Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

9 42 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 16:11

TaiLieu.VN Toán Kiểm tra cũ: TaiLieu.VN x = 18 18 : = TaiLieu.VN Bảng chia 6:6=1 x = 18 18 : = TaiLieu.VN 12 18 24 30 36 42 48 54 60 : : : : : : : : : 6 6 6 6 = = = = = = = = = 10 Tính nhẩm 42 : = 54 : = 12 : = 24 : =4 36 : = 6:6=1 48 : = 18 : = 60 : = 10 30 : = 30 : = 30 : = 10 TaiLieu.VN Bài 2: x =24 Tính nhẩm 24 : = 24 : = 6 x =12 12 : = 12 : = 6 x = 30 30 : = 30 : = 6 x =6 6:6= 6:1= TaiLieu.VN Bảng chia Bài 1: Tính nhẩm Bài 2: Tính nhẩm Bài 3: Một sợi dây dài 48 cm cắt thành đoạn Hỏi đoạn dài xăng- ti- mét ? Giải Tóm tắt: Một sợi dài: 48 cm Cắt thành: đoạn Mỗi đoạn dây dài: … m? TaiLieu.VN Bài Một đoạn dây đồng dài 48 cm cắt thành đoạn nhau, đoạn dài cm Hỏi cắt đoạn dây? Tóm tắt: Đoạn dây dài: 48 cm Cắt thành đoạn Mỗi đoạn dài : cm Mỗi đoạn dây dài: … cm? TaiLieu.VN Giải -Ghi nhớ bảng chia - Hoàn thành Vở tập TaiLieu.VN ... : = 12 : = 24 : =4 36 : = 6: 6=1 48 : = 18 : = 60 : = 10 30 : = 30 : = 30 : = 10 TaiLieu.VN Bài 2: x =24 Tính nhẩm 24 : = 24 : = 6 x = 12 12 : = 12 : = 6 x = 30 30 : = 30 : = 6 x =6 6 :6= 6: 1= TaiLieu.VN.. .Toán Kiểm tra cũ: TaiLieu.VN x = 18 18 : = TaiLieu.VN Bảng chia 6: 6=1 x = 18 18 : = TaiLieu.VN 12 18 24 30 36 42 48 54 60 : : : : : : : : : 6 6 6 6 = = = = = = = = = 10 Tính nhẩm 42 : =... x = 12 12 : = 12 : = 6 x = 30 30 : = 30 : = 6 x =6 6 :6= 6: 1= TaiLieu.VN Bảng chia Bài 1: Tính nhẩm Bài 2: Tính nhẩm Bài 3: Một sợi dây dài 48 cm cắt thành đoạn Hỏi đoạn dài xăng- ti- mét ? Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6