Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất của bitum đến mô đun động của bê tông nhựa chặt ở việt nam

161 53 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 08:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN NHƯ HẢI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG TÍNH CHẤT CỦA BITUM ĐẾN ĐUN ĐỘNG CỦA TÔNG NHỰA CHẶT VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Hà Nội, – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - NGUYỄN NHƯ HẢI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG TÍNH CHẤT CỦA BITUM ĐẾN ĐUN ĐỘNG CỦA TÔNG NHỰA CHẶT VIỆT NAM Ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình giao thơng Mã số: 9580205 Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng đường ô tô đường thành phố LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Quang Phúc PGS.TS Vũ Đức Chính Hà Nội, 5- 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận án trung thực chưa công bố Tác giả luận án Nguyễn Như Hải LỜI CẢM ƠN Sau bốn năm học tập nghiên cứu Trường Đại học Giao thông Vận tải, nghiên cứu sinh (NCS) hoàn thành luận án “Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất bitum đên đun động tông nhựa chặt Việt Nam” Để hoàn thành luận án này, NCS xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy hướng dẫn NCS PGS.TS Nguyễn Quang Phúc PGS.TS Vũ Đức Chính Các thầy tận tình bảo định hướng cho NCS từ bắt đầu thực cơng tác nghiên cứu suốt q trình thực nghiên cứu luận án Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Thị Kim Đăng, TS Nguyễn Quang Tuấn, TS Lương Xuân Chiểu thầy, cô khác Trường Đại học GTVT ln nhiệt tình hỗ trợ tư vấn cho NCS suốt trình nghiên cứu thực nghiệm xử lý phân tích số liệu thực nghiệm NCS xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Mai Lân – Viện Giao thông Pháp (IFSTTAR) giúp đỡ NCS việc vận chuyển tiến hành cơng tác thí nghiệm xác định giá trị đun cắt phức số loại bitum Việt Nam Viện Giao Thông Pháp để phục vụ cho công tác nghiên cứu thực nghiệm hình hóa loại bitum Việt Nam loại bitum (35/50) Pháp Ngoài ra, TS Lân cung cấp cho NCS nhiều tài liệu có giá trị cho đề tài nghiên cứu NCS xin gửi lời cảm ơn đến Phòng thí nghiệm trọng điểm LasXD 1256, phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng – Bộ môn Vật liệu xây dựng – Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học GTVT nhiệt tình hỗ trợ NCS tiến hành thí nghiệm phòng Xin cảm ơn đến Ban Giám hiệu trường Đại học GTVT, phòng đào tạo sau đại học Bộ môn Đường Bộ ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi cho NCS trình học tập nghiên cứu Cảm ơn người bạn đời thân thiết NCS người thân gia đình ủng hộ NCS vật chất tinh thần giúp cho NCS vượt qua khó khăn suốt chặng đường làm nghiên cứu Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019 Nghiên cứu sinh Nguyễn Như Hải i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ xiii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Tính cần thiết luận án Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu lý thuyết 5.2 Nghiên cứu thực nghiệm Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 6.1 Ý nghĩa khoa học đề tài 6.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Cấu trúc luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ẢNH HƯỞNG TÍNH CHẤT CỦA BITUM ĐẾN ĐUN ĐỘNG CỦA TÔNG NHỰA 1.1 Bitum tính chất bitum 1.1.1 Bitum 1.1.2 Các tính chất bitum 1.2 đun cắt động (Dynamic shear modulus) bitum (|G*|) 1.2.1 đun cắt động bitum 1.2.2 Phương pháp xác định đun cắt độngcủa bitum 1.2.2.1 Xác định |G*| thiết bị DSR 1.2.2.2 Xác định |G*| thiết bị DMA 11 1.2.3 Các nghiên cứu đun cắt động góc pha bitum 14 1.2.3.1 Các nghiên cứu giới đun cắt động góc pha bitum 14 1.2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam tính chất bitum 16 1.2.4 Các hình xây dựng đường cong chủ (Master curve) đun cắt động góc pha (δb) bitum 17 ii 1.2.5 Phương pháp nguyên lý xây dựng đường cong chủ |G*| góc pha (δb) 17 1.3 tơng nhựa 18 1.4 đun phức động tông nhựa 19 1.4.1 đun phức tông nhựa 19 1.4.2 đun động tông nhựa 20 1.4.3 Phương pháp xác định đun động tông nhựa 20 1.4.4 Xây dựng đường cong Master curve đun động 21 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới đun động tông nhựa 22 1.5.1 Ảnh hưởng tính chất vật liệu bitum 23 1.5.2 Ảnh hưởng yếu tố khác 24 1.5.2.1 Ảnh hưởng bột khống, vơi thủy hóa, thành phần hạt, hình dạng hạt độ góc cạnh giá trị độ rỗng dư hỗn hợp 24 1.5.2.2 Ảnh hưởng nhiệt độ tần số tác dụng tải trọng tới đun động 24 1.6 Mối quan hệ tính chất bitum với đun động tông nhựa 25 1.6.1 Các nghiên cứu giới ảnh hưởng tính chất bitum đến đun động tông nhựa 25 1.6.1.1 Các nghiên cứu tập đoàn Shell 25 1.6.1.2 Nghiên cứu viện Asphalt Hoa Kỳ (Asphalt Institute method) 25 1.6.1.3 Các nghiên cứu khác thực Hoa Kỳ 26 1.6.1.4 Phân tích độ nhạy cho hình dự báo |E*| đại học Dhofar (Dhofar University, Salalah, Oman) 28 1.6.1.5 Các nghiên cứu Úc ảnh hưởng tính chất bitum đến đun động tông nhựa |E*| 29 1.6.1.6 Nghiên cứu ảnh hưởng loại bitum tới đun động tông nhựa Hàn Quốc 30 1.6.2 Các nghiên cứu thực Việt Nam ảnh hưởng loại bitum tới đun phức động tông nhựa 32 1.7 Ảnh hưởng đun động tông nhựa tới đặc trưng khai thác mặt đường mềm 33 1.8 Những vấn đề cần giải luận án 33 iii 1.8.1 Các vấn đề tồn cần giải 33 1.8.2 Phương pháp nghiên cứu để đạt mục tiêu 34 1.8.2.1 Các nghiên cứu lý thuyết liên quan tới đun cắt động bitum đun động tông nhựa 34 1.8.2.2 Nghiên cứu thực nghiệm 35 1.8.2.3 Ứng dụng kết nghiên cứu luận án để phân tích số phương án kết cấu mặt đường Việt Nam theo phương pháp học thực nghiệm 35 1.8.3 Nội dung nghiên cứu 35 1.8.3.1 Nghiên cứu thực nghiệm hình hóa đun cắt độngcủa loại bitum Việt Nam 35 1.8.3.2 Nghiên cứu mối quan hệ đun cắt động bitum đun động tông nhựa chặt Việt Nam 36 1.8.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng đun động tông nhựa chặt tới đặc trưng khai thác mặt đường mềm Việt Nam 36 Kết Luận chương 38 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG HÌNH 2S2P1D ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CONG CHỦ CỦA ĐUN CẮT ĐỘNG VÀ GÓC PHA CỦA MỘT SỐ LOẠI BITUM VIỆT NAM 39 2.1 Lựa chọn vật liệu bitum 40 2.2 Xác định tiêu vật lý vật liệu bitum 41 2.3 Xác định đun cắt độngvà góc pha bitum 42 2.3.1 Lựa chọn thiết bị thí nghiệm 42 2.3.2 Xác định thơng số thí nghiệm 43 2.3.2.1 Nhiệt độ thí nghiệm: 43 2.3.2.2 Tần số tác dụng tải trọng thí nghiệm 44 2.3.2.3 Kiểm sốt biến dạng thí nghiệm 45 2.4 Xây dựng đường cong chủ |G*| góc pha (δb) loại bitum 45 2.4.1 Xác định hình để xây dựng đường cong chủ |G*| góc pha (δb) loại bitum 45 2.4.1.1 Nhóm hình tốn học 45 iv 2.4.1.2 Nhóm hình học 46 hình Huet 48 hình Huet-Sayegh 48 hình 2S2P1D 49 2.4.1.3 Lựa chọn hình để xây dựng Master curve (đường cong chủ) 50 2.4.2 Xây dựng đường cong chủ đun cắt động góc pha cho loại bitum Việt Nam theo hình 2S2P1D 50 2.4.2.1 Xác định thơng số hình 2S2P1D 50 2.4.2.2 Đánh giá chất lượng hình dự báo 51 2.4.2.3 Xây dựng đường cong chủ đun cắt động góc pha cho loại bitum Việt Nam theo hình 2S2P1D 53 2.4.2.4 So sánh loại bitum với sở kết nghiên cứu thực nghiệm hình 2S2P1D xây dựng 54 2.4.3 Đánh giá mác bitum theo tiêu chuẩn AASHTO M320 56 2.5 Xác định tiêu bitum phục vụ việc dự báo đun động tông nhựa chặt điều kiện Việt Nam 57 2.5.1 Các hình dự báo đun động BTN Hoa Kỳ 57 2.5.1.1 hình Witczak truyền thống (Traditional Witczak E* predictive model) 57 2.5.1.2 hình Witczak cải tiến 58 2.5.1.3 hình Hirsch (Hirsch Model) 59 2.5.2 Các thông số bitum phục vụ việc dự báo đun động BTN 60 2.6 Kết luận chương 61 CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ THỰC NGHIỆM GIỮA TÍNH CHẤT CỦA BITUM ĐUN ĐỘNG CỦA TÔNG NHỰA CHẶT VIỆT NAM 62 3.1 Lựa chọn vật liệu, cấp phối thiết kế tông nhựa 64 3.1.1 Lựa chọn vật liệu bitum 64 3.1.1.1 Đề xuất loại bitum sử dụng nghiên cứu 64 3.1.1.2 Xác định tiêu lý vật liệu bitum 64 3.1.2 Lựa chọn cốt liệu cấp phối thiết kế tông nhựa 64 v 3.1.2.1 Lựa chọn cốt liệu bột khoáng 64 3.1.2.2 Xác định tiêu lý vật liệu 65 3.1.2.3 Lựa chọn cấp phối thiết kế hỗn hợp 67 3.1.3 Thiết kế tông nhựa 72 3.2 Thiết kế quy hoạch thí nghiệm 74 3.2.1 Thiết kế thực nghiệm theo phương pháp truyền thống phương pháp Taguchi 74 3.2.1.1 Thiết kế thực nghiệm theo phương pháp giai thừa 74 3.2.1.2 Thiết kế thí nghiệm theo phương pháp Taguchi 75 3.2.2 Áp dụng phương pháp Taguchi để thiết kế thiết kế thí nghiệm 77 3.3 Phân tích độ nhạy yếu tố ảnh hưởng tới đun động tông nhựa 79 3.3.1 Phân tích độ nhạy 79 3.3.1.1 Phân tích độ nhạy cục (OAT) 79 3.3.1.2 Phân tích độ nhạy tổng thể (Global sensitive analysis, “GSA”) 80 3.3.1.3 Phương pháp Monte Carlo 80 3.3.2 Phân tích độ nhạy thông số đầu vào ảnh hưởng tới |E*| theo hình dự báo |E*| Hoa Kỳ 80 3.3.2.1 hình Witczak ban đầu (Original Witczak) 81 3.3.2.2 hình Witczak cải tiến (Modified Witczak) 81 3.3.2.3 hình Hirsch 82 3.3.2.4 Xác định dạng phân bố biến đầu vào hình dự báo |E*| 82 3.3.2.5 Phân tích độ nhạy yếu tố ảnh hưởng tới |E*| phương pháp Monte Carlo 83 3.4 Nghiên cứu thực nghiệm xác định động tông nhựa chặt Việt Nam 85 3.4.1 Chuẩn bị vật liệu, thiết bị đúc mẫu phục vụ cơng tác thí nghiệm đun động loại tông nhựa 86 3.4.1.1 Vật liệu thiết bị thí nghiệm 86 3.4.1.2 Thí nghiệm xác định đun động 87 vi Tiêu chuẩn áp dụng 87 Xác định phạm vi nhiệt độ tần số thí nghiệm |E*| 87 Xác định mức ứng suất số chu kỳ tác dụng tải trọng 87 Tóm tắt phương pháp thí nghiệm 88 3.5 Xây dựng đường cong chủ (Master curve) đun động |E*| 89 3.6 Phương trình dự báo đun động cho tông nhựa chặt Việt Nam 92 3.6.1 Đề xuất hệ số cho hình dự báo đun động tông nhựa chặt Việt Nam 92 3.6.2 Phương trình dự báo đun động cho tông nhựa chặt Việt Nam 94 3.6.2.1 Dự báo đun động cho BTNC Việt Nam theo hình Witczak ban đầu 94 3.6.2.2 Dự báo đun động cho BTNC Việt Nam theo hình Witczak cải tiến 94 3.6.2.3 Dự báo đun động cho BTNC Việt Nam theo hình Hirsch 95 3.7 So sánh kết dự báo trước sau hiệu chỉnh hệ số hình theo điều kiện Việt Nam 95 3.8 So sánh hình dự báo đun động Hoa Kỳ với hình dự báo đun động Việt Nam 98 3.9 Kết luận chương 101 CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐUN ĐỘNG CỦA TÔNG NHỰA CHẶT TỚI ĐẶC TRƯNG KHAI THÁC CỦA KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG MỀM VIỆT NAM 102 4.1 Thiết kế mặt đường theo phương pháp học thực nghiệm 102 4.1.1 Điều tra thu thập tất thông số đầu vào 104 4.1.1.1 Thu thập liệu giao thông 104 4.1.1.2 Khí hậu thời tiết 105 4.1.1.3 Các thông số vật liệu 105 Lớp đất thượng (Subgrade layer) vật liệu không gia cố .106 Vật liệu gia cố 107 Vật liệu tông nhựa 108 Vật liệu bitum 109 Nứt phân bố (% Diện tích xe) 127 30 25 20 15 10 1700 1900 2100 2300 2500 2700 Lượng giao thông thiết kế Giới hại TK(% xe) Nứt phân bố KC3 Nứt phân bố KC1 Nứt phân bố KC4 2900 3100 Nứt phân bố KC2 Nứt phân bố KC6 Hình 4.17: Độ nhạy nứt phân bố theo AADT (kết cấu 6) Nứt nhiệt (ft/mile) 1200 1000 800 600 400 200 1700 1900 2100 Giới hại TK(ft/mile) Nứt nhiệt KC3 2300 2500 2700 Lượng giao thông thiết kế Nứt nhiệt KC1 Nứt nhiệt KC4 2900 3100 Nứt nhiệt KC2 Nứt nhiệt KC6 Hình 4.18: Độ nhạy nứt nhiệt theo AADT (kết cấu 6) Nhận xét Từ hình 4.15 – hình 4.18 cho thấy Lượng giao thơng thiết kế có ảnh hưởng nhiều tới dạng hư hỏng hằn lún vệt bánh xe, sau độ gồ ghề quốc tế (IRI) cuối nứt phân bố nứt nhiệt 128 4.3 Kết luận chương Giá trị đun động (|E*|) có ảnh hưởng tới đặc trưng khai thác kết cấu mặt đường, nhiên mức độ ảnh hưởng |E*| tới đặc trưng khai thác không giống nhau, cụ thể :  Giá trị |E*| có ảnh hưởng rõ nét tới dạng hư hỏng hằn lún vệt bánh, sau số độ gồ ghề quốc tế, nứt từ lên cuối nứt nhiệt Ảnh hưởng |E*| tới dạng hư hỏng rõ nét thời gian khai thác kết cấu áo đường tăng lên ngày nắng nóng có nhiệt độ cao Điều phù hợp với thực tế theo thời gian vật liệu BTN bị già hóa làm giảm tính đàn hồi tơng nhựa gây biến dạng khơng phục hồi tăng lên ngày thời tiết nắng nóng nhiệt độ cao làm giảm giá trị |E*| khả kháng hằn lún BTN giảm rõ rệt  Trong điều kiện khí hậu Việt Nam, ảnh hưởng |E*| tới dạng nứt nhiệt khơng đáng kể, khơng có thay đổi nhiều nhiệt độ mơi trường q trình khai thác  Kết cấu mặt đường có BTNC sử dụng bitum PMBIII (kết cấu 1) hay (kết cấu 3) có kết hợp lớp BTNC 12.5 (bitum PMBIII) với BTNC 19 sử dụng bitum có độ quánh cao (40/50) có giá trị |E*| lớn nên có khả kháng hằn lún tốt hơn, số độ gồ ghề quốc tế (IRI) nhỏ kết cấu lại (Hình 4.8 Hình 4.9)  Trong số đặc trưng khai thác mặt đường mềm dạng hư hỏng hằn lún vệt bánh xe xảy sớm tiêu khó đạt  Phương pháp học thực nghiệm có khả áp dụng để phân tích kết cấu áo đường Việt Nam với tính khả thi cao Ngồi việc phân tích kết cấu áo đường để dự báo ứng xử kết cấu mặt đường, phương pháp (ME) có khả phân tích độ nhạy thơng số đầu vào để đánh giá ảnh hưởng thông số tới ứng xử kết cấu để xác định xem thơng số có ảnh hưởng nhiều tới ứng xử dạng hư hỏng liên quan, từ có giải pháp kiểm sốt chất lượng phù hợp 129  So với phương pháp thiết kế [9], [16] Phương pháp (ME) có ưu điểm đưa tiêu chí dự báo dạng hư hỏng mặt đường xảy thực tế (hằn lút vệt bánh, nứt phân bố …), tiêu chuẩn Việt Nam không đề cập vấn đề  Lượng giao thơng có độ nhạy lớn liên quan tới dạng hư hỏng hằn lún vệt bánh, vậy, với cơng trình có lưu lượng xe lớn, cần có giải pháp thiết kế (kết cấu mặt đường hỗn hợp BTN) phù hợp, đồng thời cần kiểm sốt tốt q trình thi cơng 130 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Khoa học công nghệ thay đổi hàng ngày, công nghệ dần thay công nghệ cũ để tạo sản phẩm tốt hơn, cơng trình bền vững Nghiên cứu để phát triển, nghiên cứu để nâng cao trình độ nghiên cứu để áp dụng thực tế Luận án hoàn thành mục tiêu đề ra, chứng minh sử dụng phương pháp tiên tiến giới áp dụng điều kiện Việt Nam nhằm bước tiếp cận công nghệ đại góp phần nâng cao chất lượng xây dựng khai thác hệ thống đường Việt Nam Sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp thí nghiệm phòng với số mẫu thử hợp lý, hình hóa phân tích thống kê phần mềm cập nhật, luận án có đóng góp sau: Những đóng góp mặt khoa học 1.1 Đã thí nghiệm xác định tiêu kỹ thuật theo cấp đặc tính khai thác PG loại bitum sử dụng rộng rãi Việt Nam, loại bitum phân theo độ kim lún 60/70; 40/50; 35/50 loại bitum cải tiến polymer PMBIII Xác định thơng số hình 2S2P1D để xây dựng đường cong chủ loại bi tum phục vụ phân tích, thiết kế kết cấu áo đường mềm theo phương pháp học thực nghiệm 1.2 Xác định tiêu kỹ thuật loại BTN (BTNC19, BTNC12.5) sử dụng loại đá điển hình (đá vơi, đá bazan đá granit), loại bitum (60/70, 40/50,35/50, PMBIII) phục vụ phân tích kết cấu áo đường theo phương pháp học-thực nghiệm 1.3 Luận án bước đầu xây dựng phương trình tương quan thực nghiệm tính chất vật liệu bitum (|G*|, η, góc pha) với đun động BTNC (|E*|) theo hình dự báo Hoa Kỳ đảm bảo hình dự báo có độ xác cao theo điều kiện vật liệu địa phương Việt Nam theo phương trình 3.4 tới phương trình 3.6 Trong đó, phương trình 3.5 phương trình dự báo |E*| theo hình Witczak cải tiến, sau hiệu chỉnh hệ số có khả dự báo |E*| với độ xác cao ba hình nghiên cứu với thông số thống kê (hệ số xác định R2 =0.943, tỷ số Se/Sy =0.24) 1.4 Luận án xác định tính chất vật liệu bitumảnh hưởng nhiều 131 tới đun động BTN việc sử dụng kỹ thuật phân tích độ nhạy tổng thể với việc áp dụng phương pháp Monte Carlo Luận án xác định giá trị đun động BTNC |E*| có ảnh hưởng tới đặc trưng khai thác kết cấu mặt đường mềm thơng qua phân tích kết cấu mặt đường theo phương pháp (ME) với điều kiện vật liệu, khí hậu giao thơng Việt Nam Những đóng góp mặt thực tiễn  Phương trình tương quan thực nghiệm tính chất vật liệu bitum đun động BTNC theo điều kiện Việt Nam (phương trình 3.4 – 3.6) giúp việc áp dụng phương pháp (ME) để phân tích kết cấu áo đường Việt Nam tương lai thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian kinh phí cho cơng tác thí nghiệm xác định |E*|  Biết loại bitumảnh hưởng nhiều tới giá trị |E*| biết ảnh hưởng |E*| tới đặc trưng khai thác mặt đường mềm giúp cho công tác quản lý chất lượng tập trung vào khâu quan trọng kiểm soát chất lượng vật liệu, lưu ý khâu thiết kế từ giúp cho nâng cao chất lượng cơng trình Hạn chế 3.1 Việt Nam có ba loại bitum cải tiến polymer, điều kiện kinh phí hạn chế với thời gian, nên phạm vi luận án nghiên cứu loại (biutm PMBIII), thiết kế BTN, có số loại phụ gia khác sử dụng để cải thiện đặc tính vật liệu BTN, vậy, cần có thêm nghiên cứu khác ảnh hưởng loại bitum polymer (PMBI, PMBII) hay các loại bitum sử dụng loại phụ gia khác với |E*| loại BTNC sử dụng loại bitum để xây dựng phương trình tương quan thực nghiệm phù hợp trường hợp cụ thể 3.2 Trong phân tích kết cấu thực nghiệm theo (ME), luận án sử dụng hệ số phương trình hư hỏng mặc định theo điều kiện Hoa Kỳ, chưa kiểm định hiệu chỉnh lại theo điều kiện cụ thể Việt Nam hạn chế thời gian kinh phí 132 Kiến nghị 4.1 Cần lựa chọn loại titum phù hợp với điều kiện khí hậu giao thơng thiết kế BTNC để tăng giá trị |E*|, từ hạn chế dạng hư hỏng hằn lún vệt bánh 4.2 Kiến nghị áp dụng hình Witczak cải tiến (phương trình 3.5) để dự báo |E*| cho vật liệu BTNC Việt Nam, hình có kết dự báo |E*| với độ xác cao (hệ số xác định R2 lớn nhất, tỷ số Se/Sy nhỏ nhất) Trong trường hợp hỗn hợp BTNC sử dụng loại bitum cải tiến polymer khác (PMBI, PMBII) hay hỗn hợp BTNC có sử dụng loại phụ gia khác mà cần xác định giá trị |E*| cần phải xác định |E*| thực nghiệm, không áp dụng hình dự báo Khi có thêm sở liệu |G*|, góc pha, độ nhớt loại bitum (60/70; 40/50; PMBIII bitum 35/50) kết |E*| loại BTNC sử dụng loại bitum tương ứng Việt Nam cần cập nhật thêm vào sở liệu để kiểm định cập nhật hệ số hình dự báo cho phương trình (3.4 – 6) 4.3 Cần nghiên cứu để xác định lại hệ số phương trình dự báo hư hỏng mặt đường theo phương pháp (ME) để áp dụng phương pháp (ME) vào Việt Nam tương lai 4.4 Để đảm bảo chất lượng mặt đường BTN, cần kiểm sốt tốt chất lượng từ cơng tác thiết kế tới công tác thi công Trong công tác thiết kế kết cấu mặt đường cần lựa chọn chiều dày lớp vật liệu phù hợp, loại bitum, cấp phối… đảm bảo khả kháng hằn lún tốt Trong công tác thi công phải đảm bảo hỗn hợp BTN sản xuât với cấp phối phê duyệt, mẫu khoan trường phải đảm bảo độ chặt, độ rỗng dư phù hợp đạt yêu cầu tiêu chuẩn hằn lún theo quy định (
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất của bitum đến mô đun động của bê tông nhựa chặt ở việt nam, Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất của bitum đến mô đun động của bê tông nhựa chặt ở việt nam

Từ khóa liên quan