Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

13 63 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 21:38

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TÂN HƯNG TỐN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐĨ Bài tốn 1: Hiệu hai số 24 Tỉ số hai số Tìm hai số đó? Bài giải Ta có đồ sau: ? Số bé : 24 Số lớn : ? Theo đồ, hiệu số phần là: - = (phần) Giá trị phần nhau: 24 : = 12 Số bé là: 12 x = 36 Số lớn là: 12 x = 60 Đáp số: Số bé: 36 Số lớn: 60 TỐN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐĨ Bài giải Ta có đồ sau: ? Số bé : 24 Số lớn : ? Theo đồ, hiệu số phần nhau: Theo đồ, hiệu số phần nhau: - = (phần) - = (phần) Giá trị phần nhau: Số bé là: 24 : = 12 24 : x = 36 Số bé là: Số lớn là: 12 x = 36 36 + 24 = 60 Số lớn là: 12 x = 60 Đáp số: Số bé: 36 Đáp số: Số bé: 36 Số lớn: 60 Số lớn: 60 TỐN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐĨ Bài tốn 2: Một hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 12 m Tìm chiều dài, chiều rộng hình đó, biết chiều dài chiều rộng Bài giải Ta có đồ: Chiều dài: ?m Chiều rộng: 12 m ?m Theo đồ, hiệu số phần là: - =3 (phần) Chiều dài hình chữ nhật là: 12 : x = 28 (m) Chiều rộng hình chữ nhật là: 28 - 12 = 16 (m) Đáp số: Chiều dài: 28 m Chiều rộng: 16 m TỐN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐĨ Muốn giải tốn: Tìm hai số biết hiệu tỉ số haihai số thếnhư nào?sau: số số ta đólàm ta làm - Vẽ đồ minh hoạ toán - Tìm hiệu số phần - Tìm số TỐN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐĨ TỐN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ Bài 1: Số thứ số thứ hai 123 Tỉ số hai số Tìm2hai số Bài giải Ta có đồ: ? Số thứ : 123 Số thứ hai : ? Theo đồ, hiệu số phần là: - = (phần) Số thứ là: 123 : x = 82 Số thứ hai là: 82 + 123 = 205 - Vẽ đồ minh hoạ tốn Đáp số: Số thứ nhất: 82 - Tìm hiệu số phần - Tìm số Số thứ hai: 205 TỐN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ Bài 2: Mẹ 25 tuổi Tuổi tuổi 2mẹ Tính tuổi người Bài giải Ta có đồ: ? tuổi Tuổi : 25 tuổi Tuổi mẹ : ? tuổi Theo đồ, hiệu số phần là: - = (phần) Tuổi là: 25 : x = 10 (tuổi) Tuổi mẹ là: 10 + 25 = 35 (tuổi) - Vẽ đồ minh hoạ toán Đáp số: Con: 10 tuổi - Tìm hiệu số phần - Tìm số Mẹ: 35 tuổi TỐN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ TỐN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐĨ Ta có đồ: ? Số lớn: Số bé có ba chữ số Số bé: ? 225 Số lớn ………… 125 Số bé ………… - Vẽ đồ minh hoạ toán - Tìm hiệu số phần - Tìm số TỐN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐĨ Bài giải Số bé có chữ số 100 Vậy hiệu hai số 100 Ta có đồ: ? Số lớn: 100 Số bé: ? Theo đồ, hiệu số phần là: - = (phần) Số lớn là: 100 : x = 225 Số bé là: 225 - 100 = 125 - Vẽ đồ minh hoạ tốn - Tìm hiệu số phần Đáp số: Số lớn: 225 - Tìm số Số bé: 125 TỐN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ Muốn giải tốn: Tìm hai số biết hiệu tỉ số sau: số của hai haisố số đó ta ta làm làmnhư nào? - Vẽ đồ minh hoạ tốn - Tìm hiệu số phần - Tìm số ... hoạ toán - Tìm hiệu số phần - Tìm số TỐN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐĨ TỐN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ Bài 1: Số thứ số thứ hai 123 Tỉ số hai số Tìm2 hai số. .. (phần) Số lớn là: 100 : x = 2 25 Số bé là: 2 25 - 100 = 1 25 - Vẽ sơ đồ minh hoạ tốn - Tìm hiệu số phần Đáp số: Số lớn: 2 25 - Tìm số Số bé: 1 25 TỐN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ Muốn... KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ TỐN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐĨ Ta có sơ đồ: ? Số lớn: Số bé có ba chữ số Số bé: ? 2 25 Số lớn ………… 1 25 Số bé ………… - Vẽ sơ đồ minh hoạ toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó, Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

Từ khóa liên quan