Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán ở việt nam

112 72 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM QUỐC ĐƠN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM QUỐC ĐƠN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS HỒNG TÙNG Đà Nẵng, Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TOÁNKHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN 13 1.1 KHÁI NIỆM KIỂM TOÁNPHÂN LOẠI KIỂM TOÁN 13 1.1.1 Khái niệm kiểm toán 13 1.1.2 Phân loại kiểm toán 15 1.2 CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN 16 1.2.1 Trách nhiệm KTV theo luật kiểm toán độc lập 16 1.2.2 Trách nhiệm KTV theo chuẩn mực kiểm toán VSA 200 19 1.2.3 Trách nhiệm KTV theo chuẩn mực kiểm toán VSA 240 21 1.2.4 Trách nhiệm KTV theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 260 24 1.2.5 Trách nhiệm KTV theo chuẩn mực kiểm toán VSA 315 25 1.2.6 Trách nhiệm KTV theo chuẩn mực kiểm toán VSA 330 26 1.2.7 Trách nhiệm KTV theo chuẩn mực kiểm toán VSA 700 27 1.3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN 29 1.3.1 Khái niệm khoảng cách kỳ vọng kiểm toán 29 1.3.2 Lịch sử phát triển khoảng cách kỳ vọng kiểm tốn 31 1.3.3 Mơ hình khoảng cách kỳ vọng kiểm toán 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 43 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN 44 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 44 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 44 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 44 2.2.2 Xây dựng bảng hỏi 45 2.2.3 Thiết kế thang đo 50 2.2.4 Mẫu khảo sát 50 KẾT LUẬN CHƢƠNG 51 CHƢƠNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN 52 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU KHẢO SÁT 52 3.2 KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN VIỆT NAM 53 3.2.1 Khoảng cách kỳ vọng kiểm toán liên quan đến trách nhiệm KTV BGĐ cơng ty đƣợc kiểm tốn 53 3.2.2 Khoảng cách kỳ vọng kiểm tốn liên quan đến vai trò Báo cáo kiểm toán 58 3.2.3 Khoảng cách kỳ vọng kiểm toán liên quan đến mức độ tin tƣởng BCKT 60 3.2.4 Khoảng cách kỳ vọng kiểm toán liên quan đến khả KTV phát sai sót gian lận có ảnh hƣởng trọng yếu BCTC .62 3.2.5 Khoảng cách kỳ vọng kiểm tốn liên quan đến việc giải thích thuật ngữ BCKT 64 3.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN 67 3.3.1 Hiểu biết công chúng 67 3.3.2 Năng lực Kiểm toán viên 69 3.3.3 Chuẩn mực kiểm toán 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 71 CHƢƠNG MỘT SỐ GỢI Ý NHẰM THU HẸP KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN VIỆT NAM 72 4.1 NÂNG CAO HIỂU BIẾT CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG BÁO CÁO KIỂM TOÁN 72 4.2 GIẢI THÍCH RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ KIÊM TOÁN VIÊN TRÊN BÁO CÁO KIỂM TOÁN 73 4.3 GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ ĐƢỢC SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO KIỂM TOÁN 73 4.4 NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN .75 4.5 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU TRONG TƢƠNG LAI 77 4.5.1 Hạn chế đề tài 77 4.5.2 Định hƣớng nghiên cứu tƣơng lai 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BCKT Báo cáo kiểm tốn BGĐ Ban giám đốc BQT Ban quản trị BTC Bộ tài CMKT Chuẩn mực kiểm tốn CTKT Cơng ty kiểm tốn ĐV ĐKT Đơn vị đƣợc kiểm toán EAG Khoảng cách kỳ vọng kiểm toán KSCL Kiểm soát chất lƣợng KTV Kiểm toán viên DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.1 Thống kê mô tả số lƣợng đối tƣợng khảo sát 52 3.2 Thống kê mô tả mẫu khảo sát theo trình độ học vấn 52 3.3 Thống kê mơ tả mẫu khảo sát theo trình độ học vấn 53 3.4 Thống kê mô tả phân tích ANOVA khác biệt nhận thức đối tƣợng khảo sát trách nhiệm 54 Kiểm toán viên BGĐ 3.5 3.6 Phân tích Post-hoc khác biệt nhận thức nhóm khảo sát trách nhiệm KTV BGĐ Thống kê mô tả phân tích ANOVA khác biệt nhận thức đối tƣợng khảo sát vai trò 56 59 BCKT 3.7 3.8 Phân tích Post-hoc khác biệt nhận thức nhóm khảo sát vai trò BCKT Thống kê mơ tả phân tích ANOVA khác biệt nhận thức đối tƣợng khảo sát mức độ tin 60 61 tƣởng BCKT 3.9 Thống kê mơ tả phân tích ANOVA khác biệt nhận thức đối tƣợng khảo sát khả 63 KTV phát sai sót gian lận có ảnh hƣởng trọng yếu BCTC 3.10 Phân tích Post-hoc khác biệt nhận thức nhóm khảo sát khả KTV phát sai sót gian lận có ảnh hƣởng trọng yếu BCTC 64 Số hiệu bảng 3.11 Tên bảng Thống kê mơ tả phân tích ANOVA khác biệt nhận thức đối tƣợng khảo sát thuật ngữ Trang 65 BCKT 3.12 Phân tích Post-hoc khác biệt nhận thức nhóm khảo sát thuật ngữ BCKT 66 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Quy trình nghiên cứu 44 2.2 Mơ hình nhân tố ảnh hƣởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán 45 STT CÂU HỎI KTV chịu trách nhiệm đƣa ý kiến tính trung thực hợp lý BCTC đƣợc kiểm toán KTV chịu trách nhiệm phát báo cáo tất sai sót cơng ty đƣợc kiểm tốn KTV có trách nhiệm phát tất gian lận cơng ty đƣợc kiểm tốn KTV chịu trách nhiệm hiệu hệ thống KSNB cơng ty đƣợc kiểm tốn KTV chịu trách nhiệm ngăn ngừa hành vi gian lận công ty đƣợc kiểm tốn B TRÁCH NHIỆM CỦA BGĐ CƠNG TY ĐƢỢC KIỂM TOÁN Ban giám đốc chịu trách nhiệm lập trình bày BCTC đơn vị BGĐ chịu trách nhiệm tính trung thự hợp lý BCTC đơn vị BGĐ chịu trách nhiệm hiệu hệ thống KSNB đơn vị 10 BGĐ chịu trách nhiệm ngăn ngừa phát hành vi gian lận đơn vị C VAI TRỊ CỦA BCKT 11 BCKT có vai trò quan trọng việc định đầu tƣ, cho vay 12 BCKT có vai trò quan trọng việc giám sát hoạt động đơn vị 13 BCKT có vai trò quan trọng việc STT CÂU HỎI đánh giá BCTC có gian lận trọng yếu D MỨC ĐỘ TIN TƢỞNG CỦA BCKT 14 BCKT cung cấp đảm bảo khả tồn phát triển đơn vị 15 BCKT cung cấp đảm bảo khả hệ thống kiểm toát nội đơn vị hoạt động có hiệu 16 BCKT cung cấp sƣ đảm bảo đơn vị đƣợc quản lý tốt khả 17 BCKT cung cấp đảm bảo khả đầu tƣ vào đơn vị tốt 18 BCKT cung cấp đảm bảo khả đơn vị đạt đƣợc mục tiêu chiến lƣợc E KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN SAI SÓT TRỌNG YẾU TRÊN BCTC 19 KTV hồn tồn phát sai sót gian lận có ảnh hƣởng trọng yếu lên BCTC F Ý NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRÊN BCKT 20 Thuật ngữ “đảm bảo hợp lý” BCTC khơng có sai sót 21 Thuật ngữ “phản ảnh trung thực hợp lý” BCKT thể BCTC tuân thủ chuẩn mực chế độ quy định pháp luật có liên quan STT 22 CÂU HỎI 12345 Thuật ngữ “phản ảnh trung thực hợp lý” BCKT thể nghiệp vụ kế toán đƣợc ghi nhận chất kinh tế 23 Thuật ngữ “Bằng chứng kiểm tốn đầy đủ thích hợp” BCKT thể kiểm toán viên thực tất nghiệp vụ phát sinh C PHẦN THÔNG TIN PHỎNG VẤN VIÊN Xin vui lòng cho biết số thơng tin anh/chị: Phần thơng tin chung: Trình độ học vấn? □ Phổ thông Kinh nghiệm làm việc vị trí: □ Cao đẳng, đại học □ Sau Đại học □Dƣới năm □2 - năm □Trên năm Xin chân thành cảm ơn ý kiến anh/chị! Phụ lục 2: Bảng câu hỏi khảo sát khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Việt Nam dành cho ngƣời sử dụng BCKT BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN VIỆT NAM A PHẦN GIỚI THIỆU Xin chào anh/chị, Phạm Quốc Đôn, học viên Cao học trƣờng Đại học Đà Nẵng Hiên thực khảo sát nhân tố ảnh hƣởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm tốn Việt Nam Rất mong anh/chị giúp đỡ tơi hồn thành tốt đề tài Tôi cam đoan thông tin anh/chị đƣợc bảo mật tuyệt đối B PHẦN NỘI DUNG Anh chị vui lòng đọc kỹ BCKT mẫu theo chuẩn mực kiểm tốn VSA700 ban hành năm 1999 dƣới đây: Cơng ty kiểm toán XYZ Địa chỉ, điện thoại, fax Số: Báo cáo kiểm toán Về báo cáo tài năm Cơng ty ABC Kính gửi: Hội đồng quản trị Giám đốc Công ty ABC Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/X Báo cáo kết kinh doanh, báo cáo lu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài năm tài kết thúc ngày 31/12/X đợc lập ngày Công ty ABC từ trang đến trang kèm theo Việc lập trình bày báo cáo tài thuộc trách nhiệm Giám đốc công ty Trách nhiệm đa ý kiến báo cáo kết kiểm toán Cơ sở ý kiến: Chúng thực cơng việc kiểm tốn theo chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam Các chuẩn mực u cầu cơng việc kiểm toán lập kế hoạch thực để có đảm bảo hợp lý báo cáo tài khơng chứa đựng sai sót trọng yếu Chúng thực việc kiểm tra theo phơng pháp chọn mẫu áp dụng thử nghiệm cần thiết, chứng xác minh thông tin báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán hành (hoặc đợc chấp nhận), nguyên tắc phơng pháp kế tốn đợc áp dụng, ớc tính xét đốn quan trọng Giám đốc nh cách trình bày tổng qt báo cáo tài Chúng tơi cho cơng việc kiểm tốn chúng tơi đa sở hợp lý để làm cho ý kiến ý kiến kiểm tốn viên: Theo kiến chúng tơi, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty ABC ngày 31/12/X, nh kết kinh doanh luồng lu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày 31/12/X, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan Hà nội, ngày tháng năm Cơng ty kiểm tốn XYZ Giám đốc (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) Kiểm tốn viên (Họ tên, chữ ký) Số đăng hành nghề Số đăng hành nghề Tiếp theo, Anh chị vui lòng đọc kỹ phát biểu sau, sau câu phát biểu, vui lòng đánh dấu (x) trả lời thể quan điểm anh/chị theo mức độ sau đây: (1)Hồn tồn khơng đồng ý (2)Khơng đồng ý (3)Khơng ý kiến (4)Đồng ý (5)Hồn tồn đồng ý STT NHÂN TỐ A TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN KTV chịu trách nhiệm lập trình bày BCTC cơng ty đƣợc kiểm tốn KTV chịu trách nhiệm tính trung thực hợp lý BCTC đƣợc kiểm toán KTV chịu trách nhiệm đƣa ý kiến tính trung thực hợp lý BCTC đƣợc kiểm toán KTV chịu trách nhiệm phát báo cáo tất sai sót cơng ty đƣợc kiểm tốn KTV có trách nhiệm phát tất gian lận công ty đƣợc kiểm toán KTV chịu trách nhiệm hiệu hệ thống KSNB cơng ty đƣợc kiểm tốn KTV chịu trách nhiệm ngăn ngừa hành vi gian lận cơng ty đƣợc kiểm tốn B TRÁCH NHIỆM CỦA BGĐ CƠNG TY ĐƢỢC KIỂM TỐN Ban giám đốc chịu trách nhiệm lập trình bày BCTC đơn vị BGĐ chịu trách nhiệm tính trung thự STT NHÂN TỐ hợp lý BCTC đơn vị BGĐ chịu trách nhiệm hiệu hệ thống KSNB đơn vị 10 BGĐ chịu trách nhiệm ngăn ngừa phát hành vi gian lận đơn vị C VAI TRỊ CỦA BCKT 11 BCKT có vai trò quan trọng việc định đầu tƣ, cho vay 12 BCKT có vai trò quan trọng việc giám sát hoạt động đơn vị 13 BCKT có vai trò quan trọng việc đánh giá BCTC có gian lận trọng yếu D MỨC ĐỘ TIN TƢỞNG CỦA BCKT 14 BCKT cung cấp đảm bảo khả tồn phát triển đơn vị 15 BCKT cung cấp đảm bảo khả hệ thống kiểm toát nội đơn vị hoạt động có hiệu 16 BCKT cung cấp sƣ đảm bảo đơn vị đƣợc quản lý tốt khả 17 BCKT cung cấp đảm bảo khả đầu tƣ vào đơn vị tốt 18 BCKT cung cấp đảm bảo khả đơn vị đạt đƣợc mục tiêu chiến lƣợc E KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN SAI SÓT TRỌNG YẾU TRÊN BCTC STT NHÂN TỐ 19 KTV hồn tồn phát sai sót gian lận có ảnh hƣởng trọng yếu lên BCTC F Ý NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRÊN BCKT 20 Thuật ngữ “đảm bảo hợp lý” BCTC khơng có sai sót 21 Thuật ngữ “phản ảnh trung thực hợp lý” BCKT thể BCTC tuân thủ chuẩn mực chế độ quy định pháp luật có liên quan 22 Thuật ngữ “phản ảnh trung thực hợp lý” BCKT thể nghiệp vụ kế toán đƣợc ghi nhận chất kinh tế 23 Thuật ngữ “Bằng chứng kiểm toán đầy đủ thích hợp” BCKT thể kiểm tốn viên thực tất nghiệp vụ phát sinh C PHẦN THƠNG TIN PHỎNG VẤN VIÊN Xin vui lòng cho biết số thông tin anh/chị: Phần thông tin chung: Nghề nghiệp □ Nhân viên tín dụng □ Nhà đầu tƣ 2.Trình độ học vấn? □ Phổ thơng □ Cao đẳng, đại học □ Sau Đại học Kinh nghiệm làm việc vị trí: □ Dƣới năm □ - năm □ Trên năm Xin chân thành cảm ơn ý kiến anh/chị! Phụ lục 3: Bảng câu hỏi khảo sát khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Việt Nam dành cho ngƣời sử dụng BCKT BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN VIỆT NAM A PHẦN GIỚI THIỆU Xin chào anh/chị, Phạm Quốc Đôn, học viên Cao học trƣờng Đại học Đà Nẵng Hiên thực khảo sát nhân tố ảnh hƣởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm tốn Việt Nam Rất mong anh/chị giúp đỡ tơi hồn thành tốt đề tài Tôi cam đoan thông tin anh/chị đƣợc bảo mật tuyệt đối B PHẦN NỘI DUNG Anh chị vui lòng đọc kỹ BCKT mẫu theo chuẩn mực kiểm tốn VSA700 ban hành năm 2012 dƣới đây: Cơng ty kiểm toán XYZ Địa chỉ, điện thoại, fax… Số: … /20×2 BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: [Ngƣời nhận báo cáo kiểm tốn] Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài kèm theo Cơng ty ABC, lập ngày…, từ trang…đến trang…., bao gồm Bảng cân đối kế tốn ngày 31/12/20×1, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có), Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày Bản thuyết minh báo cáo tài Trách nhiệm Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài Cơng ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm sốt nội mà Ban Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm toán viên Trách nhiệm đƣa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm tốn theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đƣợc đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài Cơng ty có sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm tốn bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài Các thủ tục kiểm tốn đƣợc lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội Công ty liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đƣa ý kiến hiệu kiểm sốt nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn đƣợc áp dụng tính hợp lý ƣớc tính kế tốn Ban Giám đốc nhƣ đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài Chúng tơi tin tƣởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đƣợc đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm tốn chúng tơi Ý kiến Kiểm toán viên Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty ABC ngày 31/12/20×1, nhƣ kết hoạt động kinh doanh tình hình lƣu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài [(Hà Nội), ngày tháng năm ] Cơng ty kiểm tốn XYZ Tổng Giám đốc Kiểm toán viên (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) (Họ tên, chữ Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:… ký) Số Giấy Kiểm toán viên (Họ tên, chữ ký) Tiếp theo, Anh chị vui lòng đọc kỹ phát biểu sau, sau câu phát biểu, vui lòng đánh dấu (x) trả lời thể quan điểm anh/chị theo mức độ sau đây: (1) Hồn tồn khơng đồng ý (2) Không đồng ý (3) Không ý kiến (4) Đồng ý (5) Hoàn toàn đồng ý STT CÂU HỎI A TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN KTV chịu trách nhiệm lập trình bày BCTC cơng ty đƣợc kiểm tốn KTV chịu trách nhiệm tính trung thực hợp lý BCTC đƣợc kiểm toán KTV chịu trách nhiệm đƣa ý kiến tính trung thực hợp lý BCTC đƣợc kiểm toán KTV chịu trách nhiệm phát báo cáo tất sai sót cơng ty đƣợc kiểm tốn KTV có trách nhiệm phát tất gian lận cơng ty đƣợc kiểm tốn KTV chịu trách nhiệm hiệu hệ thống KSNB cơng ty đƣợc kiểm tốn KTV chịu trách nhiệm ngăn ngừa hành vi gian lận công ty đƣợc kiểm tốn B TRÁCH NHIỆM CỦA BGĐ CƠNG TY ĐƢỢC KIỂM TOÁN Ban giám đốc chịu trách nhiệm lập trình bày BCTC đơn vị BGĐ chịu trách nhiệm tính trung thự hợp lý BCTC đơn vị BGĐ chịu trách nhiệm hiệu hệ thống KSNB đơn vị STT CÂU HỎI 10 BGĐ chịu trách nhiệm ngăn ngừa phát hành vi gian lận đơn vị C VAI TRÒ CỦA BCKT 11 BCKT có vai trò quan trọng việc định đầu tƣ, cho vay 12 BCKT có vai trò quan trọng việc giám sát hoạt động đơn vị 13 BCKT có vai trò quan trọng việc đánh giá BCTC có gian lận trọng yếu D MỨC ĐỘ TIN TƢỞNG CỦA BCKT 14 BCKT cung cấp đảm bảo khả tồn phát triển đơn vị 15 BCKT cung cấp đảm bảo khả hệ thống kiểm toát nội đơn vị hoạt động có hiệu 16 BCKT cung cấp sƣ đảm bảo đơn vị đƣợc quản lý tốt khả 17 BCKT cung cấp đảm bảo khả đầu tƣ vào đơn vị tốt 18 BCKT cung cấp đảm bảo khả đơn vị đạt đƣợc mục tiêu chiến lƣợc E KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN SAI SÓT TRỌNG YẾU TRÊN BCTC 19 KTV hồn tồn phát sai sót gian lận có ảnh hƣởng trọng yếu lên BCTC STT CÂU HỎI F Ý NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRÊN BCKT 20 Thuật ngữ “đảm bảo hợp lý” BCTC khơng có sai sót 21 Thuật ngữ “phản ảnh trung thực hợp lý” BCKT thể BCTC tuân thủ chuẩn mực chế độ quy định pháp luật có liên quan 22 Thuật ngữ “phản ảnh trung thực hợp lý” BCKT thể nghiệp vụ kế toán đƣợc ghi nhận chất kinh tế 23 Thuật ngữ “Bằng chứng kiểm tốn đầy đủ thích hợp” BCKT thể kiểm toán viên thực tất nghiệp vụ phát sinh C PHẦN THÔNG TIN PHỎNG VẤN VIÊN Xin vui lòng cho biết số thông tin anh/chị: Phần thông tin chung: Nghề nghiệp □ Nhà đầu tƣ □ Nhân viên tín dụng 2.Trình độ học vấn? □ Phổ thơng □ Cao đẳng, đại học 3.Kinh nghiệm làm việc vị trí: □ Dƣới năm □ - năm □ Trên năm □ Sau Đại học Xin chân thành cảm ơn ý kiến anh/chị! ... ảnh hƣởng, thành phần tạo khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Trên sở đánh giá khoảng cách kỳ vọng kiểm tốn, phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán mơi trƣờng kiểm tốn Việt Nam, đƣa... nhân tố ảnh hƣởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Chƣơng 3: Kết khảo sát khoảng cách kỳ vọng nhân tố ảnh hƣởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Chƣơng 4: Một số gợi ý nhằm thu hẹp khoảng cách. .. khoảng cách kỳ vọng kiểm toán, chƣa có nghiên cứu sâu phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến khoảng cách 13 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TOÁN VÀ KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN 1.1 KHÁI NIỆM KIỂM TOÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán ở việt nam , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán ở việt nam

Từ khóa liên quan