Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

2 83 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 21:13

Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ kỉ XVI đến năm 1917) I MỤC TIÊU Kiến thức - Củng cố kiến thức phần lịch sử giới cận đại - Nắm chắc, hiểu rõ nội dung chủ yếu lịch sử giới cận đại Kỹ Củng cố, rèn luyện tốt học tập môn Tư tưởng Thông qua kiện, niên đại, nhân vật lịch sử…đã học, giúp HS có nhận thức, đánh giá đắn II THIẾT BỊ Bảng thống kê kiện lịch sử giới cận đại III TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC Ổn định lớp Kiểm tra cũ Hãy nêu kiện diễn chiến tranh giới thứ (1914-1918) Bài a Giới thiệu Các em vừa tìm hiểu xong phần lịch sử giới cận đại (Từ kỉ XVI đến năm 1917) Đây thời lịch sử giới có nhiều chuyển biến quan trọng, tác động to lớn tới phát triển lịch sử xã hội lồi người Chúng ta ơn tập lại chuyển biến b Nội dung HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Cả lớp/ Cá nhân I NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH * Mức độ cần đạt: HS cần nắm kiện lịch sử - 8/1566, cách mạng Hà Lan giới cận đại - 1640-1688, cách mạng tư sản Anh * Tổ chức thực hiện: - 1775- 1783, chiến tranh giành độc lập thuộc GV hướng dẫn HS lập bảng thống kê kiện địa Anh Bắc Mĩ lịch sử giới cận đại - 1789-1794, cách mạng tư sản Pháp HS: Lập bảng thống kê kiện lịch - Những năm 60 kỉ XVIII, cách mạng công sử giới cận đại nghiệp - 2/1848, Tuyên ngôn Đảng cộng sản - 28/9/1864, Quốc tế thứ thành lập - Cuối kỉ XIX-đầu kỉ XX, phong trào công nhân quốc tế, cách mạng Nga 1905-1907 - 1911, cách mạng Tân Hợi - 1914-1918, chiến tranh giới thứ Hoạt động 1: Cá nhân II NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU * Mức độ cần đạt: - Cách mạng tư sản phát triển chủ nghĩa tư HS cần nắm nội dung chủ yếu lịch sử giới cận đại - Sự xâm lược thuộc địa chủ nghĩa tư * Tổ chức thực hiện: đẩy mạnh GV: Qua vấn đề lịch sử giới cận - Phong trào công nhân quốc tế bùng nổ, phát triển đại, em rút nội dung lịch sử giới mạnh Chủ nghĩa xã hội khoa học cận đại - Khoa học- thuật, văn học, nghệ thuật phát triển HS rút nội dung - Chiến tranh giới thứ (1914 – 1918) III BÀI TẬP THỰC HÀNH Hoạt động 1: Cả lớp * Mức độ cần đạt: HS cần nắm kiện tiêu biểu nội dung lịch sử giới cận đại * Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS làm toàn tập SGK Củng cố GV yêu cầu HS nắm nội dung quan trọng lịch sử giới cận đại giai đoạn từ kỉ XVI đến năm 1917 Dặn dò - Ơn tập lại kiến thức - Chuẩn bị trước "Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 công xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô (1921-1941), trả lời câu hỏi SGK ... dung lịch sử giới cận đại * Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS làm toàn tập SGK Củng cố GV yêu cầu HS nắm nội dung quan trọng lịch sử giới cận đại giai đoạn từ kỉ XVI đến năm 1917 Dặn dò - Ôn tập. . .đại, em rút nội dung lịch sử giới mạnh Chủ nghĩa xã hội khoa học cận đại - Khoa học- kĩ thuật, văn học, nghệ thuật phát triển HS rút nội dung - Chiến tranh giới thứ (1914 – 19 18) III BÀI TẬP... đoạn từ kỉ XVI đến năm 1917 Dặn dò - Ôn tập lại kiến thức - Chuẩn bị trước "Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 công xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô (1921-1941), trả lời câu hỏi SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917), Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)