Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

8 39 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 15:46

Mơn : Tốn (Lớp 4) BÀI : DIỆN TÍCH HÌNH THOI Trường Tiểu học Lê Văn Tám - Đắk Hà Bài : Diện tích hình thoi Cho hình thoi ABCD n A có AC = ; BD = n m B n o n D m C Bài : Diện tích hình thoi Cắt tam giác AOD tam giác COD, ghép với tam giác ABC ta hình sau B M N n A B m Dựa vào hình vẽ ta thấy : Diện tích hình thoi ABCD diện tích hình chữ nhật MNCA Bài : Diện tích hình thoi n Diện tích hình chữ nhật MNCA m x Vậy diện tích hình thoi ABCD mxn Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường ché hai (cùng đơn vị đo) mxn S= S diện tích hình thoi; m,n độ dài hai đường chéo Bài : Diện tích hình thoi Bài tập : Bài : Tính diện tích a) Hình thoi ABCD biết : AC = 3cm; BD = 4cm b) Hình thoi MNPQ biết MN = 7cm, NQ = 4cm B N A M C P Q D S= AC x BD = 3x4 = 12 = 6cm2 S= MP x NQ = 7x4 = 24 = 12cm2 Bài : Diện tích hình thoi Bài tập : Bài : Tính diện tích hình thoi biết : a) Độ dài đường chéo 5dm 20dm x 20 100 = 50dm2 = S= 2 b) Độ dài đường chéo 4m 15dm Vì đường chéo khơng đơn vị nên : Ta đổi: 4m = 40 dm S= 40 x 15 600 = = 300dm2 Bài : Diện tích hình thoi Bài tập : Bài : Đúng ghi Đ, sai ghi S : B M N 2cm C 2cm A D P Q 5cm 5cm a) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật b) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật S Đ Bài : Diện tích hình thoi Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường ché hai (cùng đơn vị đo) mxn S=
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi