Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 19: Bảng nhân 8

18 39 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 09:22

TaiLieu.VN TOÁN I KIỂM TRA BÀI CŨ Đọc bảng nhân - Nhận xét kiểm tra cũ TaiLieu.VN TOÁN II Bài : a) Giới thiệu bài: TaiLieu.VN TOÁN BẢNG NHÂN b Xây dựng bảng nhân 8 lấy lần , ta viết: 8x1= 8 lấy lần , ta có: x = + = 16 Vậy: x = 16 lấy lần , ta có: x = + + = 24 Vậy: TaiLieu.VN x = 24 8x1=8 x = 16 x = 24 TOÁN BẢNG NHÂN b Xây dựng bảng nhân 8 lấy lần, ta x =viết: 8 lấy lần, ta có: x = + = 16 Vậy: x = 16 x1 = 8 x = 16 x = 24 x = 32 x = 40 x = 48 lấy lần , ta có: x = + + = 24 Vậy: TaiLieu.VN x = 24 x = 56 x = 64 x = 72 x 10 = 80 +8 +8 TOÁN BẢNG NHÂN TaiLieu.VN x = 8 x = 16 x = 24 x = 32 x = 40 x = 48 x = 56 x = 64 x = 72 x 10 = 80 BẢNG NHÂN TaiLieu.VN …x = …x = 16 …x = 24 …x = 32 …x = 40 …x = 48 …x = 56 …x = 64 …x = 72 … x 10 = 80 Toán BẢNG NHÂN …x … = … x … = 16 … x … = 24 … x … = 32 … x … = 40 … x … = 48 … x … = 56 … x … = 64 … x … = 72 TaiLieu.VN … x … = 80 TOÁN BẢNG NHÂN …x … = … …x … = … …x … = … …x … = … …x … = … …x … = … …x … = … …x … = … …x … = … TaiLieu.VN …x … = … TOÁN BẢNG NHÂN TaiLieu.VN x = 8 x = 16 x = 24 x = 32 x = 40 x = 48 x = 56 x = 64 x = 72 x 10 = 80 TOÁN BẢNG NHÂN + Luyện tập TaiLieu.VN TOÁN BẢNG NHÂN c Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm TaiLieu.VN x = 24 8x2= 16 x = 40 8x6= 48 x = 64 x 10 = 80 x = 32 8x1= 8 x = 56 0x8= x = 72 8x0= TOÁN BẢNG NHÂN Bài 2: Mỗi can có lít dầu Hỏi can có lít dầu? ? lít TaiLieu.VN TỐN BẢNG NHÂN Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm Bài 2: Bài tốn Bài giải can có số lít dầu là: x = 48 (lít) Đáp số: 48 lít dầu TaiLieu.VN TỐN BẢNG NHÂN Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm Bài 2: Bài toán Bài 3: TaiLieu.VN Đếm thêm điền số thích hợp vào trống 16 24 32 40 48 56 64 72 80 TOÁN BẢNG NHÂN III.Củng cố: Học sinh đọc bảng nhân IV.Nhận xét TaiLieu.VN TỐN BẢNG NHÂN Dặn dò: Về nhà chuẩn bị tiết luyện tập (trang 54) sách giáo khoa Nhận xét tiết học TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... 72 x 10 = 80 TOÁN BẢNG NHÂN + Luyện tập TaiLieu.VN TOÁN BẢNG NHÂN c Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm TaiLieu.VN x = 24 8x2= 16 x = 40 8x6= 48 x = 64 x 10 = 80 x = 32 8x1= 8 x = 56 0x8= x = 72 8x0= TOÁN... TaiLieu.VN TỐN BẢNG NHÂN Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm Bài 2: Bài toán Bài 3: TaiLieu.VN Đếm thêm điền số thích hợp vào trống 16 24 32 40 48 56 64 72 80 TOÁN BẢNG NHÂN III.Củng cố: Học sinh đọc bảng nhân. .. có: x = + + = 24 Vậy: TaiLieu.VN x = 24 x = 56 x = 64 x = 72 x 10 = 80 +8 +8 TOÁN BẢNG NHÂN TaiLieu.VN x = 8 x = 16 x = 24 x = 32 x = 40 x = 48 x = 56 x = 64 x = 72 x 10 = 80 BẢNG NHÂN TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 19: Bảng nhân 8, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 19: Bảng nhân 8