Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 32: Tính giá trị của biểu thức

9 73 0
  • Loading ...
1/9 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 22:26

TaiLieu.VN Toán Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) Kiểm tra : Tính giá trị biểu thức sau : : x 4=9x +3 - = 95 - = 90 =3 BiÓu thøc chØ cã BiÓu thøc chØ cã phÐp tÝnh céng, trõ phÐp tÝnh nh©n, chia Thùc hiƯn tõ trái sang phải Thực nh ? Toán Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) a) Ví dô * 60 + 35 : =6 : 5= + Chia tríc, céng7sau * 86 – 10 x - 40 = =6 Nh©n tríc, trõ Quy NÕusau biĨu thøc cã c¸c phÐp tắc : tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực nhân, chia trớc;tính thực phép Làm phép tínhcộng, tr ớc,sau phép tính phép tính trừ sau? Toán Tính giá trị biểu thøc (tiÕp theo) b) Lun tËp : Bµi TÝnh giá trị biểu thức : a/ 253 + 10 x +4 4= =253 293 41 x – 10020 - 10 93 – 48 : - = 8= =5 =3 105 87 To¸n TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc (tiÕp theo) b) Lun tËp : Bài Tính giá trị biểu thức : b/ + 500 + x 7= =50 42 542 253 + 10 x = 25 + 30 x + 24 + 50 40 50 = =3 = 293 29 TaiLieu.VN Toán Tính giá trị biĨu thøc (tiÕp theo) b) Lun tËp : Bµi §óng ghi §, sai ghi S a/ 37 – x = 12 180 : + 30 =+ 6060 x 30 =282 150– 100 : = 91 TaiLieu.VN § § S S b/ 13 x - =180 13 + 30 : = 35 + 60 x = 30 180– 100 : 282 = 232 S S Đ Đ Toán Tính giá trÞ cđa biĨu thøc (tiÕp theo) b) Lun tËp : Bài Giải Mẹ 60 chị 35 Số táo mẹ chị : quả, Xếp vào 60 += hộp (qulà: số9 táo Mỗi hộp có ả) 5 95 : Hỏi hộp ? (Quả) =Đáp (qu số : 19 quả9 ả) TaiLieu.VN Toán Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) b) Luyện tập : Bài Ghép hình TaiLieu.VN Toán Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) c) * Hôm học ? * Các biểu thức hôm khác với biểu thức hôm trớc ®· häc ë ®iĨm g× ? * NÕu biĨu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta lµm nh thÕ nµo ? TaiLieu.VN ... giá trị cđa biĨu thøc (tiÕp theo) b) Lun tËp : Bµi Tính giá trị biểu thức : b/ + 500 + x 7= =50 42 5 42 2 53 + 10 x = 25 + 30 x + 24 + 50 40 50 = =3 = 2 93 29 TaiLieu.VN Toán Tính giá trị biểu thức. .. phÐp tính trừ sau? Toán Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) b) Luyện tập : Bài Tính giá trÞ cđa biĨu thøc : a/ 2 53 + 10 x +4 4= =2 53 2 93 41 x – 10 020 - 10 93 – 48 : - = 8= =5 =3 105 87 Toán Tính giá. .. Bài Đúng ghi §, sai ghi S a/ 37 – x = 12 180 : + 30 =+ 6060 x 30 =28 2 150– 100 : = 91 TaiLieu.VN § § S S b/ 13 x - =180 13 + 30 : = 35 + 60 x = 30 180– 100 : 28 2 = 23 2 S S Đ Đ Toán Tính giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 32: Tính giá trị của biểu thức, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 32: Tính giá trị của biểu thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn