác động lên Biện pháp đƣa để nâng cao hiệu tài khơng theo cơng thức hay lối mòn mà phụ thuộc vào tình hình kinh tế thị trƣờng, đặc trƣng ngành kinh nghiệm nhà quản trị Do vậy, vào thực trạng hiệu tài nhƣ tình hình kinh tế thị trƣờng, tác giả đƣa số kiến nghị để cải thiện, nâng cao hiệu tài cho doanh nghiệp ngành Dƣợc phẩm niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam nhƣ sau: 4.2.1 Mở rộng quy mô o n ng ệp, đ ạng ó lĩn vự oạt động Tại Việt Nam, có nhiều doanh nghiệp sản xuất thuốc nhƣng đa phần tập trung dạng bào chế đơn giản, dạng generic, giá trị thấp thiếu loại thuốc đặc trị Tỷ lệ đầu tƣ nghiên cứu thuốc Công ty nƣớc chiếm khoảng 5% doanh thu Cơng ty nƣớc ngồi 15% Thời gian tới, ngành Dƣợc Việt Nam đƣợc dự báo tiếp tục tăng trƣởng mức số nhƣng xu hƣớng tăng chậm lại Bên canh đó, với tiến trình hội nhập sâu rộng Việt Nam thông qua hiệp định thƣơng mại, Công ty Dƣợc phẩm nƣớc đối diện với sức ép cạnh tranh lớn từ Công ty nƣớc việc cắt giảm hàng rào bảo hộ, đặc biệt bối cảnh động lực phát triển ngành sách bảo hộ nhà nƣớc nhƣ Phần lớn doanh nghiệp ngành Dƣợc ln trì tình hình kinh 71 doanh khả quan với lợi nhuận gộp lợi nhuận ròng mức cao giai đoạn 2014-2015 Tận dụng lợi quy mô, Công ty dẫn đầu Dƣợc Hậu Giang Traphaco tái cấu lại hệ thống bán hàng, giảm tỷ trọng chi phí để tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời phát triển kênh OTC Vì việc doanh nghiệp mở rộng quy mô, tái cấu hệ thống bán hàng cho thấy doanh nghiệp có tình hình sản xuất kinh doanh tốt Doanh nghiệp nhận đƣợc tín hiệu tốt từ nhà đầu tƣ, khách hàng, nhà cung cấp đối thủ cạnh tranh Việc mở rộng quy mô làm cho doanh nghiệp tăng thị phần, có vị thị trƣờng Các cơng ty tận dụng lợi quy mô để tiếp cận đƣợc nguồn vốn nhà đầu tƣ, chi phí lãi vay thấp Đối với khách hàng, doanh nghiệp tạo dựng đƣợc niềm tin, trì ổn định phát triển đƣợc số lƣợng khách hàng, tăng khả cạnh tranh thị trƣờng Từ giúp nâng cao hiệu tài doanh nghiệp 4.2.2 Quản trị tốt g ảm t ểu àng tồn o Khả toán nhanh chu kỳ kinh doanh hai nhân tố đƣợc tính thơng qua tiêu hàng tồn kho Hàng tồn kho lớn dẫn đến phát sinh khoản chi phí nhƣ chi phí quản lý, chi phí lƣu kho dẫn đến gia tăng khoản phải thu, thời gian thu nợ khiến chu kỳ kinh doanh tăng, khả tốn nhanh giảm, từ làm giảm hiệu tài Bởi vậy, doanh nghiệp muốn gia tăng hiệu tài cần rút ngắn chu kỳ kinh doanh, tăng khả toán nhanh cách quản lý hàng tồn kho phải thu hiệu hơn, rút ngắn thời gian quay vòng hai loại tài sản ngăn hạn Hơn nữa, cần tập trung trì vào khả tốn nhanh phù hợp, khơng nên để tài sản có tính chất khoản cao phải thu khách hàng mức thấp so với nợ ngắn hạn, không nên lạm dụng việc sử dụng nợ vay làm tăng chi phí tài Cơng ty cần có sách bán hàng hấp dẫn nhƣ áp dụng phƣơng thức gói khuyến mại, hỗ trợ vốn cho khách hàng 72 mua, công ty nên tăng cƣờng quảng cáo để giúp cơng chúng biết đến chất lƣợng hàng hóa, uy tín doanh nghiệp, từ thu hút khách hàng, tăng doanh thu giảm thiểu đƣợc hàng tồn kho, dẫn đến giảm chu kỳ kinh doanh khả tốn nhanh tăng Bên cạnh đó, công ty cần quản lý chặt chẽ khoản phải thu tăng cƣờng quản lý khoản phải thu hạn Cần ý đến điều khoản toán, hiểuphẩm chất, tƣ cách khả tài chủ đầu tƣ Khi thực tốt đƣợc điều đó, doanh nghiệp hạn chế đƣợc chi phí đòi nợ, chi phí trả cho nguồn tài trợ để bù đắp thiếu hụt ngân quỹ, giảm bớt đƣợc chi phí lƣu kho Hơn nữa, để tăng hiệu tài cơng ty cần trọng đến lực quản lý 4.2.3 Đầu tƣ tà sản ố địn ợp lý Cấu trúc tài sản đƣợc tính tỷ lệ TSCĐ tổng tài sản, kết cho thấy có tác động ngƣợc chiều đến hiệu tài Có thể thấy ngun nhân nhiều TSCĐ không đƣợc sử dụng chƣa sử dụng tối đa cơng suất, bên cạnh tồn TSCĐ lạc hậu nhƣng tiếp tục sử dụng nên đem lại hiệu khơng cao Bởi để góp phần nâng cao hiệu tài cơng ty cần giảm cấu trúc tài sản cách giảm TSCĐ Cần lý tài sản lạc hậu, lỗi thời để thu lại vốn Đổi máy móc thiết bị, cơng ty sử dụng hình thức th mua thiết bị, thuê vận hành thuê tài Khi sử dụng phƣơng pháp giúp cho công ty sử dụng vốn mục đích, tránh đƣợc thiệt hại mua nhầm máy móc thiết bị khơng yêu cầu Khai thác tối đa lợi ích TSCĐ hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt đƣợc hiệu tài tốt Về dài hạn, việc đầu tƣ nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cấp nhà máy sản xuất yếu tố sống Hiện nay, hầu hết hãng dƣợc đầu tƣ mạnh cho việc nâng cấp nhà máy lên chuẩn cao nhƣ GMP-EU hay PICS để đón đầu xu hƣớng hội nhập Bên cạnh đó, việc nâng chuẩn nhà máy 73 bƣớc đệm để doanh nghiệp vào đƣợc thị trƣờng ETC (thuốc ghi toa), vốn có biên lợi nhuận cao nhiều thị trƣờng OTC Để đón đầu xu hƣớng hội nhập, từ năm 2012-2013, nhiều doanh nghiệp nƣớc mở rộng đầu tƣ cho nhà máy theo tiêu chuẩn GMPEU hay PICS để tăng khả cạnh tranh Bƣớc vào giai đoạn 2016 -2017, nhiều doanh nghiệp đƣa nhà máy với chuẩn cao vào hoạt động 4.2.4 Cả t ện ả s n l Qua liệu khả sinh lời nhóm doanh nghiệp đại diện cho ngành dƣợc phẩm, thấy biên lợi nhuận ngành tƣơng đối ổn định đƣợc cải thiện dần vài năm gần đây, cho thấy khả quản lý chi phí doanh nghiệp đƣợc cải thiện đáng kể, đến từ việc tối ƣu giá vốn đầu vào, ƣu đãi thuế TNDN hay đến từ việc cắt giảm khoản chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp mà tăng trƣởng doanh thu Xu hƣớng nhiều khả tiếp diễn năm tới, nhiều doanh nghiệp nhƣ IMP, Pymepharco hay Mekophar đƣa vào hoạt động dây chuyền sản xuất loại thuốc đặc trị chất lƣợng theo tiêu chuẩn EU-GMP với giá trị biên lợi nhuận cao so với dây chuyền theo chuẩn WHO-GMP hiệntại Nhìn chung, cải thiện khả sinh lời chủ yếu đến từ doanh nghiệp đầu tƣ có trọng điểm vào cơng nghệ sản xuất đại, tạo sản phẩm thuốc có chất lƣợng cao đƣợc tổ chức quốc tế thừa nhận, tảng để:  Khai thác thị trƣờng nƣớc kênh OTC nhận thức sức khỏe ngƣời tiêu dùng ngày cao, nhiều nguồn thông tin đa chiều để đối chiếu, tham khảo  Tận dụng chế bảo hộ thuốc sản xuất nƣớc với thuốc nhập nhằm khai thác kênh ETC gói thầu thuốc chất lƣợng cao với giá trị kinh tế lớn mức độ cạnh tranh thấp so với gói thầu thuốc 74 truyền thống  Tận dụng phát huy đƣợc ƣu chi phí sản xuất thấp theo quy chuẩn quốc tế để thu hút tập đoàn dƣợc phẩm nƣớc dịch chuyển hoạt động sản xuất họ sang Việt Nam, đẩy mạnh sản xuất gia công, nhƣợng quyền phục vụ cho thị trƣờng xuất 4.2.5 K ến ng ị v qu n N nƣ Bên cạnh việc phát huy tiềm lực, khả sẵn có doanh nghiệp cần đến sách, đƣờng lối quan, ban ngành cấp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi để hoạt động sản xuất kinh doanh Do đó, tác giả có đề xuất số kiến nghị sau: Đầu tiên việc ổn định kinh tế vĩ mô, giúp tăng trƣởng GDP, giảm lạm phát: Chính sách tiền tệ: Nhà nƣớc xem xét lại khn khổ sách tiền tệ nhằm giảm lạm phát, ổn định tỷ giá hối đoái, giảm lãi suất, ngăn chặn việc cạnh tranh lãi suất thiếu lành mạnh Về xây dựng pháp luật, chế sách: sửa đổi, bổ sung Luật dƣợc; ban hành sách ƣu đãi việc sản xuất, cung ứng sử dụng thuốc generic, thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc có dạng bào chế đặc biệt, vắc xin, sinh phẩm; ban hành sách ƣu đãi cho việc nghiên cứu, sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dƣợc liệu Việt Nam mang thƣơng hiệu quốc gia Môi trƣờng pháp lý Việt Nam nhiều kẻ hỡ bất cập, ảnh hƣởng đến tình hình hoạt động doanh nghiệp ngành dƣợc phẩm Ngành dƣợc phẩm nƣớc đƣợc nhà nƣớc bảo hộ thông tƣ 34/2013/TT – BCT việc hạn chế doanh nghiệp FDI phân phối dƣợc phẩm Việt Nam sợ tập đồn làm lũng đoạn thị trƣờng dƣợc phẩm có tiềm lực tài kinh nghiệm Bên cạnh đó, thơng tƣ liên tịch số 36/2013/TTLTBYT- BTC hƣớng dẫn đấu thầu mua thuốc thông tƣ liên tịch số 75 37/2013/TT- BYT mời thầu sở y tế có tác động đáng kể đến công ty dƣợc ngành chất lƣợng thuốc hay quy trình đấu thầu Giám sát chặt chẽ hệ thống tài chính: Nhà nƣớc theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trƣờng chứng khoán, đảm bảo hệ thống ngân hàng an tồn vững chắc, bình ổn giá mặt hàng quan trọng, ngăn chặn việc tăng giá độc quyền, cải cách doanh nghiệp Nhà nƣớc Phát triển thị trƣờng chứng khoán Việt Nam: Để thị trƣờng chứng khoán hồi phục phát triển lâu dài, quan điều hành nên có sách bình ổn thị trƣờng ngắn hạn phát triển ổn định dài hạn Một số kiến nghị nhƣ: Xây dựng lại vị thị trƣờng chứng khoán sách phát triển kinh tế vĩ mơ Việt Nam Khi xem xét sách liên quan đến thị trƣờng tiền tệ, tài chính, cần phải xem xét tác động sách đến thị trƣờng chứng khoán Thay đổi quy định chứng khoán để tạo hấp dẫn thị trƣờng nhƣ: quy định giao dịch, cho phép nhà đầu tƣ mở nhiều tài khoản giao dịch, mua bán chứng khoán theo thời gian T+2 Cải thiện chất lƣợng hàng hóa thị trƣờng thơng qua: bƣớc nâng cao điều kiện niêm yết, củng cố chế độ minh bạch công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Cuối cùng, thủ tục hành nhanh gọn, tạo chế sách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế giúp doanh nghiệp phát triển dự án đầu tƣ có hiệu 4.2.6 C ến lƣợ tƣơng l Với xu hội nhập, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn, nhỏ châu Âu, Mỹ, châu Á, Asean tham gia vào thị trƣờng dƣợc phẩm Việt Nam, tạo 76 khả cho Việt Nam tham gia tốt vào chuỗi giá trị khu vực tồn cầu Mỗi cơng ty, doanh nghiệp nƣớc mạnh riêng Đó hội để mở rộng hợp tác kinh doanh, nhƣng tạo nhiều áp lực cạnh tranh quan ngại lớn công ty dƣợc nói riêng ngành dƣợc nội địa nói chung Doanh nghiệp Dƣợc phải định vị đƣợc sản phẩm, tạo đƣợc nét đặc trƣng riêng chiến lƣợc phát triển trung dài hạn Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần định vị đƣợc phân khúc thị trƣờng sản phẩm, tránh đầu tƣ dàn trải lĩnh vực Ngồi thách thức mặt sách, rủi ro công ty ngành dƣợc rủi ro phƣơng diện kinh doanh Hiện nay, số lƣợng nhóm thuốc đƣợc sản xuất Việt Nam hạn chế danh mục sản phẩm công ty ngành có nhiều trùng lặp doanh nghiệp dƣợc chọn sản xuất mặt hàng giống nhau, nhằm giảm thiểu rủi ro kinh doanh (ví dụ nhƣ: kháng sinh, giảm đau, hạ sốt) Trong đó, cơng tác nghiên cứu phát triển có nhiều hạn chế phần nhiều tập trung vào sản phẩm đơn giản có tính đột phá thấp Bên cạnh đó, ngành dƣợc Việt Nam phải lệ thuộc vào nguồn cung ứng nguyên liệu từ nƣớc ngoài, với 90% nhu cầu nguyên liệu từ nhập Tăng cƣờng mở rộng, tìm kiếm thị trƣờng đầu nhà máy xây dựng chuẩn bị đƣa vào sản xuất Để giữ thị phần nƣớc xuất khẩu, doanh nghiệp dƣợc Việt Nam phải nâng đƣợc tầm lên: danh mục sản phẩm phải đa dạng; vƣợt trội công nghệ, kỹ thuật sản xuất; chất lƣợng sản phẩm - dịch vụ phải tốt Tuy nhiên, doanh nghiệp dƣợc Việt Nam, có đƣợc số ƣu nhƣ: việc xuất có nhiều thuận lợi hơn; thêm nhiều hội để thu hút đầu tƣ, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp nƣớc ngồi; có lợi việc lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu với mức giá cạnh tranh 77 Bên cạnh việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm sản xuất, cơng ty nên khai thác lợi hệ thống bán hàng, hệ thống kho đạt tiêu chuẩn GSP GDP nƣớc để mở rộng kinh doanh sản phẩm độc quyền tập đoàn đa quốc gia, tiến dần đến gia công hợp tác sản xuất giai đoạn sau Một điểm yếu doanh nghiệp Dƣợc Việt Nam nằm khâu phân phối sản phẩm Hiện phần lớn doanh nghiệp phụ thuộc vào hệ thống bán buôn – dù việc bán hàng nhẹ nhàng (vì giao cho số đầu mối đảm nhiệm việc phân phối) nhƣng tính lệ thuộc cao dễ tạo sốt giá ảo khiến khách hàng quay lƣng Nếu mối quan hệ với nhà phân phối có trục trặc, việc kinh doanh gián đoạn Chính vậy, doanh nghiệp cần liên tục thay đổi chiến lƣợc đƣa sản phẩm thị trƣờng Mở rộng kênh OTC: Việc chuyển dịch từ kênh bán hàng ETC (đấu thầu thuốc bệnh viện) sang kênh OTC (bán hàng trực tiếp qua nhà thuốc) cần đƣợc trọng nhiều Theo khảo sát Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chiến lƣợc doanh nghiệp Dƣợc Việt năm 2018 có 67% doanh nghiệp phản hồi phát triển, mở rộng kênh OTC Đây tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp dần quan tâm nhiều tới 50.000 nhà thuốc bán lẻ thị trƣờng (nắm giữ tới 95% thị phần) Thực tế doanh nghiệp Dƣợc biết cách tận dụng kênh OTC ln có tốc độ phát triển nhanh Traphaco – doanh nghiệp Dƣợc uy tín Việt Nam năm 2017 (theo xếp hạng Vietnam Report) từ vài năm trƣớc phát triển hệ thống phân phối với 23.000 nhà thuốc từ Bắc đến Nam khả kiểm soát giá bán đồng toàn quốc Đến nay, gần 80% doanh thu đến từ thị trƣờng OTC nhờ vào hệ thống phân phối, đạt gần 1,3 nghìn tỷ đồng năm 78 2016 Hay Dƣợc Hậu Giang phát triển kênh phân phối xuống huyện xã, tận dụng tối đa cửa hàng thuốc nhằm mở rộng khả tiếp cận ngƣời tiêu dùng Hợp tác phân phối sản phẩm với Chuỗi nhà thuốc GPP: Đây chiến lƣợc khôn ngoan dù chiếm thị phần nhỏ ngƣời dân giữ thói quen mua thuốc cửa hàng truyền thống nhƣng chắn việc xây dựng chuỗi nhà thuốc GPP xu hƣớng tƣơng lai Bởi mức sống ngƣời dân ngày tăng, tầng lớp ngƣời tiêu dùng (những ngƣời có hiểu biết lĩnh vực sức khỏe nói chung dƣợc phẩm nói riêng) xuất ngày nhiều; họ biết tìm địa tin cậy để lắng nghe tƣ vấn sức khỏe Khi chuỗi nhà thuốc với việc đáp ứng tiêu chuẩn tƣ vấn, quản lý chất lƣợng sản phẩm có lợi cạnh tranh lớn Thay tập trung vào việc mở rộng phân phối đến điểm bán lẻ việc xây dựng chuỗi nhà thuốc cần đƣợc quan tâm Nó không phù hợp với nhu cầu thị trƣờng mà có đƣợc hậu thuẫn, hỗ trợ từ phủ Đối với doanh nghiệp khơng có khả xây dựng chuỗi nhà thuốc riêng, hƣớng tốt hợp tác với đơn vị phân phối thuốc thị trƣờng nhƣ Phano, Pharmacy hay Vista Đây tên tuổi hàng đầu sở hữu chuỗi nhà thuốc GPP chất lƣợng, tăng dần theo năm Phân phối thơng qua Siêu thị thuốc: Đây mơ hình kinh doanh phổ biến Philipines, Mỹ, Canada kết hợp bán thuốc với sản phẩm hóa dƣợc, thiết bị y tế nhƣ hình thức siêu thị tự chọn Dù có số đơn vị nhƣ Mediacare, Guardian triển khai nhƣng chắn mơ hình phân phối đại nở rộ tƣơng lai Mới vào tháng 12/2017 Dƣợc Trƣờng Thọ bên cạnh kênh truyền thống đẩy mạnh việc phân phối tới hệ thống Siêu thị thuốc Việt địa bàn Hà Nội nhằm tăng khả cạnh tranh trƣớc việc có nhiều doanh nghiệp nhảy vào lĩnh vực Tuy nhiên, 79 thách thức cho mơ hình ngƣời Việt Nam quen mua thuốc lẻ, viên (mỗi loại – viên; không mua theo hộp) khơng có thói quen mua dƣợc phẩm kết hợp mỹ phẩm Vì yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy phát triển bán lẻ dƣợc phẩm đại nói chung qua kênh siêu thị nói riêng ngƣời tiêu dùng phải thay đổi nhận thức thói quen Đồng thời thuốc bán đƣợc siêu thị, cho phép bán loại thuốc thông thƣờng, không cần kê đơn nhƣ thuốc cảm, sổ mũi, vitamin… Trong trƣơng lai gần, thị trƣờng Dƣợc phẩm Việt Nam đƣợc đánh giá tiếp tục phát triển 80 KẾT LUẬN Có thể thấy, để phát triển bền vững, doanh nghiệp ngành dƣợc phải dựa vào uy tín Mặc dù yếu doanh nghiệp nƣớc ngoài, nhƣng doanh nghiệp dƣợc Việt Nam nỗ lực tìm cách rút ngắn khoảng cách, đặc biệt công nghệ nhân chất lƣợng cao, với mục tiêu giành lại lợi sân nhà Hy vọng tƣơng lai không xa, ngành dƣợc Việt Nam ngày trƣởng thành đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế nƣớc nhà, nhờ ngƣời dân Việt Nam đƣợc hƣởng loại dƣợc phẩm dịch vụ y tế tốt Trên sở vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu, đề tàiCác nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dƣợc phẩm niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam” giải đƣợc số vấn đề : Thứ nhất, trình bày cách có hệ thống vấn đề lý luận chung hiệu tài nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài Thứ hai, thơng qua việc phân tích tài liệu tác giả khái qt đƣợc tồn ngành Dƣợc phẩm Từ làm sở cho việc nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài ngành Thứ ba, với sở kết nghiên cứu thực nghiệm, đề tài phân tích nhân tố ảnh hƣởng khơng ảnh hƣởng đến hiệu tài ngành có kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu tài ngành Dƣợc phẩm Việt Nam Những giải pháp phải phù hợp với thông lệ quốc tế đặc thù kinh tế Việt Nam Với nghiên cứu phƣơng diện lý luận thực tiễn, hy vọng nguồn liệu tham khảo có giá trị nghiên cứu hiệu tài TÀI LIỆU THAM KHẢO T ếng V ệt [1] Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài hiệu tài chính: cách tiếp cận theo phương pháp phân tích đường dẫn, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng – Số 5(40).2010 [2] Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2012), Giáo trình Kinh tế lượng, Nxb Đại học kinh tế quốc dân [3] Trần Thị Hòa (2006), “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [4] Lƣu Thị Hƣơng,Vũ Duy Hào(2010), Tài doanh nghiệp, Nxb Đại học kinh tế quốc dân [5] Josette Peyrard (2005), Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, Nxb Hà Nội [6] Đỗ Dƣơng Thanh Ngọc (2011), Các yếu tố tài ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [7] Trần Đình Khơi Ngun, Hoàng Tùng, Đoàn Ngọc Phi Anh, Phạm Hoài Hƣơng (2007), Nguyên lý kế toán, Nxb Giáo dục Đà Nẵng [8] Nguyễn Thị Nguyên (2014), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam”, Trƣờng Đại học Thăng Long [9] Quang Minh Nhựt Lý Thị Phƣơng Thảo (2014), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu doanh nghiệp bất động sản niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam”, Tạp chí khoa học, Trƣờng Đại học Cần Thơ, Phần D: Khoa học trị, kinh tế pháp luật: 33(2014):65-71 [10] Trƣơng Đơng Lộc & Trần Quốc Tuấn (2009), “Phân tích hiệu tài sở chế biến xơ dừa tỉnh Trà Vinh”, Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, trang 289 – 298 [11] Nguyễn Năng Phúc (2013), Giáo trình Phân tích báo cáo tài , Nxb Đại học Kinh tế quốc dân [12] Trƣơng Bá Thanh Trần Đình Khơi Ngun (2001), Phân tích hoạt động kinh doanh II, Nxb Giáo dục Đà Nẵng [13] Trần Ngọc Thơ (2004), Giáo trình Tài doanh nghiệp đại, Nxb Thống kê [14] Chu Thị Thu Thủy, Nguyễn Thanh Huyền, Ngô Thị Quyên ( 2015), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài chính: nghiên cứu điển hình cơng ty cổ phần phi tài niêm yết sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 215 tháng 5/2015 T ếng An [15] Hu, Y., & Izumida, S H (2008), “Ownership Concentration and Corporate Performance: A Causal Analysis with Japanese Panel Data”, Corporate Governance: An International Review, vol 16, no 4, pp.342-58 [16] Ming, TC & Gee (2008), “The influence of ownership structure on the corporate performance of Malaysian public listed companies”, ASEAN Economic Bulletin, vol.25, no.2, p.195 [17] Ongore, VO (2011), “The relationship between ownership structure and firm performance: An empirical analysis of listed companies in Kenya”, African Journal of Business Management, vol.5, no.6, pp.2120-8 [18] Le & Buck, T (2011), “State ownership and listed firm performance: a universally negative governance relationship?”, Journal of Management & Governance, vol.15, no.2, pp 227-48 [19] Shah, Butt & Saeed (2011), “Ownership structure and performance of firm: Empirical evidence from an emerging market” , African Journal of Business Management, vol.5, no.2, pp.515-23 [20] Tian, L & Estrin (2008), “Retained state shareholding in Chinese PLCs: Does government ownership always reduce corporate value?”, Journal of Comparative Economics, vol.36, no.1, pp.74-89 [21] Simerly,R & Li, M (2000), „Environmental dynamism, finalcial leverage and performance: A theoretical intergra-tion and an empirical test‟, Strategic Management Journal, 21, 1, pp.31-49 [22] Athanasoglou, P.P, Brissmis, S N & Delis, M.D (2005), Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic of Bank Profitability, Bank of Greece Working Paper, No.25 [23] Amato, L.H & Burson, T.E (2007), The effects of firm size on profit rates in the financial services, Journal of Economics anf Economic Education Research, Vol.8, Issue 1, pp.67- 81 [24] Amarjit, G, et al (2010), The relationship between working capital managment and profitabity: Evidence from the United States, Business and Economics Journal, Vol.2010: BEJ -10 [25] Falope, O & Ajilore (2009), Working capital management and corporate profitability: Evidence from panel data analysis of selected quote companies in Nigeria, Research Journal of Business Management, Vol No 3, pp.73 – 84 (ISSN: 1819 – 1932) [26] Loderen, C, Neusser, K & Waelchli, U (2009), Firm age and survial, Switzerland: working paper, University [27] Kole, SR & Mulherin, JH (1997), Government as a Shareholder: A case off Bern from the United States, The journal of Law and Economic, vol.40, p.1 [28] Agarwal, R & Gort, M (2002), Firm Product Lifecycles and Firm Survial, American Economic Review, 92, 184 – 190 [29] Liargovas, P & Skandalis,k (2008), Factor affecting firms financial performance the case of Greece, University of Peloponnese [30] Malik, H (2011), Determinant of insurance companies profitability: an analysis of insurance sector of Pakistan, Academic Research International, 2223 – 2253 [31] http://finance.vietstock.vn [32] http://s.cafef.vn/hose [33] http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/vef/top-10-cong-ty-duoc-viet-namuy-tin-nam-2016 [34] https://marketingai.admicro.vn/nganh-duoc-pham-2016-2017 [35] http://www.cophieu68.vn ... trạng hiệu tài doanh nghiệp ngành Dƣợc phẩm niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Chƣơng 3: Thiết kế nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dƣợc phẩm niêm yết thị trƣờng chứng. .. tích nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dƣợc phẩm niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 10 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU... đề tài : Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Mụ t ng ên ứu: Tổng hợp đƣa sở lý luận hiệu tài chính, thƣớc đo hiệu tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam