Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

14 47 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 21:37

Tốn lớp TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ Toỏn 4A Hát KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu bước giải tốn: Tìm số biết tổng tỉ? Trả lời:  Bước 1: Vẽ sơ đồ  Bước 2: Tìm tổng số phần  Bước 3: Tìm giá trị phần  Bước 4: Tìm số bé  Bước 5: Tìm số lớn Thứ bảy, ngày 20 tháng năm 2010 Bài Toán Thứ bảy, ngày 20 tháng năm 2010 Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐĨ Bài tốn 1: Hiệu hai số 24 Tỉ số hai số Tìm hai số đó? Bài giải: ? 24 Số bé: Số lớn: ? Hiệu số phần là: - = (phần) Giá trị 1phần là: 24 : = 12 Số bé là: 12 x = 36 Số lớn là: 12 x = 60 Đáp số: Số bé : 36; Số lớn:60 Thứ bảy, ngày 20 tháng năm 2010 Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐĨ Bài tốn 2: Một hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 12m Tìm chiều dài, chiều rộng hình đó, biết chiều dài chiều rộng Bài giải: ?m Chiều dài: Chiều rộng: 12m ? m Hiệu số phần nhau: - = (phần) Số đo phần là: 12 : = (m) Chiều dài hình chữ nhật là: x = 28 (m) Chiều rộng hình chữ nhật là: x = 16 (m) Đáp số: Chiều dài 28m; Chiều rộng 16m Nêu bước giải tốn: Tìm số biết hiệu tỉ? Trả lời  Bước 1: Vẽ sơ đồ  Bước 2: Tìm hiệu số phần nhau: Số phần số lớn – Số phần số bé  Bước 3: Tìm giá trị phần: Hiệu số: hiệu số phần  Bước 4: Tìm số bé: Giá trị phần X số phần số bé  Bước 5: Tìm số lớn: Giá trị phần X số phần số lớn Thứ bảy, ngày 20 tháng năm 2010 Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ LUYỆN TẬP: Bài1: Số thứ số thứ hai 123 Tỉ số hai số 25 Tìm hai số Bài giải: ? 123 Số thứ nhất: Số thứ hai: ? Hiệu số phần nhau: - = (phần) Giá trị phần là: 123 : = 41 Số thứ là: 41 x = 82 Số thứ hai là: 41 x = 205 Đáp số: Số thứ :82; Số thứ hai :205 Trò chơi Tiếp sức Dặn dò Về nhà làm tập: 2, trang 151 ... ngày 20 tháng năm 20 10 Bài Toán Thứ bảy, ngày 20 tháng năm 20 10 Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐĨ Bài tốn 1: Hiệu hai số 24 Tỉ số hai số Tìm hai số đó? Bài giải: ? 24 Số bé: Số. .. phần X số phần số lớn Thứ bảy, ngày 20 tháng năm 20 10 Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ LUYỆN TẬP: Bài1 : Số thứ số thứ hai 123 Tỉ số hai số 25 Tìm hai số Bài giải: ? 123 Số thứ... 1: Vẽ sơ đồ  Bước 2: Tìm hiệu số phần nhau: Số phần số lớn – Số phần số bé  Bước 3: Tìm giá trị phần: Hiệu số: hiệu số phần  Bước 4: Tìm số bé: Giá trị phần X số phần số bé  Bước 5: Tìm số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó, Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn