Giải pháp hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân sự tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh bà rịa vũng tàu

104 129 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐẶNG VIỆT HÙNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH RỊA VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh, Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐẶNG VIỆT HÙNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH RỊA VŨNG TÀU Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH HỘI Tp Hồ Chí Minh, Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN - Tên đề tài: “Giải pháp hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Rịa - Vũng Tàu” - Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thanh Hội - Tên học viên: Đặng Việt Hùng - Địa học viên: Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại liên lạc: 0919 861 311 - Ngày nộp luận văn: ………………… Lời cam đoan: Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình tơi nghiên cứu soạn thảo Tơi khơng chép từ viết cơng bố mà khơng trích dẫn nguồn gốc Nếu vi phạm nào, tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Vũng Tàu, Ngày …… tháng … năm 2018 Tác giả luận văn Đặng Việt Hùng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ 1.1 Khái niệm, vai trò hình thức đãi ngộ nhân 1.1.1 Khái niệm đãi ngộ nhân 1.1.2 Vai trò đãi ngộ nhân sự: .7 1.1.3 Các hình thức đãi ngộ nhân 1.2 Nội dung sách đãi ngộ nhân 12 1.2.1 Chính sách tiền lương .12 1.2.2 Chính sách tiền thưởng 13 1.2.3 Cổ phần 15 1.2.4 Phúc lợi 16 1.2.5 Công việc môi trường làm việc 17 1.3 Các nghiên cứu nước liên quan 18 1.3.1 Nghiên cứu nước 18 1.3.2 Nghiên cứu giới 19 1.4 Mơ hình thang đo nghiên cứu đề xuất: 21 1.5 Phương pháp nghiên cứu 22 1.5.1 Quy trình nghiên cứu 22 1.5.2 Nghiên cứu định tính .22 1.5.3 Nghiên cứu định lượng 23 TÓM TẮT CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 27 THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH RỊA - VŨNG TÀU 27 2.1 Giới thiệu khái quát Đơn vị 27 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Rịa - Vũng Tàu .27 2.1.2 Bộ máy tổ chức chức nhiệm vụ phòng ban 29 2.2 Định hướng chiến lược phát triển Đơn vị .33 2.3 Mô tả chế độ đãi ngộ Vietinbank BRVT 35 2.4 Kết khảo sát 36 2.4.1 Thống kê mô tả 36 2.4.2 Kết kiểm định độ tin cậy Cronback’s Alpha 37 2.4.3 Phân tích nhân tố EFA 37 2.4.4 Phân tích tương quan .38 2.4.5 Phân tích hồi quy .38 2.5 Thực trạng đãi ngộ nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Rịa - Vũng Tàu 39 2.5.1 Môi trường làm việc 39 2.5.2 Tiền lương .41 2.5.3 Phúc lợi 48 2.5.4 Công việc 49 2.5.5 Tiền thưởng .51 TÓM TẮT CHƯƠNG 53 CHƯƠNG 54 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH RỊA - VŨNG TÀU 54 3.1 sở xây dựng giải pháp 54 3.1.1 Phân tích định hướng đãi ngộ nhân Vietinbank 54 3.1.2 Mục tiêu giải pháp 55 3.1.3 sở để xuất giải pháp 56 3.2 Giải pháp hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân đơn vị 56 3.2.1 Giải pháp thông qua yếu tố Môi trường 56 3.2.2 Giải pháp thông qua yếu tố Tiền lương 58 3.2.3 Giải pháp thông qua yếu tố Phúc lợi .60 3.2.4 Giải pháp thông qua yếu tố Công việc 62 3.2.5 Giải pháp thông qua yếu tố Tiền thưởng 63 3.3 Hạn chế nghiên cứu .64 TÓM TẮT CHƯƠNG 66 KẾT LUẬN .67 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 0.1: Các yếu tố cần cải thiện để tăng cường hiệu hoạt động Vietinbank BRVT Bảng 1.1: Những điểm lợi bất lợi chương trình ESOP 15 Bảng 1.2: Mã hoá biến quan sát khảo sát 23 Bảng 2.1a: Thống kê cấu lao động Vietinbank- BRVT 34 Bảng 2.1b: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 36 Bảng 2.2: Thống kê tiện ích môi trường Vietinbank- BRVT 40 Bảng 0.3: cấu thu nhập Vietinbank- BRVT 42 Bảng 0.4: Bảng lương cứng Vietinbank- BRVT 44 Bảng 2.5: Cách thức xác định tỷ lệ chi trả lương mềm 45 Bảng 2.6: Số lượng cán quản lý Vietinbank- BRVT 2015-2017 50 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Các hình thức đãi ngộ nhân Hình 1.2: Mơ hình đãi ngộ nhân Hoàng Văn Hải Vũ Thuỳ Dương (2006)- điều chỉnh 21 Hình 1.3: Quy trình nghiên cứu 22 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức Vietinbank- BRVT 29 Hình 0.2: Thu nhập bình quân số ngân hàng Việt Nam 2014 2017 47 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TMCP Thương mại Cổ phần BR-VT Rịa Vũng Tàu Vietinbank Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietinbank- BRVT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh Rịa Vũng Tàu ESOP Chương trình phát hành quyền mua cổ phần ưu đãi cho nhân viên KPIs Key Performance Indicators PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu Nền kinh tế xem kinh tế tri thức, tri thức người lao động chìa khố đem lại thành cơng cho doanh nghiệp Hay nói khác đi, việc quản lý phát triển hiệu nguồn nhân lực nhân tố quan trọng để doanh nghiệp tồn phát triển Trong quản lý nhân lực, việc xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp đóng vai trò tối quan trọng Trước tiên, chế độ đãi ngộ yếu tố thu hút người tài, giúp quảng hình ảnh doanh nghiệp Không thế, chế độ đãi ngộ liên tục tác động đến hiệu hoạt động tổ chức thơng qua kết làm việc nhân viên chế độ đãi ngộ tốt, nghĩa công ty yếu tố quan trọng định thành công kinh doanh: Con người Tuy nhiên, việc xây dựng chế độ đãi ngộ tốt thử thách lớn người lãnh đạo, lý sau: Thứ nhất, chế độ đãi ngộ tốt thường đồng nghĩa với việc tăng chi phí, điều ngắn hạn làm giảm lợi ích chủ sở hữu Đây mâu thuẫn lợi ích mà người lãnh đạo cần làm rõ Thứ hai, đãi ngộ cần đòi hỏi nghệ thuật đãi ngộ phi tài ngày đóng vai trò quan trọng Phần lớn đãi ngộ phi tài đặc điểm khó đo lường tác dụng tính cá nhân cao, số sách đãi ngộ phi tài lại phát sinh chi phí cho doanh nghiệp Vì doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn việc xác định, xây dựng trì sách đãi ngộ Ngân hàng Cơng Thương Việt Nam- Chi nhánh Rịa Vũng Tàu thành lập vào năm 1991 ngân hàng hoạt động địa bàn tỉnh Rịa Vũng Tàu Từ tháng 08/2009, Ngân hàng thức hoạt động với tên gọi Vietinbank Rịa Vũng Tàu DN1 5.56 3.456 571 704 DN2 5.48 3.667 587 683 DN3 5.54 3.678 618 651 Phụ lục 2C: Kết phân tích EFA  Phân tích EFA yếu tố độc lập lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .902 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity Compone nt 2110.318 df 351 Sig .000 TotalExtraction Variance Sums Explained of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of Cumulativ % of Cumulativ Total Variance e% Total Variance e% Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulativ Total Variance e% 9.658 35.769 35.769 9.658 35.769 35.769 4.239 15.701 15.701 2.528 9.364 45.133 2.528 9.364 45.133 3.327 12.322 28.024 1.902 7.044 52.177 1.902 7.044 52.177 3.327 12.320 40.344 1.342 4.970 57.147 1.342 4.970 57.147 2.574 9.535 49.879 1.170 4.332 61.479 1.170 4.332 61.479 2.436 9.022 58.900 1.032 3.822 65.300 1.032 3.822 65.300 1.728 6.400 65.300 769 2.850 68.150 … … … …… 26 190 702 99.392 27 164 608 100.000 Rotated Component Matrixa Component CV2 752 CV4 740 CV5 709 PC1 676 PC2 664 CV3 631 CV1 578 PC3 509 TT3 798 TT1 760 TT4 757 TT2 704 TT5 636 MT1 865 MT3 862 MT2 833 MT4 780 PL1 792 PL3 733 PL2 667 TL4 TL2 714 TL3 656 TL1 563 TL5 508 PL5 693 PL4 602 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Biến quan sát TL4 hệ số tải nhỏ 0.5 nên loại bỏ biến quan sát phân tích EFA lại  Phân tích EFA yếu tố độc lập lần 2: Loại biến TL4: Chi trả thời gian KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 899 2022.473 df 325 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of Cumulativ % of Cumulativ Total Variance e% Total Variance e% Compone nt Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulativ Total Variance e% 9.301 35.775 35.775 9.301 35.775 35.775 4.177 16.064 16.064 2.505 9.635 45.410 2.505 9.635 45.410 3.298 12.683 28.747 1.887 7.257 52.667 1.887 7.257 52.667 3.239 12.458 41.205 1.303 5.012 57.680 1.303 5.012 57.680 2.400 9.232 50.437 1.167 4.489 62.169 1.167 4.489 62.169 2.321 8.927 59.363 1.027 3.948 66.118 1.027 3.948 66.118 1.756 6.754 66.118 769 2.958 69.076 … … … … 25 194 747 99.364 26 165 636 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component CV2 752 CV4 742 CV5 712 PC1 677 PC2 663 CV3 631 CV1 578 PC3 508 TT3 791 TT1 766 TT4 752 TT2 717 TT5 633 MT1 867 MT3 864 MT2 831 MT4 784 PL1 788 PL3 727 PL2 670 TL2 713 TL3 654 TL1 563 TL5 536 PL5 697 PL4 613 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích EFA yếu tố phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .693 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 113.961 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.033 67.760 67.760 519 17.299 85.059 448 14.941 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2.033 % of Variance 67.760 Cumulative % 67.760 Phụ lục 3A: Phân tích tương quan Phụ lục 3B: Phân tích hồi quy Variables Entered/Removeda Model Variables Variables Entered Removed CV, MT, TT, PL, Method Enter TL, PCb a Dependent Variable: DN b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square 779a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 607 591 Durbin-Watson 57340 2.204 a Predictors: (Constant), CONGVIEC, MOITRUONG, TIENTHUONG, PHUCLOI, TIENLUONG, PHUCAP b Dependent Variable: DAINGO ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 75.110 12.518 Residual 48.661 148 329 123.771 154 Total F 38.074 a Dependent Variable: DN b Predictors: (Constant), CV, MT, TT, PL, TL, PC Phương trình hồi quy chuẩn hố: DN = 0.317MT + 0.259TL + 0.199PL + 0.190CV + 0.152TT Sig .000b Phụ lục 4A: Bảng vấn sau khảo sát Chào anh/chị Tên Đặng Việt Hùng, thực đề tài nghiên cứu “Giải pháp hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Rịa - Vũng Tàu” Mong anh/chị dành thời gian trả lời số câu hỏi Trân trọng cảm ơn Dưới số nhận định chế độ đãi ngộ nhân Vietinbank BRVT, theo anh chị đâu nguyên nhân khiến anh chị chưa hoàn toàn đồng ý với nhận định này? Xin vui lòng liệt kê tất nguyên nhân mà anh chị cho phù hợp Đối với nhận định anh chị hoàn toàn đồng ý, xin vui lòng bỏ qua Tiền lương: Mức lương anh/chị phù hợp với lực thân Anh chị cảm thấy trả lương cách công Thời gian xét nâng lương hợp lý Thông tin lương minh bạch với toàn nhân viên Tiền thưởng Anh chị thưởng tương xứng với đóng góp thân Anh chị nắm rõ mục tiêu giá trị phần thưởng từ sớm Các nguyên nhân chưa đồng ý với nhận định Việc chi thưởng Vietinbank BRVT thực rõ ràng, minh bạch Vietinbank BRVT hình thức thưởng đa dạng Các phần thưởng giá trị hợp lý Phúc lợi Anh chị hài lòng với chế độ nghỉ mát hàng năm Vietinbank BRVT Bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên người thân đáp ứng hoàn toàn nhu cầu anh chị Vietinbank BRVT tích cực hỗ trợ đào tạo, phát triển cá nhân anh chị Anh chị hài lòng với chế độ khám sức khoẻ định kỳ Anh chị hài lòng với chương trình thưởng/ quà vào dịp lễ tết Vietinbank BRVT Môi trường làm việc Vietinbank BRVT đáp ứng yêu cầu điều kiện làm việc tối thiểu anh chị (nhiệt độ, ánh sáng…) Môi trường làm việc Vietinbank vệ sinh, Các tiện ích cơng sở như: xanh, khu vực uống nước, máy pha cà phê… đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt anh chị Trang thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu công việc anh chị Công việc Anh chị cho cơng việc thú vị Anh chị cho cơng việc hội thăng tiến Công việc phù hợp với lực, trình độ, nguyện vọng cá nhân anh chị Công việc anh chị đảm bảo cân sống Phạm vi quyền hạn, trách nhiệm công việc anh chị quy định rõ ràng Theo kết khảo sát thu thập được, Chất lượng trang thiết bị phục vụ công việc đánh giá chưa đáp ứng nhu cầu công việc Theo ý kiến anh chị đâu nguyên nhân việc này? (gợi ý: nguyên nhân tuổi thọ, thương hiệu, quản lý, bảo trì,…) Theo kết khảo sát thu thập được, công việc trả lương chưa cao Theo ý kiến anh chị đâu nguyên nhân việc này? Theo kết khảo sát thu thập được, Mức độ minh bạch thông tin trả lương chưa cao Theo ý kiến anh chị đâu nguyên nhân việc này? Theo kết khảo sát thu thập được, Mức độ hỗ trợ đào tạo, phát triển cá nhân Vietinbank BRVT người lao động chưa cao Theo ý kiến anh chị đâu nguyên nhân việc này? Theo kết khảo sát thu thập được, Chất lượng chương trình khám sức khoẻ định kỳ chưa cao Theo ý kiến anh chị đâu nguyên nhân việc này? Theo kết khảo sát thu thập được, Phạm vi quyền hạn, trách nhiệm người lao động Vietinbabnk BRVT chưa quy định rõ ràng Theo ý kiến anh chị đâu nguyên nhân việc này? Theo kết khảo sát thu thập được, đa dạng hình thức thưởng Vietinbabnk BRVT chưa cao Theo ý kiến anh chị đâu nguyên nhân việc này? Phụ lục 4B: Danh sách vấn STT Họ Và Tên Nguyễn Thị Hiền Ngô Ngọc Sơn Trần Thị Mai Lan Lê Quốc Thái Trần Văn Hồ Vị trí Bán lẻ Doanh nghiệp Tổng hợp Phòng giao dịch Kế toán STT 10 Họ Và Tên Trương Thành Đông Đinh Lâm Nguyễn Hữu Đức Phạm Anh Hồ Nguyễn Hữu Phúc Vị trí Tổ chức hành Kế tốn Tổ chức hành Kho quỹ Phòng giao dịch Phụ lục 4C: Kết vấn Tiền lương: Mức lương anh/chị phù hợp với Mức lương Vietinbank BRVT lực thân thấp so với số ngân hàng khác Anh chị cảm thấy trả lương KPI cào bằng, chưa đánh giá cách công Nguyên nhân chưa đồng ý với nhận định (chọn nguyên nhân tần suất cao nhất) Thời gian xét nâng lương hợp lý lực Thời gian nâng lương năm/lần lâu Thông tin lương minh bạch với Nhân viên khơng cung cấp cấp tồn nhân viên thơng tin cách tính lương Tiền thưởng Anh chị thưởng tương xứng với đóng góp thân Tiền thưởng phụ thuộc nhiều vào kết bình bầu lao động, gắn liền với kết đóng góp Anh chị nắm rõ mục tiêu giá trị Mức thưởng hàng năm không phần thưởng từ sớm tuyên bố rõ từ đầu Việc chi thưởng Vietinbank BRVT Nhân viên cụ thể sở, thực rõ ràng, minh bạch cách chia thưởng Vietinbank BRVT hình thức thưởng đa Hình thức thưởng đơn giản, chủ yếu dạng tiền mặt Các phần thưởng giá trị hợp lý Giá trị thưởng thấp Phúc lợi Anh chị hài lòng với chế độ nghỉ mát hàng năm Vietinbank BRVT Bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên người Chương trình nghỉ mát trùng lặp Giá trị bảo hiểm thấp thân đáp ứng hoàn toàn nhu cầu anh chị Vietinbank BRVT tích cực hỗ trợ đào tạo, Chưa chương trình phát triển cá nhân anh chị Anh chị hài lòng với chế độ khám sức khoẻ Bị giới hạn thời gian, địa điểm định kỳ gói khám Anh chị hài lòng với chương trình Qùa tặng khơng nhiều lựa thưởng/ quà vào dịp lễ tết chọn Vietinbank BRVT Môi trường làm việc Vietinbank BRVT đáp ứng yêu cầu Nhiệt độ nóng lạnh thất thường, ánh điều kiện làm việc tối thiểu anh chị sáng yếu (nhiệt độ, ánh sáng…) Mơi trường làm việc Vietinbank vệ sinh, Phòng ốc cũ kỹ, xuống cấp, vệ sinh Các tiện ích cơng sở như: xanh, khu vực tiện ích cơng sở uống nước, máy pha cà phê… đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt anh chị xanh, máy pha cà phê, tủ lạnh Trang thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu công việc anh chị Thiết bị khơng chăm sóc thường xun nên hay bị trục trặc Công việc Anh chị cho cơng việc thú vị Anh chị cho cơng việc hội thăng tiến Cơng việc áp lực rủi ro thay đổi cấu lãnh đạo mà ln chuyển vị trí Cơng việc phù hợp với lực, Nguyện vọng thay đổi vị trí (nếu có) trình độ, nguyện vọng cá nhân anh chị chậm đáp ứng Công việc anh chị đảm bảo cân Thời gian làm việc kéo dài, phong sống trào, họp hành nhiều Phạm vi quyền hạn, trách nhiệm công Quy định phức tạp thường xuyên việc anh chị quy định rõ ràng thay đổi Phụ lục 5: Phiếu yêu cầu dịch vụ Kính gửi: Tổ Điện Tốn/ Phòng hành Ngày: ………… giờ: …… Tên cán yêu cầu: …… Mơ tả cố: … Thời gian Tiến trình Ghi Tiếp nhận yêu cầu bởi: …… Công việc A Cơng việc B … Hồn thành dịch vụ bàn giao cho người tạo phiếu yêu cầu Phản hồi người tạo phiếu yêu cầu:  Đã giải vấn đề  Chưa giải vấn đề  Giải phần, vấn đề tồn tại:…  Khác…… Đánh giá chất lượng dịch vụ Lý đánh giá:…… Tốt Trung bình Chưa tốt ... trạng chế độ đãi ngộ nhân ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu - Đề xuất giải pháp hoàn thiện chế độ đãi ngộ ngân ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa. .. đến đãi ngộ nhân Đơn vị Phân tích thực trạng đãi ngộ nhân sự Vietinbank BRVT Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG... - Vũng Tàu 3 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng chế độ đãi ngộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu nào? - Giải pháp để hồn thiện chế độ đãi ngộ Ngân hàng TMCP Cơng Thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân sự tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh bà rịa vũng tàu , Giải pháp hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân sự tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh bà rịa vũng tàu

Từ khóa liên quan