Bộ câu hỏi trắc nghiệm dự thi vào ngạch kế toán viên ở khối đảng

33 151 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 19:58

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHỤC VỤ ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ THI VÀO NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH THAM MƯU, GIÚP VIỆC CHO CẤP ỦY TỈNH VÀ CẤP ỦY CẤP HUYỆN Câu Tại thời điểm chi xét kết nạp, người vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải có điều kiện tuổi đời với Điều lệ Đảng hành? A Đủ 18 tuổi (tính theo tháng) B Đủ 18 tuổi (tính theo năm) C Đủ 20 tuổi (tính theo tháng) D Đủ 20 tuổi (tính theo năm) Câu Theo hướng dẫn hành Ban Bí thư số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, người vào Đảng phải? A Học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng B Học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, có giấy chứng nhận trung tâm bồi dưỡng trị cấp huyện tương đương cấp; nơi khơng có trung tâm bồi dưỡng trị cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp C Học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, cấp giấy chứng nhận cách năm D Học tốt nghiệp trung cấp lý luận trị Câu Theo hướng dẫn hành Ban Bí thư số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Quyết định kết nạp đảng viên cấp uỷ có thẩm quyền khi? A Có nửa số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý B Có 2/3 số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý C Có 3/4 số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý D 100% số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý Câu Theo hướng dẫn hành Ban Bí thư số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, kết nạp đảng người 60 tuổi phải đồng ý văn của? A Ban Bí thư trung ương Đảng B Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương C Ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương D Ban thường vụ cấp uỷ cấp sở Câu Theo hướng dẫn hành Ban Bí thư số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, quản lý hồ sơ đảng viên, cấp ủy có thẩm quyền giao cho tổ chức hay cá nhân nào? A Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện tương đương C Bí thư chi B Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy tương đương D Cấp ủy sở Câu Theo hướng dẫn hành Ban Bí thư số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Đảng ủy sở ủy quyền kết nạp đảng viên định kết nạp đảng viên khi? A Có nửa cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý B Có 2/3 cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý C Có nửa số ủy viên Ban Thường vụ đồng ý D Có 100% cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý Câu Thẩm quyền định kết nạp đảng viên xét công nhận đảng viên thức Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương do? A Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, định B Tập thể thường trực cấp ủy đồng chí ủy viên thường vụ Trưởng ban Đảng cấp xem xét, định C Tập thể cấp ủy xem xét, định D Bí thư phó bí thư Đảng ủy xem xét, định Câu Theo Điều lệ Đảng hành Đảng viên dự bị khơng có quyền sau đây? A Được thông tin thảo luận vấn đề Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, sách Đảng B Phê bình, chất vấn hoạt động tổ chức đảng đảng viên cấp phạm vi tổ chức C Biểu quyết, ứng cử bầu cử quan lãnh đạo Đảng D Trình bày ý kiến tổ chức đảng nhận xét, định công tác thi hành kỷ luật Câu Điều lệ Đảng hành quy định sinh hoạt định kỳ đảng sở nào? A Mỗi tháng lần B Mỗi quý lần C Mỗi năm lần D Mỗi năm lần Câu 10 Điều lệ Đảng hành quy định thời hạn chuyển sinh hoạt đảng thức, kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để sinh hoạt đảng quy định nào? A Trong vòng 15 ngày làm việc B Trong vòng 30 ngày làm việc C Trong vòng 45 ngày làm việc D Trong vòng 60 ngày làm việc Câu 11 Điều lệ Đảng hành quy định đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác sinh hoạt đảng tổ chức định? A Đảng ủy sở xem xét, định B Đảng xem xét, định C Chi ủy xem xét, định D Chi xem xét, định Câu 12 Điều lệ Đảng hành quy định cấp có thẩm quyền xóa tên danh sách đảng viên đảng viên bỏ sinh hoạt đảng không đóng đảng phí mà khơng có lý đáng thời gian? A tháng năm B tháng năm C tháng năm D tháng năm Câu 13 Điều lệ Đảng hành quy định quan lãnh đạo cao Đảng tỉnh là? A Đại hội đại biểu Đảng tỉnh B Thường trực Tỉnh ủy C Ban Thường vụ Tỉnh ủy D Ban Chấp hành Đảng tỉnh Câu 14 Điều lệ Đảng hành quy định kỳ đại hội, quan lãnh đạo Đảng tỉnh là? A Đại hội đại biểu Đảng tỉnh B Thường trực Tỉnh ủy C Ban Thường vụ Tỉnh ủy D Ban Chấp hành Đảng tỉnh Câu 15 Điều lệ Đảng hành quy định Đảng ủy sở có từ ủy viên trở lên bầu ban thường vụ? A ủy viên B ủy viên C ủy viên D ủy viên Câu 16 Điều lệ Đảng hành quy định hình thức kỷ luật tổ chức đảng là? A Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên B Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ C Khiển trách, cảnh cáo, giải thể D Khiển trách, cảnh cáo, giải tán Câu 17 Điều lệ Đảng hành quy định hình thức kỷ luật đảng viên thức là? A Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên, khai trừ B Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên, cách chức C Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ D Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ, hạ bậc lương Câu 18 Điều lệ Đảng hành quy định hình thức kỷ luật đảng viên dự bị là? A Khiển trách, cảnh cáo B Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên C Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ D Khiển trách, cảnh cáo, cách chức Câu 19 Theo hướng dẫn hành Văn phòng Trung ương Đảng quy định chế độ đóng đảng phí, quy định đảng viên quan hành đóng đảng phí tháng bằng? A 1% tiền lương; B 1% tiền lương, khoản phụ cấp; C 1% tiền lương, khoản phụ cấp; tiền công; D 1% tiền lương, khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công Câu 20 Tổ chức sở Đảng theo Điều lệ Đảng hành bao gồm: A Chi sở, đảng sở B Chi sở, đảng sở, Ban Cán Đảng C Chi sở, đảng sở, Đảng đoàn D Chi sở, đảng sở, Ban Cán Đảng, Đảng đoàn Câu 21 Theo Điều lệ Đảng hành đối tượng chịu kiểm tra, giám sát Đảng là? A Tổ chức đảng B Đảng viên C Tổ chức đảng đảng viên D Chi sở, đảng sở Câu 22 Quy định Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng không xem xét, kếp nạp lại vào Đảng (lần 2) người trước khỏi Đảng lý do? A Vi phạm Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình B Gây đồn kết nội nghiêm trọng C Có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ D Lạm dụng quyền hạn, chức vụ chiếm đoạt tiền, ngân sách nhà nước Câu 23 Tổ chức Đảng họp thường lệ tháng lần? A Chi sở; Đảng ủy, chi ủy sở B Đảng sở C Đảng huyện tương đương D Cả phương án lại Câu 24 Mục đích Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng nước Việt Nam nào? A Xây dựng nước Việt Nam trở thành nước XHCN cuối cộng sản chủ nghĩa B Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh C Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, khơng người bóc lột người, thực thành công CNXH cuối chủ nghĩa cộng sản D Xây dựng nước Việt Nam độc lập cuối nước xã hội chủ nghĩa Câu 25 Theo quy định Điều lệ Đảng hành, chi có đảng viên thức trở lên bầu chi ủy, bầu bí thư phó bí thư số chi ủy viên? A 07 đảng viên thức B 09 đảng viên thức trở lên C 11 đảng viên thức D 13 đảng viên thức Câu 26 Trong thời hạn ngày làm việc kể từ ngày đảng viên nhận định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp Ban Chấp hành Trung ương? A Trong thời hạn 30 ngày làm việc B Trong thời hạn 40 ngày làm việc C Trong thời hạn 50 ngày làm việc D Trong thời hạn 60 ngày làm việc Câu 27 Đảng ủy sở có ủy viên bầu ban thường vụ? A ủy viên trở lên B ủy viên C ủy viên D ủy viên Câu 28 Theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam hành, chi trực thuộc đảng uỷ sở tổ chức đại hội năm lần? A Một năm lần B Hai năm lần C Năm năm hai lần D Năm năm lần Câu 29 Đảng viên bị kỷ luật cách chức thời hạn kể từ ngày có định khơng bầu vào cấp uỷ, không bổ nhiệm vào chức vụ tương đương cao hơn? A 12 tháng B 18 tháng C 24 tháng D 36 tháng Câu 30 Nội dung sau thuộc chức cấp ủy đảng? A Chức quản lý Nhà nước B Chức đoàn kết, tập hợp niên C Chức lãnh đạo D Chức giám sát phản biện xã hội Câu 31 Những đảng viên bị bệnh nặng, xét tặng Huy hiệu Đảng sớm trước thời hạn thời gian xét tặng sớm không so với thời gian quy định ? A tháng B tháng C tháng D 12 tháng Câu 32 Nhiệm kỳ đại hội chi sở năm? A năm /2 lần B năm / lần C năm D năm Câu 33 Theo quy định Điều lệ Đảng hành, cấp có quyền định khiển trách, cảnh cáo tổ chức đảng vi phạm? A Cấp ủy cấp B Cấp ủy cấp trực tiếp C Cấp ủy cấp cách cấp D Đại hội cấp Câu 34 Tại đại hội Đảng cấp, việc bầu cử hình thức biểu giơ tay, áp dụng cho việc bầu cử nào? A Bầu Đoàn Chủ tịch đại hội B Bầu nhân cấp ủy C Bầu đại biểu thức dự đại hội cấp D Bầu đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp Câu 35 Tổ chức Đảng không lập quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy? A Cấp Trung ương B Cấp tỉnh C Cấp huyện D Cấp xã Câu 36 Khi họp xét kết nạp người vào Đảng, đảng uỷ sở thảo luận, cấp ủy viên biểu đồng ý nghị đề nghị cấp uỷ cấp xét kết nạp? A Được 2/3 số cấp uỷ viên trở lên đồng ý B Được 3/4 số cấp uỷ viên trở lên đồng ý C Được 100% số cấp uỷ viên đồng ý D Được nửa số cấp uỷ viên trở lên đồng ý Câu 37 Khi thực thủ tục xoá tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách, chi họp, xem xét, đảng viên thức biểu đồng ý xóa tên nghị quyết, báo cáo cấp uỷ cấp xóa tên đảng viên dự bị? A Có 100% đảng viên thức biểu đồng ý xố tên đảng viên dự bị B Có 3/4 số đảng viên thức trở lên biểu đồng ý xố tên đảng viên dự bị C Có 2/3 đảng viên thức trở lên biểu đồng ý xố tên đảng viên dự bị D Có 1/2 số đảng viên thức trở lên biểu đồng ý xoá tên đảng viên dự bị Câu 38 Ban thường vụ cấp uỷ có thẩm quyền họp, xem xét xoá tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách, thành viên biểu đồng ý định xố tên đảng viên dự bị? A Có 100% số thành viên biểu đồng ý xố tên B Có 3/4 số thành viên trở lên biểu đồng ý xố tên C Có 2/3 số thành viên trở lên biểu đồng ý xoá tên D Có nửa số thành viên biểu đồng ý xoá tên Câu 39 Theo hướng dẫn hành Ban Bí thư số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên cơng nhận thức tuổi đảng đảng viên tính từ thời điểm nào? A Ngày kết nạp vào Đảng B Ngày cấp có thẩm quyền ký định kết nạp đảng viên C Ngày cơng nhận đảng viên thức D Sau 12 tháng kể từ ngày ghi định kết nạp Câu 40 Cấp uỷ có thẩm quyền phải xem xét, định đồng ý không đồng ý kết nạp đảng viên xét cơng nhận đảng viên thức thông báo kết cho chi thời hạn (kể từ ngày chi có nghị đề nghị kết nạp)? A 60 ngày B 60 ngày làm việc C 45 ngày làm việc D 30 ngày làm việc Câu 41 Chi phải tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên thời hạn (kể từ ngày nhận định kết nạp đảng viên cấp uỷ có thẩm quyền)? A 90 ngày B 60 ngày làm việc C 45 ngày làm việc D 30 ngày làm việc Câu 42 Nội dung coi vấn đề cấp bách công tác xây dựng Đảng Hội nghị Trung ương (khóa XI) đề ra? A Kiên đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ đảng viên, trước hết cán lãnh đạo, quản lý B Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp, cấp Trung ương C Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, quyền mối quan hệ với tập thể cấp ủy, quan, đơn vị D Tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng Câu 43 Nội dung phương thức lãnh đạo Đảng hệ thống trị ? A Bằng cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết, định hướng sách chủ trương lớn B Bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra C Bằng phối hợp, hợp tác bình đẳng D Bằng hành động gương mẫu đảng viên Câu 44 Điều lệ Đảng hành quy định nguyên tắc tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam nguyên tắc nào? A- Tự phê bình phê bình; B- Tập trung dân chủ; C- Đảng hoạt động theo Hiến pháp pháp luật; D- Cả phương án Câu 45 Nội dung quản lý đảng viên bao gồm: A Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý hoạt động đảng viên B Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý tư tưởng đảng viên C Quản lý hoạt động đảng viên, quản lý tư tưởng đảng viên D Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý hoạt động đảng viên, quản lý tư tưởng đảng viên Câu 46 Đại hội Đảng lần thứ có chủ trương cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân? A Đại hội VIII B Đại hội IX C Đại hội X D Đại Hội XI Câu 47 Ở đại hội đảng viên, có quyền đề cử đảng viên thức đảng bộ, chi để bầu làm đại biểu dự đại hội đảng cấp để bầu vào cấp ủy cấp mình? A Chỉ đảng viên thức B Đảng viên thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời, đảng viên dự bị C Đảng viên thức, đảng viên dự bị D Đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm thời Câu 48 Chủ thể công tác tư tưởng Đảng là? A Các tổ chức đảng từ Trung ương đến sở; B Cấp ủy người lãnh đạo; C Cơ quan tuyên giáo cấp lực lượng tham mưu nòng cốt; D Cả phương án lại Câu 49 Đối tượng công tác tư tưởng Đảng là? A Cán bộ; B Đảng viên; C Nhân dân; D Cả phương án Câu 50 Công tác tư tưởng Đảng đòi hỏi phải đảm bảo nguyên tắc nào? A Nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học thống lý luận thực tiễn; B Nguyên tắc tính khoa học thống lý luận thực tiễn; C Nguyên tắc tính Đảng thống lý luận thực tiễn D Nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học Câu 51 Các yếu tố tạo thành dư luận xã hội: A Nhiều luồng ý kiến khác nhau, chí đối lập B Tập hợp ý kiến cá nhân, tự phát, ý kiến tổ chức C Những kiện, tượng, vấn đề xã hội có tính thời nhiều người quan tâm D Cả phương án lại Câu 52 Công tác tư tưởng hợp thành phận sau đây? A Công tác lý luận, công tác tuyên truyền, công tác cổ động B Công tác lý luận, công tác tuyên truyền, công tác giáo dục C Công tác nghiên cứu lịch sử, công tác tuyên truyền, công tác báo cáo viên D Công tác lý luận, công tác khoa giáo, công tác tuyên truyền Câu 53 Chức sau chức công tác tư tưởng? A Lý luận - tư tưởng, nhận thức - học vấn tổ chức B Lý luận - tư tưởng, giáo dục - tư tưởng, nhận thức - học vấn tổ chức C Lý luận - tư tưởng, giáo dục - tư tưởng, nhận thức - học vấn, tổ chức phê phán D Lý luận - tư tưởng, giáo dục - tư tưởng, nhận thức - học vấn, tổ chức, phê phán dự báo Câu 54 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, "tuyên truyền " A Đưa nghị Đảng vào sống B Giới thiệu nghị Đảng cho nhân dân C Làm cho nhân dân hiểu tin vào Đảng D Đem việc nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm Câu 55 Nội dung nhiệm vụ công tác tuyên giáo lĩnh vực khoa giáo? A Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng tỉnh; hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử đảng huyện, thị xã, thành phố B Theo dõi việc thực thị, nghị Đảng lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học cơng nghệ, tài ngun - mơi trường, gia đình, trẻ em, trí thức C Cung cấp thơng tin phục vụ hoạt động báo cáo viên; tổ chức hội nghị báo cáo viên, báo cáo thời D Xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn tuyên truyền định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhân dân Câu 56 Cuộc đấu tranh tư tưởng nước ta thuộc lĩnh vực sau đây? A Lĩnh vực kinh tế B Lĩnh vực trị C Lĩnh vực văn hóa D Ở tất lĩnh vực đời sống tư tưởng xã hội Câu 57 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta xác định thức tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng Đại hội nào? A Đại hội lần thứ VI (12/1986) B Đại hội lần thứ VII (6/1991) C Đại hội lần thứ VIII (6/1996) D Đại hội lần thứ IX (4/2001) Câu 58 Chỉ đạo, định hướng hoạt động cơng tác báo chí thuộc chức nhiệm vụ quan đơn vị sau đây? A Hội nhà Báo B Sở Thông tin Truyền thông C Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy D Ban Dân vận Tỉnh ủy Câu 59 Công tác sau không thuộc phận cấu thành công tác tư tưởng? A Công tác nghiên cứu lý luận B Công tác tuyên truyền C Công tác điều tra dư luận xã hội D Công tác cổ động Câu 60 Chuyên đề sau chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018? A Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành nhân dân, đời tư sáng, sống riêng giản dị B Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo chủ chốt cấp C Học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phụ vụ nhân dân D Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, cán bộ, đảng viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Câu 61 Tác phẩm sau Chủ tịch Hồ Chí Minh Ban Chấp hành Trung ương Đảng định đưa vào nghiên cứu, học tập rộng rãi Đảng nhân dân? A Di chúc B Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân C Đường cách mệnh D Cả phương án lại Câu 62 Quan điểm sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng gì? A Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin làm cốt B Đảng cộng sản Việt Nam kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân phong trào yêu nước C Đảng cộng sản phải xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu giai cấp vô sản D Đảng phải thường xuyên tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân Câu 63 Nội dung quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng gì? A Cần, kiệm, liêm chính, chí cơng, vơ tư B Trung với nước, hiếu với dân C Thương u người, sống có tình có nghĩa D Tinh thần quốc tế sáng thủy chung Câu 64 "Không hứa mà không làm" nội dung học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nội dung sau đây? A Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân B Hết lòng phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân C Nêu cao tinh thần trách nhiệm D Nói đơi với làm Câu 65 Đâu nguyên nhân suy thoái đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên? A Cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu rèn luyện phẩm chất, đạo đức B Tự phê bình, phê bình sửa chữa khuyết điểm chưa nghiêm túc; nói nhiều, làm ít, nói khơng làm, nói đằng làm nẻo C Đấu tranh chống tệ nạn chưa liệt; nói mạnh làm nhẹ, mạnh với tội nhỏ, nhẹ với tội to, nể nang, ô dù bao che cho D Cả phương án lại Câu 66 Theo quy định Ban Bí thư Trung ương nội dung nêu gương cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo chủ chốt cấp bao gồm: A Về tư tưởng trị; Về đạo đức, lối sống, tác phong; Về tự phê bình, phê bình; Về ý thức tổ chức kỷ luật; Về đoàn kết nội bộ; B Về tư tưởng trị; Về đạo đức, lối sống, tác phong; Về tự phê bình, phê bình; Về quan hệ với nhân dân; Về trách nhiệm công tác; Về ý thức tổ chức kỷ luật; Về đoàn kết nội bộ; C Về tư tưởng trị; Về đạo đức, lối sống, tác phong; Về tự phê bình, phê bình; Về trách nhiệm công tác; Về ý thức tổ chức kỷ luật; D Về tư tưởng trị; Về đạo đức, lối sống, tác phong; Về tự phê bình, phê bình; Về đồn kết nội Câu 67 Cơng tác tun truyền miệng phải đảm bảo nguyên tắc nào? A Tính Đảng, tính giai cấp; tính khoa học; tính khách quan B Tính Đảng, tính giai cấp; tính khoa học; tính khách quan, chân thật; tính chiến đấu; tính phổ thơng đại chúng; tính thời C Tính Đảng, tính giai cấp; tính khoa học; tính thời D Tính Đảng, tính giai cấp; tính khoa học; tính chiến đấu; tính phổ thơng đại chúng; tính thời Câu 68 Câu nói " thực hành dân chủ chìa khóa vạn giải khó khăn" ai? A V.I.Lênin B C Mác C Chủ tịch Hồ Chí Minh D Lê Duẩn Câu 69 Thủ đoạn “Diễn biến hồ bình” lĩnh vực tư tưởng - văn hoá lực thù địch quan trọng nhất? A Làm tan rã niềm tin B Chi phối đầu tư chiếm lĩnh thị trường C Chia rẽ nội ngoại giao thân thiện D Kết hợp biện pháp kích động bạo loạn, lật đổ, răn đe can thiệp quân Câu 70 Các nguyên tắc tự phê bình phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: A Nhằm mục đích để giúp tiến nên động phải sáng, dựa “tình đồng chí thương u nhau” B Phải có thái độ kiên khơng khoan nhượng C Tự phê bình phê bình muốn có hiệu tốt cần có phương pháp tốt phải có thái độ chân tình cầu thị, nói ưu điểm khuyết điểm, phê bình phải lúc, có hồn cảnh thích hợp D Cả phương án lại Câu 71 Cần đề cao yếu tố phương châm tiến hành công tác tuyên truyền miệng: A Chủ động, tích cực phục vụ nhiệm vụ trị B Nhạy bén, kịp thời, cụ thể, thiết thực C Kiên trì, linh hoạt D Cả phương án lại Câu 72 Trích yếu nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị gì? A Về học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh B.Về tiếp tục đẩy mạnh thực vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh C Về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh D Về đẩy mạnh việc làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Câu 73 Quy định công tác giám sát tổ chức đảng đảng viên thực từ đại hội toàn quốc Đảng lần thứ mấy? A Đại hội lần thứ VIII B Đại hội lần thứ IX C Đại hội lần thứ X D Đại hội lần thứ XI Câu 74 Kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm có hiệu lực nào: A Ngay sau công bố định B Ngay sau công bố định 10 ngày C Ngay sau công bố định 15 ngày D Ngay sau công bố định tháng Câu 75 Chi có thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên (kể cấp ủy viên cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý) vi phạm phẩm chất, trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ cấp giao) với hình thức nào? A Khiển trách, cách chức B Khiển trách, cảnh cáo C Cảnh cảo, cách chức D Cách chức, khai trừ Câu 76 Uỷ ban Kiểm tra cấp tỉnh bầu ra? A Đại hội đại biểu Đảng tỉnh B Ban Chấp hành Đảng tỉnh C Ban Thường vụ Tỉnh uỷ D Uỷ ban Kiểm tra cấp huyện Câu 77 Nội dung sau nội dung lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy? A Xác đinh, định nội dung, đối tượng kiểm tra B Tiến hành kiểm tra, giám sát C Kiểm tra cấp ủy cấp thực nhiệm vụ kiểm tra D Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát Câu 78 Nội dung đơn tố cáo sau dùng làm kết hợp với thông tin khác để định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên có dấu hiệu vi phạm? A Đơn tố cáo cấp có thẩm quyền giải tái tố, khơng có nội dung B Đơn tố cáo giấu tên, mạo tên có nội dung, địa cụ thể C Đơn tố cáo có nội dung xác định vu cáo D Đơn tố cáo người khơng có lực hành vi ký tên Câu 79 Trường hợp sau phải đình sinh hoạt đảng đảng viên? A Đảng viên vi phạm pháp luật bị quan pháp luật khởi tố bị can để điều tra B Đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng C Đảng viên vi phạm bị quan pháp luật có thẩm quyền định truy tố, tạm giam D Đảng viên vi phạm từ chối kiểm điểm trước tổ chức đảng có thẩm quyền Câu 80 Nội dung sau coi không vi phạm điều đảng viên không làm: A Phát ngơn có nội dung trái với nghị quyết, thị, quy định, định, quy chế, kết luận Đảng pháp luật Nhà nước B Phát biểu, nêu ý kiến khác hội thảo khoa học, hội nghị quan có thẩm quyền tổ chức C Làm việc pháp luật khơng cấm ảnh hưởng đến uy tín Đảng D Đăng thơng tin thuộc danh mục bí mật Đảng Nhà nước quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành Câu 81 Chọn phương án nêu nguyên tắc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm: A Tự phê bình phê bình B Tập trung dân chủ C Bình đẳng trước kỷ luật đảng D Khách quan, công bằng, nghiêm minh, pháp luật Câu 82 Trường hợp sau đây, đảng viên vi phạm không bị thi hành kỷ luật hình thức khai trừ khỏi Đảng? A Vi phạm pháp luật bị tồ tun án phạt cải tạo khơng giam giữ B Sinh thứ tư C Hoạt động đảng phái, tổ chức trị phản động D Có hành vi, việc làm phá hoại bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân cấp Câu 83 Nhiệm kỳ Ủy ban Kiểm tra cấp tính? A Theo nhiệm kỳ cấp ủy cấp B Theo nhiệm kỳ cấp ủy cấp C Theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc D Cả phương án lại Câu 84 Nội dung sau không thuộc nhiệm vụ ủy ban kiểm tra cấp: A Kiểm tra chấp hành Điều lệ, thị, nghị Đảng tổ chức đảng đảng viên B Kiểm tra tổ chức đảng đảng viên có dấu hiệu vi phạm C Giải tố cáo tổ chức đảng đảng viên D Giải khiếu nại kỷ luật Đảng Câu 85 Đảng viên vi phạm thời kỳ mang thai, nghỉ thai sản, mắc bệnh hiểm nghèo khả nhận thức, bị ốm nặng điều trị nội trú bệnh viện quan y tế có thẩm quyền theo quy định pháp luật (từ cấp huyện trở lên) xác nhận thì: A Xem xét, xử lý kỷ luật B Không xem xét, xử lý kỷ luật C Chưa xem xét, xử lý kỷ luật D Cả phương án Câu 86 Thời hạn đình sinh hoạt đảng đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng quy định thời gian ngày làm việc? A 60 ngày B 70 ngày C 80 ngày D 90 ngày Câu 87 Đảng viên bị hình phạt từ cải tạo khơng giam giữ trở lên, phải xử lý kỷ luật Đảng hình thức nào? A Khiển trách B Cảnh cáo C Cách chức D Khai trừ Câu 88 Kể từ ngày nhận đơn thư tố cáo tổ chức đảng đảng viên cấp tỉnh, thành, huyện, quận tương đương trở xuống phải xem xét giải quyết: A Chậm 30 ngày làm việc B Chậm 60 ngày làm việc C Chậm 90 ngày làm việc D Chậm 120 ngày làm việc Câu 89 Thời gian kể từ ngày nhận đơn thư tố cáo tổ chức đảng đảng viên cấp trung ương phải xem xét giải quyết? A Chậm 120 ngày làm việc B Chậm 150 ngày làm việc C Chậm 180 ngày làm việc D Chậm 210 ngày làm việc Câu 90 Quyết định kỷ luật tổ chức đảng cấp kỷ luật đảng viên vi phạm có hiệu lực: A Sau tổ chức đảng có thẩm quyền bỏ phiếu biểu hình thức kỷ luật B Sau ký ban hành định kỷ luật C Sau công bố định kỷ luật D Từ ngày ký định kỷ luật Câu 91 Sau Tổ chức Đảng có thầm quyền ký định kỷ luật phải kịp thời công bố: A Chậm không 30 ngày kể từ ngày ký B Chậm không 20 ngày kể từ ngày ký C Chậm không 15 ngày kể từ ngày ký D Chậm không 10 ngày kể từ ngày ký Câu 92 Tổ chức Đảng khơng có thẩm quyền kỷ luật đảng viên vi phạm: A Chi B Ủy ban Kiểm tra đảng ủy sở C Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tương đương D Cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện tương đương Câu 93 Đảng viên sau bị thi hành kỷ luật đảng, thời hạn ngày kể từ công bố định kỷ luật cấp ủy phải đạo tiến hành xem xét kỷ luật hành đồn thể (nếu có) ? A 30 ngày B 50 ngày C 60 ngày D 70 ngày Câu 94 Nội dung sau điều kiện quan trọng bảo đảm thực tốt công tác kiểm tra, giám sát Đảng? A Thành viên ủy ban kiểm tra cán kiểm tra không bị tố cáo B Ủy ban kiểm tra có đủ thành viên chuyên trách kiêm nhiệm C Ủy ban kiểm tra cán kiểm tra có lĩnh trị, lĩnh nghề nghiệp vững vàng, tính chiến đấu cao D Cơ quan ủy ban kiểm tra tích cực nghiên cứu khoa học cơng tác kiểm tra, giám sát Câu 95 Ban Dân vận có chức tham mưu công tác ? A Về công tác dân vận (bao gồm công tác dân tộc, tôn giáo) B Về công tác dân vận tuyên giáo C Về công tác tuyên vận đảng D Cả phương án lại Câu 96 Công tác dân vận trách nhiệm tổ chức ? A Của quyền, Mặt trận tổ quốc đồn thể trị - xã B Của Ban Dân vận cấp C Của tất tổ chức hệ thống trị D Của tổ chức Đảng Câu 97 Quan hệ Ban Dân vận với Mặt trận Tổ quốc tổ chức đồn thể trị - xã hội cấp là: A Cấp cấp B Quan hệ cấp cấp C Quan hệ phối hợp D Cả phương án lại Câu 98 Theo quy định nay, quan Thường trực Ban đạo cấp huyện thực quy chế dân chủ sở ? A Ban Tổ chức B Ban Tuyên giáo C Ban Dân vận D Văn phòng Câu 99 Phong trào thi đua Dân vận khéo triển khai với quan, tổ chức ? A Ngành dân vận tồn quốc B Cả hệ thống trị C Chính quyền cấp D Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị -xã hội Câu 100 Lĩnh vực sau không thuộc chức Ban Dân vận cấp? A Tham mưu cho cấp ủy triển khai, thực chủ trương, nghị Đảng cơng tác Dân Vận B Đồn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên tầng lớp nhân dân vào tổ chức C Tham mưu cho cấp ủy công tác tôn giáo, dân tộc D Thẩm định đề án, văn có nội dung liên quan Câu 101 Mối quan hệ mối quan hệ công tác Ban Dân vận Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương? A Lãnh đạo B Chỉ đạo C Phối hợp D Hướng dẫn Câu 102 Nhiệm vụ, giải pháp sau không thuộc nhiệm vụ, giải pháp thuộc Nghị số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI “về tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình mới” ? A Tăng cường đổi công tác dân vận quan nhà nước B Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy q trình cơng nghiệp hố, đại hoá, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh trị C Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, máy, đội ngũ cán Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể nhân dân cấp vững mạnh D Xây dựng quyền vững mạnh, bảo đảm quyền làm chủ thực nhân dân Câu 103 Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 Bộ Chính trị Quy chế cơng tác dân vận hệ thống trị, chủ trương, nghị quyết, thị Đảng, văn quy phạm pháp luật Nhà nước công tác dân vận có liên quan đến quyền, lợi ích tầng lớp nhân dân phải lấy ý kiến tham gia quan trước ban hành thực hiện? A Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân B Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân 10 C Là việc cán không tiếp tục giữ chức vụ, chức danh chưa hết nhiệm kỳ D Là việc cán bộ, công chức giữ chức vụ, chức danh chưa hết nhiệm kỳ chưa hết thời hạn bổ nhiệm Câu 185 Theo Luật cán bộ, công chức, việc nâng ngạch công chức phải vào? A Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch B Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch phù hợp với nhiệm vụ giao C Vị trí việc làm thơng qua thi tuyển D Vị trí việc làm; phù hợp với cấu công chức quan, tổ chức, đơn vị thông qua thi tuyển Câu 186 Hoạt động không nằm nội dung quản lý công chức? A Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán công chức B Ban hành quy chế làm việc tổ chức hệ thống trị C Quy định chức danh cấu cán D Tổ chức thực chế độ tiền lương chế độ,chính sách đãi ngộ cán bộ,công chức Câu 187 Công chức vi phạm quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định khác pháp luật tùy theo tính chất, mức độ mà phải chịu hình thức kỷ luật từ thấp đến cao ? A Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc việc B Khiển trách, hạ bậc lương, cách chức, buộc việc C Cảnh cáo, cách chức, giáng chức, buộc việc D Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc việc Câu 188 Đâu nguyên tắc thi hành công vụ theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008? A Tuân thủ Hiến pháp pháp luật B Bảo đảm thứ bậc hành phối hợp chặt chẽ C Công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát D Tận tuỵ phục vụ nhân dân Câu 189 Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức thực trường hợp nào? A Người tuyển dụng hoàn thành chế độ tập B Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch C Công chức chuyển sang ngạch tương đương D Cả phương án lại Câu 190 Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ "ngạch" hiểu là: A Tên gọi thể trình độ học vấn công chức B Tên gọi thể thứ bậc lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công chức C Tên gọi thể trình độ chun mơn cơng chức D Tên gọi thể trình độ khả công chức Câu 191 Chế độ sau chế độ công vụ? A Chế độ trách nhiệm C Chế độ thụ hưởng B Chế độ kỷ luật D Chế độ phục vụ nhân dân Câu 192 Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu nghĩa vụ cán bộ, công chức Đảng, Nhà nước nhân dân? A Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc lợi ích quốc gia B Tơn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân C Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân D Đại diện quyền lợi ích hợp pháp nhân dân Câu 193 Nội dung không thuộc nội dung đánh giá cán theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008? A Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc B Tham gia hoạt động đoàn thể C Tinh thần trách nhiệm công tác D Kết thực nhiệm vụ giao Câu 194 Nội dung sau nghĩa vụ cán bộ, công chức thi hành công vụ? 19 A Thực đúng, đầy đủ chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, quyền hạn giao B Có ý thức tổ chức kỷ luật C Chủ động phới hợp chặt chẽ thi hành công vụ D Bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản doanh nghiệp giao cho Câu 195 Nội dung sau không thuộc quyền cán bộ, công chức bảo đảm điều kiện thi hành công vụ? A Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ B Được bảo đảm trang thiết bị điều kiện làm việc theo quy định pháp luật C Được tăng lương trước thời hạn D Được pháp luật bảo vệ thi hành công vụ Câu 196 Điều kiện sau điều kiện đăng ký dự tuyển cơng chức? A Có quốc tịch quốc tịch Việt Nam B Đủ 20 tuổi trở lên C Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng D Có văn bằng, chứng phù hợp Câu 197 Theo Luật cán bộ, cơng chức năm 2008, việc tuyển dụng công chức phải vào? A Yêu cầu nhiệm vụ B Vị trí việc làm C Chỉ tiêu biên chế D Cả phương án lại Câu 198 Quản lý cán bao gồm nội dung đây? A Tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động luân chuyển cán bộ, phân cấp quản lý cán B Đánh giá cán bộ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; Khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực chế độ sách cán C Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, giải khiếu nại, tố cáo cán D Cả phương án lại Câu 199 Cơng chức cử đào tạo, bồi dưỡng nước không hưởng quyền lợi sau đây? A Được quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian kinh phí theo quy định B Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục C Được hưởng nguyên lương, phụ cấp thời gian đào tạo, bồi dưỡng; biểu dương, khen thưởng kết xuất sắc đào tạo, bồi dưỡng D Sau đào tạo, bồi dưỡng nâng lương sớm năm Câu 200 Thi nâng ngạch công chức nhằm mục đích để? A Đánh giá, tuyển chọn bố trí cơng chức vào vị trí chun mơn nghiệp vụ cao B Tuyển dụng công chức C Làm xét lương phụ cấp cho phù hợp D Làm sở xây dựng cấu công chức quan, tổ chức Câu 201 Theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 Chính phủ, cán bộ, cơng chức khơng q tuổi cử đào tạo sau đại học lần đầu? A 39 B 40 C 41 D 42 tuổi tuổi tuổi tuổi Câu 202 Nguyên tắc nguyên tắc thi hành công vụ? A- Tuân thủ Hiến pháp pháp luật B- Thực nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân phân công, phân cấp rõ ràng C- Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, công dân D- Công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát Câu 203 Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, trường hợp sau cán bộ? A- Giám đốc Sở B- Bộ trưởng C- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh D- Trưởng phòng Nội vụ huyện Câu 204 Trường hợp sau công chức bị xem xét xử lý kỷ luật hình thức “khiển trách” theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 Chính phủ “Quy định xử lý kỷ luật công chức”? A Có thái độ hách dịch, cửa quyền gây khó khăn, phiền hà quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thi hành công vụ B Cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện 20 C Sử dụng giáy tờ không hợp pháp để tham gia đào tạo, bồi dưỡng; dự thi nâng ngạch cơng chức D Cả phương án lại Câu 205 Trường hợp sau công chức bị xem xét xử lý kỷ luật hình thức “cảnh cáo” theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP, ngày 17/5/2011 Chính phủ “Quy định xử lý kỷ luật công chức”? A Không thực nhiệm vụ giao mà khơng có lý đáng; B Sử dụng tài sản công trái pháp luật; C Không chấp hành định điều động, phân công công tác quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền; D Cả phương án lại Câu 206 Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức? A Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, công dân B Kết hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm tiêu biên chế C Bảo đảm lãnh đạo Đảng, quản lý nhà nước D Thực bình đẳng giới Câu 207 Nhiệm vụ sau không thuộc thẩm quyền quan sử dụng cơng chức? A Bố trí, phân cơng nhiệm vụ kiểm tra việc thực nhiệm vụ công chức B Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định pháp luật công chức thuộc phạm vi quản lý C Đánh giá công chức theo quy định D Tổ chức thực chế độ, sách Nhà nước cơng chức Câu 208 Việc quản lý biên chế công chức phải tuân thủ nguyên tắc nào? A Đáp ứng yêu cầu bảo đảm biên chế công chức phù hợp với đổi hệ thống trị B Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm biên chế cơng chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quan, tổ chức, đơn vị C Đáp ứng yêu cầu thực phân cấp quản lý công chức quan nhà nước D Đáp ứng yêu cầu xây dựng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực Câu 209 Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung quyền cán bộ, công chức? A Được hưởng sách ưu đãi nhà B Được quyền thành lập công ty hợp danh C Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật D Được hưởng sách ưu đãi phương tiện lại Câu 210 Khi chuyển ngạch công chức? A Được kết hợp nâng ngạch B Nâng bậc lương C Chỉ nâng ngạch, không nâng bậc lương D Không kết hợp nâng ngạch, nâng bậc lương Câu 211 Viên chức bị kỷ luật khiển trách thời hạn nâng lương bị kéo dài bao nhiêu? A 12 tháng B tháng C tháng D tháng Câu 212 Trong thời hạn chậm ngày, kể từ ngày có định tuyển dụng, người tuyển dụng vào công chức phải đến quan nhận việc, trừ trường hợp định tuyển dụng quy định thời hạn khác? A 30 ngày B 20 ngày C 15 ngày D 10 ngày Câu 213 Trong thời gian tập sự, người tập có trình độ từ đại học trở xuống hưởng % mức lương bậc ngạch tuyển dụng? A 70% B.75% C 80% D 85% Câu 214 Trong thời gian tập sự, người tập có trình độ thạc sĩ hưởng mức lương ngạch tuyển dụng? A 90% bậc ngạch tuyển dụng B 100% bậc ngạch tuyển dụng C 85% bậc ngạch tuyển dụng D 90% bậc ngạch tuyển dụng Câu 215 Theo Luật cán bộ, cơng chức năm 2008, hình thức kỷ luật sau không áp dụng cán bộ? A Cảnh cáo B Cách chức C Giáng chức D Bãi nhiệm Câu 216 Theo Luật cán bộ, công chức, đâu hình thức kỷ luật cán bộ? 21 A Hạ bậc lương B Giáng chức C Cách chức D Buộc việc Câu 217 Theo Luật Cán bộ, cơng chức, đâu khơng phải hình thức kỷ luật công chức? A Khiển trách; B Cảnh cáo; C Cách chức; D Bãi nhiệm Câu 218 Theo quy định hành, Quốc hội bao gồm chức nào? A Chức lập hiến, lập pháp B Chức định vấn đề quan trọng đất nước C Chức giám sát tối cao toàn hoạt động Nhà nước D Cả phương án lại Câu 219 Luật ngân sách nhà nước năm 2015 có hiệu lực thi hành nào? A Từ năm ngân sách 2017 B Từ năm ngân sách 2016 C Từ năm ngân sách 2018 D Từ năm ngân sách 2019 Câu 220 Luật ngân sách nhà nước năm 2015 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày, tháng, năm nào? A Ngày 25 tháng năm 2015 B Ngày 30 tháng năm 2015 C Ngày 21 tháng 11 năm 2015 D Ngày 20 tháng 11 năm 2015 Câu 221 Luật kế toán năm 2015 có hiệu lực thi hành nào? A 01/01/2017 B 01/01/2016 C 01/07/2016 D 01/07/2017 Câu 222 Luật kế tốn năm 2015 Quốc hội khóa XIII thơng qua ngày, tháng, năm nào? A 20/11/2015 B 25/6/2015 C 21/11/2015 D 22/11/2015 Câu 223 Luật kế toán năm 2015 quy định hành vi bị nghiêm cấm? A Giả mạo, khai man thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế tốn tài liệu kế tốn khác B Để ngồi sổ kế toán tài sản, nợ phải trả đơn vị kế tốn có liên quan đến đơn vị kế toán C Cố ý, thỏa thuận ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế tốn sai thật D Cả 03 phương án lại Câu 224 Luật kế toán năm 2015 quy định báo cáo tài đơn vị kế tốn gồm gì? A Báo cáo tình hình tài Báo cáo kết hoạt động Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài Báo cáo khác theo quy định pháp luật B Báo cáo tình hình tài Báo cáo kết hoạt động C Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài Báo cáo khác theo quy định pháp luật D Báo cáo tình hình tài Câu 225 Luật kế toán năm 2015 quy định báo cáo tài nhà nước gồm gì? A Báo cáo tình hình tài nhà nước Báo cáo kết hoạt động tài nhà nước Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài nhà nước B Báo cáo tình hình tài nhà nước Báo cáo kết hoạt động tài nhà nước C Báo cáo kết hoạt động tài nhà nước Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài nhà nước D Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài nhà nước Câu 226 Luật kế tốn năm 2015 quy định số hình thức cơng khai báo cáo tài nào? A Phát hành ấn phẩm B Thông báo văn C Niêm yết Đăng tải trang thông tin điện tử D Cả 03 phương án lại Câu 227 Luật kế toán năm 2015 quy định việc kiểm tra kế tốn gồm nội dung gì? A Kiểm tra việc thực nội dung cơng tác kế tốn Kiểm tra việc tổ chức máy kế toán người làm kế toán Kiểm tra việc tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán Kiểm tra việc chấp hành quy định khác pháp luật kế toán B Kiểm tra việc thực nội dung cơng tác kế tốn Kiểm tra việc tổ chức máy kế toán người làm kế toán C Kiểm tra việc tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán Kiểm tra việc chấp hành quy định khác pháp luật kế toán D Kiểm tra việc tổ chức máy kế toán người làm kế toán Kiểm tra việc tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán 22 Câu 228 Luật kế toán năm 2015 quy định đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trường hợp nào? A Cuối kỳ kế toán năm B Xảy hỏa hoạn, lũ lụt thiệt hại bất thường khác C Đơn vị kế tốn chuyển đổi loại hình hình thức sở hữu D Cả 03 phương án lại Câu 229 Luật kế toán năm 2015 quy định người làm kế tốn phải có tiêu chuẩn gì? A Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật Có trình độ chun mơn, nghiệp vụ kế tốn B Có trình độ chun mơn, nghiệp vụ kế tốn C Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực trình độ nghiệp vụ kế tốn D Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật Câu 230 Luật kế toán năm 2015 quy định tiêu chuẩn điều kiện kế tốn trưởng nào? A Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật Có trình độ chun mơn, nghiệp vụ kế tốn B Có chun mơn, nghiệp vụ kế tốn từ trình độ trung cấp trở lên Có chứng bồi dưỡng kế tốn trưởng C Có thời gian cơng tác thực tế kế tốn 02 năm người có chuyên mơn, nghiệp vụ kế tốn từ trình độ đại học trở lên thời gian công tác thực tế kế tốn 03 năm người có chun mơn, nghiệp vụ kế tốn trình độ trung cấp, cao đẳng D Cả 03 phương án lại Câu 231 Luật kế tốn năm 2015 quy định trách nhiệm kế toán trưởng nào? A Thực quy định pháp luật kế tốn, tài đơn vị kế tốn B Tổ chức điều hành máy kế toán theo quy định Luật kế toán C Lập báo cáo tài tn thủ chế độ kế tốn chuẩn mực kế tốn D Cả 03 phương án lại Câu 232 Luật kế toán năm 2015 quy định tiêu chuẩn người cấp chứng kế toán viên nào? A Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật B Có tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chun ngành tài chính, kế tốn, kiểm tốn chun ngành khác theo quy định Bộ Tài C Đạt kết kỳ thi lấy chứng kế toán viên D Cả 03 phương án lại Câu 233 Luật kế toán năm 2015 quy định giá trị tài liệu, số liệu kế toán nào? A Tài liệu, số liệu kế tốn có giá trị pháp lý đơn vị kế toán sử dụng để công bố, công khai theo quy định pháp luật Tài liệu, số liệu kế toán sở để xây dựng xét duyệt kế hoạch, dự toán, toán, xem xét, xử lý hành vi vi phạm pháp luật B Tài liệu, số liệu kế toán có giá trị pháp lý đơn vị kế tốn sử dụng để công bố, công khai theo quy định pháp luật C Tài liệu, số liệu kế toán sở để xây dựng xét duyệt kế hoạch, dự toán, toán, xem xét, xử lý hành vi vi phạm pháp luật C Tài liệu, số liệu kế toán sở để xây dựng xét duyệt kế hoạch, dự toán, toán Câu 234 Thông tư 09/2010/TT-BNV, ngày 11 tháng năm 2010 Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch cơng chức chun ngành kế tốn, thuế, hải quan, dự trữ quy định chức trách kế tốn viên là? A Kế tốn viên cơng chức chun mơn nghiệp vụ máy hành nhà nước thực chức quản lý công tác kế toán, giúp lãnh đạo đơn vị đạo, điều hành quản lý nghiệp vụ kế toán đơn vị tổ chức thực cơng tác kế tốn đơn vị B Kế tốn viên cơng chức chuyên môn nghiệp vụ cao máy hành nhà nước thực chức quản lý cơng tác kế tốn, giúp lãnh đạo Bộ (ngành), Ủy ban nhân dân tỉnh đạo, điều hành quản lý tổ chức thực hệ thống nghiệp vụ kế tốn C Kế tốn viên cơng chức chun môn nghiệp vụ làm việc đơn vị kế tốn cấp sở máy hành nhà nước, thực cơng việc kế tốn, tổ chức thực cơng tác kế tốn đơn vị có khối lượng kế tốn khơng lớn; thực nhiều phần hành kế toán đơn vị D Kế tốn viên cơng chức chun mơn nghiệp vụ làm việc đơn vị kế toán máy hành nhà nước, thực cơng việc nhiều phần hành tổ chức thực cơng tác kế tốn đơn vị Câu 235 Thông tư 09/2010/TT-BNV, ngày 11 tháng năm 2010 Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch cơng chức chun ngành kế tốn, thuế, hải quan, dự trữ quy định trình độ kế tốn viên là? 23 A Có tốt nghiệp đại học chun ngành tài kế tốn trở lên Có tốt nghiệp cao cấp lý luận trị B Có tốt nghiệp đại học chun ngành tài kế tốn trở lên Có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế tốn viên C Có tốt nghiệp đại học chun ngành tài kế tốn trở lên Có thời gian tối thiểu ngạch kế tốn viên 09 năm D Có tốt nghiệp đại học chun ngành tài kế tốn trở lên Có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên Câu 236 Thông tư 09/2010/TT-BNV, ngày 11 tháng năm 2010 Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch cơng chức chun ngành kế tốn, thuế, hải quan, dự trữ quy định trình độ kế tốn viên là? A Có tốt nghiệp đại học chun ngành tài kế tốn trở lên Có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên B Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí làm việc C Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ cơng tác chun mơn D Cả 03 phương án lại Câu 237 Thông tư 09/2010/TT-BNV, ngày 11 tháng năm 2010 Bộ Nội vụ quy định có loại ngạch cơng chức chun ngành kế tốn? A 01 loại B 03 loại B 04 loại D 06 loại Câu 238 Thông tư 09/2010/TT-BNV, ngày 11 tháng năm 2010 Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch cơng chức chun ngành kế tốn, thuế, hải quan, dự trữ quy định nhiệm vụ kế tốn viên là? A Chủ trì, nghiên cứu, xây dựng văn quy phạm pháp luật kế toán: Luật, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, kiểm toán Việt Nam; đề án chiến lược phát triển cơng tác kế tốn phạm vi tồn quốc B Chủ trì tổ chức việc phối hợp nghiệp vụ lĩnh vực liên quan cấp quản lý lĩnh vực ngành đảm bảo tính thống đồng tồn quốc; C Tham gia xây dựng mục tiêu, giáo trình hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế tốn trưởng, kiểm tốn viên; D Tính tốn, tổng hợp phân bổ số liệu kế toán phục vụ cho phần hành, phần việc phụ trách Câu 239 Thông tư 09/2010/TT-BNV, ngày 11 tháng năm 2010 Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch cơng chức chun ngành kế tốn, thuế, hải quan, dự trữ quy định nhiệm vụ kế toán viên là? A Cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu kế tốn thuộc phần việc, phần hành cho phận liên quan; B Chuẩn bị số liệu phục vụ kiểm kê, tham gia kiểm kê tài sản, hướng dẫn việc ghi chép biểu mẫu kiểm kê tính tốn xác định kết kiểm kê tài sản thuộc phạm vi phụ trách; C Chủ trì lập dự toán tham gia xây dựng định mức kinh tế Kiểm tra việc thực dự toán, định mức chi tiêu, sử dụng tài sản, kinh phí; D Cả 03 phương án lại Câu 240 Thơng tư 09/2010/TT-BNV, ngày 11 tháng năm 2010 Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch cơng chức chun ngành kế tốn, thuế, hải quan, dự trữ quy định lực kế toán viên là? A Nắm chủ trương, đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nắm quản lý hành chính, cải cách hành chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Chính phủ, ngành, lĩnh vực; B Hiểu rõ tuân thủ Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ tài kế tốn nhà nước chế độ kế toán cụ thể áp dụng ngành, lĩnh vực; C Hiểu biết rộng hệ thống lý luận thực tiễn hình thức, phương pháp xu hướng phát triển cơng tác kế tốn, kiểm tốn nước quốc tế; D Có trình độ độc lập tổ chức làm việc, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội nước quốc tế Câu 241 Thông tư 09/2010/TT-BNV, ngày 11 tháng năm 2010 Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch cơng chức chun ngành kế tốn, thuế, hải quan, dự trữ quy định lực kế toán viên là? 24 A Hiểu rõ tuân thủ Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, quy định pháp luật khác kế toán, nguyên lý kế tốn, chế độ tài chính, thống kê, thơng tin kinh tế có liên quan; B Nắm quy định cụ thể hình thức phương pháp kế toán; chế độ kế toán áp dụng ngành, lĩnh vực kế toán nhà nước; C Biết xây dựng phương án kế hoạch thể loại định cụ thể thông hiểu thủ tục hành nghiệp vụ ngành quản lý, có kỹ soạn thảo văn bản; D Cả 03 phương án lại Câu 242 Thông tư 09/2010/TT-BNV, ngày 11 tháng năm 2010 Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành kế tốn, thuế, hải quan, dự trữ có hiệu lực nào? A Sau 15 ngày kể từ ngày ký B Sau 30 ngày kể từ ngày ký C Sau 40 ngày kể từ ngày ký D Sau 45 ngày kể từ ngày ký Câu 243 Thông tư 04/2018/TT-BNV, ngày 27 tháng 03 năm 2018 Bộ Nội vụ quy định thẩm quyền bổ nhiệm phụ trách kế toán đơn vị kế toán ngân sách tài sản xã, phường, thị trấn là? A Phòng Nội vụ cấp huyện B Phòng Tài cấp huyện C Sở Tài D Chủ tịch UBND cấp huyện Câu 244 Thông tư 04/2018/TT-BNV, ngày 27 tháng 03 năm 2018 Bộ Nội vụ quy định thẩm quyền bổ nhiệm phụ trách kế tốn đơn vị kế tốn có người làm kế toán là? A Tập thể lãnh đạo quan, đơn vị kế toán định B Cấp phó phụ trách tài định C Trưởng phận tổ chức quan, đơn vị kế toán định D Người đứng đầu quan, đơn vị kế tốn định Câu 245 Thơng tư 04/2018/TT-BNV, ngày 27 tháng 03 năm 2018 Bộ Nội vụ quy định người bổ nhiệm kế toán trưởng quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước cấp (Kho bạc nhà nước, quan thuế, quan hải quan) hưởng phụ cấp trách nhiệm tháng nào? A 0,1 so với mức lương sở B 0,3 so với mức lương sở C 0,5 so với mức lương sở D 0,2 so với mức lương sở Câu 246 Thông tư 04/2018/TT-BNV, ngày 27 tháng 03 năm 2018 Bộ Nội vụ quy định người bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị nghiệp công lập hưởng phụ cấp trách nhiệm tháng nào? A 0,1 so với mức lương sở B 0,2 so với mức lương sở C 0,5 so với mức lương sở D 0,2 so với mức lương sở Câu 247 Thông tư 04/2018/TT-BNV, ngày 27 tháng 03 năm 2018 Bộ Nội vụ quy định người bổ nhiệm phụ trách kế toán đơn vị kế toán ngân sách tài xã, phường, thị trấn hưởng phụ cấp trách nhiệm tháng nào? A 0,3 so với mức lương sở B 0,2 so với mức lương sở C 0,5 so với mức lương sở D 0,1 so với mức lương sở Câu 248 Thông tư 04/2018/TT-BNV, ngày 27 tháng 03 năm 2018 Bộ Nội vụ quy định người bổ nhiệm kế toán trưởng quan nhà nước hưởng phụ cấp trách nhiệm tháng nào? A 0,3 so với mức lương sở B 0,4 so với mức lương sở C 0,5 so với mức lương sở D 0,2 so với mức lương sở Câu 249 Theo Thông tư 04/2018/TT-BNV, ngày 27 tháng 03 năm 2018 Bộ Nội vụ quy định đơn vị kế tốn khơng phải bổ nhiệm kế tốn trưởng? 25 A Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước cấp (Kho bạc nhà nước, quan thuế, quan hải quan) B Cơ quan nhà nước C Đơn vị nghiệp công lập D Đơn vị kế toán ngân sách tài xã, phường, thị trấn Câu 250 Theo Thơng tư 04/2018/TT-BNV, ngày 27 tháng 03 năm 2018 Bộ Nội vụ quy định thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị kế tốn thuộc quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách trung ương là? A Bộ Tài B Bộ Nội vụ C Bộ trưởng Bộ Nội vụ D Bộ trưởng Bộ Tài Câu 251 Thông tư 04/2018/TT-BNV, ngày 27 tháng 03 năm 2018 Bộ Nội vụ quy định người bổ nhiệm kế tốn trưởng quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước cấp (Kho bạc nhà nước, quan thuế, quan hải quan) hưởng phụ cấp trách nhiệm tháng nào? A 0,1 so với mức lương sở B 0,2 so với mức lương sở C 0,5 so với mức lương sở D 0,2 so với mức lương sở Câu 252 Theo quy định hành, ngân sách nhà nước phân thành cấp? A 01 cấp B 02 cấp C 03 cấp D 04 cấp Câu 253 Theo quy định hành, phân loại mục lục ngân sách nhà nước theo chương quan cấp trung ương có mã số nào? A Từ 001 đến 398 B Từ 001 đến 397 C Từ 001 đến 396 D Từ 001 đến 399 Câu 254 Theo quy định hành, phân loại mục lục ngân sách nhà nước theo chương quan cấp tỉnh có mã số nào? A Từ 300 đến 400 B Từ 400 đến 500 C Từ 599 đến 799 D Từ 400 đến 599 Câu 255 Theo quy định hành, phân loại mục lục ngân sách nhà nước theo chương quan cấp huyện có mã số nào? A Từ 001 đến 398 B Từ 500 đến 600 C Từ 399 đến 799 D Từ 600 đến 799 Câu 256 Theo quy định hành, phân loại mục lục ngân sách nhà nước theo chương quan cấp xã có mã số nào? A Từ 399 đến 799 B Từ 400 đến 599 C Từ 700 đến 799 D Từ 800 đến 989 Câu 257 Theo quy định hành, phân loại mục lục ngân sách nhà nước theo nguồn ngân sách nhà nước nguồn vốn nước mã hóa có mã số mấy? A Mã số 02 B Mã số 03 C Mã số 05 D Mã số 01 Câu 258 Theo quy định hành, phân loại mục lục ngân sách nhà nước theo nguồn ngân sách nhà nước nguồn vốn ngồi nước mã hóa có mã số mấy? A Mã số 05 B Mã số 03 C Mã số 01 D Mã số 50 Câu 259 Theo quy định hành, loại tài liệu kế toán phải lưu trữ gồm? A Chứng từ kế toán B Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp 26 C Báo cáo tài chính; báo cáo tốn ngân sách; báo cáo tổng hợp toán ngân sách D Cả 03 phương án lại Câu 260 Theo quy định hành, tài liệu kế toán đơn vị lưu trữ đâu? A Tại Sở Tài B Phòng tài cấp huyện C Tại Trung tâm lưu trữ tỉnh D Tại kho đơn vị Câu 261 Theo quy định hành, loại tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 05 năm? A Tài liệu kế toán liên quan đến lý, nhượng bán tài sản cố định; báo cáo kết kiểm kê đánh giá tài sản B Báo cáo toán ngân sách nhà nước năm Quốc hội phê chuẩn C Báo cáo toán ngân sách địa phương Hội đồng nhân dân cấp phê chuẩn D Tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành đơn vị kế tốn khơng trực tiếp ghi sổ kế toán lập báo cáo tài chỉnh Câu 262 Theo quy định hành, loại tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm? A Tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành đơn vị kế tốn khơng trực tiếp ghi sổ kế toán lập báo cáo tài chỉnh B Báo cáo toán ngân sách nhà nước năm Quốc hội phê chuẩn C Báo cáo toán ngân sách địa phương Hội đồng nhân dân cấp phê chuẩn D Tài liệu kế toán liên quan đến lý, nhượng bán tài sản cố định; báo cáo kết kiểm kê đánh giá tài sản Câu 263 Theo quy định hành, loại tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn? A Hồ sơ, báo cáo toán dự án hồn thành thuộc nhóm A, dự án quan trọng quốc gia B Báo cáo toán ngân sách nhà nước năm Quốc hội phê chuẩn C Báo cáo toán ngân sách địa phương Hội đồng nhân dân cấp phê chuẩn D Cả 03 phương án lại Câu 264 Theo quy định hành, tài liệu kế toán lưu trữ đơn vị kế toán thực tiêu hủy hết thời hạn lưu trữ? A Trung tâm lưu trữ cấp tỉnh B Sở Tài C Phòng Tài cấp huyện D Do đơn vị kế tốn thực Câu 265 Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán liên quan đến lý, nhượng bán tài sản cố định; báo cáo kết kiểm kê đánh giá tài sản tính từ ngày nào? A Ngày thành lập đơn vị B Ngày báo cáo tốn phê duyệt C Ngày có kết luận tra, kiểm tra D Ngày kết thúc kỳ kế tốn năm Câu 266 Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán liên quan đến lý, nhượng bán tài sản cố định; báo cáo kết kiểm kê đánh giá tài sản tính từ ngày nào? A Ngày thành lập đơn vị B Ngày báo cáo toán phê duyệt C Ngày có kết luận tra, kiểm tra D Ngày kết thúc kỳ kế toán năm Câu 267 Thời điểm tính thời hạn lưu trữ báo cáo toán ngân sách địa phương Hội đồng nhân dân cấp phê chuẩn tính từ ngày nào? A Ngày thành lập đơn vị B Ngày báo cáo tốn phê duyệt C Ngày có kết luận tra, kiểm tra D Ngày kết thúc kỳ kế toán năm Câu 268 Theo quy định hành, đơn vị kế tốn phải bố trí kế tốn trưởng chưa bổ nhiệm kế tốn trưởng bố trí người phụ trách kế tốn tối đa tháng? A 06 tháng B 18 tháng C 24 tháng D 12 tháng Câu 269 Quan hệ đối ngoại ASEAN gồm khuôn khổ nào? A ASEAN+1; ASEAN+3 B ASEAN+1; ASEAN+3; ARF C ASEAN+1; ASEAN+3; EAS 27 D ASEAN+1; ASEAN+3; ARF; EAS Câu 270 Nguyên tắc việc định ASEAN gì? A Thiểu số phục tùng đa số B Tham vấn B Đồng thuận D Tham vấn đồng thuận Câu 271 Mục tiêu đối ngoại Đảng Nhà nước ta xác định Đại hội XII là? A Vì lợi ích quốc gia, dân tộc B Bảo đảm lợi ích tối cao quốc gia - dân tộc, sở nguyên tắc luật pháp quốc tế, bình đẳng có lợi C Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại D Chủ động tích cực hội nhập quốc tế Câu 272 Chủ trương “chủ động tích cực hội nhập quốc tế” Đảng ta lần đưa văn nào? A Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI B C D Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI Nghị 22 Bộ Chính trị hội nhập quốc tế Câu 273 Chủ trương Việt Nam vấn đề Biển Đông gì? A Thơng qua biện pháp hồ bình B Giải luật pháp quốc tế, có Cơng ước Liên hợp quốc Luật biển năm 1982 C Sử dụng giải pháp kiện Toà án quốc tế D Bằng biện pháp hồ bình sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc Luật biển năm 1982 Câu 274 Thứ tự Tinh thần "4 tốt" quan hệ Việt Nam Trung Quốc gì? A Bạn bè tốt, đối tác tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt B Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt C Bạn bè tốt, đối tác tốt, đồng chí tốt, láng giềng tốt D Đối tác tốt, bạn bè tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt Câu 275 Một định hướng lớn đối ngoại đề cập Văn kiện Đại hội XII là? A Mở rộng, làm sâu sắc nâng cao hiệu quan hệ đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước đối ngoại nhân dân B Mở rộng, làm sâu sắc nâng cao hiệu quan hệ đối ngoại Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước ngoại giao nhân dân C Mở rộng, làm sâu sắc nâng cao hiệu quan hệ đối ngoại Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước ngoại giao nghị viện D Mở rộng, làm sâu sắc nâng cao hiệu quan hệ đối ngoại ngoại giao trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa Câu 276 Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng đề tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm mức đây? A Đạt 5,5% đến 6%/năm B Đạt 6% đến 6,5%/năm C Đạt 6,5 đến 7%/năm D Đạt 7% đến 7,5%/năm Câu 277 Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng đề tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo năm bao nhiêu? A Giảm 0,5% đến 1% B Giảm 1% đến 1,5% C Giảm 1,5% đến 2% D Giảm 2% đến 2,5% Câu 278 Tỉ lệ che phủ rừng đến năm 2020 đề tiêu môi trường Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng? A 38% B 40% C 42% D 44% Câu 279 Theo Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, đến năm 2020 tỉ lệ lao động nông 28 nghiệp tổng lao động xã hội bao nhiêu? A Khoảng 35% B Khoảng 40% C Khoảng 45% D Khoảng 50% Câu 280 Theo Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, đến năm 2020 tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị mức sau đây? A Dưới 4% B Dưới 4,5% C Dưới % D Dưới 5,5% Câu 281 Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng đưa tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ GDP? A 70% B 75% C 80% D 85% Câu 282 Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng đưa tiêu phấn đấu đến năm 2020, suất lao động xã hội bình quân tăng? A Khoảng 5%/năm B Khoảng 6%/năm C Khoảng 7%/năm D Khoảng 8%/năm Câu 283 Trong mục tiêu tổng quát Nghị Đại hội XII Đảng, có nội dung sau đây? A Đẩy mạnh công đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại B Đẩy mạnh tồn diện, đồng cơng đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại C Đẩy mạnh tồn diện, đồng cơng đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2020 sớm đưa nước ta trở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại D Đẩy mạnh tồn diện, đồng công đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 Câu 284 Nghị Đại hội Đảng lần thứ XII đưa tiêu xã hội nào? A Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp tổng lao động xã hội khoảng 30% B Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp tổng lao động xã hội khoảng 40% C Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp tổng lao động xã hội khoảng 50% D Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp tổng lao động xã hội 50% Câu 285 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nêu kinh tế nước ta gồm thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư tư nhân), kinh tế tư nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài? A Đại hội IX B Đại hội X C Đại hội XI D Đại hội XII Câu 286 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đặt tiêu tỷ lệ lao động nông nghiệp tổng lao động xã hội đến năm 2020 ? a Khoảng 20-25% b Khoảng 25-30% c Khoảng 30-35% d Khoảng 35-40% Câu 287 Theo Luật Tổ chức Quốc hội hành, số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tổng số đại biểu Quốc hội? A Ít 35% B Từ 35% - 40% C Từ 40% - 45% D Từ 45% - 50% Câu 288 Theo Luật Tổ chức Quốc hội hành, quy định thời gian làm việc năm để thực nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách là? A Ít 2/3 thời gian làm việc năm B Ít 1/2 thời gian làm việc năm C Ít 1/3 thời gian làm việc năm D Ít 1/4 thời gian làm việc năm Câu 289 Cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thực bước sau quy trình giới thiệu người quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội? A Ban lãnh đạo quan, tổ chức, đơn vị dự kiến người quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội B Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi người dự kiến giới thiệu ứng cử công tác C Tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội quan 29 D Cả phương án lại Câu 290 Cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thực bước sau quy trình giới thiệu người quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội? A Ban lãnh đạo quan, tổ chức, đơn vị dự kiến người quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội B Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi người dự kiến giới thiệu ứng cử công tác C Tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội quan D Cả phương án lại Câu 291 Theo quy định hành, văn sau văn quy phạm pháp luật? A Nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao B Quyết định Tổng Kiểm tốn nhà nước C Thơng tư Bộ trưởng D Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ Câu 292 Theo Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: A Chủ tịch Hội đồng nhân dân hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; B Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ viên Trưởng ban Hội đồng nhân dân; C Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh D Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ viên Trưởng ban Hội đồng nhân dân Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Câu 293 Theo quy định hành, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh loại I có ? A Hai Phó Chủ tịch B Khơng q hai Phó Chủ tịch C Khơng q ba Phó Chủ tịch D Khơng q bốn Phó Chủ tịch Câu 294 Theo quy định hành, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh loại II loại III có ? A Hai Phó Chủ tịch B Khơng q hai Phó Chủ tịch C Khơng q ba Phó Chủ tịch C Khơng q bốn Phó Chủ tịch Câu 295 Theo quy định hành, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện loại I có? A Một Phó Chủ tịch B Khơng q hai Phó Chủ tịch C Khơng q ba Phó Chủ tịch D Khơng q bốn Phó Chủ tịch Câu 296 Theo quy định hành, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện loại II loại III có ? A Một Phó Chủ tịch B Khơng q hai Phó Chủ tịch C Ba Phó Chủ tịch C Khơng q ba Phó Chủ tịch Câu 297 Theo quy định hành, kết bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn? A Chủ tịch nước B Thủ tướng Chính phủ C Chủ tịch Quốc hội C Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Câu 298 Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội Đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13, quy định ? A Ngày bầu cử phải ngày chủ nhật công bố chậm 100 ngày trước ngày bầu cử B Ngày bầu cử phải ngày chủ nhật công bố chậm 115 ngày trước ngày bầu cử C Ngày bầu cử phải ngày chủ nhật công bố chậm 130 ngày trước ngày bầu cử D Ngày bầu cử phải ngày chủ nhật công bố chậm 120 ngày trước ngày bầu cử Câu 299 Theo quy định hành, số lượng người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội bảo đảm có phần trăm danh sách thức người ứng cử đại biểu Quốc hội ? A Chiếm 15 % B Chiếm 16 % C Chiếm 17 % D Chiếm 18 % 30 Câu 300 Theo quy định hành, chậm ngày trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân phải thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ? A Chậm 100 ngày B Chậm 105 ngày C Chậm 110 ngày D Chậm 115 ngày Câu 301 Nghị số 03, ngày 27-4-2016 Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác cải cách hành địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 xác định mục tiêu chung cải cách hành gì? A Trong giai đoạn từ 2016 - 2020, phấn đấu đưa Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh vào tốp 10 , Chỉ số cải cách hành vị thứ 15 - 20 bảng xếp hạng năm nước B Trong giai đoạn từ 2016 - 2020, phấn đấu đưa Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh vào tốp 15 , Chỉ số cải cách hành vị thứ 10 - 15 bảng xếp hạng năm nước C 100% thủ tục hành đưa vào tiếp nhận, giải Bộ phận tiếp nhận trả kết cấp D Mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức phục vụ quan hành chính, dịch vụ đơn vị nghiệp công cung cấp đạt 80% vào năm 2020 Câu 302 Mục tiêu cải cách hành theo Nghị số 03, ngày 27-4-2016 Tỉnh ủy đẩy mạnh cơng tác cải cách hành địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 gì? A Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có số lượng, cấu hợp lý, đủ trình độ lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân phục vụ nghiệp phát triển đất nước; B Đến năm 2020, 100% quan hành chính, đơn vị nghiệp triển khai cấu công chức, viên chức theo đề án phê duyệt; C Đến năm 2020, 90% cán bộ, công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn theo chức danh D Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có số lượng, cấu hợp lý, đủ trình độ lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân phục vụ nghiệp phát triển đất nước Đến năm 2020, 100% quan hành chính, đơn vị nghiệp triển khai cấu công chức, viên chức theo đề án phê duyệt Câu 303 Nghị số 03, ngày 27-4-2016 Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác cải cách hành địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đề nhiệm vụ, giải pháp sau đây? A Tăng cường lãnh đạo, đạo Tỉnh ủy, cấp ủy đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh B Hiện đại hóa hành C Cải cách tài cơng D Cả 03 phương án lại Câu 304 Nghị số 03, ngày 27-4-2016 Tỉnh ủy đẩy mạnh cơng tác cải cách hành địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 xác định quan điểm đạo cải cách hành chính? A quan điểm B quan điểm C quan điểm D quan điểm Câu 305 Nghị số 04, ngày 12-8-2016 Tỉnh ủy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức máy giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 xác định mục tiêu chung gì? A Tiếp tục đổi tạo đột phá công tác cán Triển khai thực có hiệu Nghị số 39NQ/TW, ngày 17-4-2015 Bộ Chính trị (khóa XI) tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán Nghị số 03-NQ/TU, ngày 27-4-2016 Tỉnh ủy đẩy mạnh cơng tác cải cách hành địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 2020 B Xây dựng đội ngũ cán từ tỉnh đến sở bảo đảm chất lượng, có cấu hợp lý, vững vàng trị, có đạo đức cách mạng sáng, có trình độ, kỹ tính chun nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình C Tập trung kiện toàn tổ chức máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Sắp xếp, chuyển đổi mơ hình tổ chức, đẩy mạnh xã hội hóa đơn vị nghiệp cơng D Cả 03 phương án lại Câu 306 Nghị số 04, ngày 12-8-2016 Tỉnh ủy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức máy giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 xác định quan điểm đạo nào? A Thực nghiêm nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, đôi với phát huy trách nhiệm tổ chức người đứng đầu tổ chức hệ thống trị cơng tác cán B Xây dựng đội ngũ cán từ tỉnh đến sở bảo đảm chất lượng, có cấu hợp lý, vững vàng trị, có đạo đức cách mạng sáng, có trình độ, kỹ tính chun nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình 31 C Tập trung kiện toàn tổ chức máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Sắp xếp, chuyển đổi mơ hình tổ chức, đẩy mạnh xã hội hóa đơn vị nghiệp cơng D Đổi nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác nhận xét, đánh giá cán Câu 307 Nghị số 04, ngày 12-8-2016 Tỉnh ủy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức máy giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 xác định mục tiêu đến năm 2020 cán cấp xã thuộc khu vực đồng nào? A 100% đạt trình độ trung cấp lý luận trị trung cấp chun mơn trở lên; phấn đấu trình độ chuyên môn đại học trở lên đạt 80%; chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã 100% đạt trình độ chun mơn đại học trở lên B 90% đạt trình độ trung cấp lý luận trị trung cấp chun mơn trở lên; phấn đấu trình độ chuyên môn đại học trở lên đạt 80%; chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã 100% đạt trình độ chun mơn đại học trở lên C 100% đạt trình độ trung cấp lý luận trị trung cấp chun mơn trở lên; phấn đấu trình độ chuyên môn đại học trở lên đạt 90%; chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã 100% đạt trình độ chun mơn đại học trở lên D 100% đạt trình độ trung cấp lý luận trị trung cấp chun mơn trở lên; đó, phấn đấu 80% đạt trình độ chun mơn đại học trở lên Câu 308 Nghị số 04, ngày 12-8-2016 Tỉnh ủy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức máy giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 xác định mục tiêu đến năm 2020 cán cấp xã thuộc khu vực miền núi nào? A 90% trở lên đạt trình độ trung cấp lý luận trị 80% trở lên đạt trình độ trung cấp chun mơn; phấn đấu 70% đạt trình độ chun mơn đại học trở lên; chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã 100% đạt trình độ trung cấp lý luận trị trở lên 75% đạt trình độ chun mơn đại học trở lên B 100% đạt trình độ trung cấp lý luận trị trung cấp chun mơn trở lên; đó, phấn đấu 80% đạt trình độ chun mơn đại học trở lên C 100% đạt trình độ trung cấp lý luận trị trung cấp chun mơn trở lên; phấn đấu trình độ chun mơn đại học trở lên đạt 90%; chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã 100% đạt trình độ chun mơn đại học trở lên D 95% đạt trình độ trung cấp lý luận trị trung cấp chun mơn trở lên; phấn đấu trình độ chun mơn đại học trở lên đạt 80%; chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã 100% đạt trình độ chuyên môn đại học trở lên Câu 309 Nghị số 04, ngày 12-8-2016 Tỉnh ủy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức máy giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 xác định nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ? A 03 nhiệm vụ, giải pháp B 04 nhiệm vụ, giải pháp C 05 nhiệm vụ, giải pháp D 06 nhiệm vụ, giải pháp Câu 310 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân %/năm? A 10%/năm B 10-11%/năm C 10-10,5%/năm D 11-12%/năm Câu 311 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân %/năm? A 2%/năm B 3%/năm C 1,5-2,5%/năm D 2-2,5%/năm Câu 312 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định bình quân năm kết nạp đảng viên? A 2.500 đảng viên trở lên B 2.600 đảng viên trở lên C 2.700 đảng viên trở lên D 2.800 đảng viên trở lên 32 Câu 313 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện? A 12 nhóm giải pháp B 13 nhóm giải pháp C 14 nhóm giải pháp D 15 nhóm giải pháp Câu 314 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2020 gì? A Quảng Nam trở thành tỉnh nước, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại? B Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại? C Quảng Nam trở thành tỉnh nước? D Quảng Nam trở thành tỉnh giàu có nước, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại? Câu 315 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định nhóm nhiệm vụ trọng tâm? A 05 nhóm B 06 nhóm C 07 nhóm D 08 nhóm - 33 ... tiền cơng Câu 20 Tổ chức sở Đảng theo Điều lệ Đảng hành bao gồm: A Chi sở, đảng sở B Chi sở, đảng sở, Ban Cán Đảng C Chi sở, đảng sở, Đảng đoàn D Chi sở, đảng sở, Ban Cán Đảng, Đảng đoàn Câu 21... thời, đảng viên dự bị C Đảng viên thức, đảng viên dự bị D Đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm thời Câu 48 Chủ thể công tác tư tưởng Đảng là? A Các tổ chức đảng từ Trung ương đến sở; B Cấp... Hội XI Câu 47 Ở đại hội đảng viên, có quyền đề cử đảng viên thức đảng bộ, chi để bầu làm đại biểu dự đại hội đảng cấp để bầu vào cấp ủy cấp mình? A Chỉ đảng viên thức B Đảng viên thức, đảng viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm dự thi vào ngạch kế toán viên ở khối đảng , Bộ câu hỏi trắc nghiệm dự thi vào ngạch kế toán viên ở khối đảng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm