Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện cái nước, tỉnh cà mau

131 109 1
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN BẮC ÁI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HÀNH VI CHIA SẺ TRI THỨC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁI NƢỚC, TỈNH CÀ MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC NGUYỄN BẮC ÁI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HÀNH VI CHIA SẺ TRI THỨC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁI NƢỚC, TỈNH CÀ MAU Chuyên ngành: Quản lý công Mã số : 8340403 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS BÙI THỊ THANH TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Bắc Ái, xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức cán bộ, công chức địa bàn huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau” thực hướng dẫn PGS.TS Bùi Thị Thanh Các nội dung kết nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình trước Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm nội dung kết nghiên cứu luận văn Cà Mau, ngày 10 tháng 01 năm 2019 Học viên thực Nguyễn Bắc Ái MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG TĨM TẮT NGIÊN CỨU SUMMARY OF RESEARCH Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Cấu trúc luận văn Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Tri thức 2.1.2 Chia sẻ tri thức 10 2.2 Các lý thuyết liên quan đến hành vi chia sẻ tri thức 13 2.2.1 Lý thuyết trao đổi xã hội 13 2.2.2 Lý thuyết nhận thức xã hội 14 2.3 Một số nghiên cứu trước chia sẻ tri thức 15 2.3.1 Nghiên cứu Al-Alawi cộng (2007) 15 2.3.2 Nghiên cứu Seba cộng (2012) 16 2.3.3 Nghiên cứu Radwan Kharabsheh cộng (2012) 16 2.3.4 Nghiên cứu Kathiravelu cộng (2014) 17 2.4 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 19 Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 3.2 Nghiên cứu định tính 26 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 26 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính 26 3.3 Nghiên cứu định lượng 33 3.3.1 Thiết kế mẫu 33 3.3.2 Thiết kế bảng hỏi 33 3.4 Phương pháp phân tích số liệu 34 3.4.1 Thu thập liệu 34 3.4.2 Xử lý liệu 35 Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Phân tích thống kê mơ tả 39 4.2 Kết phân tích Cronbach‟s alpha 39 4.2.1 Kết phân tích Cronbach‟s alpha biến độc lập 40 4.2.2 Kết phân tích Cronbach‟s alpha biến phụ thuộc 43 4.3 Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) 43 4.3.1 Kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 43 4.3.2 Kết phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc 45 4.4 Kiểm định mơ hình giả thuyết 46 4.4.1 Xem xét ma trận tương quan tuyến tính biến 46 4.4.2 Đánh giá phù hợp mơ hình 47 4.4.3 Kiểm định phù hợp mơ hình 48 4.4.4 Kết phân tích hồi quy bội đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố 49 4.5 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết 50 4.6 Kiểm định giả thuyết 52 4.7 Kiểm định khác biệt hành vi chia sẻ tri thức theo đặc điểm đối tượng khảo sát T-Test ANOVA 53 4.7.1 Kiểm định giới tính 53 4.7.2 Kiểm định tình trạng cơng việc 54 4.7.3 Kiểm định độ tuổi 55 4.7.4 Kiểm định trình độ học vấn 55 4.7.5 Kiểm định thâm niên công tác 56 4.8 Thảo luận kết nghiên cứu 57 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 70 5.1 Kết luận 70 5.2 Hàm ý quản trị 71 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT EFA Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) ETV Phương sai trích tích lũy KMO Hệ số Kaiser – Meyer – Olkin Statistical Package for the Social Sciences (Phần mềm thống kê cho SPSS Sig khoa học xã hội) Observed significance level (Mức ý nghĩa quan sát) TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh β Hệ số hồi quy chuẩn hóa DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu Adel Ismail Al-Alawi cộng (2007) 15 Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu Seba cộng (2012) 16 Hình 2.3: Mơ hình nghiên cứu Radwan Kharabsheh cộng (2012) 17 Hình 2.4: Mơ hình nghiên cứu Kathiravelu cộng (2014) 18 Hình 2.5: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 23 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 25 Hình 4.1: Đồ thị phân tần phần dư chuẩn hóa 51 Hình 4.2: Đồ thị so sánh với phân phối chuẩn (p-p) phần dư chuẩn hóa 51 Hình 4.3: Đồ thị phân tán giá trị phần dư giá trị dự đoán 52 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức 18 Bảng 3.1: Thang đo Giao tiếp 27 Bảng 3.2: Thang đo Sự tin tưởng 28 Bảng 3.3: Thang đo Lãnh đạo 29 Bảng 3.4: Thang đo Định hướng học hỏi 30 Bảng 3.5: Thang đo Công nghệ thông tin 31 Bảng 3.6: Thang đo Hành vi chia sẻ tri thức 32 Bảng 3.7: Tổng hợp số lượng thang đo yếu tố 32 Bảng 3.8: Thang đo Likert với mức độ 33 Bảng 4.1: Thống kê mô tả mẫu khảo sát 39 Bảng 4.2: Kết qủa phân tích Cronbach‟s Alpha yếu tố Giao tiếp – OC 40 Bảng 4.3: Kết qủa phân tích Cronbach‟s Alpha yếu tố Sự tin tưởng – TR 41 Bảng 4.4: Kết qủa phân tích Cronbach‟s Alpha yếu tố Lãnh đạo – EL 41 Bảng 4.5: Kết qủa phân tích Cronbach‟s Alpha yếu tố Định hướng học hỏi – LO 42 Bảng 4.6: Phân tích độ tin cậy yếu tố Cơng nghệ thông tin – IT 42 Bảng 4.7: Kết qủa phân tích Cronbach‟s Alpha yếu tố Hành vi chia sẻ tri thức – KS 43 Bảng 4.8: Kết kiểm định KMO Bartlett‟s Test biến độc lập 44 Bảng 4.9: Kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 44 Bảng 4.10: Kết kiểm định KMO Bartlett‟s Test biến phụ thuộc 45 Bảng 4.11: Tổng phương sai trích 45 Bảng 4.12: Kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc 45 Bảng 4.13: Ma trận tương quan tuyến tính biến 47 Bảng 4.14: Đánh giá phù hợp mơ hình theo R2 Durbin – Watson 48 Bảng 4.15: Kết kiểm định ANOVA 48 Bảng 4.16: Kết hồi quy theo phương pháp Enter 49 Bảng 4.17: Kết kiểm định giả thuyết 53 Bảng 4.18: Kết kiểm định Hành vi chia sẻ tri thức nam nữ 54 Bảng 4.19: Kết kiểm định Hành vi chia sẻ tri thức nam nữ 54 Bảng 4.20: Kiểm định Levene phương sai đồng nhóm độ tuổi 55 Bảng 4.21: Kết kiểm định ANOVA nhóm độ tuổi 55 Bảng 4.22: Kiểm định Levene phương sai đồng nhóm trình độ học vấn 55 Bảng 4.23: Kết kiểm định ANOVA nhóm độ tuổi 56 Bảng 4.24: Kiểm định Levene phương sai đồng thâm niên công tác 56 Bảng 4.25: Kết kiểm định ANOVA thâm niên công tác 57 Bảng 4.26: Thống kê mô tả giá trị thang đo 57 Bảng 4.27: Thống kê giá trị trung bình yếu tố Giao tiếp 58 Bảng 4.28: Thống kê giá trị trung bình yếu tố Lãnh đạo 60 Bảng 4.29: Thống kê giá trị trung bình yếu tố Công nghệ thông tin 62 Bảng 4.30: Thống kê giá trị trung bình yếu tố Sự tin tưởng 64 Bảng 4.31: Thống kê giá trị trung bình yếu tố Định hướng học hỏi 66 Phu lục PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA Cronbach’s alpha thang đo Giao tiếp Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 939 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted OC1 7.89 3.489 871 927 OC2 8.02 2.819 914 881 OC3 8.05 2.817 866 924 Cronbach’s alpha thang đo Sự tin tƣởng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 799 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TR1 10.85 5.301 554 776 TR2 11.42 5.335 548 778 TR3 11.28 4.654 668 720 TR4 11.28 4.537 680 713 Cronbach’s alpha thang đo Sự tin tƣởng sau loại biến quan sát TR2 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 778 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TR1 7.33 2.934 557 761 TR3 7.76 2.511 647 664 TR4 7.76 2.456 646 666 Cronbach’s alpha thang đo Lãnh đạo Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 793 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted EL1 11.55 4.790 572 757 EL2 11.15 4.806 616 737 EL3 11.31 4.590 644 722 EL4 11.54 4.307 591 752 Cronbach’s alpha thang đo Định hƣớng học hỏi Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 810 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted LO1 11.67 4.040 659 750 LO2 12.03 3.315 699 728 LO3 11.85 3.866 644 754 LO4 11.69 4.313 526 806 Cronbach’s alpha thang đo Công nghệ thông tin Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 912 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted IT1 8.18 2.181 875 830 IT2 8.39 2.043 824 881 IT3 8.12 2.551 791 905 Cronbach’s alpha thang đo Hành vi chia sẻ tri thức Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 720 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted KS1 12.00 4.307 604 602 KS2 11.94 4.713 457 688 KS3 12.03 4.474 482 674 KS4 11.91 4.426 495 666 Phụ lục PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ Kết phân tích nhân tố khám phá thang đo biến độc lập Descriptive Statistics Mean Std Deviation Analysis N OC1 4.09 782 245 OC2 3.96 951 245 OC3 3.93 983 245 TR1 4.09 866 245 TR3 3.66 943 245 TR4 3.67 964 245 EL1 3.63 861 245 EL2 4.03 819 245 EL3 3.87 857 245 EL4 3.64 984 245 LO1 4.07 726 245 LO2 3.72 918 245 LO3 3.90 790 245 LO4 4.06 744 245 IT1 4.17 795 245 IT2 3.96 874 245 IT3 4.22 715 245 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 829 2700.806 df 136 Sig .000 Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings onent Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 6.732 39.598 39.598 6.732 39.598 39.598 2.768 16.283 16.283 2.143 12.609 52.206 2.143 12.609 52.206 2.734 16.082 32.365 1.655 9.736 61.942 1.655 9.736 61.942 2.480 14.590 46.955 1.135 6.678 68.620 1.135 6.678 68.620 2.426 14.268 61.223 1.100 6.471 75.091 1.100 6.471 75.091 2.357 13.868 75.091 740 4.354 79.445 591 3.477 82.922 517 3.043 85.965 445 2.620 88.585 10 422 2.481 91.066 11 363 2.137 93.204 12 338 1.988 95.192 13 259 1.522 96.713 14 220 1.293 98.007 15 140 822 98.829 16 124 731 99.560 17 075 440 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component IT2 904 IT1 885 IT3 853 OC1 853 OC2 832 OC3 828 LO3 804 LO2 777 LO1 634 LO4 536 EL2 816 EL4 789 EL3 748 EL1 557 TR3 844 TR4 824 TR1 703 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kết phân tích nhân tố khám phá thang đo biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Communalities Initial Extraction KS1 1.000 661 KS2 1.000 474 KS3 1.000 525 KS4 1.000 524 Extraction Method: Principal Component Analysis .701 199.859 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.185 54.631 54.631 808 20.207 74.838 577 14.433 89.272 429 10.728 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component KS1 813 KS3 725 KS4 724 KS2 689 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 2.185 % of Variance 54.631 Cumulative % 54.631 Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN VÀ HỒI QUY Kết phân tích tƣơng quan Correlations KS OC Pearson Correlation KS 245 Pearson Correlation OC 778 LO 245 245 245 245 ** ** ** ** 408 408 245 245 245 245 ** ** N 245 245 245 ** ** ** 291 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 245 245 245 ** ** ** 449 291 449 ** 000 001 245 245 245 ** 455 175 ** 000 006 245 245 245 ** 455 471 ** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 245 245 245 245 245 245 ** ** ** ** ** 585 471 213 175 000 471 Sig (2-tailed) 000 000 001 006 000 N 245 245 245 245 245 Variables Entered/Removed Model Variables Variables Entered Removed IT, EL, TR, LO, a Method Enter b OC a Dependent Variable: KS b All requested variables entered b Model Summary 213 000 Kết phân tích hồi quy Model ** 000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 471 000 000 596 596 000 000 511 511 000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation IT ** 245 ** 245 690 585 000 ** Pearson Correlation 690 000 245 638 638 IT ** 000 N Pearson Correlation EL 569 LO ** 000 000 569 EL ** 000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation TR 778 Sig (2-tailed) N TR ** R 907 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 823 a Predictors: (Constant), IT, EL, TR, LO, OC b Dependent Variable: KS 820 28644 Durbin-Watson 1.540 245 a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 91.489 18.298 Residual 19.610 239 082 111.099 244 Total F Sig 223.009 000 b a Dependent Variable: KS b Predictors: (Constant), IT, EL, TR, LO, OC Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error -.466 147 OC 257 030 TR 205 EL a t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF -3.170 002 328 8.555 000 503 1.988 027 234 7.521 000 764 1.308 290 032 298 9.089 000 686 1.457 LO 134 040 127 3.369 001 520 1.922 IT 247 030 269 8.309 000 703 1.422 a Dependent Variable: KS Collinearity Diagnostics Mo Dimension Eigenvalue del Condition Index a Variance Proportions (Constant) OC TR EL LO IT 5.902 1.000 00 00 00 00 00 00 029 14.384 00 04 66 00 00 24 026 15.088 02 12 11 39 00 22 022 16.324 21 47 08 18 00 00 011 23.188 04 08 07 05 1.00 12 010 24.292 73 29 09 38 00 42 a Dependent Variable: KS a Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 1.3417 4.9998 3.9898 61234 245 -.83288 1.01717 00000 28349 245 Std Predicted Value -4.325 1.649 000 1.000 245 Std Residual -2.908 3.551 000 990 245 Residual a Dependent Variable: KS Phụ lục 10 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ HÀNH VI CHIA SẺ TRI THỨC THEO ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƢỢNG KHẢO SÁT Kiểm định khác biệt theo giới tính Group Statistics GIOITINH N NAM Mean Std Deviation Std Error Mean 179 3.9818 65559 04900 66 4.0114 72911 08975 KS NU Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig (2tailed) Mean Std Error Difference Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Equal variances 580 447 -.303 243 762 -.02952 09735 -.22129 16225 -.289 106.087 773 -.02952 10225 -.23224 17320 assumed KS Equal variances not assumed Kiểm định khác biệt theo tình trạng cơng việc Group Statistics TINHTRANGCV N Mean Std Deviation Std Error Mean Bien che 156 4.0032 64319 05150 Hop dong 89 3.9663 73003 07738 KS Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig (2tailed) Mean Std Error 95% Confidence Difference Difference Interval of the Difference Lower Upper Equal variances 1.293 257 411 243 681 03691 08979 -.13995 21378 397 164.848 692 03691 09295 -.14662 22044 assumed KS Equal variances not assumed Kiểm định khác biệt theo độ tuổi Test of Homogeneity of Variances KS Levene Statistic 847 df1 df2 Sig 242 430 ANOVA KS Sum of Squares Between Groups df Mean Square 252 126 Within Groups 110.848 242 458 Total 111.099 244 F Sig .275 760 Kiểm định khác biệt theo trình độ học vấn Test of Homogeneity of Variances KS Levene Statistic df1 6.353 df2 Sig 242 002 ANOVA KS Sum of Squares Between Groups df Mean Square 3.364 1.682 Within Groups 107.736 242 445 Total 111.099 244 F 3.778 Sig .024 Kiểm định khác biệt theo thâm niên công tác Test of Homogeneity of Variances KS Levene Statistic 911 df1 df2 Sig 241 436 ANOVA KS Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.121 707 Within Groups 108.979 241 452 Total 111.099 244 F 1.563 Sig .199 ... cứu Các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi chia sẻ tri thức cán bộ, công chức địa bàn huyện Cái Nƣớc, tỉnh Cà Mau nhằm xác định cách xác yếu tố thúc đẩy hành vi chia sẻ tri thức cán bộ, cơng chức. .. cường hành vi chia sẻ tri thức cán bộ, công chức địa bàn huyện Cái Nước 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu lủa đề tài là: - Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức cán bộ, công chức. .. bộ, công chức địa bàn huyện Cái Nước Bổ sung hiệu chỉnh thang đo yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức cán bộ, công chức tổ chức Kết làm sở cho nghiên cứu hành vi chia sẻ tri thức cán bộ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện cái nước, tỉnh cà mau , Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện cái nước, tỉnh cà mau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn