Cách tiếp cận nghiên cứu tôn giáo của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

16 129 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:48

Tôn giáo là một hiện tượng xã hội ra đời rất sớm trong lịch sử nhân loại và tồn tại phổ biến ở hầu hết các cộng đồng người trong lịch sử hàng ngàn năm qua. Nói chung bất cứ tôn giáo nào, với hình thái phát triển đầy đủ của nó, cũng đều bao gồm: ý thức tôn giáo (thể hiện ở quan niệm về các đấng thiêng liêng cùng những tín ngưỡng tương ứng) và hệ thống tổ chức tôn giáo cùng với những hoạt động mang tính chất nghi thức tín ngưỡng của nó. Tôn giáo là sản phẩm của con người, gắn với những điều kiện tự nhiên và lịch sử cụ thể, xác định, về bản chất, tôn giáo là một hiện tượng xã hội phản ánh sự bế tắc, bất lực của con người trước tự nhiên và xã hội. Tuy nhiên, trong ý thức tôn giáo cũng chứa đựng nhiều giá trị phù hợp với đạo đức, đạo lý con người. MƠN TƠN GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG CÁCH TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ HỒ CHÍ MINH TP Hồ Chí Minh – 2019 Mở đầu Vấn đề tôn giáo từ lâu vấn đề nhạy cảm không Việt Nam mà với nhiều nước giới Hiện nay, tôn giáo ngày can thiệp sâu vào đời sống trị với nhiều hình thức khác nhau, ln cần có hiểu biết thấu đáo trước giải vấn đề Vấn đề tôn giáo bị chủ nghĩa đế quốc tìm cách lợi dụng phục vụ cho âm mưu xâm lược chống phá cách mạng Việt Nam nói riêng nước xã hội chủ nghĩa nói chung Chúng sử dụng tôn giáo chiêu âm mưu diễn biến hòa bình hòng chống phá nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam nước khác Nhìn chung giáo lý tơn giáo chứa đựng tính nhân văn sâu sắc Những chiết lý giúp cho người sống với gần gũi hơn, có trách nhiệm với thân, cộng đồng, với phát triển chung toàn xã hội Tơn giáo tự tín ngưỡng cơng dân Vì định hướng đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, Đảng nhà nước ta ln coi trọng vai trò tơn giáo Mặt khác, Việt Nam lịch sử, tôn giáo bị lợi dụng để phục vụ cho mục đích trị ngày tồn kẻ lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa ta Chính mà người dân cần xác định rõ tư tưởng tự tín ngưỡng phải đơi với chấp hành pháp luật Đảng Nhà nước Vì vậy, việc hiểu thấu đáo kiến thức chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo từ vận dụng kiến thức để ứng xử , giải vấn đề liên quan đến tôn giáo, tin ngưỡng cách phù hợp theo quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta 2 Nội dung 2.1 Các tiếp cận nghiên cứu tôn giáo chủ nghĩa Mác – Lênin Tôn giáo tượng xã hội đời sớm lịch sử nhân loại tồn phổ biến hầu hết cộng đồng người lịch sử hàng ngàn năm qua Nói chung tơn giáo nào, với hình thái phát triển đầy đủ nó, bao gồm: ý thức tơn giáo (thể quan niệm đấng thiêng liêng tín ngưỡng tương ứng) hệ thống tổ chức tôn giáo với hoạt động mang tính chất nghi thức tín ngưỡng Tơn giáo sản phẩm người, gắn với điều kiện tự nhiên lịch sử cụ thể, xác định, chất, tôn giáo tượng xã hội phản ánh bế tắc, bất lực người trước tự nhiên xã hội Tuy nhiên, ý thức tôn giáo chứa đựng nhiều giá trị phù hợp với đạo đức, đạo lý người 2.1.1 Bản chất tôn giáo theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin Bản chất tôn giáo theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin khái quát số luận điểm sau đây: Thứ nhất, Tôn giáo hay thánh thần không sáng tạo người mà người sáng tạo thánh thần Tơn giáo sản phẩm người, sản phẩm tự ý thức, tự cảm giác người người không nhận sản phẩm mình, sản phẩm lại thuộc giới khác, giới thần thánh trở nên xa lạ, quay trợ lại thống trị người Thứ hai, tôn giáo, người biến giới kinh nghiệm thành có tư tưởng, tưởng tượng, tự ý thức hư ảo, giới quan lộn ngược Thứ ba, người “hiến mình” cho tơn giáo nhiều giữ lại cho tí nhiêu, người trở nên lý trí phụ thuộc hồn tồn vào tơn giáo, vào thần linh họ Do đó, tơn giáo xem vòng hào quan thần thánh, bơng hoa giải điểm vòng xiềng xích trói buộc người khổ mà tưởng hạnh phúc 2.1.2 Nguồn gốc tôn giáo theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin - Nguồn gốc tự nhiên, kinh tế - xã hội: Là toàn nguyên nhân, điều kiện kinh tế - xã hội tất yếu nảy sinh nuôi dưỡng niềm tin tôn giáo Do trình độ sản xuất, khả tư điều kiện kinh tế xã hội thấp người phải đối mặt với tượng tự nhiên mà người ta khơng hiểu; Người ta khơng giải thích nguyên nhân bất bình đẳng xã hội, bất lực đấu tranh giai cấp giai cấp bóc lột thống trị ln sử dụng tơn giáo công cụ Và người tưởng tượng đấng tối cao có khả giải phóng họ, đem lại hạnh phúc cho họ trừng phạt kẻ áp họ, tôn giáo xuất - Nguồn gốc nhận thức: Ở giai đoạn lịch sử định, nhận thức người có giới hạn, gắn liền với đặc điểm nhận thức người Sự “nhầm lẫn” lý trí người trng nhận thức thức chất giới tự nhiên bên ngồi xung quanh họ - Nguồn gốc tâm lý: Sự sợ hãi tạo thần linh, sợ hãi trước bí ẩn thiên nhiên, sợ hãi trước lực lượng thống trị xã hội, sợ hãi trước bệnh tật, tâm lý buồn đau, bất hạnh, khổ ải, cô đơn sợ hãi trước chết… nguồn gốc sinh tôn giáo Tôn giáo sinh để thỏa mãn khát vọng người, sợ hãi trước chết, người tưởng tượng hy vọng chết chuyển dống sang giới khác, giới thần thánh thiên đường Tôn giáo thay thế giới thực giới mong ước, kết xúc cảm khát khao, hy vọng 2.1.3 Tính chất tơn giáo theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin - Tính lịch sử: Tính lịch sử tơn giáo hiểu theo nghĩa sau: Thứ nhất, tôn giáo bẩm sinh, có sẵn mà mang tính người Con người sáng tạo tôn giáo khả tư trừu tượng trình độ sản xuất đạt đến độ định Thứ hai, tơn giáo xuất giai đoạn lịch sử định tôn giáo đời với người Với bước ngoặt lớn lịch sử, trật tự xã hội kéo theo chuyển biến lớn tôn giáo Thứ ba, tôn giáo sinh điều kiện lịch sử định điều kiện lịch sử định Sự phản ánh có tính chất tôn giáo quan hệ đời sống thực tiễn hàng ngày người biểu mối quan hệ rõ ràng, hợp lý - Tính trị: Những tơn giáo đời xã hội có giai cấp ln phản ánh lợi ích giai cấp đấu tranh giai cấp Tôn giáo trở thành phương tiện, cơng cụ giai cấp bóc lột, giai cấp thống trị tìm thấy tơn giáo công cụ ngụy trang tư tưởng cho giai cấp mình, ngược lại tơn giáo nhờ mà củng cố, trì, phát triển - Tính quần chúng: Tơn giáo tượng xã hội mang tính phổ biến, tôn giáo cụ thể đời từ dân tộc, quốc gia lan truyền phát triển sang nhiều quốc gia khác chí trở thành tơn giáo tồn nhân loại Tơn giáo có khả tập hợp xung quanh đám đơng tín đồ, đức tin, trung thành với đức tin phấn khích tinh thần đám đông sẵn sang thực lý tưởng tơn giáo 2.1.4 Chức tơn giáo - Chức giới quan (chức phản ánh): Hầu hết tôn giáo cho thần linh sáng tạo giới định giới mang tính chất tâm khách quan Sự phản ánh tôn giáo phản ánh hoang đường, giới quan lộn ngược tôn giáo, người biến chủ quan thành khách quan, biến tồn tư mình, tưởng tượng thành tồn bên ngồi tư gán cho sức mạnh thiên nhiên - Chức đền bù: Tôn giáo bù đắp cho khoảng trống tinh thần người, bù đắp hư ảo lại có giá trị thực giúp người yên tâm - Chức điều chỉnh hành vi đạo đức người: Chức điều chỉnh hành vi đạo đức bắt nguồn từ niềm tin vào đấng siêu nhiên biểu tượng thánh thiện, có sức mạnh tồn định đoạt số phận họ, nhờ niềm tin ấy, tín đồ coi luật luân lý, đạo đức tôn giáo luật chân mà họ có nghĩa vụ tự nguyện thực hiện, đó, điều răn dạy, cấm đốn tơn giáo có tác dụng điều chỉnh hành vi người hướng đến điều thánh thiện - Chức liên kết xã hội: Thông qua hoạt động tôn giáo làm cho tín đồ gần gũi hiểu hơn, họ sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ lẫn tiến bộ, tăng cường tính cố kết cộng đồng - Chức chuyển tải, bảo lưu sắc văn hóa: Tơn giáo thành tố góp phần tạo nên tính đặc thù sắc văn hóa quốc gia Tôn giáo du nhập sang vùng đất đem theo giá trị văn hóa, nghệ thuật làm phong phú văn hóa địa 2.1.5 Nguyên tắc giải vấn đề tôn giáo chủ nghĩa Mác – Lênin Thứ nhất, phải tơn trọng quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo khơng tín ngưỡng, tơn giáo quần chúng Thứ hai, khơng xúc phạm đến tình cảm tơn giáo người dân, không phế bỏ tất yếu tốt thờ cúng Không tuyên bố chiến tranh với tơn giáo coi nhiệm vụ trị đảng cơng nhân Thứ ba, khơng có phân biệt quyền lợi cơng dân có tín ngưỡng tơn giáo khác Thứ tư, đảng cầm quyền phải kiên trì thực giải phóng thực quần chúng nhân dân khỏi thiên kiến tôn giáo, hỏi đám mây mù tôn giáo Cần phân biệt 02 mặt: Lợi dụng tín ngưỡng tơn giáo nhu cầu tín ngưỡng tơn giáo Thứ năm, Đảng cộng sản không hữu khuynh, hội, thỏa hiệp với tôn giáo với bỏ bọc “tôn giáo việc cá nhân” từ dẫn tới thái độ điều hòa với tôn giáo giáo hội, làm phương hại đến đấu tranh giai cấp vô sản Thứ sáu, với nhà nước lại phải coi tôn giáo việc tư nhân Phải xây dựng nhà nước tục, không chủ trương thiết lập tôn giáo “quốc doanh” Tất đồn thể tơn giáo đứng trước nhà nước hội tư nhân, không bị buộc nhà nước, không trợ cấp công quỹ, khơng có địa vị thống trị nhà nước bình đẳng trước pháp luật Thứ bảy, Việc kết nạp vào Đảng người có đức tin, theo chủ nghĩa Mác – Lênin: “Không nên luật, baats trường hợp tuyên bố linh mục trở thành đảng viên Đảng dân chủ - xã hội lại không nên luật tuyên bố ngược lại” 2.2 Cách tiếp cận nghiên cứu tơn giáo Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo vận dụng sáng tạo phát triển lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin tôn giáo điều kiện thực tiễn Việt Nam Mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh khơng trình bày hệ thống lý luận chất, nguồn gốc, tính chất tơn giáo… tư tưởng Người tơn giáo lại có độc đáo, thể tính sáng tạo đặc biệt thấm đẫm giá trị nhân văn phát triển 2.2.1 Tiếp cận Chủ tịch Hồ Chí Minh tơn giáo Chủ tịch Hồ Chí Minh khơng thấy tơn giáo tượng xã hội mang tính đặc thù mà xem tơn giáo thành tố, phận văn hóa Vì vậy, tơn giáo khơng với tư cách “phạm trù trị” mà với tư “phạm trù văn hóa Chính phân văn hóa nên mang chất nhân văn, nhân đạo văn hóa Chính từ cách tiếp cận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh phát nhiều giá trị quý báu tiềm ẩn tôn giáo Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa phát triển quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin nhìn nhận tôn giáo thực thể xã hội, bao gồm ý thức, thiết chế với tính lực lượng đông đảo quần chúng nhân dân có tín ngưỡng Chính nhìn nhận đó, giá trị nhân văn phát triển tư tưởng Người tôn giáo tỏa sáng 2.2.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh tơn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo nhân dân Tự tín ngưỡng, tơn giáo ngun tắc chủ nghĩa Mác – Lênin giải vấn đề tôn giáo Trung thành vận dụng sáng tạo quản điểm chủ nghĩa Mác – Lênin tơn giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh khơng cụ thể hóa nội dung quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo mà bổ sung, nâng tầm ý nghĩa tự tín ngưỡng tơn giáo đặt mối quan hệ gắn bó với độc lập dân tộc Theo người, Tự tín ngưỡng, tơn giáo có quan hệ hữu với vận mệnh dân tộc “nước có độc lập tơn giáo tự do” Sự nghiệp giải phòng dân tộc nhằm mục tiêu tối cao đem lại tự do, hahj phúc cho đồng bao, có tự tín ngưỡng, tơn giáo Nếu khơng đạt mục tiêu độc lập dân tộc chẳng có nghĩa Tuy Người theo quan điểm vật Hồ Chí Minh khơng xích, chế giễu với tơn giáo Ngược lại, Bác tiếp cận tôn giáo, coi di sản văn hố lồi người, tìm thấy mặt tích cực định, nhân tố hợp lý để kế thừa, tiếp thu giá trị nhân bản, nhân văn tơn giáo Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự tín ngưỡng, tơn giáo nhu cầu nhân dân, quyền người không xâm phạm, đồng thời mục tiêu cách mạng Việt Nam 2.2.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh đồn kết tơn giáo Đồn kết tơn giáo nội dung bật xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo Nó nằm chiến lược đại đoàn kết dân tộc Người Đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh đồn kết rộng rãi tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, giai cấp, tơn giáo,… - Tư tưởng đồn kết tơn giáo Hồ Chí Minh hình thành sở sau: Thứ nhất, kế thừa truyền thống văn hóa quý báu dân tộc yếu tố tích cực tư tưởng sĩ phu yêu nước nhà cách mạng tiền bối Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, tiếp thu có chọn lọc hạt nhân hợp lý trnog tư tưởng đoàn kết lương giáo sĩ phu yêu nước tiểu biểu văn thân tiến khác đầu kỷ XX Thứ hai, kế thừa tinh hoa văn hóa Đơng – Tây hòa hợp tơn giáo truyền thống tồn đan xen, hòa đồng tơn giáo Việt Nam Bên cạnh đó, đặc điểm tồn đan xen, hòa đồng tơn giáo, tín ngưỡng nước ta sở đề Hồ chí Minh khẳng định tính quy luật đồn kết tơn giáo Thứ ba, kế thừa quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin vai trò quần chúng nghiệp cách mạng Kế thừa tận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng điều kiện cụ thể Việt Nam Thứ tư, chống âm mưu lợi dụng tôn giáo để chia rẽ dân tộc, chống phá cách mạng kẻ thù Các lực thực dân, đế quốc âm mưu chia rẽ, phá vỡ khối đoàn kết dân tộc để dễ bề thơn tính, nơ dịch dân tộc Việt Nam - Nội dung đồn kết tơn giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Nội dung đồn kết tơn giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: Thứ nhất, Đồn kết đồng bào có tín ngưỡng tơn giáo với đồng bào khơng có tín ngưỡng tơn giáo Đồn kết đồng bào có tín ngưỡng tơn giáo với đồng bào khơng có tín ngưỡng tơn giáo nội dung trọng tâm hàng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm Người nhận thức rõ, chi phối ý thức tôn giáo nên đồng bào tơn giáo có nét khác biệt nhấn định giới quan, nhân sinh quan, niềm tin giá trị, chuẩn mực văn hóa,… so với đồng bào khơng theo tín ngưỡng, tơn giáo Thực đồn kết đồng bào có đạo khơng theo đạo, vấn đề quan trọng không phân biệt đối xử có tín ngưỡng, tơn giáo hay khơng Mọi người phải bình đẳng trước pháp luật quyền nghĩa vụ Thứ hai, đoàn kết đồng bào có tín ngưỡng tơn giáo khác Việt Nam quốc gia đa tín ngưỡng, tơn giáo, vậy, để xây dựng khối đoàn kết dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, với đồn kết đồng bào khong có tín ngưỡng, tơn giáo đồng bào có tín ngưỡng, tơn giáo phải đồn kết đồng báo có tín ngưỡng, tơn giáo với Thực tế cho thấy, tôn giáo thường bao gồm nhiều tín đồ có thành phần xã hội khác nhau, thân vị trí nhà tu hành, chức sắc tín đồ tơn giáo khác nhau, nên tư tưởng, thái độ, tình cảm chí đức tin có điểm khác điều bình thường Vì vậy, để đồn kết nội tôn giáo chức sắc, nhà tu hành tín đồ tơn giáo cần thực lối sống “ tốt đời, đẹp đạo”, với đồng bào Cơng giáo “kính Chúa u nước”, với đồng bào Phật giáo “Lợi lạc quần sinh, vơ ngã vị tha”,… Thứ ba, đoàn kết đồng bào tơn giáo khối đại đồn kết dân tộc Để đồn kết tơn giáo thành cơng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu nguyên tắc cụ thể thực là: Lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm mẫu số chung Nguyên tắc dựa phương châm “Dân tộc hết – Tổ quốc hết” “tất người, tất người” Lợi ích tơn giáo gắn chặt với lợi ích cộng đồng dân tộc, muốn đồn kết đồng bào tơn giáo vào khối đại đồn kết dân tộc phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên hết Vì lợi ích cộng đồng, có lợi ích sống tơn giáo - Phương châm, biện pháp đồn kết tơn giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đồn kết tơn giáo, hòa hợp dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh khái quát phương châm: Rộng rãi – Toàn diện – Nhất quán – Chặt chẽ - Lâu dài Theo đó: Đối tượng đồn kết tơn giáo theo Chủ tịch Hồ Chí Minh rộng lớn, đồn kết khơng đồng bào lương đồng bào giáo, đồng bào tôn giáo với cán bộ, đảng viên mà đồng bào tơn giáo với đồng bào tôn giáo nhằm tạo thành khối đại đoàn kết dân tộc Đoàn kết tơn giáo phải mang tính tồn diện, đồn kết tất lĩnh vực hoạt động đời sống xã hội, kinh tế, trị, văn hóa, Đồn kết tơn giáo phải mang tính qn, từ chủ trương, sách, pháp luật đến tổ chức thực hiện; từ tư tưởng, tình cảm đến hành vi ứng xử phải thể tinh thần đoàn kết hoàn cảnh, điều kiện phải thể tinh thần đồn kết Đồn kết tơn giáo phải chặt chẽ, thật lòng lâu dài, theo Người đồn kết tơn giáo khơng phải thủ đoạn trị mà sách lâu dài; phận quan trọng chiến lực đoàn kết toàn dân tộc với phương châm “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành cơng, thành cơng đại thành cơng” Phương pháo đồn kết tơn giáo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Một là, “Cầu đồng, tồn dị”, tìm kiếm, phát huy điểm tương đồng, đồng thời tôn trọng khác biệt, để tới thống Hai là, lấy lơi ích quốc gia, dân tộc quyền lợi nhân dân làm mẫu số chung để đồn kết tơn giáo Ba là, tơn trọng đảm bảo quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo nhân dân Bốn là, tôn trọng, đề cao nhân cách vị sáng lập tơn giáo vai trò chức sắc, nhà tu hành tôn giáo Năm là, quan tâm đến đời sống đồng bào tôn giáo - Tư tưởng Hồ Chí Minh phát huy giá trị tơn giáo: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo lý tơn giáo dù khác có điểm chung đề cao tính nhân đạo, hướng thiện người Người trân trọng đề cao nhân cách đóng góp vị sáng lập tôn giáo tiến nhân loại đề nghị người học tập, noi gương Đối với chức sắc, nhà tu hành tôn giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh ln tơn trọng đánh giá cao vị trí, vai trò họ tổ chức tơn giáo; khuyến khích, động viên họ tham gia vào nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng xã hội Người ln trân trọng đóng góp chức sắc, nhà tu hành khích lệ họ tiếp tục cống hiến cho đất nước, cho dân tộc - Tư tưởng Hồ Chí Minh chống lợi dụng tơn giáo trừ mê tín dị đoan Hồ Chí Minh kiên đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo vào mục địch trị phản động Để vừa bảo đảm quyền tự tín ngưỡng nhân dân, vừa đấu tranh có hiệu chống lợi dụng tơn giáo mục đích xâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch rõ ranh giới rạch ròi bên đồng bào tơn giáo chân u nước với bên kẻ “giáo gian” hại nước, phản Chúa Người chủ trương “bảo vệ tự tín ngưỡng, kiên trừng trị kẻ đội lốt tôn giáo phản Chúa, phản nước” Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc đấu tranh chống lợi dụng tơn giáo khơng cứng nhắc, dễ mắc sai lầm, trúng ý đồ chia rẽ kẻ thù Bên cạnh việc kiên đấu tranh chống lợi dụng tơn giáo vào mục đích trị phản động, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến việc trừ mê tín dị đoan Mê tín dị đoan hủ tục lạc hậu tàn dư chế độ thực dân phong kiến thực sách ngu dân, trói buộc nhân dân ta rượu, thuốc phiện hủ tục lạc hậu hòng trì thống trị lâu dài chúng Mê tín dị đoan tồn xã hội trình độ văn hóa trình độ dân trí q thấp, người dân khơng lý giải tượng tự nhiên, tin vào lời nhảm nhí, bịa đặt, lừa bịp số kẻ lợi dụng tín ngưỡng người dân để trục lợi cá nhân Đề trừ mê tín dị đoan, theo Người điều quan trọng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới, có bảo tồn, phát huy giá trị phong mỹ tục, vừa tích cực phổ biến tri thức khoa học Theo người, Mê tín dị đoan tồn dai dẳng, nên để khắc phục cần kiên trì, nhẫn nại đặc biệt phải khéo léo, tế nhị liên quan đến đời sống tâm linh quần chúng nhân dân Tóm lại, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh tơn giáo có nọi dung phong phú chứa đựng giá trị khoa học, giá trị nhân văn sâu sắc Tư tưởng người cụ thể hóa sách “tín ngưỡng tự do, lương giáo đồn kết” thực hóa thực tiễn góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc mục tiêu chung độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Kết luận Tôn giáo hệ thống tư tưởng, quan điểm giải thích giới mang màu sắc huyền bí, thần thoại Xét phương diện khoa học nhận thức, kìm hãm phát triển nhân loại, kìm hãm phát triển tư người tường chật hẹp sách kinh, giáo điều Tuy nhiên không nhắc đến ý nghĩa tôn giáo phương thuốc giảm đau cho người bất lực trước tự nhiên kinh khủng huyền bí Bởi vậy, nghiên cứu tơn giáo cần phải nắm vững quan điểm tồn diện cảu chủ nghĩa Mác – Lênin cách tiếp cận quan điểm tơn giáo Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơng xem xét cách phiến diện mặt tiêu cực hạn chế Không thể sử dụng bạo lực đàn áp tơn giáo, mà sử dụng phương cách giáo dục, tuyên truyền, thuyết phục để toàn thể nhân dân, người theo đạo lẫn người khơng theo đạo, nắm bắt nguyên lý chủ nghĩa vô thần khoa học giới quan vật, từ tự nhận bất cập, vô lý giới quan huyễn tôn giáo, chủ động từ bỏ tơn giáo Đó đường đắn để tiến tới xóa bỏ tơn giáo khỏi đời sống xã hội, tiến tới xây dựng tảng tư tưởng tiến bộ, khoa học cho xây dựng chủ nghĩa xã hội ... có tín ngưỡng tôn giáo khác Thứ tư, đảng cầm quyền phải kiên trì thực giải phóng thực quần chúng nhân dân khỏi thiên kiến tôn giáo, hỏi đám mây mù tôn giáo Cần phân biệt 02 mặt: Lợi dụng tín ngưỡng. .. quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo nhân dân Tự tín ngưỡng, tôn giáo nguyên tắc chủ nghĩa Mác – Lênin giải vấn đề tôn giáo Trung thành vận dụng sáng tạo quản điểm chủ nghĩa Mác – Lênin tôn giáo, Chủ... gồm: Thứ nhất, Đồn kết đồng bào có tín ngưỡng tơn giáo với đồng bào khơng có tín ngưỡng tơn giáo Đồn kết đồng bào có tín ngưỡng tơn giáo với đồng bào khơng có tín ngưỡng tơn giáo nội dung trọng tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách tiếp cận nghiên cứu tôn giáo của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cách tiếp cận nghiên cứu tôn giáo của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh