Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần songwol vina

105 47 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 14:21

ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ MINH THẢO HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONGWOL VINA LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN ðà Nẵng, 2017 ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ MINH THẢO HOÀN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SONGWOL VINA LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Hà Tấn ðà Nẵng, Năm 2017 LỜI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Minh Thảo MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ, ðỒ THỊ MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết ñề tài Mục tiêu nghiên cứu ðối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục ñề tài Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm KTTN 1.1.2 Bản chất KTTN 1.1.3 Vai trò KTTN .10 1.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 11 1.2.1 Khái niệm phân cấp quản lý 11 1.2.2 Nội dung phân cấp quản lý 12 1.2.3 Phân cấp quản lý - sở hình thành KTTN 14 1.3 NỘI DUNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP .15 1.3.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm .15 1.3.2 Phương pháp tiêu ñánh giá thành trung tâm trách nhiệm 18 1.3.3 Tổ chức hệ thống báo cáo thành trung tâm trách nhiệm 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SONGWOL VINA 29 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SONGWOL VINA 29 2.1.1 ðặc ñiểm hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty CP Songwol Vina .29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 30 2.1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty 34 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SONGWOL VINA 35 2.2.1 Phân cấp quản lý – sở hình thành trung tâm trách nhiệm Cơng ty .35 2.2.2 Nhận diện trung tâm trách nhiệm Công ty 37 2.3 ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONGWOL VINA: 51 2.3.1 Những mặt ñạt ñược .51 2.3.2 Những mặt hạn chế .52 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONGWOL VINA 55 3.1 YÊU CẦU VỀ HOÀN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SONGWOL VINA 55 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONGWOL VINA 56 3.2.1 Hồn thiện trung tâm trách nhiệm Cơng ty CP Songwol Vina 56 3.2.2 Hồn thiện cơng tác lập dự toán gắn với trung tâm trách nhiệm 61 3.2.3 Hồn thiện cơng tác lập báo cáo thực gắn với trung tâm trách nhiệm 74 3.2.4 Hồn thiện phương pháp phân tích phục vụ đánh giá thành trung tâm trách nhiệm 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa KTTN Kế toán trách nhiệm CP Cổ phần DN Doanh nghiệp NVL Nguyên vật liệu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Tên bảng Trang Báo cáo thành trung tâm chi phí 25 Báo cáo thành trung tâm doanh thu 26 Báo cáo thành trung tâm lợi nhuận 26 Báo cáo thành trung tâm ñầu tư 27 Kế hoạch doanh thu xuất quý 2/2016 38 Kế hoạch sản xuất quý 2/2016 cấp Nhà máy 39 Kế hoạch kết kinh doanh tháng ñầu năm 2016 40 Báo cáo doanh thu xuất quý 2/2016 41 Báo cáo doanh thu nội ñịa quý 2/2016 42 Báo cáo sản lượng sản xuất xưởng Chuẩn bị sợi 43 quý 2/2016 Báo cáo tình hình sử dụng NVL xưởng Chuẩn bị 45 sợi quý 2/2016 Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất tồn nhà máy 46 quý 2/2016 Báo cáo tổng hợp chi phí bán hàng quý 2/2016 48 Báo cáo tổng hợp chi phí quản lý quý 2/2016 48 Báo cáo kết kinh doanh tháng ñầu năm 49 2016 Hệ thống dự toán trung tâm trách nhiệm 61 Báo cáo dự toán doanh thu xuất quý 63 2/2016 Báo cáo dự tốn doanh thu nội địa q 2/2016 63 Báo cáo dự tốn chi phí NVL trực tiếp 68 trung tâm chi phí định mức – Xưởng Chuẩn bị sợi q 2/2016 Báo cáo dự tốn chi phí sản xuất trung tâm 69 chi phí định mức – Xưởng Chuẩn bị sợi quý 2/2016 Báo cáo dự tốn chi phí kiểm sốt (chi phí bán hàng) – phòng Kinh doanh quốc tế quý 71 2/2016 Báo cáo dự tốn chi phí kiểm sốt (chi phí 72 quản lý) - Phòng Kế tốn – Tài quý 2/2016 Báo cáo dự toán trung tâm lợi nhuận tháng 73 đầu năm 2016 Báo cáo dự tốn hiệu sử dụng vốn ñầu tư 74 tháng ñầu năm 2016 Hệ thống báo cáo trách nhiệm 75 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 Báo cáo thực Trung tâm chi phí định mức - Xưởng Chuẩn bị sợi quý 2/2016 Báo cáo thực Trung tâm chi phí linh hoạt – phòng Kế tốn Tài q 2/2016 Báo cáo thực Trung tâm chi phí linh hoạt – phòng Kinh doanh quốc tế quý 2/2016 Báo cáo thực Trung tâm doanh thu - phòng Kinh doanh quốc tế quý 2/2016 Báo cáo thực Trung tâm doanh thu - phòng Kinh doanh nội ñịa quý 2/2016 Báo cáo thực trung tâm lợi nhuận tháng ñầu năm 2016 Báo cáo hiệu vốn ñầu tư tháng ñầu năm 2016 Phân tích báo cáo thực trung tâm lợi nhuận tháng đầu năm 2016 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất xưởng Chuẩn bị sợi q 2/2016 Phân tích hiệu vốn đầu tư tháng ñầu năm 2016 77 78 79 81 82 83 84 85 87 89 DANH MỤC HÌNH VẼ, ðỒ THỊ Số hiệu Sơ ñồ 2.1 Sơ ñồ 2.2 Sơ ñồ 3.1 Tên hình vẽ Trang Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty CP Songwol Vina 30 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty CP Songwol Vina 34 Mơ hình tổ chức trung tâm trách nhiệm cơng ty CP Songwol Vina 57 MỞ ðẦU Tính cấp thiết đề tài Kế tốn trách nhiệm nội dung kế tốn quản trị, nhà quản lý vận dụng cấu tổ chức có phân chia thành đơn vị, phận, vào trách nhiệm giao cho ñơn vị, phận ñể ñánh giá kết hoạt ñộng đơn vị, phận doanh nghiệp Thơng qua kế toán trách nhiệm giúp nhà quản lý cấp cao có sở để đánh giá hiệu hoạt ñộng trách nhiệm cấp quản lý tìm ngun nhân yếu phận nào, cơng đoạn Bên cạnh đó, kế tốn trách nhiệm khuyến khích nhà quản lý cấp phát huy lực quản lý mình, góp phần nâng cao hiệu quản lý doanh nghiệp Tuy có nhiều ưu điểm thực tế, doanh nghiệp Việt Nam chưa thực quan tâm đến kế tốn trách nhiệm, thể cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp nhiều điểm chưa hợp lý Doanh nghiệp có thực phân cấp quản lý, hệ thống báo cáo sơ sài, mang tính hình thức, khơng thường xun, nhân viên quản lý khơng có trách nhiệm cao cơng việc phận quản lý ðiều làm cho việc ñánh giá thành ñơn vị, phận doanh nghiệp ñối với mục tiêu chung thiếu xác, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh khơng cao Kế tốn trách nhiệm chưa ñược sử dụng công cụ quản lý hữu hiệu doanh nghiệp Việt Nam Các doanh nghiệp ngành dệt may đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế ñất nước Tuy nhiên, năm 2015 2016, tốc ñộ tăng trưởng xuất hàng dệt may Việt Nam giảm sút so với năm trước theo báo cáo Hiệp hội Dệt may Việt Nam Theo phân tích ngành dệt may, có nhiều ngun nhân dẫn đến tình trạng này, chẳng hạn tình hình kinh tế, tiêu dùng cho hàng dệt may giới không cải thiện, chi phí ngành dệt may ngày cao, thiếu hụt nguồn nhân lực, ñặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao Bên cạnh đó, ngun nhân quan trọng doanh nghiệp may mặc chưa khai thác hiệu công cụ quản lý, điển hình cơng cụ kế tốn trách nhiệm Công ty Cổ phần Songwol Vina cơng ty dệt may gặp khó khăn chung ngành Công ty Cổ phần Songwol Vina Cơng ty Cổ phần với 100% vốn đầu tư nước ngồi, cơng ty chun sản xuất sản phẩm khăn lông, vải khăn lông, sợi phục vụ thị trường nước quốc tế Là cơng ty thành lập từ năm 2007 thức vào hoạt ñộng từ năm 2008, mục tiêu Songwol Vina trở thành nhà cung cấp sản phẩm khăn lơng hàng đầu cho thị trường Châu Á, bên cạnh phát triển hệ thống đại lý khăn lơng, mở rộng thị trường nước Tuy với quy mô tương ñối lớn với nhiều phận xưởng sản xuất có nhiệm vụ riêng biệt, cơng tác tổ chức hệ thống kế tốn trách nhiệm nhằm cung cấp thơng tin phục vụ quản lý Công ty chưa ñược coi trọng Hệ thống báo cáo phục vụ việc ñánh giá trách nhiệm phận Công ty chưa xây dựng Songwol Vina đòi hỏi cần phải xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm nhằm hướng phận vào mục tiêu chung đánh giá cách hiệu hoạt động phận, đơn vị Cơng ty Xuất phát từ yêu cầu trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Hồn thiện kế tốn trách nhiệm Cơng ty Cổ phần Songwol Vina” ñể làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Trên sở lý luận kế toán trách nhiệm, luận văn nghiên cứu thực trạng hệ thống kế tốn trách nhiệm Cơng ty Cổ phần Songwol Vina Qua đưa giải pháp hồn thiện hệ thống kế tốn trách nhiệm ñáp ứng yêu cầu phân cấp quản lý Công ty, đảm bảo cung cấp thơng tin đánh giá 83 d Báo cáo trung tâm ñầu tư Báo cáo trung tâm ñầu tư báo cáo thành tổng quát nhất, thiết kế báo cáo trung tâm lợi nhuận Tuy nhiên, góc độ nhà quản trị trung tâm đầu tư cần phải có tiêu đánh giá ñược hiệu việc sử dụng vốn khơng đơn kết hoạt động kinh doanh Do đó, báo cáo trung tâm đầu tư cần thể thông tin tổng hợp, cho thấy hiệu sử dụng vốn ñầu tư ROI, RI, Chỉ tiêu lợi nhuận để tính ROI lợi nhuận trước trả lãi vay thuế thu nhập DN tiêu vốn đầu tư tính theo tổng giá trị tài sản bình quân Minh họa báo cáo hiệu sử dụng vốn ñầu tư Bảng 3.17 Bảng 3.17 Báo cáo hiệu vốn ñầu tư tháng ñầu năm 2016 TT Chỉ tiêu Doanh thu Biến phí Số dư đảm phí (3)=(1)-(2) ðịnh phí Lợi nhuận trước thuế (5)=(3)-(4) Vốn đầu tư ROI mục tiêu Số vòng quay vốn đầu tư (8)=(1)/(6) Tỷ lệ hồn vốn đầu tư (ROI) (9)=(5)/(6) Chi phí sử dụng vốn bình qn (10)=(6)x(7) Lợi nhuận để lại (RI) (11)=(5)-(10) 10 11 Chênh lệch 27.456 23.787 3.669 995 5,33% 5,41% 4,85% 3,26% 2.674 5,93% 688.542 693.741 5.199 6,40% 6,40% 0,00% 0,76% 0,00% ðVT Dự tốn Thực tế Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ % 515.157 542.613 439.554 463.341 75.603 79.272 30.491 31.486 45.112 lần 0,75 % 47.786 078 % 4,54% 6,55% 6,89% 0,34% 5,13% Tr.ñ 44.067 44.399 333 0,76% Tr.ñ 1.045 3.387 2.341 224% Nguồn: Cơng ty CP Songwol Vina 84 3.2.4 Hồn thiện phương pháp phân tích đánh giá thành trung tâm trách nhiệm Cơng ty ðể đánh giá thành trung tâm trách nhiệm, cần phải sử dụng kết hợp số phương pháp phân tích phù hợp Qua nghiên cứu thực trạng KTTN chương 2, thấy cơng tác phân tích, đánh giá trung tâm trách nhiệm chưa ñược trọng ñúng mức, dừng lại việc so sánh tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận thực tế với kế hoạch hay với kỳ trước, chưa ñánh giá ñầy ñủ ñược thành phận việc kiểm sốt doanh thu, chi phí lợi nhuận Do Cơng ty cần vận dụng số phương pháp để việc phân tích, đánh giá trung tâm trách nhiệm có hiệu a Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh nhằm ñánh giá mức ñộ biến ñộng tiêu phân tích, từ xác định mức độ hồn thành cơng việc ðây phương pháp ñược sử dụng phổ biến ñánh thành trung tâm trách nhiệm Minh họa phương pháp so sánh phân tích, đánh giá thành trung tâm lợi nhuận – Công ty CP Songwol Vina Bảng 3.18 Bảng 3.18: Phân tích báo cáo thực lợi nhuận tháng ñầu năm 2016 ðVT: Triệu ñồng TT Chỉ tiêu Dự tốn Thực Doanh thu 515.157 Biến phí sản xuất 430.474 Số dư đảm phí sản xuất (3)=(1)-(2) 84.683 Biến phí quản lý bán hàng 9.080 Tổng số dư đảm phí (5)=(3)-(4) 75.603 Tổng định phí 30.491 Lợi nhuận trước thuế (7)=(5)-(6) 45.112 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 8,76% (8)=(7)/(1) 542.613 452.881 89.732 10.460 79.272 31.486 47.786 8,81% Chênh lệch 27.456 22.407 5.049 1.380 3.669 995 2.674 % 5,06 4,95 5,63 13,19 4,63 3,16 5,60 0,05% 0,57 85 Qua so sánh thực tế dự toán tiêu trung tâm lợi nhuận, đánh giá sơ Cơng ty vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận Lợi nhuận trước thuế tăng tỷ 674 triệu ñồng tương ứng tỷ lệ 5,60% Lợi nhuận vượt kế hoạch do: - Doanh thu thực tế tăng 27 tỷ 456 triệu ñồng tương ứng với tỷ lệ tăng so với kế hoạch 5,06%, biến phí sản xuất tăng 22 tỷ 407 triệu ñồng, tương ứng 4,95% nên số dư ñảm phí sản xuất tăng với tỷ lệ 5,63% - Tuy nhiên, biến phí bán hàng quản lý tăng cao nhiều với tỷ lệ 13,19% so với kế hoạch, tương ứng tỷ 380 triệu ñồng nên tổng số dư đảm phí tăng tỷ lệ tăng thấp tỷ lệ số dư đảm phí sản xuất, tăng tỷ 669 triệu ñồng tương ứng 4,63% Tổng ñịnh phí tăng 3,16% so với kế hoạch Qua so sánh phân tích lợi nhuận tăng doanh thu tăng Từ cần xem xét việc tăng doanh thu tăng sản lượng tiêu thụ tăng giá bán? ðồng thời xác ñịnh nguyên nhân thành phận tác ñộng ñến việc vượt lợi nhuận kế hoạch ñể phát huy b Phương pháp phân tích nhân tố ảnh hưởng Ngồi phương pháp so sánh, cần phân tích ảnh hưởng nhân tố ñến biến ñộng tiêu, từ xác định ngun nhân gây biến ñộng ñưa giải pháp phù hợp Chẳng hạn như: phân tích ảnh hưởng nhân tố lượng giá đến biến động chi phí, ảnh hưởng giá bán, sản lượng ñến biến ñộng doanh thu, ảnh hưởng sản lượng tiêu thụ, giá bán, chi phí sản xuất, đến biến động lợi nhuận Tuy nhiên, áp dụng phương pháp phân tích nhân tố ảnh hưởng cần đảm bảo xác định mức ñộ ảnh hưởng nhân tố ñến tiêu phân tích, nghĩa xác ñịnh ảnh hưởng nhân tố phải loại trừ ảnh hưởng nhân tố Minh 86 họa phân tích nhân tố ảnh hưởng trung tâm chi phí định mức – Xưởng Chuẩn bị sợi Bảng 3.19 Bảng 3.19 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất xưởng Chuẩn bị sợi quý 2/2016 ðVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Chi phí sản xuất 1.123 sợi ðịnh Thực mức tế Chênh lệch thực tế/ định mức Tổng Lượng Gía Chi phí kiểm sốt 120.753 121.587 834 27 792 Biến phí sản xuất - Chi phí NVL trực tiếp - Chi phí NC trực tiếp - Biến phí SXC + Vật liệu phụ + Công cụ, dụng cụ sản xuất + ðiện + Nước + Dầu + Chi phí khác 120.351 121.170 118.798 119.564 791 826 763 781 222 222 125 125 264 280 63 65 41 41 48 48 819 766 35 18 0 16 0 27 792 - 766 26 18 16 - ðịnh phí sản xuất - Chi phí nhân viên quản lý Chi phí khơng kiểm sốt ðịnh phí - Chi phí khấu hao TSCð - Chi phí bảo hiểm nhà xưởng - Chi phí khác TỔNG 402 417 402 417 145 144 145 144 118 114 7 21 23 120.898 121.738 15 15 6 840 27 792 87 Theo số liệu bảng 3.19, thấy tổng chi phí sản xuất 1.123 sợi quý năm 2016 tăng 840 triệu ñồng so với ñịnh mức, định phí sản xuất tăng 15 triệu đồng, lại biến phí sản xuất tăng 819 triệu đồng Biến phí sản xuất tăng ảnh hưởng hai nhân tố lượng giá, cụ thể sau: - Chi phí tăng biến động lượng: Biến động lượng tăng 27 triệu ñồng so với ñịnh mức số cơng lao động cơng nhân trực tiếp sản xuất tăng sử dụng ñiện nước tăng Như vậy, việc tổ chức, quản lý nhân cơng chưa hợp lý, chưa đảm bảo suất lao động nên hao phí thời gian sản xuất ñơn vị sản phẩm cao so với ñịnh mức, dẫn đến chi phí nhân cơng sản xuất tăng theo Bên cạnh đó, việc sử dụng điện, nước khơng tiết kiệm phí điện, nước tăng - Chi phí tăng biến động giá: Biến động giá tăng 792 triệu ñồng so với ñịnh mức, chủ yếu NVL ñầu vào tăng giá Hiện nay, công ty sử dụng nguồn NVL nhập chính, giá thị trường thường khơng ổn định Gía mua NVL tăng cao dẫn đến chi phí NVL tăng so với định mức ðồng thời, giá nhân cơng tăng mức lương theo quy ñịnh nhà nước tăng, tình hình lạm phát nên Cơng ty ñã tăng mức lương cho người lao ñộng Như vậy, biến ñộng giá NVL ñầu vào giá nhân cơng ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất xưởng Chuẩn bị sợi quý Qua phân tích thấy lượng giá ảnh hưởng đến chi phí sản xuất xưởng Chuẩn bị sợi ðể tiết kiệm chi phí, nhà quản lý cần phải có biện pháp kiểm sốt cơng lao động, nâng cao suất lao động, đồng thời kiểm sốt việc sử dụng ñiện, nước chặt chẽ ðồng thời, cần nghiên cứu biến ñộng thị trường ñể xây dựng lại định mức chi phí phù hợp có biến ñộng lớn giá khoảng thời gian dài 88 c Phương pháp phân tích theo mơ hình Dupont ðể phân tích hiệu sử dụng vốn (ROI) trung tâm đầu tư, vận dụng mơ hình Dupont phân tích mối liên hệ tiêu tài để phát nhân tố ảnh hưởng đến tiêu phân tích Từ ñó giúp nhà quản trị ñưa ñịnh phù hợp, nâng cao hiệu sử dụng vốn cơng ty ðây phương pháp phân tích có ý nghĩa lớn, sử dụng để đánh giá cách khách quan ñầy ñủ nhân tố ảnh hưởng ñến hiệu vốn ñầu tư Chẳng hạn, ta ñã lập ñược bản.g phân tích hiệu vốn ñầu tư Công ty Bảng 3.20 Bảng 3.20 Phân tích hiệu vốn đầu tư tháng đầu năm 2016 T T Chỉ tiêu ðVT Dự toán Thực tế Lợi nhuận Doanh thu Vốn ñầu tư Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (4)=(1)/(2) Số vòng quay vốn đầu tư (5)=(2)/(3) ROI (6)=(4)x(5) Tr.ñ Tr.ñ Tr.ñ 45.112 47.786 515.157 542.613 688.542 693.741 Chênh lệch 2.674 27.456 5.199 % 8,76 8,81 0,05 Lần 0,75 0,78 0,03 % 6,57 6,87 0,30 Với số liệu trên, ROI thực tế tháng ñầu năm 2016 Cơng ty đạt 6,89%, cao so với dự tốn 0,34% Vòng quay vốn đầu tư đạt 0,78 lần, tăng so với dự toán 0,03% Tỷ suất lợi nhuận doanh thu đạt 8,81%, tăng 0,05% Vì ROI chịu ảnh hưởng hai nhân tố tỷ suất lợi nhuận doanh thu số vòng quay vốn đầu tư, nên ta vận dụng mơ hình Dupont phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tiêu ROI sau: 89 Lợi nhuận ROI = Vốn ñầu tư Lợi nhuận = Doanh thu Doanh thu x Vốn ñầu tư = Tỷ suất lợi nhuận doanh thu x Số vòng quay vốn đầu tư Ta có: ROI dt = 8,76% x 0,75 = 6,55% ROI tt = 8,81% x 0,78 = 6,89% ∆ROI = 6,89% - 6,55% = 0,34% ROI thực tế tăng so với dự toán 0,34% nhân tố sau: - Nhân tố tỷ suất lợi nhuận doanh thu: (8,81% - 8,76%) x 0,75 = 0,04% - Nhân tố số vòng quay vốn ñầu tư: (0,78 – 0,75) x 8,81% = 0,3% Nhân tố tỷ suất lợi nhuận doanh thu làm ROI tăng 0,04%, nhân tố số vòng quay vốn đầu tư làm ROI tăng 0,3% Cả hai nhân tố ảnh hưởng làm ROI tăng 0,34% so với dự toán Như vậy, so với nhân tố tỷ suất lợi nhuận doanh thu, nhân tố số vòng quay vốn đầu tư có tác động mạnh tới ROI Trên sở phân tích nhân tố ảnh hưởng mơ hình Dupont, ta có sở đầy đủ việc ñưa biện pháp ñể nâng cao hiệu vốn ñầu tư 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở lý luận KTTN thực trạng KTTN trình bày, để hồn thiện KTTN cơng ty CP Songwol Vina, chương này, luận văn ñã ñưa số giải pháp gồm: hoàn thiện trung tâm trách nhiệm, lập báo cáo dự toán, báo cáo thực phương pháp phân tích đánh giá thành trung tâm trách nhiệm Hoàn thiện KTTN Công ty CP Songwol Vina yêu cầu cấp thiết khách quan Qua giải pháp hoàn thiện, KTTN góp phần hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị Công ty không việc kiểm sốt hoạt động đơn vị, phận mà cung cấp thơng tin hữu ích cho việc ñịnh kinh doanh Xây dựng hệ thống KTTN việc cần thiết cơng cụ hỗ trợ đắc lực việc cung cấp thơng tin cho nhà quản trị cấp ñịnh kinh doanh 91 KẾT LUẬN CHUNG Trong xu hội nhập phát triển, DN muốn tồn phát triển phải không ngừng nâng cao lực quản lý Nhà quản trị cần phải có phương thức ñiều hành, quản lý ñể tất ñơn vị, phận, cá nhân hoạt ñộng tổ chức phối hợp nhịp nhàng, hướng tới mục tiêu chung DN KTTN cơng cụ đắc lực giúp nhà quản lý thực tốt chức Tuy nhiên nước ta, lĩnh vực mẻ, phức tạp chưa vận dụng cách có hệ thống Do ñó nhà quản lý DN cần nhận thức ñược vai trò tầm quan trọng KTTN cơng tác quản lý, để vận dụng cơng cụ KTTN cách hiệu Việc xây dựng hệ thống KTTN DN phụ thuộc vào quy mô, yêu cầu lực quản lý nhà quản trị DN Songwol Vina cơng ty vốn đầu tư nước ngồi, với quy mơ tương đối lớn, việc hồn thiện hệ thống KTTN thực cần thiết giúp Công ty hồn thành mục tiêu đặt Luận văn ñã trình bày tổng quan số nghiên cứu KTTN nhà khoa học giới nước Trên sở lý luận đó, tác giả kế thừa phát triển làm tiền ñề nghiên cứu hồn thiện KTTN Cơng ty CP Songwol Vina Thông qua hệ thống lý thuyết KTTN, mối quan hệ phân cấp quản lý KTTN, tác giả tìm hiểu thực trạng KTTN Cơng ty CP Songwol Vina, từ xây dựng giải pháp hồn thiện KTTN phù hợp với phân cấp quản lý ñặc ñiểm sản xuất kinh doanh Công ty Mô hình KTTN hồn thiện từ trung tâm trách nhiệm, lập báo cáo dự toán, báo cáo thành quả, phương pháp phân tích đánh giá thành trung tâm trách nhiệm Các giải pháp hồn thiện KTTN Cơng ty CP Songwol Vina góp phần cung cấp cho nhà quản trị Công ty hệ thống tiêu phương pháp ño lường thành ñơn vị, phận thông qua báo cáo 92 KTTN ñể ñánh giá kết thực phận ñánh giá trách nhiệm nhà quản lý phận Công ty Những giải pháp cung cấp thông tin giúp nhà quản lý cấp cao biết ñược nguyên nhân dẫn ñến thành phận, giúp nhà quản lý phận hiểu ñược thành mục tiêu chung Cơng ty, từ thúc đẩy họ nỗ lực việc nâng cao kết Nếu ñược vận dụng ñúng ñắn, giải pháp ảnh hưởng tích cực đến cách thức thực hành vi nhà quản lý Công ty, họ có biện pháp để cải tiến q trình sản xuất kinh doanh cho phù hợp để đạt ñược mục tiêu DN Bên cạnh kết ñạt ñược, luận văn nhiều hạn chế chưa nghiên cứu áp dụng thêm số phương pháp ñại khác ñánh giá trung tâm trách nhiệm phương pháp bảng ñiểm cân (BSC) chưa sâu phân tích đánh giá trung tâm đầu tư cách tồn diện, đầy đủ Qua luận văn “Hồn thiện KTTN Cơng ty CP Songwol Vina”, tác giả hy vọng kết nghiên cứu góp phần giúp nhà quản trị Cơng ty CP Songwol Vina vận dụng ñược KTTN cơng cụ quản lý đắc lực, hướng tới đạt mục tiêu chung tồn Cơng ty Mặc dù cố gắng trình nghiên cứu với tận tình hỗ trợ giáo viên hướng dẫn, luận văn nhiều thiếu sót Rất mong nhận góp ý từ thầy để luận văn hồn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Phạm Văn Dược (2009), Thiết kế hệ thống báo cáo KTTN phận cho nhà quản trị Công ty sản xuất Việt Nam, ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ðại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh [2] PGS.TS Phạm Văn Dược, TS Nguyễn Thị Thu Hiền (2010), Kế tốn quản trị, Nhà xuất Thống kê [3] ðồn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2009), Giáo trình quản trị học, Nhà xuất Tài [4] Trần Thị Ngọc Hòa (2013), KTTN Cơng ty TNHH MTV dược TW3, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, ðại học Kinh tế ðà Nẵng, ðà Nẵng [5] Th.S Hoàng Thị Hương (2016), “KTTN thực tiễn vận dụng vào Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, kỳ số tháng 2/2016, trang [6] Khoa Kế toán - kiểm toán (2006), Kế toán quản trị, Trường ðại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất Thống kê [7] TS Huỳnh Lợi (2012), Kế tốn quản trị, NXB Phương ðơng, TP Hồ Chí Minh [8] Nguyễn Thị Minh Phương (2013), Xây dựng mơ hình KTTN Cơng ty sản xuất sữa Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh doanh Quản lý, ðại học kinh tế quốc dân, Hà Nội [9] PGS.TS Ngô Hà Tấn – TS ðường Nguyễn Hưng (2013), “Quan hệ phân cấp quản lý KTTN”, Tạp chí Kế tốn & Kiểm tốn, số tháng 7/2013, trang 10-11 [10] PGS.TS Trương Bá Thanh (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất Giáo dục [11] Thái Anh Tuấn (2014), “Vận dụng KTTN trường ñại học” – Tạp chí tài chính, số tháng 3/2014, trang 8-9 [12] Trần Trung Tuấn (2015), KTTN Công ty sản xuất xi măng Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, ðại học kinh tế quốc dân, Hà Nội [13] Võ Thị Phương Uyên (2014), KTTN Công ty CP Vinafor ðà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, ðại học Kinh tế ðà Nẵng, ðà Nẵng Nước [14] Athony A.Atkinson, Rajiv D.Banker, Robert S.Kaplan S.mark Young (1997), Advanced Management Accounting, Prenticce Hall, New Jersey [15] Jame R Martin, Management Accounting: Concepts, Techniques & Controversial Issues, Chapter 14: Investment Centers, Return on Investment, Residual Income and Transfer Pricing http://maaw.info/Chapter14.htm [16] Joseph P Vogel, (1962), “Rudiments of Responsibility Accounting in Public Utilities”, National Association of Accountants 43, [17] Muthulakshmi (2014), Advanced Management Accounting, 3rd edition ... TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONGWOL VINA 29 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SONGWOL VINA 29 2.1.1 ðặc ñiểm hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty CP Songwol Vina .29 2.1.2 Cơ... vẽ Trang Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty CP Songwol Vina 30 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty CP Songwol Vina 34 Mơ hình tổ chức trung tâm trách nhiệm công ty CP Songwol Vina 57 MỞ ðẦU Tính cấp thiết đề... kế tốn trách nhiệm Cơng ty Cổ phần Songwol Vina công ty dệt may gặp khó khăn chung ngành Cơng ty Cổ phần Songwol Vina Công ty Cổ phần với 100% vốn đầu tư nước ngồi, cơng ty chun sản xuất sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần songwol vina , Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần songwol vina

Từ khóa liên quan