Vận dụng kế toán quản trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh

26 134 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:27

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN DUY HỊA VẬN DỤNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Kon Tum - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 1: GS.TS Trương Bá Thanh Phản biện 2: PGS.TS Trần Thị Cẩm Thanh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kế toán quản trị xem môn khoa học, công cụ, hệ thống đo lường, thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin hữu ích để đơn vị tổ chức quản lý, điều hành kiểm soát hoạt động nhằm tối ưu hóa mục tiêu đơn vị Nếu kế tốn tài (KTTC) phản ánh thơng tin q khứ, mang tính khách quan kế tốn quản trị (KTQT) phản ảnh thơng tin tại, mang tính dự báo tương lai Như với KTTC, KTQT góp phần hồn chỉnh hệ thống kế tốn đơn vị, góp phần thiết lập để tạo thành hệ thống thông tin chi tiết phục vụ cho việc điều hành quản lý đơn vị Với xu ngày phát triển nay, Việt Nam đưa phương pháp để cải cách tài chính, ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/4/2015, Nghị định quy định nguyên tắc, quy định chung chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao du lịch; thơng tin truyền thơng báo chí; khoa học công nghệ; nghiệp kinh tế nghiệp khác, đồng thời nghị định ban hành đưa rõ lộ trình tính giá dịch vụ nghiệp cơng sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước buộc đơn vị nghiệp có thu phải tự chủ kinh tế đặc biệt đơn vị sử nghiệp có thu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, việc điều chỉnh quản lý hoạt động thu chi cách hợp lý thời gian cải cách hoạt động đơn vị cho phù hợp với Nghị định 16/2015/NĐ-CP điều khó khăn nan giải Vì muốn chủ động kiểm sốt thu chi tại, cần đưa giải pháp để nâng cao hiệu quảntài Tuy nhiên việc vận dụng kế toán quản trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum có nhiều vấn đề, chưa cung cấp đầy đủ thông tin cho chức khác quản lý Với đề tài “Vận dụng kế toán quản trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum” tác giả mong muốn góp phần tăng tính hiệu việc quảntài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum nói riêng bệnh viện cơng lập nhà nước nói chung Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận vận dụng kế tốn quản trị bệnh viện công lập - Nghiên cứu thực trạng vận dụng kế toán quản trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum - Đưa giải pháp nhằm vận dụng kế toán quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, nhằm góp phần nâng cao hiệu cơng tác quảntài bệnh viện Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nội dung kế toán quản trị vận dụng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu: Công tác kế toán quản trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2016-2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp mô tả kết hợp với phương pháp so sánh, phân tích số liệu qua năm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum Ngoài ra, luận văn kế thừa kiến thức, kinh nghiệm tiếp thu từ tài liệu, cơng trình nghiên cứu lĩnh vực có liên quan đến đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Về mặt lý luận: luận văn hệ thống hoá số vấn đề KTQT, làm rõ chất KTQT, khẳng định vai trò KTQT tổ chức Làm rõ đặc điểm hoạt động, yêu cầu quảntài đơn vị nghiệp có thu - Về ý nghĩa thực tiễn: + Luận văn phản ánh, phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum + Vận dụng nội dung KTQT phù hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, giúp hình thành hệ thống KTQT, cung cấp thơng tin hữu ích, kịp thời cho nhà quản lý q trình điều hành, kiểm sốt hoạt động Bệnh viện Bố cục đề tài Ngồi phần mở đầu, kết luận, luận văn trình bày thành chương: Chương 1:Cơ sở lý luận kế tốn quản trị bệnh viện cơng lập Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum Chương 3: Hoàn thiện kế toán quản trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 1.1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị Theo Luật Kế toán Việt nam, Kế toán quản trị “là việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin kinh tế, tài theo yêu cầu quản trị định kinh tế, tài nội đơn vị kế toán.” 1.1.2 Lịch sử phát triển kế toán quản trị Trong giai đoạn trình phát triển thể thích nghi với điều kiện đặt cho tổ chức, thể hoà nhập, kết cấu lãi Mỗi giai đoạn kết hợp cũ mới, cũ kết cấu lại để phù hợp với 1.1.3 Mục tiêu nhiệm vụ kế toán quản trị - Mục tiêu kế toán quản trị cung cấp thông tin cho lãnh đạo định quản trị có trọng tâm, giúp lãnh đạo tham gia vào trình quản trị điều hành hoạt động 1.1.4 Vai trò kế tốn quản trị Kế tốn quản trị cơng cụ đánh giá việc thực mục tiêu thông qua việc phân tích chi phí, cơng cụ kiểm tra q trình thực trình hoạt động theo kế hoạch đề ra, từ có định hợp lý để họat động ngày đạt hiệu cao 1.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TẠI VIỆT NAM 1.2.1 Đặc điểm bệnh viện công lập 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ Bệnh viện cơng lập 1.2.3 Đặc điểm hoạt động tài Bệnh viện công lập Đặc điểm hoạt động bệnh viện công lập việc triển khai thực nhiệm vụ trị, kinh tế - xã hội Bộ Y Tế giao phó - Nguồn tài bệnh viện cơng lập bao gồm: Kinh phí ngân sách nhà nước cấp nguồn thu từ viện phí, BHYT, Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định pháp luật, nguồn khác 1.3 VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 1.3.1 Sự cần thiết vận dụng kế tốn quản trị vào Bệnh viện cơng lập Kế toán quản trị cần áp dụng cho thành phần kinh tế lĩnh vực kinh doanh, kể bệnh viện công lập hay đơn vị nghiệp có thu tổ chức dù mục đích họ lợi nhuận hay phi lợi nhuận phải tiến hành hoạt động nhằm cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng Mọi tổ chức không tồn lâu dài không đáp ứng nhu cầu khách hàng nên tổ chức mong muốn tối thiểu hóa chi phí đầu vào tối đa hóa kết đầu để đạt hiệu cao 1.3.2 Vận dụng kế toán quản trị việc lập dự toán a) Dự toán nguồn thu nghiệp b) Dự toán chi nghiệp c) Dự toán kết hoạt động tài d) Dự tốn phân phối kết hoạt động tài 1.3.3 Vận dụng kế toán quản trị việc tổ chức thực dự toán Vận dụng kế toán quản trị việc tổ chức thực dự toán để nhà quản trị bệnh viện chủ động có biện pháp để điều chỉnh kịp thời, tránh rơi vào tình trạng dư thừa dẫn đến lãng phí hay bị thiếu hụt kinh phí 1.3.4 Vận dụng kế toán quản trị việc kiểm tra đánh giá thực dự tốn a) Kiểm tra cơng tác thu b) Kiểm tra công tác chi c) Đánh giá tình hình hoạt động thực dự tốn - Đánh giá tính tốn hiệu hoạt động khám chữa bệnh, họat động dịch vụ khác - Kiểm tra giám sát tình hình thực tiêu so với kế hoạch, dự toán so với năm trước - Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố, phát tiềm đề biện pháp khai thác hiệu 1.3.5 Vận dụng kế toán quản trị việc định Cũng giống việc hoạch định, việc định đề cập đến khuôn khổ kinh tế hoạt động khám chữa bệnh, mục đề cập đến khía cạnh chi phí việc định Tuy nhiên chi phí khơng phải tiêu chí việc định định lại ảnh hưởng đến chi phí Là việc định có liên quan đến lựa chọn tức thời, đến giao dịch thể hoạt động đánh giá dựa giá trị hoạt động - Quyết định mang tính ngắn hạn - Quyết định mang tính dài hạn KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM 2.1 TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Bệnh viện 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ phận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế toán Bệnh viện a) Đặc điểm tổ chức máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp kiêm kế toán dược Kế toán cá khoản thu Kế toán vật tư tài sản cố định Kế toán vốn tiền toán Thủ Quỹ Thu ngân nội trú Thu ngân ngọai trú Hình 2.2 Sơ đồ máy kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum b) Hình thức chế độ cơng tác kế tốn - Hình thức kế tốn áp dụng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum “Chứng từ ghi sổ”, “Cơng tác hạch tốn kế tốn” Bệnh viện sử dụng hệ thống tài khoản dành cho đơn vị hành nghiệp ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ Tài việc hướng dẫn Chế độ kế tốn hành chính, nghiệp Trên sở tùy theo thực tế hoạt động, kế tốn mở thêm tài khoản cấp 2, cấp để phục vụ hạch toán Kỳ kế toán áp dụng cho Bệnh viện kỳ kế toán năm, thường mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch Bảng 2.1.Danh mục mẫu báo cáo kế toán áp dụng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum TT Ký hiệu Tên báo cáo Kỳ lập báo cáo Nơi nhận Báo cáo theo chế độ kế toán (*) HCSN 5 B01/BCT C B02/BCT C B03a/BC TC B03b/BC TC B04/BCT C Báo cáo tình hình tài Năm Báo cáo kết hoạt động Năm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp) Thuyết minh báo cáo tài Báo cáo toán B01/BC Báo cáo toán kinh phí QT hoạt động Báo cáo chi tiết chi từ nguồn F01NSNN nguồn phí khấu 01/BCQT trừ, để lại F01Báo cáo chi tiết kinh phí 02/BCQT chương trình, dự án Báo cáo thực xử lý kiến B02/BC nghị kiểm tốn, tra, QT tài B03/BC Thuyết minh báo cáo QT toán Năm Năm Năm Sở Y tế; Sở Tài Sở Y tế; Sở Tài Sở Y tế; Sở Tài Sở Y tế; Sở Tài Sở Y tế; Sở Tài Năm Sở Y tế; Sở Tài Năm Sở Y tế; Sở Tài Năm Sở Y tế; Sở Tài Năm Sở Y tế; Sở Tài Năm Sở Y tế; Sở Tài 10 định Thơng tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 Bộ Tài Đây q trình phân tích, đánh giá khả nhu cầu nguồn tài Bệnh viện, để từ xác lập tiêu chi hàng năm cách đắn có khoa học thực tiễn, đồng thời sở lập biện pháp nhằm thực tốt tiêu nêu Bệnh viện thực xây dựng dự tốn chi tiết theo nguồn kinh phí nhiệm vụ chi, phòng chức lập kế hoạch theo nhiệm vụ mình, Dự tốn tài đầu năm dựa sở liệu năm trước nên khơng tránh thiếu sót, thay đổi kinh tế thị trường, thêm vào đó, bảng xây dựng dự tốn xây dựng theo năm, không xây dựng theo tháng, quý Do chênh lệch so với kế hoạch tài đầu năm thường xuyên xảy Định kỳ hàng q, phòng tài kế tốn tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực kế hoạch tài xây dựng đầu năm, thông qua kết báo cáo phòng ban có liên quan Từ có bổ sung, điều chỉnh tăng thu, điều chỉnh mục chi hoạt động nghiệp để phù hợp b) Quy trình xây dựng dự tốn Vào cuối năm tài Bệnh viện xây dựng dự tốn thu chi Ngân sách gởi lên cho Sở Y tế Kon Tum để cấp phát ngân sách nhà nước Trình tự lập dự toán thể qua sơ đồ Hình 2.3 11 Xây dựng dự tốn tiền lương khoản trích theo lương Căn số biên chế giao Xây dựng kế tốn chi hành Căn nhiệm vụ giao Xây dựng dự toán chi nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực Căn việc thu phí, lệ phí năm Xây dựng kế tốn thu chi hoạt động thu phí, lệ phí năm Căn tình hình thu chi hoạt động dịch vụ năm trước Xây dựng kế toán thu chi hoạt động kinh doanh hoạt động năm Tổng hợp thành dự tốn đơn vị Hình 2.3 Sơ đồ trình tự xây dựng dự tốn c) Nội dung xây dựng dự toán Nội dung lập dự toán BV đa khoa tỉnh Kon Tum thực qua Hình 2.4: 12 Hình 2.4 Sơ đồ nội dung xây dựng lập dự toán d)Tổ chức chấp hành dự toán thu chi ngân sách Để theo dõi trình chấp hành dự toán thu chi, Bệnh viện tiến hành theo dõi chi tiết, cụ thể nguồn thu, khoản chi Nnguồn thu hình thành từ nguồn: - Nguồn kinh phí cấp phát từ NSNN để thực nhiệm vụ trị, chun mơn giao Đây nguồn thu mang tính truyền 13 thống có vai trò quan trọng việc đảm bảo nguồn tài cho hoạt động Bệnh viện - Nguồn thu từ hoạt động nghiệp - Các khoản thu từ nhận viện trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định pháp luật; khoản thu khác nộp ngân sách theo chế độ - Chi hoạt động thường xuyên đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao chi thường xuyên phục vụ cho cơng tác thu phí lệ phí Đây thường khoản chi thường xuyên, ổn định để trì máy thực nhiệm vụ kế hoạch - Chi không thường xuyên khoản chi cho mục đích đầu tư phát triển thực nhiệm vụ đột xuất giao chi thực nhiệm vụ khoa học công nghệ… Trong chế tự chủ tài chính, thước đo khoản chi đơn vị có chấp hành dự tốn hay khơng quy chế chi tiêu nội Như vậy, để Giám đốc Bệnh viện điều hành việc sử dụng toán kinh phí từ nguồn NSNN cấp cho hoạt động thường xuyên nguồn thu nghiệp đơn vị, sở pháp lý để Kho bạc nhà nước kiểm soát chi d) Quyết toán thu chi ngân sách Quyết toán thu chi ngân sách công việc cuối chu trình quảntài Đây q trình kiểm tra, tổng hợp số liệu tình hình chấp hành dự toán kỳ sở để phân tích, đánh giá kết chấp hành dự tốn, từ rút học kinh nghiệm cho kỳ Để tiến hành tốn thu - chi, đơn vị phải hồn tất hệ thống báo cáo tài báo cáo toán ngân sách 14 Báo cáo toán NSNN lập sở số liệu phải xác, trung thực, nội dung phải theo nội dung ghi dự toán duyệt phải báo cáo toán chi mục lục NSNN Báo cáo toán năm bao gồm Bảng cân đối tài khoản năm, Báo cáo thuyết minh toán năm, Báo cáo toán năm trước gửi Sở Y tế Sở Tài để xét duyệt tổng hợp phải có xác nhận KBNN nơi giao dịch Số liệu sổ kế toán đảm bảo cân đối khớp với số liệu quan tài KBNN tổng số chi tiết, sau tiến hành lập báo cáo tốn năm Tóm lại, ba khâu cơng việc quảntài ln có quan hệ mật thiết với có ảnh hưởng trực tiếp đến kết sử dụng nguồn lực nhằm hoàn thành tốt chức nhiệm vụ giao Nếu dự toán phương án kết hợp nguồn lực dự kiến để đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề sở để tổ chức chấp hành tốn thước đo hiệu cơng tác lập dự tốn.Tổ chức chấp hành dự toán thu, chi toán ngân sách nhà nước thể qua Bảng 2.3 2.2.2 Kế toán phần hành chủ yếu Bệnh viện a) Kế toán thu hoạt động khám chữa bệnh * Chứng từ kế tốn sử dụng Quy trình ln chuyển chứng từ BV Hình 2.5: Lập, tiếp nhận chứng từ kế toán Kiểm tra, ký chứng từ kế toán Phân loại, xếp, định khoản ghi sổ kế toán Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế tốn Hình 2.5 Quy trình ln chuyển chứng từ BVĐK tỉnh Kon Tum 15 Từ việc khái quát quy trình ln chuyển chứng từ nói chung, BV có quy trình ln chuyển chủ yếu, cụ thể sau: - Quy trình luân chuyển chứng từ thu viện phí Hình 2.6: Quy trình ln chuyển chứng từ thu viện phí - Quy trình ln chuyển chứng từ chi từ nguồn ngân sách cấp Bộ phận có nhu cầu tốn (cơng chức, viên chức) tập hợp chứng từ kèm theo giấy đề nghị toán chuyển cho phụ trách kế tốn, xem xét tính hợp lý, hợp pháp chứng từ Nếu chứng từ không đạt yêu cầu, kế toán chuyển trả lại cho người đề nghị toán để điều chỉnh Nếu chứng từ đạt yêu cầu, kế toán lập Giấy rút dự toán tiền mặt kiêm chuyển khoản theo mẫu quy định sau ký vào chứng từ, trình Kế tốn trưởng Giám đốc ký duyệt Cuối phụ trách kế toán chuyển chứng từ cho kho bạc, để kho bạc thực việc kiểm 16 soát chi chi cho đơn vị Sau phụ trách kế tốn nhận chứng từ Kho bạc duyệt chi, lên bảng đưa vào lưu trữ Hình 2.7: Quy trình luân chuyển chứng từ chi từ nguồn ngân sách cấp 17 - Quy trình luân chuyển chứng từ chi từ nguồn thu viện phí dịch vụ Hình 2.8: Quy trình luân chuyển chứng từ chi từ nguồn thu viện phí dịch vụ Bộ phận có nhu cầu tốn (Cơng chức, viên chức nhân viên hợp đồng) tập hợp chứng từ kèm theo giấy đề nghị toán chuyển cho phụ trách kế tốn tổng hợp, xem xét tính hợp lý, hợp pháp chứng từ Nếu chứng từ không đạt yêu cầu, kế toán chuyển tra lại cho người đề nghị tốn để hồn chỉnh Nếu chứng từ đạt u cầu, kế tốn trình Kế tốn trưởng Giám đốc ký duyệt sau kế tốn lập phiếu chi, phiếu chi sau duyệt chuyển cho thủ quỹ thực việc chi Kế toán tập hợp phiếu chi lên bảng đưa vào lưu trữ Tóm lại, việc tổ chức hệ thống chứng từ kế tốn đơn vị góp phần quan trọng vào việc kiểm sốt thu - chi, qua tăng cường công tác quản lý nguồn thu, khoản chi b) Kế toán chi hoạt động * Chứng từ kế toán sử dụng: Bảng toán tiền lương, Giấy tốn tiền tạm ứng, Bảng chấm cơng, Bảng chấm công làm thêm giờ, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Phiếu chi, Phiếu thối trả viện phí (chứng từ nội bệnh viện) * Tài khoản kế toán sử dụng: Điều 24 Luật Kế toán Việt Nam quy định: “đơn vị phải vào hệthống tài khoản kế tốn Bộ Tài quy định để chọn hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị” Với TK 661 “Chi hoạt động”, khảo sát cho thấy đơn vị vận dụng tài khoản cấp 1, 2, theo quy định để hạch toán kế 18 tốn chi hoạt động Ngồi ra, chương trình phần mềm kế toán sử dụng đơn vị cho phép theo dõi chi tiết khoản chi theo danh mục nguồn khai báo nên kế tốn khơng phải mở thêm tài khoản chi tiết để theo dõi 2.2.3 Kiểm tra, kiểm sốt, đánh giá tình hình thực dự toán a) Kiểm tra việc thực dự toán thu b) Kiểm tra việc thực dự tốn chi 2.2.4 Cung cấp thơng tin thích hợp cho việc định a) Cung cấp thông tin cho việc định ngắn hạn b) Cung cấp thông tin cho việc định dài hạn 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM 2.3.1 Ƣu điểm 2.3.2 Nhƣợc điểm KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM 3.1 TÍNH TẤT YẾU VÀ YÊU CẦU VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM Việc hồn thiện kế tốn quản trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cần số yêu cầu sau: Thứ nhất, không làm thay đổi lớn mặt tổ chức máy kế tốn bệnh viện, mà cần có kế thừa số lượng kế tốn có Xuất phát từ u cầu quản lý, trình độ chun mơn nghiệp vụ cán kế tốn để phân cơng xếp cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu vận dụng kế tốn quản trị Thứ hai, giải hài hòa mối quan hệ kế tốn tài kế tốn quản trị, đảm bảo thích ứng dần giai đoạn đầu cần bước để tiếp cận Hơn nữa, KTTC KTQT có mối quan hệ chặt chẽ mặt số liệu Thứ ba, phải sử dụng hệ thống thông tin áp dụng kế toán quản trị cho việc lập dự toán, kiểm tra đánh giá việc thực dự toán định Thứ tư, cần có phối hợp với phận chức tổ chức vận dụng triển khai kế toán quản trị 3.2 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM 3.2.1 a) Xây dựng mơ hình lập dự tốn đơn vị Trong nghiên cứu Chương tác giả nghiên cứu thực trạng 20 kế toán quản trị việc lập dự toán BV nhận thấy BV làm dự toán tương đối tốt, đáp ứng nhu cầu chi tiêu BV Tuy nhiên, trình lập dự tốn tổng thể, khoa phòng chưa phối hợp tốt từ cấp trung gian (phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Phòng Tài Chính Kế Tốn), số hạn chế thể sau: Đối với công tác lập dự toán thu: dự toán thu nguồn viện phí, BHYT thu từ bệnh nhân khám chữa bệnh nội trú ngọai trú phòng Kế hoạch tổng hợp chưa đối chiếu thường xuyên thực tế số liệu dự toán tháng quý để cung cấp cho Phòng Tài Chính Kế Tốn làm dự tốn nguồn thu xác Đối với cơng tác lập dự tốn chi: qua phân tích nội dung dự tốn chi chương tác giả nhận thấy số nội dung chi BV chưa có sở chắn để lập dự toán như: tiền điện, nước, xăng dầu Trên thực tế BV vào mức chi năm trước mà dự toán cho năm mà khơng tính đến yếu tố Nhà nước tăng giá; nhu cầu sử dụng trang thiết bị nhiều quy mô bệnh nhân tăng hàng năm, tần suất sử dụng giường bệnh, trang thiết bị khám chữa bệnh chưa phòng Kế Hoạch Tổng Hợp cung cấp thơng tin cho Phòng Tài Chính Kế Tốn q trình lập dự tốn b) Xây dựng dự tốn chi phân bổ theo thời gian Đơn vị cần lập dự toán chi phân bổ theo thời gian (tháng quý) giúp cho đơn vị chủ động trình chi tiêu có hướng điều chỉnh kịp thời khoản chi vượt mức so với dự toán xây dựng, trách tình trạng tháng (quý) đầu năm chi tiêu nhiều tháng (quý) cuối năm hết kinh phí ngược lại Bảng dự toán chi thường xuyên theo quý năm 2018 theo Bảng 3.1 sau Bảng 3.1 Dự toán chi thường xuyên theo quý năm 2018 c) Xây dựng dự toán linh hoạt 21 Đơn vị nên xây dựng dự toán linh hoạt theo phạm vi hoạt động, giúp cho đơn vị xác định chi phí tương ứng với mức độ phạm vi khác VD: Trong BV có nhiều khoa khác nhau, khoa có chức nhiệm vụ riêng, khoa lớn Ngoại Tổng Quát, Ngọai Chấn Thương, Gây Mê Hồi Sức hay khoa Nhi có số lượng nhân viên đông nhiều so với khoa nhỏ Tai Mũi Họng, Chuẩn Đốn Hình Ảnh, Siêu Âm…Bệnh viện nên vào số lượng nhân viên khoa để phân bổ chi phí cho phù hợp tình hình hoạt động khoa Dự tốn thu chi linh hoạt linh hoạt theo quy mô giường bệnh khoa ngày Bảng 3.2 Dự toán thu chi linh hoạt linh hoạt theo quy mô giường bệnh khoa ngày Từ Bảng 3.2 (bảng dự tốn thu chi linh hoạt theo quy mơ giường bệnh khoa ngày) ta thấy quy mơ giường bệnh nhiều bệnh viện thu nhiều lợi nhuận, từ bảng kèm với số lượng bênh thực tế khoa để BV xây dựng kế hoạch họach cụ thể để có kết hoạt động tài mong muốn Hay việc BV đồng ý đào tạo liên kết sinh viên y trường Cao Đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum với môn lâm sàng, với số tiết khoa lâm sàng 75 tiết, mức thu phí hợp đồng số 98/ BVĐKKT ký kế ngày 01/02/ 2018 BV Trường Cao đẳng Cộng đồng 15.000/ tiết, sử dụng toàn máy móc, trang thiết bị, vật tư có sẵn bệnh viện, bảng dự tốn tính sau: Bảng 3.3 Dự tốn linh hoạt chi phí mở lớp liên kết với trường Cao đẳng Cộng đồng Với bảng lập dự toán kinh hoạt giúp cho ban giám đốc 22 Bệnh viện đưa định mang lại lợi ích cao cho Bệnh viện, tính chi phí kèm sát với thực tế 3.2.2 Hồn thiện cơng tác kiểm tra kiểm sốt, đánh giá phân tích chi phí a) Vận dụng định mức chi phí b) Thiết lập hệ thống báo cáo kiểm sốt chi phí 3.2.3 Cung cấp thơng tin hỗ trợ việc định a) Cung cấp thông tin cho việc định ngắn hạn b) Cung cấp thông tin cho việc định dài hạn 3.2.4 Hồn thiện máy kế tốn bệnh viện a) Xây dựng mơ hình máy kế tốn kết hợp kế tốn tài kế tốn quản trị Trên sở chứng từ kế tốn đó, đơn vị cụ thể hóa nội dung cần thiết chứng từ để tập hợp chi phí doanh thu theo yêu cầu quản trị Bao gồm chi tiết theo đối tượng chịu chi phí, chi tiết theo biến phí định phí b) Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán, sổ kế toán để tập hợp chi phí phản ánh doanh thu Để đáp ứng yêu cầu đối chiếu thông tin chi tiết kế tốn quản trị với thơng tin tổng hợp kế tốn tài u cầu đơn vị cần đồng sử dụng hệ thống tài khoản kế tốn Có đem lại thơng tin xác hiệu cao 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM 3.3.1 Đối với nhà nƣớc quan chức Hiện chưa có văn quy định hướng dẫn đơn vị nghiệp có thu vận dụng kế tốn quản trị Tuy nhiên thực tiễn đơn vị có biểu vận dụng kế tốn quản trị để phục vụ cho công tác quản lý đơn vị Để đơn vị vận 23 dụng kế toán quản trị thời gian tới, tác giả đưa số kiến nghị nhà nước quan chức sau: - Nhà nước cần sớm ban hành văn hướng dẫn, vận dụng kế toán quản trị vào đơn vị nghiệp có thu để đơn vị vận dụng cụ thể vào trình quản lý hoạt động đơn vị để đạt hiệu tối đa mục tiêu đề - Một giải pháp thiếu để vận dụng kế toán quản trị cách tốt vào Bệnh viên cơng lập vấn đề đào tạo bồi dưỡng nguồn lực thực kế tốn quản trị Vì Bộ Y tế quan chủ quản năm nên tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng vận dụng kế tốn quản trị cho Bệnh viện cơng lập trực thuộc 3.3.2 Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum - Ban Lãnh đạo Bệnh viện cần hỗ trợ tích cực việc xây dựng hệ thống KTQT bệnh viện - Hoàn thiện tổ chức chức quản lý phận kế toán kế hoạch phải đồng - Xây dựng, bổ sung Quy chế chi tiêu nội định mức thu chi - Cần phải tổ chức lại máy kế toán, cử cán kế toán đào tạo tập huấn KTQT - Cần xây dựng bổ sung nâng cấp chương trình kế tốn cho phù hợp để vận dụng KTQT Và cuối cùng, điều quan trọng cần nâng cao nhận thức trình độ quản lý lĩnh vực kế tốn nói chung kế tốn quản trị nói riêng cho nhà quản trị đơn vị, để nhà quản trị thấy vai trò quan trọng thơng tin phận kế toán quản trị cung cấp để đưa sách đắn kịp thời 24 KẾT LUẬN Với chế quảntài Bệnh viện cơng lập nay, nhà quản trị cần phải tiếp cận với phương pháp quảntài theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm làm để sử dụng hiệu tốt nguồn lực tài có Đề tài „„Vận dụng kế toán quản trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum‟‟ có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn, luận văn tập trung giải số vấn đề sau: - Hệ thống hóa sở lý luận mà Bệnh viện cơng lập vận dụng KTQT khái niệm KTQT, đặc điểm thông tin KTQT, nội dung kế tốn quản trị vận dụng bệnh viện công lập.Trên sở phân tích thực trạng việc vận dụng KTQT Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, từ đánh giá khách quan ưu nhược điểm nguyên nhân tồn vận dụng KTQT - Từ thực trạng việc vận dụng KTQT bệnh viện luận văn đưa nội dung vận dụng KTQT bệnh viện công lập đơn vị nghiệp có thu nói chung Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum nói riêng Để vận dụng KTQT, luận văn đưa giải pháp kiến nghị quan nhà nước để Bệnh viện thực thi có hiệu - Với mục tiêu luận văn thực nhìn chung luận văn đáp yêu cầu đề Tuy nhiên, để có nội dung KTQT vào thực tiễn trở thành cơng cụ hữu ích hỗ trợ cho nhà quản trị cơng tác quản lý u cầu cần phải có phối hợp nhà quản trị đơn vị Cùng với đổi phát triển không ngừng y tế nước, chắn nhiều vấn đề phát sinh cần phải nghiên cứu hoàn thiện ... luận vận dụng kế toán quản trị bệnh viện công lập - Nghiên cứu thực trạng vận dụng kế toán quản trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum - Đưa giải pháp nhằm vận dụng kế toán quản trị Bệnh viện đa khoa. .. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM 2.3.1 Ƣu điểm 2.3.2 Nhƣợc điểm KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM 3.1... thiện kế toán quản trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 1.1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng kế toán quản trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh , Vận dụng kế toán quản trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh

Từ khóa liên quan