Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện krông ana, tỉnh đắk lắk

124 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:07

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG THỊ THANH CHUYỂN DỊCH CẤU NÔNG NGHIỆP HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH ĐĂKLĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG THỊ THANH CHUYỂN DỊCH CẤU NÔNG NGHIỆP HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH ĐĂKLĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NINH THỊ THU THỦY Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Sơ lƣợc tài liệu nghiên cứu Sơ lƣợc tổng quan nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CẤU NÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CẤU NÔNG NGHIỆPCHUYỂN DỊCH CẤU NÔNG NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm, phân loại cấu nông nghiệp 1.1.2 Khái niệm chuyển dịch cấu nông nghiệp 10 1.1.3 Đặc điểm chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 11 1.1.4 Vai trò chuyển dịch cấu nông nghiệp 12 1.2 NỘI DUNG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP .12 1.2.1 Chu1yển dịch cấu ngành nông nghiệp 12 1.2.2 Chuyển dịch cấu nội ngành 13 1.2.3 Chuyển dịch cấu sử dụng đất nông nghiệp .14 1.2.4 Chuyển dịch cấu vốn đầu tƣ nông nghiệp 15 1.2.5 Chuyển dịch cấu lao động nông nghiệp 15 1.2.6 Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế nông nghiệp 16 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CẤU NÔNG NGHIỆP 17 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 18 1.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội địa phƣơng 20 1.3.3 Nhu cầu thị trƣờng 22 1.3.4 chế sách nhà nƣớc 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CẤU NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH ĐẮK LĂK 27 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH HƢỞNG TỚI Q TRÌNH CHUYỂN DỊCH CẤU NƠNG NGHIỆP HUYỆN KRƠNG ANA 27 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 27 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 31 2.1.3 Tình hình sản xuất nông nghiệp huyện 36 2.2 THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CẤU NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG ANA GIAI ĐOẠN 2008 – 2015 41 2.2.1 Thực trạng chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp 41 2.2.2 Thực trạng chuyển dịch cấu nội ngành nông nghiệp .46 2.2.3 Thực trạng chuyển dịch cấu sử dụng đất nông nghiệp .51 2.2.4 Thực trạng chuyển dịch cấu lao động nông nghiệp 53 2.2.5 Thực trạng chuyển dịch cấu vốn đầu tƣ nông nghiệp .55 2.2.6 Thực trạng chuyển dịch cấu thành phần kinh tế nông nghiệp 58 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CẤU NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN KRÔNG ANA 62 2.3.1 Những thành công 62 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 63 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CẤU NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN KRÔNG ANA 70 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 70 3.1.1 Một số dự báo 70 3.1.2 Mục tiêu chuyển dịch cấu nông nghiệp huyện Krông Ana 73 3.1.3 Định hƣớng chuyển dịch cấu nông nghiệp huyện Krông Ana 75 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY Q TRÌNH CHUYỂN DỊCH CẤU NƠNG NGHIỆP TẠI HUYỆN KRÔNG ANA 77 3.2.1 Xây dựng quy hoạch chiến lƣợc chuyển dịch cấu nông nghiệp 77 3.2.2 Giải pháp chuyển dịch cấu vốn đầu tƣ 78 3.2.3 Giải pháp chuyển dịch cấu lao động 80 3.2.4 Giải pháp chuyển dịch cấu sử dụng đất 82 3.2.5 Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp 84 3.2.6 Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho chuyển dịch cấu nông nghiệp 85 3.2.7 Hoàn sách chuyển dịch cấu nơng nghiệp .90 3.2.8 Chuyển dịch cấu nông nghiệp theo nhu cầu thị trƣờng .92 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 94 3.3.1 Kiến nghị quan cấp tỉnh 94 3.3.2 Kiến nghị quan cấp huyện 95 KẾT LUẬN CHƢƠNG 95 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Thống kê nhóm đất, loại đất huyện Krông Ana 29 2.2 cấu giá trị sản xuất theo ngành huyện Krông Ana 31 2.3 Tổng giá trị sản xuất, dân số, thu nhập bình quân 33 2.4 cấu lao động ngành 35 2.5 Giá trị sản xuất theo ngành kinh tế 36 2.6 Tình hình sản xuất số sản phẩm trồng trọt chủ lực 37 2.7 Giá trị sản xuất trồng trọt sản phẩm thu đƣợc đất 39 2.8 cấu giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản huyện Krông Ana 41 2.9 cấu GTSX ngành trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nơng nghiệp 44 2.10 cấu diện tích trồng trọt loại qua năm 46 2.11 Số lƣợng gia súc, gia cầm qua năm 49 2.11 cấu giá trị sản xuất thịt gia súc, gia cầm qua năm 50 2.12 cấu diện tích trồng loại qua năm 51 2.13 Giá trị sản phẩm thu đƣợc đất 52 2.14 Năng suất loại trồng 54 2.14 Giá trị sản xuất nông nghiệp thành phần kinh tế 59 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 cấu giá trị sản xuất Nông nghiệp, Công nghiệp, Dịch vụ 31 2.2 Tốc độ chuyển dịch cấu GDP Nông nghiệp, Công nghiệp, Dịch vụ huyện Krông Ana 32 2.3 cấu ngành Trồng trọt – Chăn nuôi – Lâm nghiệp thủy sản 42 2.4 Tốc độ chuyển dịch cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 43 2.5 cấu ngành chăn nuôi – trồng trọt – dịch vụ nông nghiệp năm 2008 so với năm 2015 45 2.6 cấu diện tích loại trồng chủ yếu từ năm 2008- 2015 47 2.7 Tốc độ chuyển dịch cấu giá trị ngành trồng trọt 48 2.8 Số lƣợng gia súc từ năm 2008-2015 49 2.9 cấu diện tích trồng loại qua năm 52 2.10 cấu lao động năm 2008 năm 2015 53 2.11 Năng suất Lúa Cà phê giai đoạn 2008-2015 54 2.12 cấu chất lƣợng Hợp tác xã nông nghiệp năm 2015 61 3.1 Dự báo cấu nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đến năm 2020 2025 70 Số hiệu biểu đồ 3.2 Tên biểu đồ Dự báo cấu trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đến năm 2020 2025 Trang 71 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất bản, giữ vai trò to lớn việc phát triển kinh tế, nƣớc phát triển Trong lƣơng thực thực phẩm yếu tố đầu tiên, tính chất định tồn phát triển ngƣời phát triển kinh tế – xã hội đất nƣớc Nông nghiệp cung cấp nguồn nguyên liệu to lớn cho công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế biến Làm thị trƣờng tiêu thụ công nghiệp dịch vụ, đem lại nguồn thu nhập ngoại tệ lớn Ngoài vai trò quan trọng bảo vệ mơi trƣờng sản xuất nơng nghiệp gắn liền trực tiếp với mơi trƣờng tự nhiên: đất đai, khí hậu, thời tiết, thủy văn, góp phần lớn vào trình phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh lƣơng thực Huyện Krông Ana huyện nằm phía Đơng – Nam tỉnh ĐăkLăk Nơi nơi hội tụ hai sông lớn Krông Ana Krơng Nơ để hình thành dòng sơng Srêpốk, tạo nên cánh đồng phù sa màu mỡ; thích hợp xây dựng cánh đồng canh tác lúa nƣớc, ngô phát triển loại công nghiệp ngắn ngày Nguồn tài nguyên đất đa dạng, hầu hết loại đất tỉnh địa bàn huyện, nhóm đất Bazan loại đất phù hợp với nhiều loại công nghiệp dài ngày cho suất cao phẩm chất tốt Với lợi cấu nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế huyện, nhiên đời sống nhân dân đến nhiều khó khăn, phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp túy, cấu ngành nơng nghiệp chƣa chuyển biến mạnh, nhiều tiềm năng, mạnh kinh tế nông nghiệp địa phƣơng chƣa đƣợc khai thác đầy đủ hiệu số vùng thực chuyên canh trồng Do vậy, chuyển dịch cấu nông nghiệp theo hƣớng phát [8] Lê Quốc Sử (2001), “Chuyển dịch cấu xu hƣớng phát triển kinh tế nông nghiệp Việt Nam theo hƣớng công nghiệp hoá, đại hoá từ kỷ XX đến kỷ XXI “Thời đại kinh tế tri thức””, Nxb Thống kê, Hà Nội [9] Vũ Đình Thắng (2006), “Giáo trình Kinh tế nơng nghiệp”, NXB Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội [10] Đỗ Thế Tùng (1996), “Khái niệm, Nội dung đặc điểm cấu kinh tế nông thôn”, Kỷ yếu khoa học "Những vấn đề lý luận chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam" [11] Trần Văn Trƣờng (2006), “Cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp huyện Hồ Vang - Thành phố Đà Nẵng”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội [12] Ủy ban Kế hoạch Nhà nƣớc Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân (1995), “Chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn Việt Nam”, Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn Việt Nam” [13] Hồ Trọng Viện (1997), “Chuyển dịch cấu sản xuất lao động nông thôn miền Đông Nam Bộ theo hƣớng cơng nghiệp hố, đại hố”, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh [14] Hồng Việt (chủ biên) (1999), “Vấn đề sở hữu, sử dụng đất kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ... niệm chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp bao gồm: (1) Khái niệm kinh tế nông nghiệp, (2) Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, (3) Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp, (4) Các tiêu chí phản ánh chuyển dịch. .. nghiệp huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm, phân loại cấu nông. .. gồm cấu ngành nông nghiệp, cấu nội ngành, cấu sử dụng đất nông nghiệp, cấu vốn đầu tƣ nông nghiệp, cấu lao động nông nghiệp, cấu thành phần kinh tế nông nghiệp 1.1.2 Khái niệm chuyển dịch cấu nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện krông ana, tỉnh đắk lắk , Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện krông ana, tỉnh đắk lắk

Từ khóa liên quan