Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép trừ

22 71 0
  • Loading ...
1/22 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 15:33

LP 4/1 KIM TRA BI C Đặt tính tính a) 8352 + 1026 = ? b) 7859 + 1728 = ? 8352 + 1026 9378 7859 + 1728 9587 X – 363 = 975 X = 975 + 363 X = 1338 207 + X = 815 X = 815 – 207 X = 608 a)• 865 297 – 450 237 = ? ```````````````````````````````````````````````````````` Số bị trừ Số trừ Hiệu ``````````````````````````````````````````````` ```````````````````````````````````````````````````````` - Bài tốn u cầu gì? ``````````````````````````````````````` Bài toán cầuthực thựchiện - Hãy nêuyêu cách phépphép trừ? trừ Chóng ta thùc hiƯn bíc: Bíc 1: §Ỉt tÝnh Bíc 2: TÝnh §Ỉt tÝnh: TÝnh: ViÕt sè tr dớitự sốtừbphải tr cho chữ số Tr theo thứ sang trái hàng viết thẳng cột với nhau, viết dấu kết - kẻvà gạch ngang Hãy nêu cách thực phép tính Tr theo thứ tự từ phải sang trái: 865279 450237 415042 • trừ 2, viết • trừ 4, viết • trừ 0, viết • trừ 5, viết 865279 – 450237 = 415042 • trừ 1, viết • trừ 4, viết VD2: Tính Trừ theo thø tù tõ sang trái: ) 647253 285749 = phải ? 13 trừ 4, viết nhớ 647 253 285 749 361504  thêm 5; trừ 0, viết  12 trừ 5, viết nhớ  thêm 6; trừ 1, viết  14 trừ 6, viết nhớ 647 253 - 285749 = 361504  thêm 3; trừ 3, viết a) 865279 450237 = ? b) 647253 285749 = ? Em hóy nờu khác biệt phép tính ? Đây phép tr không nhớ Khi tr phép trừ cã nhí cÇn Khi trừ phÐp trừ cã nhí nhớ sang hàng bên cạnh cần lu ý điều gì? 865279 450237 647253 285749 415042 361504 Đây phép tr có nhớ Bài 1: Đặt tính tính a)987864 - 783251 =? - 969696 - 656565 =? 987864 969696 783251 204613 - 656565 313131 b) 839084 246937 = ? 628450 - 35813 =? - 839084 246937 -628450 592147 35813 592637 Bµi 2: TÝnh a) 48600 9455 = b) 80000 48765 = 39145 31235 Bµi Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài 1730km Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315km Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội 1315km Nha Trang 1730km TP.Hồ Chí Minh ? km Giải Độ dài quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là: 1730 – 1315 = 415 (km) Đáp số: 415km Thử tài làm toán Câu Em chọn đáp án đúng? 65102 – 13859 = ? a 51353 b 51253 cc 51243 d 52243 Câu Em chọn đáp án đúng? 941302 – 298764 = ? a 642548 b b 642538 c 653548 d 653648 Câu Em chọn đáp án đúng? 628450 – 35813 = ? a 382643 b 370320 cc 592637 d 653443 Câu hỏi Muốn trừ hai số tự nhiên ta thực theo bước? Đó bước nào? Muốn trừ hai số tự nhiên ta thực theo bước + Bước 1: Đặt tính + Bước 2: Tính (theo thứ tự từ phải sang trái) Chào tạm biệt! ... thực phép tính Tr theo thứ tự từ phải sang trái: 86 527 9 45 023 7 41 5 0 42 trừ 2, viết • trừ 4, viết • trừ 0, viết • trừ 5, viết 86 527 9 – 45 023 7 = 41 5 0 42 • trừ 1, viết • trừ 4, viết VD2: Tính Trừ. .. 647 25 3 – 28 5 749 = ph¶i ?  13 trừ 4, viết nhớ 647 25 3 28 5 749 3615 04  thêm 5; trừ 0, viết  12 trừ 5, viết nhớ  thêm 6; trừ 1, viết  14 trừ 6, viết nhớ 647 25 3 - 28 5 749 = 3615 04  thêm 3; trừ. .. 45 023 7 647 25 3 28 5 749 41 5 0 42 3615 04 Đây phép tr có nhớ Bài 1: Đặt tính tính a)9878 64 - 78 325 1 =? - 969696 - 656565 =? 9878 64 969696 78 325 1 2 046 13 - 656565 313131 b) 8390 84 24 6 937 = ? 62 845 0 - 35813
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép trừ, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép trừ

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn