Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

13 44 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 20:26

Mơn: Tốn - Lớp Tìm hai số biết tổng hiệu hai số Tốn Kiểm tra cũ Thứ ba ngày 07 tháng 10 năm 2014 Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐĨ Bài tốn: Tổng hai số 70 Hiệu hai số 10 Tìm hai số ? Cách thứ nhất: Số lớn: 10 Số bé: Bài giải 70 ? Hai lần số bé là: 70 - 10 = 60 Số bé là: 60 : = 30 Số lớn là: 30 + 10 = 40 Hoặc : 70 – 30 = 40 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé : ( 70 – 10 ) : = 30 Số lớn là: 30 + 10 = 40 Hoặc : 70 – 30 = 40 Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐĨ Bài tốn: Tổng hai số 70 Hiệu hai số 10 Tìm hai số ? Cách thứ nhất: Số lớn: 10 Số bé: Bài giải 70 ? Hai lần số bé là: 70 - 10 = 60 Số bé là: 60 : = 30 Số lớn là: 30 + 10 = 40 Hoặc : 70 – 30 = 40 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé = ( 70 – 10 ) : = 30 Tổng Hiệu Nhận xét: Số bé = (Tổng – Hiệu) : Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Bài toán: Tổng hai số 70 Hiệu hai số 10 Tìm hai số Cách thứ hai: ? Số lớn: Số bé: 10 Bài giải 70 ? Hai lần số lớn là: 70 + 10 = 80 Số lớn là: 80 : = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Hoặc : 70 – 40 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 Số lớn : ( 70 + 10 ) : = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Hoặc : 70 – 40 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐĨ Bài tốn: Tổng hai số 70 Hiệu hai số 10 Tìm hai số ? Cách thứ hai: Số lớn: 10 Số bé: Bài giải 70 ? Hai lần số lớn là: 70 + 10 = 80 Số lớn là: 80 : = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Hoặc : 70 – 40 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Số lớn = ( 70 + 10 ) : = 40 Tổng Hiệu Nhận xét: Số lớn = (Tổng + Hiệu) : Bài toán: Tổng hai số 70 Hiệu hai số 10 Tìm hai số ? Tóm tắt: Số lớn: Số bé : Cách thứ Bài giải Hai lần số bé là: 70 – 10 = 60 Số bé là: 60 : = 30 Số lớn là: 30 + 10 = 40 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 10 ? Số bé = (Tổng – Hiệu) : 70 Cách thứ hai Bài giải Hai lần số lớn là: 70 +10 = 80 Số lớn là: 80 : = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 Số lớn = (Tổng + Hiệu) : Chú ý : Khi làm bài, học sinh giải tốn hai cách Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐĨ Kết luận: Quy tắc tìm hai số biết tổng hiệu hai số là: Muốn tìm số bé ta lấy tổng trừ hiệu, sau chia cho Số bé = (Tổng – Hiệu) : Muốn tìm số lớn ta lấy tổng cộng hiệu, sau chia cho Số lớn = (Tổng + Hiệu) : Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Bài 1: Tuổi bố tuổi cộng lại 58 tuổi Bố 38 tuổi Hỏi bố tuổi, tuổi? Tóm tắt Bài giải Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐĨ Bài Một lớp học có 28 học sinh Số học sinh trai nhiều số học sinh gái em Hỏi lớp học có học sinh trai, học sinh gái ? Tóm tắt Bài giải Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Bài Một lớp học có 28 học sinh Số học sinh trai nhiều số học sinh gái em Hỏi lớp học có học sinh trai, học sinh gái ? Cách Bài giải Số học sinh gái là: ( 28 - ) : = 12 (học sinh ) Số học sinh trai là: 12 + = 16 (học sinh ) Đáp số: 16 học sinh trai 12 học sinh gái Cách Bài giải Số học sinh trai là: ( 28 + ) : = 16 (học sinh ) Số học sinh gái là: 16 - = 12 (học sinh ) Đáp số: 16 học sinh trai 12 học sinh gái Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Số bé = (Tổng – Hiệu) : Số lớn = (Tổng + Hiệu) : ... số: Số lớn: 40 Số bé: 30 Số lớn : ( 70 + 10 ) : = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Hoặc : 70 – 40 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Bài toán: Tổng hai số 70 Hiệu. .. lớn: 40 Số bé: 30 Số lớn = (Tổng + Hiệu) : Chú ý : Khi làm bài, học sinh giải tốn hai cách Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Kết luận: Quy tắc tìm hai số biết tổng hiệu hai số. . .Toán Kiểm tra cũ Thứ ba ngày 07 tháng 10 năm 20 14 Tốn TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐĨ Bài tốn: Tổng hai số 70 Hiệu hai số 10 Tìm hai số ? Cách thứ nhất: Số lớn: 10 Số bé: Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó