Hoàn thiện công tác thẩm định dự án trong cho vay đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển thành phố đà nẵng

250 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:40

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN HỒNG GIANG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN HOÀNG GIANG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả TRẦN HOÀNG GIANG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG 13 1.1 QUỸ ĐẦU TƯ 13 1.1.1 Khái niệm Quỹ Đầu tư 13 1.1.2 Phân loại Quỹ Đầu tư 13 1.2 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG 15 1.2.1 Khái niệm Quỹ đầu tư phát triển địa phương 15 1.2.2 Đặc điểm Quỹ đầu tư phát triển địa phương 15 1.2.3 Hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển địa phương [4], [5] 17 1.3 CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG 19 1.3.1 Khái niệm cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển địa phương19 1.3.2 Đặc điểm cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 19 1.3.3 Thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 22 1.4 CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG 25 1.4.1 Tổ chức thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 25 1.4.2 Nội dung công tác thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 26 1.4.3 Tiêu chí phản ánh kết công tác thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 39 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG 41 1.5.1 Nhân tố bên ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển địa phương: 41 1.5.2 Nhân tố bên ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 50 2.1 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 50 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 50 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 51 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ Quỹ 53 2.1.4 Kết hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng từ 2012-2017 54 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 63 2.2.1 Công tác tổ chức thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 63 2.2.2 Quy trình thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 64 2.2.3 Thực trạng công tác thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 66 2.2.4 Kết công tác thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 80 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 86 2.3.1 Thành công đạt 86 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 93 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 93 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 [13] 93 3.1.2 Định hướng phát triển Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 [22] 95 3.1.3 Định hướng hoạt động cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng thời gian tới 98 3.1.4 Định hướng cho công tác thẩm định dự án cho vay đầu tư thời gian tới 100 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 101 3.2.1 Đối với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 102 3.2.2 Đối với Chủ Đầu tư 110 3.2.3 Đối với UBND, Sở ban ngành thành phố Đà Nẵng 111 3.2.4 Khuyến nghị khác 113 KẾT LUẬN CHƯƠNG 117 KẾT LUẬN 118 PHỤ LỤC SỐ 01 i PHỤ LỤC SỐ 02 iv PHỤ LỤC SỐ 03 xxxvii PHỤ LỤC SỐ 04 lxviii PHỤ LỤC SỐ 05 cv DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN (Bản sao) KIỂM DUYỆT HÌNH THỨC LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AFD Cơ quan phát triển Pháp ADB Ngân hàng phát triển Châu Á BT Hợp đồng xây dựng - chuyển giao BCTC Báo cáo tài BCTĐ Báo cáo thẩm định CIC Trung tâm Thơng tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước CĐT Chủ đầu tư CVTĐ Chuyên viên thẩm định HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên HĐQL Hội đồng quản lý IRR Tỷ suất sinh lợi nội IIB Ngân hàng Đầu tư quốc tế JICA Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản KCN Khu cơng nghiệp Phòng Kế hoạch & NCPT Phòng Kế hoạch Nghiên cứu phát triển KFW Ngân hàng Tái thiết Đức NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước NPV Giá trị ròng ODA Vốn vay ưu đãi từ tổ chức quốc tế QĐTPTĐP Quỹ Đầu tư phát triển địa phương TMCP Thương mại cổ phần PPP Mô hình hợp tác cơng tư TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm UBND Uỷ ban nhân dân WB World Bank/ Ngân hàng Thế Giới WACC Chi phí sử dụng vốn bình quân Quỹ BLTD DNNVV Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ROE Lợi nhuận vốn chủ sở hữu TVĐT Tổng vốn đầu tư DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình nguồn vốn hoạt động Quỹ 2012-2017 54 2.2 Tình hình kết hoạt động kinh doanh Quỹ giai đoạn 2012-2017 62 2.3 Số lượng dự án đầu tư thẩm định, phê duyệt cho vay, không thu hồi nợ hạn 81 2.4 Tỷ lệ hoàn thành tiêu cho vay đầu tư từ 2012-2017 83 2.5 Thời gian thẩm định dự án hồ sơ cho vay đầu tư 83 2.6 Tình hình dư nợ cho vay đầu tư Quỹ theo nhóm nợ từ 2012-2017 84 Phụ lục số 4.8 kèm theo Báo cáo BẢNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG HỒN TRẢ NỢ VAY ciii ĐVT: Triệu đồng Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 NGUỒN TRẢ NỢ 3.723,24 10.046,6 10.131,1 10.095,9 10.954,6 11.813,2 12.927,0 13.803,8 14.680,7 14.925,4 8.681,7 Lợi nhuận sau thuế hàng (325,7) 24,7 323,9 552,9 1.675,7 2.798,5 4.176,4 5.317,5 6.458,5 6.967,3 4.163,3 năm Khấu hao hàng năm 3.192,0 7.660,9 7.660,9 7.660,9 7.660,9 7.660,9 7.660,9 7.660,9 7.660,9 7.660,9 4.468,8 Lãi vay phải trả 856,9 2.361,0 2.146,4 1.882,2 1.618,0 1.353,9 1.089,7 825,5 561,4 297,2 49,5 NỢ VAY PHẢI TRẢ 856,88 4.122,1 5.668,6 5.404,4 5.140,2 4.876,1 4.611,9 4.347,7 4.083,6 3.819,4 1.810,6 Trả nợ gốc 1.761,1 3.522,2 3.522,2 3.522,2 3.522,2 3.522,2 3.522,2 3.522,2 3.522,2 1.761,1 Lãi vay phải trả 856,9 2.361,0 2.146,4 1.882,2 1.618,0 1.353,9 1.089,7 825,5 561,4 297,2 49,5 CHÊNH LỆCH THU 2.866,37 5.924,47 4.462,56 4.691,54 5.814,32 6.937,10 8.315,09 9.456,10 10.597,11 11.105,94 6.871,05 CHI Tỷ lệ khả chi trả 4,35 2,44 1,79 1,87 2,13 2,42 2,80 3,17 3,60 3,91 4,79 hàng năm (ADSCR) Tỷ lệ khả chi trả 2,53 khoản vay (LLCR) Tỷ lệ khả chi trả 2,53 dự án (PLCR) Phụ lục số 4.9 kèm theo Báo cáo PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN Thay đổi doanh thu dự án 100% 97% 98% 99% 3.445,19 (27.469,2) (16.788,2) (6.484,5) NPV dự án IRR dự án 9,37% NPV dự án Thay đổi 3,24% - 6,46% 8,38% 100,31% 100% 3.445,19 101% (7.729,0) 102% 103% (18.903,2) (30.077,3) 9,37% 6,07% 2,45% -1,63% Thay đổi doanh thu dự án 8,38% 98% 98% 5.545,8 99% 15.856,6 100% 25.793,6 101% 35.193,8 102% 44.530,2 14.619,4 24.015,8 33.347,7 99% (5.621,2) 4.686,0 chi phí dự 100% (16.788,2) (6.484,5) 3.445,2 12.837,7 22.165,1 101% (27.955,1) (17.655,1) (7.729,0) 1.659,7 10.982,6 án 102% (39.122,1) (28.825,7) (18.903,2) (9.518,3) (200,0) civ IRR dự án -0,38% Thay đổi chi phí hoạt động 99,64% cv PHỤ LỤC SỐ 05 MINH HỌA VỀ THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON KHU CƠNG NGHIỆP HỊA KHÁNH Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án Theo số liệu thống kê phòng Giáo dục Đào tạo quận Liên Chiểu, đến địa bàn quận có 32 trường mầm non (403 nhóm/8.641 trẻ), có trường mầm non cơng lập, 25 trường mầm non ngồi cơng lập hoạt động có 81 nhóm trẻ độc lập tư thục địa bàn quận Theo báo cáo BQL KCN Chế xuất Đà Nẵng, số lượng công nhân KCN địa bàn quận Liên Chiểu năm 2015 40.648 người, có 80%cơng nhân nữ độ tuổi sinh sản nuôi nhỏ 36 tháng tuổi Riêng phường Hòa Khánh Bắc nơi có KCN Hòa Khánh Hòa Khánh mở rộng có 36.804 cơng nhân làm việc với 1.500 trẻ công nhân gửi 63 nhóm trẻ độc lập tư thục gia đình với chi phí thấp khơng đảm bảo chất lượng ni, dạy trẻ theo chương trình Giáo dục mầm non quy định Hiện nay, địa bàn phường Hòa Khánh Bắc có 03 sở giáo dục mầm non gồm: Trường Mầm non Gia Viên, Trường Mầm non Táo Đỏ, Trường Mầm non Thảo Nhi hầu hết có quy mơ nhỏ hạnchế mặt đất để thực đầu tư, thiết bị dạy học sân chơi phục vụ cho lứa tuổi mầm non hạn chế Bên cạnh đó, nhu cầu xây dựng trường mầm non KCN chương trình lớn nhà nước ta nay, thiết chế sở quan trọng cho công nhân lao động KCN, đảm bảo nhu cầu tất yếu, tạo dựng lòng tin n tâm cơng tác cha mẹ doanh nghiệp, góp phần ổn định nguồn lao động ổn định sản xuất, từ gia tăng giá trị sản xuất cho xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương Như vậy, việc đầu tư xây dựng Trường mầm non Nốt Nhạc Xanh KCN Hòa Khánh hoạt động thiết thực, thực theo đường lối chủ trương cvi Nhà nước thành phố tình hình nay, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ mầm non cơng nhân lao động với chi phí thấp, mơi trường giáo dục đảm bảo theo qui định Thông tư 17/2008/BGDĐT Bộ GD&ĐT DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Quốc Ấn, Phạm Thị Hà, Phan Thị Thu Hương, Nguyễn Quang Thu (2012), Giáo trình Thiết lập Thẩm định Dự án đầu tư, NXB Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Nghiêm Văn Bảy (2017), “Thẩm định tài hoạt động cho vay ngân hàng thương mại”, Tạp chí Tài kế toán, 163(2), tr 33-36 Ths Nguyễn Minh Châu (2016), “Bàn thẩm định dự án đầu tư ngân hàng thương mại”, Tạp chí Tài kế tốn, 153(4), tr 28-32 Chính phủ (2007), Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 Chính phủ tổ chức hoạt động QĐTPTĐP, Hà Nội Chính phủ (2013), Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 tổ chức hoạt động QĐTPTĐP, Hà Nội Phan Thị Hồi Dung (2013), Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư cho vay Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Hà (2016), Hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Bản Việt, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng Thân Như Hà (2017), “Vấn đề thẩm định tài dự án đầu tư”, Tạp chí Tài kế tốn, 162(1), tr 31-34 Phan Thị Ngọc Huyền (2016), Phân tích hoạt động cho vay Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng Phạm Thái Hùng (2017), Phân tích tài dự án đầu tư Cơng ty cổ phần Sông Ba, thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng Mạc Quang Huy (2009), Cẩm nang Ngân hàng Đầu tư, Nhà xuất Thống kê Trần Văn Nam (2017), Hồn thiện cơng tác thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp Văn phòng khu vực Bắc Trung Bộ - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 1866 ngày 8/10/2010 việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, Hà Nội Đỗ Thị Hồng Thy (2011), Hồn thiện cơng tác thẩm định tài hoạ động đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng GVC.TS Hồ Hữu Tiến, Bài giảng Phân tích tín dụng cho vay, Đại học Kinh tế Đà Nẵng Đỗ Lê Bữu Trân (2017), Hồn thiện cơng tác cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng Đỗ Quang Trung (2013), Hồn thiện cơng tác thẩm định cho vay dự án đầu tư Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [18] Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (2017), Quy chế cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (2017), Kế hoạch hoạt động kế hoạch tài năm 2018 Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (2017), Quyết định số 52/QĐHĐQL ngày 28/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ phòng nghiệp vụ thuộc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (2017), Báo cáo tổng kết 10 năm hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng UBND thành phố Đà Nẵng (2014), Quyết định số 9416/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 ban hành định hướng phát triển Quỹ giai đoạn 20152020 UBND thành phố Đà Nẵng (2013-2017), Quyết định phê duyệt toán chênh lệch thu chi năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 UBND thành phố Đà Nẵng (2016), Công văn số 8529/UBND – KT1 ngày 18/10/2016 gửi Bộ Tài Chính việc rà sốt, đánh giá hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng từ 2011-2015 Lê Thị Bạch Yến (2012), Giải pháp phát triển hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Các website có liên quan: http://www.understandiginvesting.org/know-yourrights/what-is-an-investment-fund-2/ , www.ddif.com.vn ... Thực trạng công tác thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 66 2.2.4 Kết công tác thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng ... 2.2.1 Công tác tổ chức thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 63 2.2.2 Quy trình thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. .. thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 25 Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện công tác thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án trong cho vay đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển thành phố đà nẵng , Hoàn thiện công tác thẩm định dự án trong cho vay đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển thành phố đà nẵng